Tourist objects

List of historical and cultural values of RB (Kobrin district)

Code

Nazva kashto¸nasts_

Datavanne kashto ¸-nasts_

Mestsa-znakhodzhanne

kashto¸nasts_

Katego-ryya kashto ¸-nasts_

112E000383

G_starychna tsentr Mr. Kobryna: budynk_ і zbudavann і, the plan_rovachny structure, a landscape і are cultural layer on terytor і, abmezhavanay l_n_yay, yaky prakhodz_ts hell of river Muchavez of a pas to a ¸skhodnyam to a berag of river Kobrynk і, a perasyakaa vul. Pershamayskaya, distances of a pas of a back myazha domestic terytory zabudova of a pa¸dnyovag to a side vul. Pershamayskay, uskhodnyaga to a side of Svaboda Square, uskhodnyag to a side vul. _nternatsyyanalnay yes houses No. 26, a zaty pas pa¸dnyovay myazha a ¸chastka doma¸ladannya No. 26 on calling yes of the house No. 3 of a pas vul. Lenina, a pas of a back myazha domestic terytory zabudova of a nyatsotnag to a side vul_ts Len_na і 17 Verasnya yes beragavy l_n іі river Muchavez, distances – a pas ¸mo¸nay l_n іі hell of mesets zluchennya a g_starychnaga of a tsentr z beragavy l_n_yay river Muchavez da Peracry-javannja vul_ts Nabyarezhnay і Chygunachnay, a pas to a zabudova of a pa¸nochnag to a side vul_ts Chygunachnay of i Mikolskay yes to journey pam_zh damam_ No. 22 і 24, a pas to a ¸skhodnyam to edge of a getag to journey yes of river Muchavez, a pas ¸mo¸nay l_n іі praz river. Muchavez yes mesets on ¸skhodn_m to a beraza of the river Kobrynk_ of a pra yae ¸padzenn_ ў river Muchavez

H_H – XX stagoddz_

Mr. Kobryn,

vul.17 Verasnya, 1, 9,

Zamkavaya Square, 5, 14, 15,

vul. _nternatsyyanalny, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26,

vul. Len_na, 6 (_nventarnyya numara 12805, 12806, 12807, 12808, 12812, 12813), 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 49,

vul. Pershamayskaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Svaboda Square, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16,

vul. Suvorava, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13,

vul. Chygunachny, 2, 3, 4, 6, 8

 

2

112G000384

Park _mya A. V. Suvorava

1768

Mr. Kobryn, pa¸dnyovy ¸skra_na of the city

2

113G000385

Zabudova vul. Belaruskay

the resident of Kan of H_H – pachatak XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Belaruskaya, 1, 2, 9

3

112G000386

Budynak of the past Spaskaga of a manastyr

1465,

XV ІІ – XVIII stagoddz_

Mr. Kobryn, vul.17-hectare Verasnya, 11

2

113G000387

Budynak

1905

Mr. Kobryn, Zamkavaya Square, 1

3

113G000388

Budynak

1925

Mr. Kobryn, vul. Dzyarzhynskaga, 11

3

112G000389

M_kolsky tsarkva

1750

Mr. Kobryn, vul. M_kolskaya, 2

2

113G000390

Zabudova vul. Kastrychn_tskay

the resident of Kan of H_H – pachatak XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Kastrychn_tskaya, 1, 5, 7

3

113G000391

Zabudova vul. K_rava

resident of Kan of H_H stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. K_rava, 2, 3, 5

3

112G000392

Alyaksandr Ne¸skaga's cathedral

1864 – 1868 reptiles

Mr. Kobryn, vul. Len_na, 18

2

113G000719

 

 

Zabudova vul. Len_na

the resident of Kan of H_H – pachatak XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Len_na, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 57, 73, 77

 

3

113G000393

Zabudova vul. Matrosava

the resident of Kan of H_H – a pershy palova of XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Matrosava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 20

3

112G000394

Petrapa¸la¸sky tsarkva

pachatak

XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Pershamayskaya

(on mog_lka)

2

113G000395

 

 

Zabudova vul. Pershamayskay

the resident of Kan of H_H – a pershy palova of XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Pershamayskaya, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 45, 63, 65, 91

3

112G000396

Budynak former s_nagog_

other palova

H_H stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Pershamayskaya, 40

2

113G000397

Kastsyol Spachynu Naysvyatseyshay Dzevy Mary_

syaredz_na

H_H stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Pershamayskaya, 80

3

113G000398

Zabudova vul. Savetskay

the resident of Kan of H_H – a pershy palova of XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Savetskaya, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 32, 42, 63, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 131

3

113G000399

Budynak

1821

Mr. Kobryn, vul. Savetskaya, 65

3

113G000400

Budynak

1846

Mr. Kobryn, vul. Savetskaya, 108

3

112D000401

Byla of a syadz_bna house A. V. Suvorava

resident of Kan of XVIII stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Suvorava, 16

2

112Zh000402

Bust A. V. Suvorava

1904, adno¸lena ў 1950 to a godza

Mr. Kobryn, park _mya A. V. Suvorava

2

113G000403

Zabudova vul. Chygunachnay

the resident of Kan of H_H – a pershy palova of XX stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Chygunachny,

10, 16

3

113G000404

Zabudova vul. Chyrvanaarmeyskay

resident of Kan

H_H stagoddzya

Mr. Kobryn, vul. Chyrvanaarmeyskaya, 1, 2

 

3

113D000405

Bratsky mag_la і ¸chastak vo_nsk_kh pakhavannya ў

1944

Mr. Kobryn, on garadsk_kh mog_lka

3

113D000406

Pomn_k at arrogance peramog_ 1812

1912,

1951

Mr. Kobryn, vul. Len_na

3

113G000407

Svyata-Pakro¸sky tsarkva

1937

century Aktsyabr

3

113D000408

Bratsky mag_la

1944

century Astrom_chy

3

113G000409

Veterans mlyn

Pachatak XX stagoddzya

century G_rsk

3

113G000410

Tsarkva Prapadobnay Paraskevy Serbskay

1885

century of Balota

3

113B000411

Stone z vyyavam_ і nadp_sam_ (Barodz_chy 1)

1886

century Barodz_chy

3

113B000412

Nadmag_lna stone z vyyavam_ і nadp_sam_ (Barodz_chy 2)

pachatak XX stagoddzya

century Barodz_chy

3

112G000413

Pakro¸sky tsarkva

1674

century Bukhav_chy

2

113G000414

It is sacred - І a l_nsky tsarkva

1863

century of Byaroz, on mog_lka

3

113G000415

Svyata-Kryzha¸zvizhansky tsarkva

1864

century of Byaroz

3

113B000416

Kamenna complex z vyyavam_ і nadp_sam_

1803

century of Byarozn

3

113G000417

Svyata-M_kalaye¸sky tsarkva

1888

century of Verkhalesse

3

113G000418

Svyata-Uvaznyasensky tsarkva

1799

century Garadzets

3

113D000419

Bratsky mag_la

1944

century Garadzets

3

113D000420

Bratsky mag_la

1944

century Dz_v_n

3

112G000421

Tsarkva Paraskevy Pyatn_tsy sa zvan_tsay

1740

century Dz_v_n

2

113G000422

Prachystsensky tsarkva

To the XX stagoddza

century Dz_v_n

3

113B000423

Stone z vyyavam_ і nadp_sam_

1405

century of Dzyam_da¸shchyn

3

113B000424

Kamenna mog_ln_k

The XIV-XVI stagoddz_

century of Zakrosn_ts, 1 km on po¸dzen, Zamoshsh's urochyshcha

3

113B000425

Barrow to a peryyad of a rannyag of a syarednyavechch

The XI-XIII stagoddz_

century of Zalesse, 3,3 km on pa¸nochna ¸skhod hell vyosk і, at the wood

3

113D000426

Bratsky mag_la

1944

century. Dams

3

113B000427

Zamchyshcha

X_V – XVII stagoddz_

century. Dams

3

113D000428

Bratsky mag_la

1941

century of Zas_ma

3

113B000429

Barrows mog_ln_k-1 to a peryyad of a rannyag of a syarednyavechch

The XI-XIII stagoddz_

century of Zas_ma, 0,4 km on ¸skhod, an urochyshcha of Malodcha, at the wood

3

113B000430

Gruntava mog_ln_k poznyaga of a syarednyavechch z kamennym_ stelam_

The XIV-XVI stagoddz_

century of Zas_ma, on ¸skhodnyay to the uskrayena

3

113B000431

Barrows mog_ln_k-2 to a peryyad of a rannyag of a syarednyavechch

The XI-XIII stagoddz_

century of Zas_ma, 0,5 km on calling, Sharaye's urochyshcha ў the Wood

3

113D000432

Bratsky mag_la

1943

century Kaz_shcha

3

113G000433

Svyata-Tro_tsky tsarkva

1927

century Kaz_shcha

3

113B000434

Kamenna complex z vyyavam_ і nadp_sam_ (Kamenka 1)

1848

century Kamenka

3

113B000435

Kamenna complex z vyyavam_ і nadp_sam_ (Kamenka 2)

1848

century Kamenka

3

113G000436

Zvan_tsa of a kastsyol

H_H to a stagoddza

century K_vats_chy

3

113B000437

Gruntava mog_ln_k poznyaga of a syarednyavechch z kamennym_ stelam_

The XIV-XVI stagoddz_

century of K_syalyo¸tsa, at a tsentra vyosk_

3

113B000438

Barrows mog_ln_k to a peryyad of a rannyag of a syarednyavechch

The XI-XIII stagoddz_

century of K_syalyo¸tsa, 2,5 km on po¸dzen, an urochyshcha of Yam_shcha

3

112G000439

Dzm_trye¸sky tsarkva sa zvan_tsay

To the XVIII stagoddza

century Lel_kava

2

113G000440

Svyata-M_khayla¸sky tsarkva

1881

century Navasyolk_

3

113G000441

Prachystsensky tsarkva

1911

century to Pav_zza

3

113B000442

Nadmag_lna stone

1637

century Pa¸lava

3

113B000443

Stone box

To the XVIII stagoddza

century Pesk_

3

113D000444

Bratsky mag_la

1941 – 1944 reptiles

century Pesk_

3

113D000445

Bratsky mag_la

1944

century Strygava

3

113D000446

Bratsky mag_la

1944

century Turnaya

3

113D000447

Bratsky mag_la

1944

century Te¸l_

3

113G000448

Dzm_trye¸sky tsarkva

1881

century Te¸l_

3

113G000449

Svyata-Uspensky tsarkva

1872

century Te¸l_

3

113G000450

Pakro¸sky tsarkva

1899

century Habov_chy

3

112G000451

M_khayla¸sky tsarkva z bramay-zvan_tsay

1784

century Yarom_chy

2

Navigation

 

Search in the websiteOur partners