Settlements of Kobrin district from And to I

Dzivin

DZ_V_N (myastsovy nazva Dyven), with authority, tsentr Dz_v_nskaga of the Village Council і kalgasa "Novaye zhyzzyo". Pershaye to the ¸pam_nayena ў 1466. At 1546 a myastechka ў Dz_v_nskay volasts_ Brestskaga of a pavet INCL. At 1566 184 dvara, a market ploshcha, 5 vul_ts. At 1629 Karol Zhyg_mont ІІІ patsverdz і ў to dz_v_nets of the right for shtotydnyova k_rmash a pas chatsvyarga. At 1668 the city, at Palesk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі, 53 valok_ zyaml і, 2 mlyna, agaroda, a karchma, z 1642 me ў Magdeburgskaye is right, adnak Voight sa shlyakhta of a pryznach ў Karol. At 1682 at a goradza 2 tsarkva (mel_ 2 volnyya valok_ zyaml і), a town hall (2 it is shaky і), kastsyol (4 it is shaky і), 2 mlyna, a karchma. At 1789 the city і the Yard at Dz_v_nsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі. At a goradza a market ploshcha, 4 vul_ets, 194 gaspadark і, 872 zhykhara, Dvara has veins the house, brovar, jelly і _nshyya gaspadarchyya pabudova. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Z sakav_ka of 1797. myastechka Dz_v_n, 988 zhykharo ў padaravana to nashchadka of the general field marshal count P.A.Rumyantsava-Zadunayskaga. At 1819 to the syalena і zhykhara a myastechka (zvysh 200 dvaro ў, 1000 zhykharo ў) admov_l_sya vykonvats pav_nnasts_ on karysts svaygo a ¸ladaln_ka yes of a kanchatkovag to a sprava razglyad ab _kh volnasts_. 20.8.1819 at Dz_v_n prybylo 300 uzbroyeny soldiers. Ulada byl_ vymushana dazvol_ts to mestachko¸ets vybrats 10 chalavek for peramo ў. Asesar Grodzenskaga of a gubernskag pra¸lennya і kobrynsk_ zemsk_ spra¸n_k at prysutnasts_ the soldier zachytal_ to syalyana the decree of a gubernskag pra¸lennya. At sva_m danyasenn_ Yana pras_l_ vayennay dapamog_ ў і adznachat the governor і that clergy to a padtryml_vaa syalyansk_ pratest. At 1886 a myastechka, tsentr volasts і, 159 dvaro ў, 1644 zhykhara, 5516,25 dzesyats_na zyaml_ (at 1890), valasny to the pra¸leena, 3 pravasla¸nyya tsarkva (511,75 dzesyats_na zyaml_ ў 1890), a s_nagoga, school, 5 Crumb, zayezna the yard, 2 p_tseynyya ladies, 3 k_rmasha. Heating a myastechka znakhodz і ў sya mayontak Dz_v_n, A. Yagm_n's uladayena, veterans mlyn, 8135,5 dzesyats_na zyaml_ (to times z _nshym_ mayontkam_ і falvarkam_ Yagm_na). At 1888 at a myastechka of 2516 zhykharo ў, at pravasla¸ny to a prykhodza 3663 vern_k_. At 1897 a myastechka, 873 dvara, 3796 zhykharo ў, 3 tsarkva, a s_nagoga, ya¸reysk_ mal_to¸na the house, a national vuchyl_shcha (at 1889/90 navuchalny godza vuchyl_sya 74 hlopchyk і, 9 dzya¸chynak; at 1892/93 — 71 hlopchyk, 9 dzya¸chynak), a rural lyachebn_tsa, valasny to the pra¸leena, a pashtovaa to the addzyaleena, 2 hlebazapasnyya magaz_na, 15 fractional Crumb, a creamery, 14 mlyno ў, p_tseyna the house, 6 adnadzyonny k_rmasho ў for a year. At a mayontka — 60 zhykharo ў. At 1905 at Dz_v_ne 3967 zhykharo ў, at national vuchyl_shcha 100 hlopchyk ў, 4 dzya¸chynk і, at a mayontka 58 zhykharo ў. Z 1915 a myastechka і mayontak akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay Herman іі, z 1919 — polsk_m_ voyskam_. Z 1921. at a skladza of Polshchy, tsentr gm_na of Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; myastechka, 373 ladies, 2299 zhykharo ў; falvarak, farms і kalon_ya, 71 yards, 403 zhykhara. At 1931 the Dz_v_nsky gm_na nal_chvat 8326 zhykharo ў, 84 naselenyya points, the ya¸reysky b_bl_yateka, teatralna і harava gurtk_ zaymat a ploshcha ў 280 sq.km, pratsaval_. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g tsentr a rayona і the Village Council of Brestskay voblasts_. At 1940 at a myastechka of 1009 dvaro ў, 4187 zhykharo ў, at an asadza vayskovay Dz_v_n 13 dvaro ў, 64 zhykhara; pratsaval_ to a pashtovaa to the addzyaleena, syam_gadovy school (400 vuchnya ў), a drugstore, baln_ets z ambulatoryyay, vetpunkt, narodna the house, 20 pryvatny Crumb, hlebna і magaz_na kn_zhna, 2 matornyya mlyna, 3 hlebapyakarn і, a zhyvyola slaughter, restaran, general store, abutkovy і kavalsky artset і, plant prakhaladzhalny a nap_tka ў, creamery. Dz_v_nsk_ Russian Academy of Natural Sciences of a nal_chv ў 138th settlement ў, 11th Village Council ў, 26 117 zhykharo ў. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn of 24.6.1941 g. Dz_v_n of an akup_ravana nyametska-fashystsk_m_ to zakhopn_ka і, yak_ya zn_shchyl_ ў to the rayena і vyosets of 2819 zhykharo ў. Vyzvalena of 21.7.1944 g chastsyam_ 61st automated workplace іі 1 hectares to the front Belaruskaga. At a tsentra vyosk_ pakhavana 74 savetsk_ya vo_na і 2 partyzana, yak_ya zag_nul_ ў Bai Pry vyzvalenn_ vyosk_ (at 1949 on the mag_l of a pasta¸lena abel_sk). 1450 zhykharo ў vyosk і, yak_ya byl_ rasstralyana g_tlera¸sk_m_ karn_kam_ ў 1942, pakhavana on terytory_ plant metal_chny a vyraba ў (at 1951 on the mag_l of a pasta¸lena abel_sk). At 1945 an adno¸lena of MTS, the Len_nsk_ Pryzy¸ district newspaper started drukavatsets (adkazna redaktar A. Meln_ka ў), at 1947 budavalasya nyapo¸ny syaredny school, pratsaval_ rayonna the club, a b_bl_yateka, are new magaz_n, on terytory_ a rayona of 11 huts-chytalnya ў. At 1949 at vyosets of a stvorana kalgas "Zara", at 1950 adkryta dz_tsyachyya yasl і, it was started a buda¸n_tstva a navaga a budynka raybaln_ets. Z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. On 1.1.1999 g. 1553 dvara, 4293 zhykhara, budynk_ a vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ a kalgasa, Recreation center, club, 3 b_bl_yatek і, muzychny, sparty¸ny і syaredny schools, baln_ets, school - і nternat, dz_tsyacha a garden, kamb_nat a bytavoga abslugo¸vannya, kafe, 6 magaz_n ў. Pomn_k_ archeologist іі: the parking і a pasel_shcha on a beraza a cart. Lyuban. Pomn_k_ arkh_tektura: Prachystsensky tsarkva (1902) і tsarkva Paraskev of Pyatn_tsa (1740).

Dzevyatki

DZEVYATK_ (myastsovy nazva Dyv'yatk і), with authority ў Zalesk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563. At 1890 with authority ў Zaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 308,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena O. Verashchag і, 242,75 dzesyats_na zyaml_. Vakol_tsa (Dzevyatk і, Karyla¸shchyna і _nsh.) nal_chvala 358 dzesyats_n zyaml_. At 1897 with authority, 40 dvaro ў, 350 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, veterans mlyn (veins D. Pa¸lyuchyk's house, 1 zhykhar), at a mayontka 18 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 358 zhykharo ў, at a mayontka 7. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 9 dvaro ў, 46 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g at Zalesk_m the Village Councils. At 1940 farms, 75 dvaro ў, 260 zhykharo ў. At 1949 26 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Friendship". On 1.1.1999 g 4 dvara, 5 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Suvorava.

Dzevyatki

DZEVYATK_ (myastsovy nazva Dyv'yatk і), with authority ў Tevelsk_m selsaveets, tsentr kalgas "on May 1". Upam_nayezza ў 1563 yak syalo Dashkev_chy. At 1890 with authority ў Mura¸yo¸skay volasts_ Pruzhanskaga of a pavet of Grodzenskay gubern і, 459,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna falvarak, uladayena І. Bagusla¸skay, 1882,5 dzesyats_na zyaml_ (to times z Huth. K_vats_cha, falvarkam_ Sv_chy і Zaversha). At 1897 at vyosets 53 dvara, 351 zhykhar, hlebazapasna magaz_n, the forg; at 1905 396 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Matsyasa¸skay to the gmena Pruzhanskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 25 dvaro ў, 109 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Tevelsk_m selsaveets. At 1940 with authority, 64 dvara, 306 zhykharo ў. At 1949 42 vyaskovyya gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kuybyshava. On 1.1.1999 g 89 dvaro ў, 246 zhykharo ў, magaz_n, a b_bl_yateka. Pomn_k on the ¸shanavayena pamyats_ the 37th fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Dzyamida¸shchyna

DZYAM_DA÷SHCHYNA (myastsovy nazva of Dymydovshchyn), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets. At 1563 an urochyshcha on grunets of the city of Garadzets, at Kobrynskay the house-keeper іі INCL. Z 1795 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў _laskay volasts і, 513,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_lasya adnaymenny pustash, Hannah Selvan's uladayena, 16,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 81 yards, 475 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, at 1905 545 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 61 yards, 328 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council tago a rayona, z 16.7.1954 g at Grusha¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena, z 21.1.1961 g at Garadzetsk_m selsaveets. At 1940 at vyosets 124 dvara, 559 zhykharo ў, tsagelna plant, mail, pachatkovy school (86 vuchnya ў), the Village Council. Heating vyosk_ razmyashchal_sya deposits to peat (85 hectares) і gl_na. On terytory_ the Village Council 8 vyosak, the 322nd farms, 419 dvaro ў, 2467 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 83 dvara, 173 zhykhara, magaz_n, club, a b_bl_yatek, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. G_starychna stone boulder. Pomn_k on bratskay to a mag_la savetsk_kh a vo_na ў, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vyosk і, yon to an ushano¸vaa of a taksam pamyats the fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Kind

DOBRAE (myastsovy nazva of Dobre), with authority ў An_skav_tsk_m selsaveets. At 1563 an urochyshcha-vostra ў a syala of Chal_shchav_chy ў Kobrynskay the house-keeper іі INCL. Z 1795 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 pasyolak at a skladza of century Chal_shchav_chy Garadzetskay volasts_. To times z _nshym_ pasyolkam_ with authority nal_chvat 383,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897 with authority, 15 dvaro ў, 88 zhykharo ў, at 1905 89 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; 17 dvaro ў, 87 zhykharo ў. At the 1930th reptiles the school pratsavat. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 84 zhykhara. On 1.1.1999 g 1 yards, 2 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya K_rava.

Dubiny

DUB_NY (myastsovy nazva of Dubyna), with authority ў An_skav_tsk_m selsaveets, tsentr kalgasa _mya K_rava. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў 1546 yak of an urochyshch. At 1890 pasyolak at a skladza of century of Vugla Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern і, 1130 dzesyats_n zyaml_ (to times z 7 _nshym_ pasyolkam_ century of Vugla). At 1897 with authority Vugla (Dub_na), 8 dvaro ў, 76 zhykharo ў. At 1905 160 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 9 dvaro ў, 40 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 32 zhykhara. At 1949 vyasko¸ets stvaryl_ kalgas "Maladaya gvardyya". On 1.1.1999 g 51 yards, 126 zhykharo ў, magaz_n, felcharska-akushersk_ point. Pomn_k on the ¸shanavayena pamyats_ the fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Oak

DUBAVOE (myastsovy nazva of Dubove), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. At 1563 syalo ў Lyagata¸sk_m Kobrynskaga's voyta¸stvo of a starostvo of VKL, 10 is shaky zyaml і, 10 gaspadarak. At 1597 syalo, 10 it is shaky zyaml і, a karchma і zastsenak (4 marg_ zyaml і). Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Stryga¸skay volasts і, 129 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: pasyolak, 17,5 dzesyats_na zyaml і, і mayontak, to the uladayena Dametskaga, M_lko¸skaga і _nsh., 184,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 25 dvaro ў, 194 zhykhara, me¸sya hlebazapasna magaz_n, at a mayontka 8 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 249 zhykharo ў, at a mayontka 13. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 28 dvaro ў, 147 zhykharo ў, і falvarak, 3 dvara, 19 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959. at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 40 dvaro ў, 170 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 22 dvara, 30 zhykharo ў, at a skladza to a kalgasa "Kobrynsk і". Metal_chna of roofs on the ¸shanavayena pamyats_ syam’ і K_shmanov_cha ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.NavigationSearch in the websiteOur partners