Articles about Kobrin: Architecture of Kobrin district

Gramadzyanskaye i to a parkavaa of a buda¸n_tstv

Z glybokay starazhytnasts_ it was faded to a feadalnaa to a svetskaa of a buda¸n_tstv. At ty mesets, a dza of river of Kobrynk to a ¸padaa ў Mukhavets, z the XIV Art. uzvyshal_sya messes і vezha of Verkhnyaga ("Vysokaga") і N_zhnyaga ("Prygarodak") Kobrynsk_kh of the lock ў. Kanchatkova of Yana byl_ zn_shchana ў the 1840th reptiles of a pra to a buda¸n_tstva of Shashi Maskva — Warsaw (a zavershana ў 1846), a yaky prayshla praz garadsk_ tsentr. On a plan_ro¸ka of the city of a znachn laying of a pas of Iago pa¸nochnay to an uskrasha ў to an ear of the 1880th of a reptile ў chygunk_ pa¸plyvat. To Alya yashche і tsyaper of a bachna davol_ vyrazna trace of a rov, yak_ apyarazva ў abaronchyya ¸matsavann_.

At 1655 the city spal_l_ shvedsk_ya troops і, at 1711 the big chastka of a garadsky zabudova of a motsn patsyarpet hell to the fire. At a vayna of 1812 z agulnay kolkasts_ the 630th lady ў was a zn_shchana 548. At suvyaz_ z to the XIX Art., gety at the 1st palova, for adna¸lennya an inhabited garadsky zabudova myastsovym_ doyl_dam_ there was a raspratsavana seryya the project ў inhabited the lady ў different a typa ў (at asno¸ny dra¸lyany, Alya Atynkavanykh). Vyal_k_ya striations to the city і Kobrynskama a paveta were put by the 1st susvetny vayna, a yaky zruynavala bolsh for 20 thousand a budynka ў.

At Kobryne ў vyal_k_ a complex shp_talya (adlyustravana on a malyunka of N. Hordes ў 1866). Han sklada¸sya z 2 muravany 2-pavyarkhovy karpuso ў, covered valmavym_ gontavym_ dakham_. P-padobny і pramavugolna ў plan cases ab'yadno¸val_sya karotk_m і n_zk_m to perakhoda. Arkh_tektura the budynka ў swept barochna haraktar, ploskasnyya facades krapaval_sya p_lyastram_.

Malyunak Kobrynskaga shp_talya. N. Orda, 1866.

3 residents of Kan of the XVIII Art. city of zabudo¸vayetsets tsaglyanym_ damam_ z maysternyam_ і kramam_. To Znachnaye a goradabuda¸n_chaa razv_zzyo an atryml_vaa a gandlyovy ploshcha (suchasny Svaboda), on a yaky myasts_l_sya gandlyovyya are glad. The ensemble pramavugolnay ploshcha was farm_ravat by a perymetralny muravany zabudova zhylym_ і gramadsk_m_ to budynka і, gandlyovym_ radam_ і the gasts_ny yard at a tsentra. At the 1920th reptiles of a ploshch of a znachn of a perabudavan.

On Kobryn's plan of 1798 of an adznachana of a tsaglyana the house (a tsyaper here a drugstore No. 1), razmeshchana on ragout of a ploshcha of Svaboda (yes 1939 Rynachnaya) і vul_ets of Pershamayskay (yes 1939 P_nskaya, on May 3). 2-pavyarkhova the house nyaprav_lnay pramavugolnay forms of a pershapachatkov ў uznyata on vysok_ a socle. Perabudavana ў the 1920th і the 1950th reptiles (nadbudavana pediment, yak_ _m_tavana stalemate 3-і atop).

Budynak apteki. the 1980th reptiles.

Are frontal a facade of a rytm_chn of a raschlyanyona pramavugolnym_ to vokna і, vuglavym_ і prastsenachnym_ lapatkam_. Analag_chna of a pas arkh_tekturny vyrashenn_ the house No. 7 of a taksam vykhodz_ts on a ploshcha to face 2-pavyarkhovy atynkavy facades. Sutselna fragment harakternay shchylnay ploshcha zabudova ¸ya¸lyayuts Saba ladies No. 15, 17 і 19 (Len_n's vul_ets). _kh tartsovyya raznastaynyya to a pas sts_play plastyets facades z 3-vugolnym_ frantonam_ ¸tvarayuts rytm_chna I am glad zabudova і an adnachasova nadayuts yoy malya¸n_cha vyglyad.

Old zabudova vulitsy Lenina. the 1980th reptiles.

Prykladam of a garadsky inhabited zabudova ў styl_ madern z'ya¸lyaetsets the house No. 6 on vul_ets of Savetskay. Pabudavana ў 1910 — the 1920th reptiles z tsegla. 2-pavyarkhova ab' I eat a stalemate to 2-skh_lny fur-coats, ploskasna vul_chna a facade of a rytm_chn of a raschlyanyona pramavugolnym_ voknam_ z harakternym_ for stylyu plastychnym_ і gruvastk_m_ l_shtvam_ z el_ptychnym_ peramychkam_. At the 1920th reptiles here 1979 had an attendance kvatera of KPZB (an ustano¸len a memaryyalny doshka).

Budynak of gandlyovy I am glad ў uzvedzena ў the 1920th reptiles z tsegla on mesets dra¸lyany Crumb. Uya¸lyae Saba to a pas vytsyagnutaa fronets P-padobnaye ў the plan 1 - a pavyarkhovaa a zbudavaniye z vyal_k_m the unutrany yard і daluchanay 2-pavyarkhovay gasts_n_tsay (znesena ў 1974).

S_metrychna-vosevy frontal kampaz_tsyyu padkresl_vayuts 2 ryzal_ta z 3-vugolnym_ frantonam_ і arachnym_ n_sham_ (bylyya ¸ezda ў yard), yak_ya azhy¸lyayuts manatonna rytm pramavugolny windows. Vugla karpuso ў umatsavana kontrforsam_. Hell of a pomn_k zakhaval_sya to a pa¸nochnaa, uskhodnyaa і chastkova to a kryla zakhodnyaa.

Zakhava¸sya ў Kobryne of a 1-pavyarkhova budynak pashtovay stantsy_ (resident of Kan vul_ets of Savetskay, 106; yes 1939 Bresdkaya, Leg_yona ў, Peratskaga), yak_kh shmat was a rask_dana ¸zdo¸zh Shashi Maskva — Warsaw. Pabudavana station ў 1846 to a pavodla "¸zornag and" project ў styl_ poznyaga to a klas_tsyzm. Skladayezza z two 1-pavyarkhovy pramavugolny at the plan ab'yadnany prayeznay an arch karpuso ў: stantsyynaga of the house і 2 tank fl_gelya ў, yak_ya ¸tvaral_ gaspadarcha ¸nutrana yard. At 1882 budynak ў prystasavana a vayskova stalemate shp_tal, zaty yes the 1970th a reptile ў here razmyashchalasya baln_ets. At 1981 ab'yadnana cases kal_doram_ ў adz_ny frontal arkh_tekturny kampaz_tsyyu і prystasavana a stalemate a navuchalny ¸stanova (vuchebna-vytvorcha m_zhshkolna kamb_nat).

Park _mya A. V. Suvorava nalezhyts yes stareyshy to Belarus_. At 1766 Mr. Kobryn ў pazba¸lena of a garadskog samak_ravannya і peratvorana ў to a zvychaynaa to a zemle¸lasn_tskaa of a pasel_shch a stalemate nazvay Klyuch Brestskay Kobrynsk_ the house-keeper іі. At 1768 for 1 km on po¸dzen Kobryn's hell of a pas to a zagadza padskarb_ya a nadvornaga of a l_to¸skag of A. Tyzenga¸z of a zakladzena of an adm_n_stratsyyna mayontak, "Gubernyay" are called ("the Key Kobrynsk і"). Here znakhodz_lasya k_ra¸n_tstva of Kobrynskaga of the Key. Mayontak ў padaravana of Katsyarynay of II at 1795 to a ras_yskam to palkavodets A. V. Suvorava. At 1808 Mr. Iago the son Arcaz Prada ў the central chastka z to parks і to syadz_bny houses to G. Gelv_gu's mayor. Nashchadkam_ an aposhnyaga of Shats_lsk_m_ ў 1858 "Gubernya" was a pradadzena to a prafesar of a gramadzyanskag of the right to Alyaksandr M_tskev_chu, a malodsham to the brother of the poet Adam M_tskev_cha. Poty mayontak perasho ў yes L. A. Zyal_nskaga, a zhanataga z M. A. Skvaronskay - shvagerkay Alyaksandra M_tskev_cha.

Sazhalka ў to park. 2013.

Merkavats pra of a pershapachatkova vyglyad mayontka tsyazhka, pakolk_ kozhna z Iago of a ¸ladaln_k ў ablation і ў neyk_ya zmena pile. Adnak groundless kampaz_tsyyny structure _snavat without karanny perarobak. Syadz_bna the house razmyashcha¸sya for orchestra seats at glyb_n_ to park (a ploshch of 3 — 4 hectares) on Iago plan_rovachnay vos_. Pavodle rasparadzhennya Suvorava was a pravedzena a chastkovy peraplan_ro¸ka to park (ssechana sastarelyya tapol_ to ¸yazny Alya і), sluzhbovyya pabudova are taken out for Iago of a boundary, and nearby hell of the house of a pasta¸len a nevyal_ky kapl_tsa. 3 XVIII Art. park ў abkruzhana to shaft і to rova, the pladova vysadzhana tsentra pas a garden і dug out a nevyal_ky pramavugolny sazhalka. Hell of the house adkryva¸sya krayav_d on vadayom z vyspay on zakhodn_m to a beraza. Park ў akaymavana to channels, zluchany z to channels of the Bond, yak_ advodz і ў vatu ў river Mukhavets. V. A. Alyaksey ў, yak_ the Veda ў zhyzzyo і dzeynasts Suvorava, at 1905 aznayom і ў sya z syadz_bay і adznacha ў is kind: ". . nevyal_k і, are enclosed redzenk_m to palings angl_ysk_ a garden — dzesyats_na 1,5... that akaymo¸va¸sya to shaft, rova і pladovym_ to gardens і".

Dra¸lyana the house-syadz_ba A. V. Suvorava of a ¸zvedzena ў the 1790th reptiles, are sorted z-for strukhlelasts_ ў 1894 Mr. Novapabudavany the house zgare ў at an hour to fight ў 1939. On mesets of a syadz_bnag of the house ў 1950 of an ustano¸lena of a bronzava a bust Suvorava of work of the sculptor of I. M. Rukav_shn_kava. Terytoryya to park of a dobra¸paradkavan kvetkavym_ to beds і, bakavym_ pasadkam_ dre ў і Cousteau ў. V_dazmenena on a pratsyaga of the XIX Art. yon to a zakho¸vaa characteristic for regular park ў the XVIII Art. s_metrychna-vosevy razb і ў ku on ra¸n_nny to a site vytsyagnutay pramavugolnay forms (asno¸ny plan_rovachny vos a zaryentavana ў to a napramk po¸nach — po¸dzen). Veragodna, park me ў basketny structure z dre ў і Cousteau ў.

Dom-syadz_ba A. V. Suvorava. the 1990th reptiles

At 1948 byl_ pravedzena of work of a pas ¸paradkavann_ to park z zakhavanny to a pryntsyp regulyarnay plan_ro¸k_. 3 pa¸nochnag to a side ў park to a vyadza wide (yes 10 m) pad'yazny l_pavy reddening, zakladzeny paslya 1905 on mesets papyarednyay, vysadzhanay tapolyay chornay p_ram_dalnay. Yae to pratsyaga of z'ya¸lyaetsets central park reddening (pratsyag vul_ets Suvorava; early it was issued ў to a vyglyadza grabavay lanes z l_neynay absadkay z elk і), a yaky zavershana nevyal_k_m to vadayoma. To Dzva s_metrychnyya tsentralnay і papyarochnyya ale_ stvarayuts to a s_stem pramavugolny basketa ў (16 different pases pamer). Nekatoryya pas basketa dyyaganal_ perarezana l_neynym_ pasadkam_ l_pa, maple of a vastral_stag. On vysadzhana lawns adz_nkavyya ts_ ў to a vyglyadza nevyal_k_kh groups of a byaroz, a maple of a yasenyal_sta, a poplar Canadian, a vastral_sta maple, a hornbeam. Znachna of a v_dazmenena aposhn_ya 2 basketa perad to ceremonial orchestra seats z to tradytsyyny circles. S_metrychna to the house ў basketa rasl_ 2 l_pa. Adna z _kh zakhavalasya, yoy bolyp for the 200th reptile ў.

Letn_ theater at park. 2006.

Vakol g_starychnay chastk_ to park (on ploshcha heating 70 hectares) sfarm_ravana are new the park of Culture і an adpachynka z elementam_ regulyarnay і landscape plan_ro¸k і, vyal_k_m to vadayoma z 2 astravam_ і to capes, yak_ sluzhyts aglyadnay plyatso¸kay. Vadayom of a zluchana sa to old channels, z two Bako ў yakoga of a zakladzena nasadzhenn_ oak of a chyrvonag, byaroza, l_pa. Park to a nal_chvaa bolsh for 70 naymennya ў dre ¸-kusto ў. Here pratsuyuts pav_lyyona, yosts lebedz і, the open-air cage z to pa¸l_na і, at sazhalka of vodz_tsets a muskrat. Vakol of a bust Suvorava of a razb_t kvetkavy bed, akaymavany z abodvukh Bako ў nevyal_k_m_ drevavym_ grupam_ z elk_ kalyuchay, k_parysav_ka, ablyap_kh і, tu_ zakhodnyay, votsatnaga of a drev. Park of znakhodz_tsets ў kind camp, z'ya¸lyaetsets to pryroda pomn_ka. Vyal_k_ ¸klad at zakhavanasts, the dobra¸paradkavayena zrab_l_ Iago Dyrektara: In.І. Harytanyuk, M. M. Vymarka ў, N. R. Dzemyanchuk. At 1983 park of an uznagarodzhana syarebrany і zalaty medalyami VDNG USSR.

Memaryyalnaye to the znacheena May of a syadz_bna-parkava a complex at century Grushava. Yong zakhava¸sya ў kind camp. 3 syadz_bay zvyazana padze_ pa¸stannya 1863 — 1864. Here do¸g_ya reptiles ў (1881 — 1939) veins і pratsavat the Polish p_smenn_tsa of Maryya Radzev_ch.

Syadz_bna-parkava a complex at century Grushava

Ensemble of a syadz_ba sklada¸sya z a panskaga of the house, fl_gelya, Stein і, to a sherag gaspadarchy pabudo ў, razmeshchany at park of an ekanam_chnag to a typ — absadzhany l_pavym_ shpaleram_ terytoryya z to orchards і to unutra agaroda. At park there was a ¸zvedzena a muravany kapl_tsa Naysvyatseyshay Dzev of Mary і, a buda¸n_tstva yaky fundaval_ ў the XIX station Radzev_chy. _snavat a taksam a "zyalyony" altanka ў to a vyglyadza vysadzhany to oak circles ў.

Syadz_bna house uya¸lya ў 2-pavyarkhova pramavugolna pado¸zhana (zasta¸sya adz_n atop) muravana budynak stalemate to pa¸valmavy fur-coats. Pas of a tsentra of a frantalnag of a 9-vosevag of a facade ў 4-kalonna pasta¸lena taskansk_ ports_k z shyrok_m to 3-vugolny pediments (not zakhava¸sya). A facade of a rytm_chn of a raschlyanyona pramavugolnym_ voknam_ z dekaraty¸nym_ frantonchykam_ і to sockets і, apyarazana to karn_za on sukharyka. At the 1960th reptiles to a syadz_b prystasaval_ a stalemate mashynna-traktarny station, poty here razmyashcha¸sya ramontna-mekhan_chna plant.

Fragments of a syadz_bnag to park zakhaval_sya ў vyoska L_tv_nk і, Palyats_chy, fragments syadz_b at vyoska Dzevyatk і, Dams. At century of Balota zbyarogsya vyatrak, yak_ z'ya¸lyaetsets to tvor of a narodnag of a dra¸lyanag of a doyl_dstvo.

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners