Settlements of Kobrin district from And to I

Sla¸naye

SLA÷NAYE – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 17 km to Pn hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 68 km hell of Brest. Tanspartnyya suvyaz_ a pas a¸tadaroga on Pruzhana, to Zhab_nk, Baranav_chy. 11 gaspadarak, 15 zhykharo ў (2005). At 1563 Mr. Sla¸naye there is an urochyshcha on myazha of the village of Byaroza. At 1890 Mr. Sla¸naye – with authority, 74 dzes. zyaml і, і mayontak, uladayena K. Karkl_nskaga, 52 dzes. zyaml і; at Stryga¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1897 with authority nal_chvat 12 dvaro ў, 100 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n. At a mayontka – 4 zhykhara. At 1905 with authority (127 zhykharo ў) і mayontak (4 zhykhara). At 1911 ў vyosets 153 zhykhara, at a mayontka – 3 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 21 yards, 135 zhykharo ў, і falvarak – 7 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Kaz_shchansk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 farms, 32 dvara, 175 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 with authority Sla¸naye nal_chvat 152 zhykhara, at 1970 – 123 zhykhara. At 1999 16 gaspadarak, 23 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"; tsentr – century Te¸l і).

Smalyarnya

SMALYaRNYa – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 30 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 74 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi M_nsk-Brest. 13 gaspadarak, 23 zhykhara (2005). At 1921 Mr. Smalyarn – with authority ў _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Polshcha, 7th lady ў, 22 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g ў _lask_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 134 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai heating vyosk_ zag_nul_ 2 vo_na of Sav. An automated workplace іі (pakhavana on ¸skh. to the uskrayena vyosk і, pomn_k ustano¸lena ў 1969). At 1949 stvorana kalgas _mya Rakaso¸skaga. A perap_sa of 1959 with authority Smalyarnya nal_chvat Pavodle 116 zhykharo ў, at 1970 – 95 zhykharo ў. At 1999 18 gaspadarak, 34 zhykhara, at a skladza of a kalgas of "Pra¸d" (z 2004 CBK "Shamyato¸ka"; tsentr – century of Shamyato¸k).

So¸pli

SO÷PL_ – with authority ў An_skav_tsk_m with/with, for 36 km on PDU hell Mr. Kobryn, 10 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 80 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Arekha¸sk_-Garadzets і distances of a pas of Shashi Kobryn-Lun_nets. 8 gaspadarak, 15 zhykharo ў (2005). At 1563 Sabalyovaya Nav_nka – an urochyshcha of the village of Vugla. At 1885 So¸pl_ – with authority Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 77 zhykharo ў. At 1890 pasyolak at a skladza of century of Vugla (1130 dzes. zyaml_ to times z 7 _nshym_ to settlements і) ty zha volasts_ і paveta. At 1905 with authority, 132 zhykhara. At 1911 121 zhykhar. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 15th lady ў, 89 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў An_skav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority, 124 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhotsn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950. argan_zavana kalgas "12 Sakav_k" (starshynya V. So¸pel). Pavodle to a perap_s of 1959 So¸pl_ nal_chval_ 92 zhykhara, at 1970 – 56 zhykharo ў. At 1999 8 gaspadarak, 28 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya K_rava (z 2004 AAT "An_skav_chy"; tsentr – century of Dub_na).

Staradubtsa

STARADUBTsY – with authority ў An_skav_tsk_m with/with, for 37 km on PDU hell Mr. Kobryn, 11 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 81 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Arekha¸sk_-Garadzets і distances of a pas of Shashi Kobryn-Lun_nets. 29 gaspadarak, 49 zhykharo ў (2005). At 1563. Are old the Oak – an urochyshcha of the village of Vugla. At 1885 Mr. Staradubtsy – with authority Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 172 zhykhara. At 1890 pasyolak at a skladza of century of Vugla ty zha volasts_ і a paveta, 1130 dzes. zyaml_ (to times z 7 _nshym_ to settlements і). At 1897 with authority Vugla (Staradubtsa), 28 dvaro ў, 177 zhykharo ў. At 1905 with authority, 218 zhykharo ў. At 1911 240 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 34 ladies, 183 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў An_skav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 231 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Staradubtsa's vayn of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950 argan_zavana kalgas "Nova M_r" (26 gaspadarak; starshynya І. A. N_n_nchuk). Pavodle to a perap_s of 1959 216 zhykharo ў, at 1970 – 172 zhykhara. At 1999 36 gaspadarak, 63 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya K_rava (z 2004 AAT "An_skav_chy"; tsentr – century of Dub_na).

Old Temra

OLD TEMRA – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 32 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 76 km hell of Brest. Heating Shashi Brest-M_nsk. 28 gaspadarak, 39 zhykharo ў (2005). At 1793 Mr. Temra there is an urochyshcha, 12 the house-keeper іі is shaky 15 Margo ў zyaml і, at Kobrynskay of a pushcha of Brestskay. Pavodle pryv_leya an aposhnyaga faded. the prince of VKL і Caral Stan_slav A¸gust Panyato¸skaga's polskaga znakhodz_lasya va ¸ladann_ M. І skra (on the 50th reptile ў). Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 Mr. Temra – a pushch, the uladayena Ts_mafeevay, 369 dzes. zyaml і; mayontak Temra-Luka, P. Shyrayev's uladayena, 1016 dzes. zyaml і; farm A. Luk'yanenk і; at Zela¸skay an ox. At 1897 _snaval_: pass. Temra – 5 dvaro ў, 44 zhykhara; 2 adnaymennyya vyselk_ – 3 dvara, 15 zhykharo ў; vyselk_ Temr (Byarez_n) – 6 zhykharo ў, і Temra (Gork_ 2) – 5 zhykharo ў; pasyolk_ – Temra 1 (Byarez_na), 4 dvara, 22 zhykhara, і Temra 2 (Byarez_na) – 7 dvaro ў 35 zhykharo ў. At 1905 – 2 falvark_ Temra (22 zhykhara) і adnaymenna pasyolak (151 zhykhar). At 1911 Mr. Temra – pasyolak, 95 zhykharo ў; falvarak, uladayena A. Yanko¸skaga, 8 zhykharo ў; mayontak, uladanne Dz. Tarushk_na, 15 zhykharo ў; pra mayontka znakhodz_l_sya adnaymennyya: lyasny witness mark, 7 zhykharo ў (syam'ya P. Chypura); farm B. Volkava, 17 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Zela¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; 2 falvark_ і with authority – 24 ladies, 162 zhykhara (times). At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Dzetkav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district (Astrom_tsk_ with / c). At 1940 with authority Old Temra, 340 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949. 26 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Chyrvona stsyag". At 1999 38 gaspadarak, 62 zhykhara, at a stud farm skladza "Friendship" (tsentr – century. Onions). Yosts magaz_n.

Stasyuki

STASYUK_ – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 20 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 8 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 66 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Vysokaye-Kobryn. 29 gaspadarak, 43 zhykhara (2005). At 1742 Stasyuk_ – syalo ў Charavachytsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі, 47 Margo ў zyaml_. At 1786 syalo, 3 valok_ 38 Margo ў zyaml_. At 1795 with authority Kobrynskay the house-keeper іі, 2 gaspadark і, 14 zhykharo ў. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Kaz_shchanskay an ox., 681 dzes. zyaml_. At 1897 with authority, 39 dvaro ў 340 zhykharo ў, dzeyn_chal_ hlebazapasna magaz_n, the forg, veterans mlyn. At 1905 321 zhykhar, at 1911 340 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 24 ladies, 145 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kaz_shchansk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940. with authority nal_chvat 50 dvaro ў 248 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў century Stasyuk_ 206 zhykharo ў, at 1970 – 156 zhykharo ў. At 1999 35 gaspadarak, 63 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"; tsentr – century Te¸l і).

Stryi

STRY_ – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 16 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 60 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas Kobryn-Vysokaye's a¸tadaroga і Kobryn-Baranav_chy. 68 gaspadarak, 78 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z the XVI Art. a yak to the syaleena ў Troksk_m, zaty Berastseysk_m vayavodstvo INCL. At 1563 Stryev_chy – syalo Astrametskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі, 27 is shaky zyaml і, z yak_kh 2 volnyya, asochn_tsk_ya; 27 gaspadarak. At 1597 syalo Stryeva (Stra і) on rubbed. The Lyagata¸skaga of a voyta¸stvo, heating river of Rechyts, me¸sya mlyn, at a mlynar 20 Margo ў zyaml і, at the syal – 2 valok_ zyaml_. Syalo Stryev_chy Astrametskaga of a voyta¸stvo of a nal_chval 27 is shaky zyaml_ і znakhodz_lasya va ¸ladann_ Z.Gazelfa. At 1741 syalo Stry_ ў Kobrynskay the house-keeper іі. At 1795 with authority, 1 gaspadarka, 5 zhykharo ў. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 63 1/4 dzes. zyaml і, і falvarak, M. Hoven's uladayena, 2772 dzes. zyaml_ (to times z to Plyant's mayontka); at Padaleskay an ox. At 1897 ў vyosets 73 dvara, 322 zhykhara, mel_sya hlebazapasna magaz_n, the forg, at a mayontka – 34 zhykhara. At 1905 with authority nal_chvat 470 zhykharo ў mayontak – 17 zhykharo ў. At 1911 with authority (553 zhykhara) і adnaymenna falvarak (49 zhykharo ў). Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 57 dvaro ў, 270 zhykharo ў, і kalon_ya – 7 dvaro ў, 55 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zas_msk_m, z 16.7.1954 g ў Yarom_tsk_m, z 19.7. 1976 ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 farms – 107 dvaro ў, 494 zhykhara, і byla falvarak – 10 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets of Stry_ 396 zhykharo ў, at 1970. – 284 zhykhara. At 1999 70 gaspadarak, 190 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Zvyazd" (z 2004 CBK "M_nyansk _"; tsentr – century of M_nyank). Pratsuye of a b_bl_yatek.

Strygava

STRYGAVA – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 10 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 6 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 56 km hell of Brest. On an a¸tadaroza Kobryn-Kamyanets. 227 gaspadarak, 577 zhykharo ў (2005). At 1513 with authority Strygavo of a peradadzen to Kobrynskam to a kastsyol. Pad 1597 of a paznachan ў _nventara of Kobrynskaga of a starostvo; 27 it is shaky zyaml_. At 1747 Strygava – mayontak Lutskaga of an ezu_tskag of a kaleg_um ў Brestsk_m vayav., mel_sya brovar і karchma. At 1773 payezu_tsk_ falvarak; at 1774, to the pavodla pryv_leya an aposhnyaga faded. prince of VKL і Caral Polshchy Stan_slava A¸gusta of Panyato¸skaga, mayontak, uladayena O. Chyzha. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips.
At Aychynnuyu to a vayn of 1812 heating century Strygava 13.8.1812 g of a 38-a egersk_ a regiment of a Russian automated workplace іі adb і ў to the nastupleena napaleona¸skay kavalery_. A¸stra-saksontsy panesl_ znachnyya striations і adstup_l_ (pomn_k at arrogance 150-goddzya peramog_ over napaleona¸sk_m_ voyskam_ ў 1962 at squares heating ¸stano¸lena club). At 1886 Strygava – syalo, tsentr Stryga¸skay an ox., 73 dvara, 656 zhykharo ў, mel_sya valasny to the pra¸leena, tsarkva pravasla¸ny, school, p_tseyna house. At 1890 – syalo, 737 1/2 dzes. zyaml і; tsark. prycht, 42 dzes. zyaml і; mayontak, uladayena І. Puzyna, 841 dzes. zyaml_. The Pansky syadz_ba (not zakhavalasya) znakhodz_lasya an adasoblena hell vyosk_ і ¸klyuchat syadz_bna muravana the house, gasp. yard, park, vadayom. Mayontak vylucha¸sya vysok_m uzro¸ny zemlyarobstvo. At hours gaspadarannya Puzyna Strygava's _aanna to times z mayontkam_ Vysokaye, Belagurna і Moladava ў uklyuchana ў l_k lepshy races. a mayontka ў for 1897. At 1897. syalo Strygava, 118 dvaro ў, 825 zhykharo ў, dzeyn_chal_ prykhodsky tsarkva, valasny to the pra¸leena, hlebazapasna magaz_n, p_tseyna house, plank beds. a vuchyl_shcha, at yak_m at 1889/90 navuch. to a godza zayma¸sya 61 hlopchyk, at 1892-93 – 51 hlopchyk_ 2 dzya¸chynk і, at 1905-06 – 67 hlopchyk ў і 7 dzya¸chynak. At a mayontka Strygava 107 zhykharo ў. At 1905 syalo nal_chvat 1032 zhykhara, mayontak – 102 zhykhara. At 1911 syalo, 841 zhykhar; mayontak, uladayena of the prince Puzyna, 125 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, tsentr gm_na of Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і falvarak – the 115th lady ў 559 zhykharo ў (times). At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. 3rd 1939 ў to BSSR skladza, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr Stryga¸skaga with/with, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m with / page. At 1940 with authority, 140 dvaro ў, 795 zhykharo ў, dzeyn_chal_ mail, pack. school, magaz_n, hut-chytalnya. On rubbed. Village Council znakhodz_l_sya 15th settlement ў, 607 dvaro ў, 3138 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. akupantam_ pra vyzvalenn_ vyosk_ і navakollya zag_nul_ 33 vo_na of Sav. Automated workplace іі (pakhavana ў squares, pomn_k ustano¸lena ў 1958). On pakhavana mog_lka lyotchyk V. M. Pyatun_n, yak_ to a zag_n ў at ba_ 29.9.1944 g (at 1949 ustano¸lena abel_sk). At 1948 ў vyosets the hut-chytalnya pratsavat; argan_zavana kalgas "Novaye zhyzzyo". At 1949 stvorana kalgas _mya Dz_m_trava (starshynya F.Ya.Ya¸chuk). Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 585 zhykharo ў, at 1970 – 461 zhykhar, was swept syaredny school. At 1999 223 gaspadark і, 590 zhykharo ў, tsentr a kalgasa _mya Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"). Dzeyn_chayuts syaredny school, dz_tsyacha garden, Recreation center, 2 magaz_na, kafe, felch. - akushersk_ point, kompleksna-pryyomna point life. abslugo¸vannya. Pomn_k of an arkh_tektura – the Svyata-Uladz_m_rsky tsarkva.

Sukho¸chytsa

SUKHO÷CHYTSY – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 11 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 37 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi M_nsk-Brest. 46 gaspadarak, 124 zhykhara (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena Sukhov_chy ў to a skladza of Trokskaga vayav. INCL. At 1563 syalo Patryka¸skaga of a voyta¸stvo of Charavachytskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі, 20 is shaky zyaml і, 20 gaspadarak. At 1597 syalo Sukho¸chytsa, 20 it is shaky zyaml і, the karchma was swept. At 1712 with authority ў Charavachytsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Pruska¸skay an ox., 274 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, R.'s M_kutov_ch uladayena, 305 dzes. zyaml і, і akol_ets, 158 dzes. zyaml_ (to times z akol_tsay Paye¸shchyzna, roznyya ¸ladaln_k і). At 1897 with authority – 28 dvaro ў, 220 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; mayontak – 17 zhykharo ў. At 1905. with authority nal_chvat 226 zhykharo ў, mayontak – 22 zhykhara; it was swept plank beds. a vuchyl_shcha, at yak_m at 1905/06 navuch. to a godza zaymal_sya 31 hlopchyk і 7 dzya¸chynak. At 1911 with authority, 236 zhykharo ў; mayontak, to the uladayena M_kutov_cha, 31 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – the 16th lady ў, 106 zhykharo ў, і falvarak – 6 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 farms – 50 dvaro ў, 215 zhykharo ў, і byla mayontak – 3 dvara, 12 zhykharo ў; pratsavat pack. school. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1947 the adno¸leny pack dzeyn_chat. school, at 1949 argan_zavana kalgas "Partyzan" (22 gaspadark і). Pavodle to a perap_s of 1959. Sukho¸chytsa nal_chval_ 124 zhykhara, at 1970 – 85 zhykharo ў. At 1999 38 gaspadarak, 105 zhykharo ў, at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і). At century of Sukho¸chytsa naradz і ў sya adz_n z an argan_zatara ў і k_ra¸n_ko ў padpollya і partyz. to Rukh on rubbed. Brestskay voblas. ў Faded. Aych. to a vayn M. A. Sa¸chuk.

Syalets

SYaLETs – with authority ў Zalesk_m with/with, for 10 km on I WILL KICK hell Mr. Kobryn, 6 km hell chyg. St. A stone (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 54 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Kobryn-І vanava. 99 gaspadarak, 249 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. Karalev of Bon Sforts ў 1555 of a peradal to a p_nskam і to a kobrynskam starosets to S. Falche¸skam are right on mayontak Syalets. At 1563 syalo Syaletskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі, the 25th roll zyaml і, z yak_kh 1 valok (manumission) was a nadadzena on Voight Gryshchon Azashev_cha; 23 gaspadark_. At 1597 syalo, 25 it is shaky zyaml і, zastsenak (37 Margo ў), a karchma. _nventar adznacha ў drenny yakasts zyaml_. At 1571 faded. the prince of VKL і Karol Polshchy Zhyg_mont of II A¸gust sva_m to dekreta it is necessary ў volnasts_ to zyamyana a mayontka Syalets at Kobrynskay the house-keeper іі. At 1786 syalo, 25 it is shaky 22 marg_ zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801. ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Zaleskay an ox., 474 1/2 dzes. zyaml і; at 1897 – 56 dvaro ў, 384 zhykhara, mel_sya hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna. At 1905 ў vyosets 454 zhykhara. Z 1921 ў to Polshchy's skladza, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 20th lady ў, 135 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Village Councils of Kobrynskaga of a rayon. At 1940 farms, 92 dvara, 376 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn Syalets of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 411 zhykharo ў, at 1970 – 304 zhykhara. At 1999 100 gaspadarak, 247 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Suvorava (z 2004 CBK "Bystrytsa"; tsentr – century of Zalesse). Pratsuye magaz_n.NavigationSearch in the websiteOur partners