Settlements of Kobrin district from And to I

Yagalki

YAGALK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 11 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 48 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza і distances of a pas of Shashi Makrany-Kobryn. 1 gaspadarka, 1 zhykhar (2005). At 1559 Yagalk_ – mayontak at Kobrynsk_m of peahens. VKL, uladayena S. Sl_bo¸skaga, Fedk_ і S_dara K_slov_cha ў. Dasledchyk a boundary ў і rubbed. Kobrynskaga of peahens. XVI Art. S. V_slaukh of a l_cha ў Yagalk_ "a radavy gnyazd" of a shlyakhetskag to sort K_slov_cha ў. Yak uladaln_k_ mayontka K_slov_chy ¸pam_nayutsets ў vaysk. to a perap_sa 1567 Pad 1588 mayontak Yagalsk_ of a paznachana ў documents V_lenskaga tsentr. arkh_va. At 1631 mayontak at Brestsk_m vayav. At 1749 Yagalk_ of zgadvayutsets a yak K_slyya, Verkhava, Kruzhyna і Hadyn_chy. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Pruska¸skay an ox., 66 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, uladayena R. Kyaskev_cha, 130 dzes. zyaml і, і akol_ets, 329 1/2 dzes. zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і). At 1897 _snaval_: century Yagalk_ 1 (pra baloyets of Loze), 11 dvaro ў, 80 zhykharo ў; Yagalk_ 2 – Leyby Rymlyand's settlement, 4 zhykhara; mayontak Yagalk і, 5 zhykharo ў; 3 akol_ets Yagalk і, 89 zhykharo ў. To Dzva akol_ets znakhodz_l_sya pra of a ¸rochyshcha of Valok, tretsy (the most vyal_ky, 46 zhykharo ў) – heating a nepasredn vyosk_. At 1905 akol_ets, 85 zhykharo ў. At 1911 adnaymennyya with authority (68 zhykharo ў) і akol_ets (82 zhykhara) at Pruska¸ska-Ramana¸skay an ox. tago paveta. Z 1921 with authority to a ¸skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 26th lady ў, 147 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў H_drynsk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m the Village Councils, z 18.12.1972 zno ў at H_drynsk_m with / page. At 1940 with authority, 35 dvaro ў 169 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. Pavodle to a perap_s of 1959 ў century Yagalk_ 76 zhykharo ў, at 1970 – 25 zhykharo ў. At 1999 1 gaspadarka, 1 zhykhar, at a skladza of a kalgas "Zara" (z 2004 CBK "Uzykhodzyachaya Zara"; tsentr – century of H_dra).

Yarom_cha

YAROM_CHY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 12 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 58 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza of Kobryn-І vatsev_cha. 263 gaspadark і, 682 zhykhara (2005). At 1599 ¸pam_nayutsets of Eram_chy. At 1886 Yarom_chy – with authority Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 11 dvaro ў 131 zhykhar, 201 dzes. zyaml_ (for 1890); mel_sya Padaleskaye valasny to the pra¸leena, school, tsarkva, s_nagoga. At 1897 29 dvaro ў, 174 zhykhara, dzeyn_chal_ valasny to the pra¸leena, hlebazapasna magaz_n, the forg, p_tseyna the house, Padaleskaye of plank beds. a vuchyl_shcha, at yak_m at 1889/90 navuch. to a godza zaymal_sya 64 hlopchyk і, at 1892-93 – 63 hlopchyk_ і 4 dzya¸chynk і, at 1905– 06 – 69 hlopchyk ў, 9 dzya¸chynak. At 1911 276 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 30th lady ў, 129 zhykharo ў. At 1905 178 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g. ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10. 1940 – tsentr the Village Council ty zha a rayona і voblasts і, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m with / page. At 1940 ў century Yarom_chy 60 dvaro ў, 188 zhykharo ў, dzeyn_chal_ MTS, nyapo¸ny syaredny school, general store, magaz_n, a hut-chytalnya, addz. suvyaz і, ambulatoryya, Village Council (me¸sya phone). At a warehouse of Yarom_tskaga with/with uvakhodz_l_ 23 naselenyya points, 2967 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 30 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Svaboda" (starshynya R.M.Davydzyuk). Pavodle to a perap_s of 1959 Yarom_chy nal_chval_ 206 zhykharo ў, at 1970 – 321 zhykhar. At 1999 271 gaspadarka, 840 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Peramoga" (z 2004 CBK "Pakro¸sk _"; tsentr – century Bukhav_chy). Yosts magaz_n, dz_tsyacha garden, ambulatoryya. Pomn_k of an arkh_tektura – the Svyata-M_khayla¸sky tsarkva.

Ya¸simav_chy

YA÷S_MAV_CHY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 14 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 60 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza і distances of a pas of Shashi Kobryn-Lun_nets. 96 gaspadarak, 230 zhykharo ў (2005). At 1707 zgadvayetsets of the village Ya¸kh_mav_chy. At 1897 Ya¸s_mav_chy – with authority ў Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 58 dvaro ў, 393 zhykhara, dzeyn_chal_ hlebazapasna magaz_n, forg; 380 dzes. zyaml_ (for 1890). Pobach znakhodz_lasya akol_ets Ya¸s_mav_chy (Zhuka¸tsa), 204 dzes. zyaml_ (on 1890, roznyya ¸ladaln_k і). At 1905 ў vyosets 447 zhykharo ў. At 1911 493 zhykhara. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 36th lady ў, 187 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., 12.10.1940 at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m the Village Councils. At 1940 Ya¸s_mav_chy nal_chval_ 63 dvara, 298 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 290 zhykharo ў, at 1970 – 275 zhykharo ў. At 1999 with authority, 93 gaspadark і, 226 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Zvyazd" (z 2004 CBK "M_nyansk_ya tsentr – century of M_nyank).NavigationSearch in the websiteOur partners