Chosen articles

 • Articles
 • Kobrin

Satsyyalna-ekanam_chnaye of a stanov_shch

1917 - 1941

Pavodle of Prez_dyum Vyarkho¸naga Savet's ¸kaz of BSSR hell of 15.1.1940 g at Brestskay voblasts_ syarod _nshy byl_ stvorana Antopalsk і, Dz_v_nsk_ і Kobrynsk_ of a rayona, at a warehouse yak_kh a uvayshla terytoryya a suchasnaga of Kobrynskaga of a rayon. Work of a pas rayan_ravann_ Brestskay voblasts_ (stvorana 4.12.1939)...

 • Articles
 • Kobrin

That nezaby¸na verasen...

1917 - 1941

To me, the indigenous Belarusian-poleshuku, in September, 1939 14 years were executed. Events of those days — are unforgettable. They — starting point of their further judgment in the changing time... How we lived till September, 1939 on "vskhodny kresa"?

 • Articles
 • Kobrin

At reptiles gramadzyanskay vayna

1917 - 1941

Pershy susvetny vayna of a ¸zmatsn_l revalyutsyyny akty¸nasts people. At fierce 1917 was a sk_nuta imperial to a samadzyarzha¸a. Partyya balshav_ko ў an uzyala a course on a satsyyal_stychny revalyutsyyu. Mnog_ya z kobrynsk_kh refugee ў byl_ svedkam_ tago, yak razv_val_sya padze_ hell of a lyutag yes of a kastrychn_k, nekatoryya ¸dzeln_chal_ ў _kh.

 • Articles
 • Kobrin

Udzeln_k_ Kastrychn_tskay revalyutsy_

1917 - 1941

ALSHE÷SK_ Alyaksandr Parfenav_ch. Naradz і ў sya ў 1893 at century Navasyolk_. At 1915 mab_l_zavana ў imperial arm_yu. Vayava ў on Zakhodn_m і Rumynsk_m dandies. Paslya Kastrychn_tskay revalyutsy_ 1917 at Chyrvonay of an automated workplace іі. Sluzha ў at the 1st Masko¸sk_m akho¸ny a stick (a pazny 465-a a regiment 52nd stralkovay dyv_z іі).

 • Articles
 • Kobrin

At a warehouse of Polshchy

1917 - 1941

18 sakav_k of 1921 pam_zh Savetskay Ras_yay і Polshchay ў padp_sana of Ryzhsk_ of a m_rna dagavor, to the pavodla of a yakog-place chastka of Belarus_ apynulasya stalemate uladay Polshchy. Yana became nazyvatsets of Zakhodnyay Belarussyu. Zgodna z to new adm_n_stratsyyna-terytaryyalny padzela Kobryn of stanov_tsets to the centers of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo.

 • Articles
 • Kobrin

Uznagarodzhanyya medalyom

1917 - 1941

Zhykhara Kobrynskaga of a rayon, uznagarodzhanyya medalyom "For ¸dzet at abaronchay to the vayena of 1939". Gera_chnyya staronk_ ў g_storyyu baratsba of a polskag of the people z nyametska-fashystsk_m_ zakhopn_kam_ ¸p_sal_ Kobrynshchyna's zhykhara, yak_ya prymal_ ¸dzet at abaronchy Bai.

 • Articles
 • Kobrin

Udzeln_k_ revalyutsyyny vystuplennya ў

1917 - 1941

ANTS_PAROV_CH _van Usts_nav_ch. Naradz і ў sya ў 1904 at century Meln_k_ Kobrynskaga of a rayon ў syalyanskay syam' і. At 1915 zakoncha ў tsarko¸na-prykhodskugo school ў century of Charavachytsa. At ty zha to a godza ў suvyaz_ z the 1st susvetnay war a yak the refugee apynu¸sya ў S_mb_rskay gubern_.

 • Articles
 • Kobrin

Akupatsyyna rezhy

1941 - 1945

Akupatsyyna rezhy what ў ustano¸lena g_tlera¸tsam_ on a chasov zakhoplenay _m_ terytory_ nashay Radz_ma, raspratso¸va¸sya zagadzya, yashche yes I will attack on Savetsk_ Sayuz. _kh an akupatsyyny pal_tyka of a detalyov the adnachasova z raspratso¸kay the strategist іі ¸skhodnyay kampan іі was thought over.

 • Articles
 • Kobrin

Argan_zatara і k_ra¸n_k_ partyzanskaga to Rukh

1941 - 1945

ABRAZTsO Ў M_kha_l Syamyonav_ch, naradz і ў sya ў 1916 Zakonchy ў Harka¸skaye to a vayenna-pal_tychnaa of a vuchyl_shch (1941). Malodsha pal_truk, kam_sar batare і, z lyutaga of 1942 kam_sar dyv_z_yona of a 889-hectare artyleryyskag of the page. At an ear of Vyal_kay Aychynnay of a vayna serve ў at the 200th stralkovay dyv_z іі, the ladder і ў at is full, utsyok.Navigation
Tag cloud
Our partners