Settlements of Kobrin district from And to I

Israeli Labor Party

AVADY (myastsovy nazva Gadflies), with authority ў H_drynsk_m selsaveets. At 1747 with authority ў Brestsk_m a vayavodstvo; at 1890 at Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 178 dzesyats_n zyaml_ (1 dzesyats_n = 1,0925 hectares). At 1897 16 dvaro ў, 116 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n. At 1905 154 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 4 dvara, 22 zhykhara. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 yes 30.10.1959 at Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 20 dvaro ў, 77 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 19 dvaro ў, 36 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zara".

Agarodniki

AGARODN_K_ (myastsovy nazva of Ogorodnyky), with authority ў Batchynsk_m selsaveets. At 1597 syalo ў Patryko¸sk_m Kobrynskaga's voyta¸stvo of a starostvo of Brestskaga of a vayavodstvo of the Vyal_kaga Knyastvo L_to¸skaga (VKL). Syalo razmyashchalasya pra Charavachytsa's falvarka, nal_chvat the 10th roll zyaml_ (1 valok = 21,36 hectares), padzeleny pases pa¸valok_. Vyasko¸tsa vykonval_ agarodn_tsky service ў a floor і, and zhanchyna — on agaroda. Z 1795 with authority ў to a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets of Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1897 20 dvaro ў, 178 zhykharo ў. At 1905 193 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 22 dvara, 126 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Batchynsk_m selsaveets. At 1940 the farms of Agarodn_k і, 41 yards, 221 zhykhar. At 1949 argan_zavana kalgas "Radz_m" (starshynya F.Ya.Belyus). On 1.1.1999 g. 15 dvaro ў, 28 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zapaveta of a _l_ch".

Adrynka

ADRYNKA (myastsovy nazva of Odrynk), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563. At 1897 Mr. Adrynka — a lyasny akhova, 7 zhykharo ў, at _laskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mpery_. Pobach znakhodz_l_sya: lyasny akhova of Adrynk (Mazura), 4 zhykhara, і settlement Adryn_ (Astra¸k і), 2 dvara, 28 zhykharo ў, shk_p_narna plant. At 1905 akhova: Adrynka, 3 zhykhara, і Adrynka-Mazura, 2 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 11 dvaro ў, 59 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g at Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g at Garadzetsk_m the Village Councils, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 62 zhykhara. At 1949 stvorana kalgas "Balshav_k" (17 gaspadarak, starshynya M. Garanyuk). On 1.1.1999 g 1 yard, 1 zhykhar, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Aktsyabr

AKTsYaBR (yes 1940. Stone Shlyakhetsk і; myastsovy nazva Kamen Shliahetsky), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets, tsentr kalgasa of "Kastrychn_k". At 1524 Zhyg_mont І Are old a vyda ў patsvyardzhalna pryv_ly on mayomasts the Stone to dvarana Verashchakam. At 1582. A stone at Kobrynsk_m a starostvo INCL. At 1739 mayontak, Verashchak's uladayena ў, at Brestsk_m a vayavodstvo; at 1777. Stone Shlyakhetsk і, uladayena knyazyo ў Shuysk_kh. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 syalo ў Garadzetskay volasts і, 45 dvaro ў, 590 zhykharo ў, a tsarkva, school, 2 k_rmasha. At 1890 syalo, 683,75 dzesyats_na zyaml і, 77 dzesyats_n zyaml і; pasyolak (on terytory_ Zaleskay volasts і), 27,5 dzesyats_na zyaml і, drug_ pasyolak (Garadzetskaya volasts), 213,75 dzesyats_na zyaml_ different an uladaln_ka ў. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya 5 mayontka ў, uladann_ E.Charnotskaga, 250 dzesyats_n zyaml_ (to times z to falvarka Adel_n); Yu.Bagusla¸skay, 281,25 dzesyats_na zyaml і; І. Brzhasto¸skaga, 91 dzesyats_n zyaml і; І. Pyatrova, 175 dzesyats_n zyaml і; U. M_tskev_cha, 102,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897. Stone of Shlyakhetsk_: syalo, 119 dvaro ў, 792 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 2 dvara, 12 zhykharo ў, a tsarkva (at 1888 at pravasla¸ny to a prykhodza of 2650 of a vern_k ў), 1 yard, 7 zhykharo ў, a national vuchyl_shcha (at 1889/90 navuchalny godza there were 60 hlopchyk ў, 1 dzya¸chynka, at 1892/93 — 72 hlopchyk і, 5 dzya¸chynak, at 1905/06 — 76 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak). At 5 mayontka nal_chvalasya 70 zhykharo ў. At 1905 at the syal 896 zhykharo ў, at 5 mayontka 36 zhykharo ў. Z 1915 syalo і mayontk_ akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay Herman іі, z 1919 — polsk_m_ voyskam_. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 68 dvaro ў, 312 zhykharo ў, і 5 falvarka ў, 36 zhykharo ў. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, chytalnya, vyachern_ya courses, teatralna і harava gurtk_. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr Aktsyabrskaga of the Village Council, z 31.3.1959 g at Garadzetsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 152 dvara, 681 zhykhar, nyapo¸ny syaredny school (257 vuchnya ў), a hut-chytalnya, a kaaperaty¸ny la¸ka, the Village Council. At 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas (starshynya A.P.Sha¸chuk), at vyosets the hut-chytalnya pratsavat. On 1.1.1999 g 277 dvaro ў, 641 zhykhar; budynak adm_n_stratsy_ a kalgasa of "Kastrychn_k", 2 magaz_na, felcharska-akushersk_ point, dz_tsyacha a garden, selsk_ Recreation center, a b_bl_yateka, syaredny school, pomn_k arkh_tektura — the Svyata-Pakro¸sky tsarkva (dra¸lyany, a pabudavana ў 1937). Pomn_k_ on the ¸shanavayena pamyats_ the 129th fellow countryman ў і on 2 mag_la partyzan, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Alkho¸ka

ALKHO÷KA (myastsovy nazva of Olkh_vk), with authority ў Navasyolka¸sk_m selsaveets. At 1897 with authority ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 19 dvaro ў, 190 zhykharo ў, 368,5 dzesyats_na zyaml_ (for 1890). At 1905 238 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 12 dvaro ў, 73 zhykhara. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena, z 30.10.1959 at Navasyolka¸sk_m selsaveets. At 1940 85 dvaro ў, 155 zhykharo ў, pachatkovy school. At 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kal_n_na (starshynya P. І. Pshano). On 1.1.1999 g 60 dvaro ў, 145 zhykharo ў, magaz_n, at a skladza of a kalgas _mya Chkalava.

An_skav_cha

AN_SKAV_CHY (myastsovy nazva of Onyskovychy), with authority, tsentr An_skav_tskaga of the Village Council. Vyadoma z XVI Art. (1563) yak syalo Vugla Kobrynskay the house-keeper іі INCL. At 1563 syalo razmyashchalasya syarod bogs on po¸dzen hell of century Barodz_chy, and valok_ (rezanyya) razdaval_sya to syalyana astra¸kam_. Usyago of 21 valok zyaml і, z yak_kh 1 manumission was a nadadzena to Voight І. Valatkov_chu; 18 gaspadarak. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority Vugla skladalasya z the 8th settlement ў: An_skav_cha, Benefit, Vashchev_chy, Dashev_chy, Dub_na, Melyankov, So¸pl і, Staradubtsa, 1130 dzesyats_n zyaml і, at Garadzetskay volasts_. At 1897 with authority Vugla (An_skav_chy), 44 dvara, 251 zhykhar, hlebazapasna magaz_n. At 1905 An_skav_chy, 321 zhykhar. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 70 dvaro ў, 394 zhykhara. At the 1930th reptiles the school pratsavat. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr An_skav_tskaga of the Village Council, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 64 dvara, 454 zhykhara, pachatkovy school, kaaperaty¸ny Crumb, Village Council. At 1949 argan_zavana kalgas _mya A. Ne¸skaga (starshynya M. Da¸zhuk). On 1.1.1999 g 86 dvaro ў, 239 zhykharo ў, budynak a vykankoma of the Village Council, selsk_ Recreation center, a b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ point, syaredny school, at a skladza of a kalgas _mya K_rava.

Andronava

ANDRONAVA, with authority ў Batchynsk_m selsaveets, tsentr agraf_rmy-kalgasa "Patryk і". Upam_nayezza ў 1465. At 1563 at Kobrynskay the house-keeper іі Padlyashskaga, z 1566 Brestskaga of a vayavodstvo ў INCL. At 1729 syalo, 14 it is shaky zyaml і, the tsarkva was swept (un_yatsky). At 1704 brestsk_ a padstarosta Jan Benkle¸sk_ patsverdz і ў Androna¸skay to a tsarkva 1,5 valok_ zyaml і, yak_ya byl_ nadadzena yoy Iago prodkam_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets of Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 syalo ў Stryga¸skay volasts і, 23 dvara, 264 zhykhara, mel_sya a pravasla¸ny tsarkva і p_tseyna the house. At 1890 syalo, 393 dzesyats_na zyaml і, vakol_ets Andronava (uladann_ different an ulasn_ka ў), 93 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, to the uladayena F.Banko¸skaga, 552 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at Andronave 53 dvara, 329 zhykharo ў, a prykhodsky tsarkva, tsarko¸na-prykhodsky school, hlebazapasna magaz_n. Vakol of a syal razmyashchal_sya: mayontak Andronava, 41 zhykhar, pratsava ў maslaboyna plant; veins house Andronava, 6 zhykharo ў і 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba Andronava, yak_ya nal_chval_ adpavedna 7, 16, 5 і 5 zhykharo ў. At 1905 on mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: syalo, 452 zhykhara, і mayontak, 84 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. At 1921 Andronava — with authority, 35 dvaro ў, 183 zhykhara, і 2 falvark_: Andronava 1st, 4 dvara, 43 zhykhara; Andronava 2nd, 2 dvara, 7 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Batchynsk_m selsaveets. At 1940 Andronava — farms, 11 dvaro ў, 77 zhykharo ў, school; bylyya falvark_ 1-a, 2-і, 3-і, 4 dvara, 25 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 132 dvara, 339 zhykharo ў, selsk_ club, adm_n_stratsyyna budynak gaspadark_.

Arekha¸k_

AREKHA÷SK_ (a myastsovy nazva Or_khovsky), pasyolak at Dz_v_nsk_m selsaveets, tsentr a sa¸gasa of Dnieper-Bugsk_ (a stvorana ў studzen_ 1981). Pabudavana ў the 1980th reptiles on mesets of a neprakhodnag of a bog. On 1.1.1999 g 324 dvara, 1248 zhykharo ў, ambulatoryya, dz_tsyacha a garden, pryyomna kompleksna point of a bytavog abslugovannya a naseln_tstva, a bath, 2 magaz_na, table, syaredny school, selsk_ Recreation center, a b_bl_yatek.

Asmolav_cha

ASMOLAV_CHY (myastsovy nazva of Osmolovychy), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets. At 1786 syalo ў Brestskay the house-keeper іі Brestskaga of a vayavodstvo of VKL, 1 valok 90 Margo ў zyaml_ (1 morgue = 0,71 hectares). Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1897 with authority ў _laskay volasts і, heating a gandlyovag to a way Antopal — Pruzhansk_ pavt, 33 dvara, 198 zhykharo ў, 189,25 dzesyats_na zyaml_ (for 1890), a national vuchyl_shcha. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna pasyolak, 16 zhykharo ў, karchma. At 1905 at vyosets 194 zhykhara; to the settlement — 17. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 25 dvaro ў, 97 zhykharo ў. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, teatralna a gurtok. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g at Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g at Garadzetsk_m the Village Councils, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 210 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 28 dvaro ў, 51 zhykhar, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Astra¸lyana

ASTRA÷LYANY (myastsovy nazva of Ostrovlyana), with authority ў H_drynsk_m selsaveets. At 1897 with authority ў Pruska¸skay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 22 dvara, 133 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, maysternya, 106 dzesyats_n zyaml_ (to times z to urochyshcha of Vyal_k_ ro ў, for 1890). At 1905 159 zhykharo ў і to an adnaymennaa of a ¸rochyshch, 9 zhykharo ў. At 1921 at a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 2 dvara, 19 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g at Petska¸sk_m, z 18.12.1972 at H_drynsk_m the Village Councils. At 1940 25 dvaro ў, 131 zhykhar. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Astro¸skaga. On 1.1.1999 g 60 dvaro ў, 163 zhykhara, at an agraf_rma skladza "Belarus".

Astrom_cha

AASTROM_CHY (yes 1970 Astrom_chy Karale¸sk_ya, myastsovy nazva of Ostrom_chy), with authority, tsentr Astrom_tskaga of the Village Council і kalgasa _mya M_churyna. Vyadoma z the XVI Art. a yak syalo і mayontk_ Astramechana ў Kobrynsk_m paveets INCL. At 1559 adz_n mayontak Astramechana znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Barysa, Vask_ і a _vana of Harycha ў, drug_ — Matsvey, Andrey Zhalabov_cha ў і Bogusha Kazlov_cha. At Astramechana's syal a pile a chastka aselasts_ і mayomasts_ mel_ Lazare Matchalov_tch (to times z lyudzm і), La¸ryn Lubv_ch і Fyodar Matskev_ch. At 1563 syalo Astramech at Kobrynskay the house-keeper іі, 24 valok_ zyaml_. At 1597 syalo (Astravets), at Kobrynsk_m a starostvo, 24 valok_ zyaml і, znakhodz_lasya ў pazhyzzyovy uladann_ ў Kryshtofa Zyanov_cha, vayavoda of a brestskag. At 1612 mayontak Astramech va ¸ladann_ K. Garno¸skaga, at Brestsk_m a vayavodstvo. At 1786 at the syal 24 valok_ 50 Margo ў zyaml_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890. Astrom_cha of Karale¸sk_ya, with authority ў Padaleskay volasts і, 430 dzesyats_n zyaml і; vakol_ets (roznyya ¸ladaln_k і), 134 dzesyats_na zyaml і; mayontak, Uladz_slav Bayaro¸skaga's uladayena, 345 dzesyats_n zyaml_. To Nepadalyok razmyashchal_sya: with authority Astrom_chy Shlyakhetsk_ya, 38,75 dzesyats_na zyaml і; adnaymenna mayontak, Stan_slav Manko¸skaga's uladayena, 236,5 dzesyats_na zyaml і; falvarak Astramech, P. Shyrayev's uladayena (to times z to mayontka of the Dam, lyasny stitch G_rka¸k 736 dzesyats_n zyaml і). At 1897 Astrom_chy Karale¸sk_ya (Zarub_chy), 17 dvaro ў, 133 zhykhara; century Astrom_chy Karale¸sk_ya (Gadk і), 30 dvaro ў, 71 zhykhar; century of Astrom_chy Karale¸sk_ya (Resident of Kan), 18 dvaro ў, 109 zhykharo ў; adnaymenna the settlement, 9 zhykharo ў, the forg was swept. Tra pasyolk_ Astramech Karale¸sk_ (pra of Masko¸ska-Varsha¸skay of Shashi) nal_chval_ 36 zhykharo ў, mel_sya veterans mlyn, Crumb of a shtuchnag gandlyu; adnaymenna mayontak, 35 zhykharo ў. At century Astrom_chy Shlyakhetsk_ya 13 dvaro ў, 76 zhykharo ў; at adnaymenny: vakol_ets — 10 dvaro ў, 56 zhykharo ў; a mayontka — 35 zhykharo ў. At 1905 vyosk_ Astrom_chy, 336 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 129 zhykharo ў; mayontk_: Astramech Karale¸sk і, 16 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 17 zhykharo ў. Pratsavala a national vuchyl_shcha, at yak_m at 1905/06 navuchalny godza there were 70 hlopchyk ў, 8 dzya¸chynak. At 1906 to the syalena of century Astrom_chy adma¸lyal_sya pratsavats at a pameshchyk. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. Astramech Karale¸sk і, with authority, 52 dvara, 299 zhykharo ў, і falvarak, 2 dvara, 30 zhykharo ў; Astramech Shlyakhetsk і, with authority, 20 dvaro ў, 108 zhykharo ў, і falvarak, 4 dvara, 30 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Zhukhavetsk_m selsaveets, z 16.7.1954 Astrom_chy — tsentr the Village Council. At 1940. _snaval_ Astramech's farms Karale¸sk і, 61 yards, 361 zhykhar, parava mlyn, magaz_n, і Astramech Shlyakhetsk і, 30 dvaro ў, 190 zhykharo ў, pachatkovy school; adnaymennyya mayontk_: 2 dvara, 15 zhykharo ў, і 1 yard, 20 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 285 dvaro ў, 908 zhykharo ў; budynk_ vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ kalgasa _mya M_churyna, magaz_n, selsk_ Recreation center, b_bl_yatek, muzychny і syaredny schools, felcharska-akushersk_ point. Pomn_k on the mag_l 18 savetsk_kh a vo_na ў, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vyosk_ hell nyametska-fashystsk_kh a zakhopn_ka ў at l_pen_ 1944.NavigationSearch in the websiteOur partners