Settlements of Kobrin district from And to I

To Pav_zza

PAV_ZZE – with authority, tsentr Pav_zze¸skaga with/with, for 49 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 95 km hell of Brest. A¸tadarogam_ zvyazana z Malarytay, Kobrynam, Drag_chynam. 720 gaspadarak, 1823 zhykhara (2005). 25.8.1546 syalo Pavettsa Paleskaga of a key of Ratnenskaga of peahens. At 1563 Mr. Pav_ty – with authority Ratnenskaga of peahens., on rubbed. Karale¸stva Polskaga. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Valynskay of lips. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Lel_ka¸skay to the gmena Kamen-Kashyrskaga of peahens. Paleskaga vayav.; century Pav_ts і farm, 309th lady ў, 1651 zhykhar. At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna і harava gurtk_. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr the Village Council, z 8.8.1950 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority, 301 yards, 2328 zhykharo ў pratsaval_ matorna mlyn, pack. school, Village Council, magaz_n. On rubbed. Village Council znakhodz_l_sya 4 naselenyya points (to times z century. Pav_ts), was 440 dvaro ў 2902 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ ў On the ¸shanavayena _kh pamyats_ ў 1982 heating the 70th fellow countryman club of a ¸stano¸lena pomn_k. On 2 vyaskovy mog_lka of a pakhavana 20 partyzan і m_rnyya zhykhara, zag_nu¸shyya ў reptiles of a vayna (at 1967 ustano¸lena pomn_k). At 1947 pratsaval_ a hut-chytalnya, baln_ets, 7-gadovy school. At 1949 vyasko¸ets ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Budzyonnaga. Pavodle to a perap_s 1959 to Pav_zza of a nal_chval 1732 zhykhara, at 1970 – 2244 zhykhara. At 1999 767 gaspadarak, 1982 zhykhara, tsentr a sa¸gasa "Arekha¸sk і". Yosts Recreation center, 3-k_ (dz_tsyachy і darosly), table, syaredny school, baln_ets, drugstore, vetuchastak, addz. suvyaz і, 6 magaz_n ў. Dzeyn_chayuts lyasn_tstva, kamb_nat life. abslugo¸vannya. Pomn_k of an arkh_tektura – the Svyata-Prachystsensky tsarkva (pack. XX Art.).

Padalesse

PADALESSE – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 11 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 55 km hell of Brest. Heating Shashi Brest-M_nsk. 29 gaspadarak, 67 zhykharo ў (2005). At 1599 ¸pam_nayetsets of the village of Padaleskaye. At 1890 Mr. Padalesse – with authority, 127 1/2 dzes. zyaml_ (to times z century of Plyant), pasyolak (19 dzes. zyaml і) і akol_ets (178 dzes. zyaml і), at Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1897 ў vyosets 26 dvaro ў, 173 zhykhara, mel_sya hlebazapasna magaz_n, the forg. At 1905 176 zhykharo ў. At 1911 with authority і Padalesse's syadz_ba, 194 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, tsentr Padaleskay of a gm_na of Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 32 ladies, 176 zhykharo ў. At 1931 on rubbed. gm_na of the 86th settlement ў 7040 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 farms, 51 yards, 157 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944.
Pavodle to a perap_s of 1959 with authority of Padalesse nal_chvat 183 zhykhara, at 1970 – 152 zhykhara. At 1999 31 gaspadarka, 78 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Peramoga" (z 2004 CBK "Pakro¸sk _"; tsentr – century Bukhav_chy).

Padber'E

PADBER'E – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 10 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Kobryn-Baranav_chy. 34 gaspadark і, 66 zhykharo ў (2005). At 1844 Mr. Padber'E there is with authority Zhukha¸tsa's mayontka, Adam's uladayena і Kal_ksta Astrametsk_kh, 1 yard, 8 rev_zsk_kh a shower. At 1890 with authority, 166 dzes. zyaml_ (to times z vyoskam_ Zhukha¸tsa і Kuksa), і akol_ets, 83 dzes. zyaml і; at Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1897 ў vyosets 16 dvaro ў 103 zhykhara, hlebazapasna magaz_n. At 1905 with authority (128 zhykharo ў) і mayontak (11 zhykharo ў). At 1911 with authority, 98 zhykharo ў, і 2 adnaymennyya falvark і, uladann_ Pzhylutskaga (7 zhykharo ў) і Butlera (2 zhykhara). Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 17 dvaro ў 91 zhykhar; falvarak – 2 dvara, 10 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zhukhavetsk_m, z 16.7.1954 g. ў Astrom_tsk_m Village Councils. 1940 with authority – 19 dvaro ў, 120 zhykharo ў, і byla falvarak – 17 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas "Chyrvona pramen". Pavodle to a perap_s of 1959 – farms, 113 zhykharo ў, at 1970 – with authority, 149 zhykharo ў. At 1999 42 gaspadark і, 94 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya M_churyna (tsentr – century Astrom_chy).

Padzyamenne

PADZYaMENNE – with authority ў Garadzetsk_m with/with, for 26 km on I WILL KICK hell Mr. Kobryn, 9 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 70 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-І a vanava. 41 gaspadarka, 51 zhykhar (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadom z the XVI Art. a yak to Padz_mnaye's syaleena ў Troksk_m, zaty Berastseysk_m vayavodstvo INCL. At 1563 Padz_mnaya (Padzyamenne) – syalo Grusha¸skaga of a voyta¸stvo volasts_ Garadzetskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі, 15 is shaky zyaml і, 15 gaspadarak. At 1597 syalo that zha the house-keeper іі; 8 Mr. Garadzets is shaky zyaml_ a syala byl_ nadadzena to myashchana. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1848 Mr. (Padzyamenne) – mayontak (to the early uladayena Garadzetskaga of a kastsyol), at a warehouse of a yakog ¸vakhodz_l_: falvarak z zhylym_ і gasp. to pabudova і, selsk_m to hlebazapasny magaz_na; with authority, 72 gaspadark і, 477 rev_zsk_kh shower, karchma. Zeml_ syalyan vyosk_ byl_ razmeshchana of a tseraspalosn z zyamlyoy falvarka. Vyasko¸tsa prytryml_val_sya a pravasla¸naga veravyznannya і nalezhal_ yes a prykhoda of Grusha¸skay of a tsarkva (for 3 vyarsta hell vyosk і). At 1886 with authority ў _laskay an ox., 74 dvara, 681 zhykhar, zayezna yard. At 1897 143 dvara, 779 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 1222 dzes. zyaml_ (1890). For 2 vyarsta hell vyosk_ the channel Dnyapro¸ska-Bugsk_. At 1905 with authority nal_chvat 835 zhykharo ў, at 1911 – 742 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 48th lady ў, 204 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g ў Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g ў Garadzetsk_m Village Councils. At 1940 ў vyosets 609 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of 28.11.1942 nyam. akupantam_ rasstralyana 30 m_rny zhykharo ў vyosk_ (pakhavana on mog_lka, at 1985 ustano¸lena abel_sk). At 1949 71 gaspadarka ab'yadnalasya ў kalgas _mya M.Yu.Lermantava (starshynya A. M. N_chyk). Pavodle to a perap_s of 1959. (Padzyamenne) nal_chvat 245 zhykharo ў, at 1970 – 303 zhykhara. At 1999 52 gaspadark і, 78 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets).

Palyatsichy

PALYATS_CHY – with authority ў Batchynsk_m with/with, for 8 km on the 3rd hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 49 km hell of Brest. To Shashi Zhab_nka-Drag_chyn. 91 gaspadarka, 281 zhykhar (2005). Vyadoma z the XVI Art. a yak syalo і mayontak at Kobrynsk_m of peahens. INCL. At 1559 mayontak a nalezha ў V. Ts. Varashyla, pazny A.F.Rezanavay, yae to the husband K. M_zg_r, S. Rezan. At 1563 syalo Palyats_chy, 17 the house-keeper іі is shaky zyaml і, 17 gaspadarak, at Palyats_tsk_m a voyta¸stvo of Kobrynskay. Pad 1567 of a paznachan ў to a perap_sa of army L_to¸skaga. At starazh. assembly kn_ga of zgadvayetsets mayontak Palyats_chy stalemate of 1580. At 1597 syalo ў Batchynsk_m a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, 17 is shaky zyaml і, a karchma. At 1697 syalo ў Charavachytsk_m of a klyucha; an adpavedna z pryv_ley faded. the prince of VKL і Caral A¸gust II Motsnaga's Polshchy v_tsebsk_ chashn_k A. Sakov_ch of an atrym ў the rights to a chynsh on the cop z valok_ zyaml_ a syala. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Pruska¸skay an ox. 120 dzes. zyaml і, і mayontak, the uladayena of a _os_f of Rynkev_cha (at 1845 Yatsk_ Rynkev_cha, 542 1/2 dzes. zyaml_ (z to the woods at Pruzhansk_m of peahens.) . At 1881-89 Rynkev_chy pabudaval_ syadz_bna muravana adnapavyarkhova the house, gasp. the yard, zaklal_ park z did not fade. to vadayoma і garden. At 1897 ў vyosets was 13 dvaro ў 115 zhykharo ў, mel_sya hlebazapasna magaz_n, a former karchma (3 zhykhara), at a mayontka – 32 zhykhara. At 1905 with authority, 131 zhykhar, і mayontak, 22 zhykhara. At 1911 with authority nal_chvat 149 zhykharo ў, mayontak (uladayena Rynkev_cha) – 51 zhykhar. Z 1915 of an akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay Herman іі. At zhn. 1915 ў Bai heating vyosk_ zag_nul_ 126 soldiers of a Russian automated workplace іі (at 1916 on ustano¸lena mag_la nadmag_ll і, heating Shashi Kobryn-Batchy). At an hour sav. - the Polish vayna ў 1920 of a pra to a sproba zn_shchyts chyg. the bridge heating vyosk_ ў ba_ z polsk_m_ voyskam_ zag_nul_ zvysh 100 chyrvonaarmeyets ў (pakhavana on pa¸n. to the uskrayena vyosk і, at 1965 ustano¸lena abel_sk, at 1985 a stela). Z 1921 with authority і falvarak znakhodz_l_sya ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. With authority nal_chvat 17 dvaro ў, 143 zhykhara, falvarak – 4 dvara, 38 zhykharo ў. 1922 ў vyosets had a stvorana padp. kamun_stychny argtsyya. Yacheyk_ padpolypchyka ў dzeyn_chal_ ў vyoska of Batchy, Varatyn_chy, _lask, Korchytsa, Te¸l_ і _nshy Kobrynskaga of peahens. At 1925 zhykhara vyosk_ ¸dzeln_chal_ ў pershamayskay demanstratsy_ ў Kobryne, 25.2.1931 g – at demanstratsy_ ў arrogance M_zhnar. day bespratso¸ny, 8.11.1931 – at demanstratsy_ ў century L_tv_nk_ і _nsh. At 1935-37 at Palyats_chakh razmyashcha¸sya Kobrynsk_ KPZB district committee. Zhykhara vyosk_ І. Crapped, G. Smolsk і, R. Glek at a rozna hour z'ya¸lyal_sya sakrataram_ Kobrynsk_kh of a district committee ў KPZB і KSMZB. At 1973 on the ¸shanavayena pamyats_ ab dzeynasts_ yacheyk_ KPZB on the house of a zhykhar vyosk_ Kastylyuka of a ¸stano¸len a memaryyalny doshka. 3rd 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Batchynsk_m with / page. At 1940 with authority – 37 dvaro ў, 187 zhykharo ў, і byla mayontak – 4 dvara, 12 zhykharo ў at yak_m argan_zavana kalgas _mya Varashylava. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Palyats_chy of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1947 adno¸lena kalgas _mya Varashylava (starshynya S.M.Trus; 12 sem'ya ў), abslugo¸va¸sya Kobrynskay of MTS. Pavodle with authority of Palyats_chy nal_chvat a perap_sa of 1959 140 zhykharo ў, at 1970 – 141 zhykhar. At 1999 92 gaspadark і, 288 zhykharo ў, at a skladza of an agraf_rmy-kalgas "Patryk і" (tsentr – century Andronava).
At 2004 with authority daluchana yes of AAT "Kobrynsky Ptushkafabryka". Pratsuyuts, magaz_n, felch. - akushersk_ point, the dining room.

Patryki

PATRYK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 6 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 41 km hell of Brest. Heating Shashi M_nsk-Brest. 166 gaspadarak, 482 zhykhara (2005). At 1559 syalo і mayontak Patrykav_chy ў Kobrynsk_m of peahens. VKL, uladann_ Ya. S. Mrochkav_cha z bratam_ stryechnym_. At 1563 Patryk_ – syalo Patryka¸skaga of a voyta¸stvo volasts_ a dvara of Charavachytskaga Kobrynskay the house-keeper іі, 21 valok zyaml і, 21 gaspadarka. 1597 syalo that zha volasts_ Kobrynskaga of a starostvo, 21 valok zyaml і, z yak_kh 1 valok had a manumission a nadadzena on a pushkar of the lock of Kobrynskaga; pra to a syala the karchma was swept. Pad 1646 of a paznachan ў to a document vop_sa ў V_lenskaga tsentr. arkh_va starazh. assembly kn_g. At 1712 with authority Charavachytskaga of a key of Kobrynskay the house-keeper іі, 2 valok_ zyaml_ ў yoy nadadzena to sir Urbanskam; 1 2/7 valok_ – to sir Yagalko¸skam. At 1742 syalo tago a key і the house-keeper іі, 14 is shaky zyaml і, і mayontak Patryk_ (Mrochk і). At 1786 ў to a syala of 21 valok 175 Margo ў zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. Pratsyagla hour Patryk_ byl_ ў valodann_ Masalsk_kh. At 1844 mayontak, Fyodar Kazanov_cha's uladayena, 716 dzes. zyaml і; sklada¸sya z adnaymenny falvarka і vyosk і, 22 dvara, 210 rev_zsk_kh shower. Pad 1886 of a paznachana yak with authority ў Kobrynsk_m of peahens. At 1890 with authority ў Pruska¸skay an ox., 256 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 4 adnaymennyya mayontk і, uladann_: K. Sav_tskaga, 149 dzes. zyaml і; K. Masalskaga, 251 1/2 dzes. zyaml і; M. Nyatsetskaga, 72 dzes. zyaml і; K. Radav_tskay, 600 dzes. zyaml_. At 1897 ў vyosets 32 dvara, 202 zhykhara, pratsaval_ hlebazapasna magaz_n, veterans mlyn z to houses (11 zhykharo ў); at 4 mayontka of an adpavedn: 28, 45, 4 і 29 zhykharo ў. Pra Masko¸ska-Varsha¸skay of Shashi mel_sya: akho¸na the house No. 16 Patryk_ – 5 zhykharo ў, a witness mark of Patryk_ – 3 zhykhara. At 1905 _snaval_: with authority – 232 zhykhara, the shasheyny box – 5 zhykharo ў, 4 mayontk_ – 16, 21, 23 і 8 zhykharo ў. At 1911 with authority nal_chvat 227 zhykharo ў; 4 mayontk_ (uladann_ Sav_tskaga, Pakhne¸skaga і Kuzm_tskaga, Barko¸skay, Zavadskay) – 19, 32, 7 і 61 zhykhar; shasheyny a witness mark – 6 zhykharo ў. At 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 19 dvaro ў, 158 zhykharo ў, і 4 falvark_ (times) – 5 dvaro ў, 41 zhykhar. At the 1930th the school, pravodz_l_sya nyadzelnyya chytann_ pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 53 dvara, 300 zhykharo ў, pack. school; bylyya mayontk_ Patryk_ 1, 2, 3, 4 - 27 dvaro ў 190 zhykharo ў. On the square of 82 hectares rubbed. former mayontka ў argan_zavana prygaradny gaspadarka of Kobrynskaga garpramkharchgandlyu. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. On fronets zag_nul_ 34 vyasko¸ets. At 1947 a dzeyn_cha ў sa¸gas "Patryk і" (dzyarzhgadavaln_k), at 1948 40 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "17 verasnya". On 19.9.1948 g kalgas a nal_chva ў 55 gaspadarak, 40 horses, 31 vehicles, the 34th plow і, the 52nd rams, 5 horse malataran, heating 195 hectares of a voryv (starshynya K.R.Grynyuk). Pavodle a perap_sa of 1959 with authority was nal_chvat 265 zhykharo ў, sa¸gas "by Patryk і" – 136 zhykharo ў; at 1970 –245 zhykharo ў. At 1999 171 gaspadarka, 470 zhykharo ў, at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і). Yosts club, magaz_n, school garden, felch. - akushersk_ point, sewing maysternya. At century Patryk_ naradz і ў sya is white. expert, la¸reat Dzyarzh. prem іі M.P. Kuzm_ch's Belarus_.

Pa¸lava

PA÷LAVA – with authority ў Zalesk_m with/with, for 16 km on I WILL KICK hell Mr. Kobryn, 5 km hell chyg. St. A stone (on l_n іі Zhab_nka-Drag_chyn), 60 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza і distances of a pas of Shashi Kobryn-І vanava. 1 gaspadarka, 1 zhykhar (2005). At 1890 Pa¸lava – mayontak, the uladayena S. Semyanyuk, 100 dzes. zyaml і, at Zaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1897, a ¸ladaln_tsky syadz_ba Pa¸lava (Ganchara¸shchyzna), 10 zhykharo ў і veins the house of that zha nazva, 4 zhykhara. At 1905 mayontak, 16 zhykharo ў 3rd 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; falvarak (kolkasts zhykharo ў to a pavodla a perap_sa of 1921 it is not shown). Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Village Councils. At 1940 farms Pa¸lava-Rachk_ – 6 dvaro ў 30 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. Pavodle to a perap_s of 1959 farms, 50 zhykharo ў, at 1970 with authority, 42 zhykhara. At 1999 with authority, 2 gaspadark і, 2 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Suvorava (z 2004 CBK "Bystrytsa"; tsentr – century of Zalesse).

Peralesse

PERALESSE – with authority ў Vosa¸sk_m with/with, for 47 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 70 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Makrany-Dz_v_n. 20 gaspadarak, 46 zhykharo ў (2005). At 1897 Mr. Peravesse – pasyolak, at Makranskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 2 dvara, 10 zhykharo ў. Pobach prakhodz і ў gandl. Dz_v_n-Makrana's way і znakhodz_lasya state lyasny giving. At 1905 Peravesse's ¸rochyshcha, 10 zhykharo ў 3rd 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Dz_v_nskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Vosa¸sk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Malarytsk_m, z 25.12.1962 ў Kobrynsk_m rayona. At 1940 the farms of Peravesse, 32 dvara, 177 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 the farms of Peravesse, 96 zhykharo ў, at 1970 with authority that zha nazva, 55 zhykharo ў. At 1999. with authority Peralesse, 27 gaspadarak, 61 zhykhar, at a skladza of a kalgas "Friendship of the people ў" (tsentr – century of Vos).

Perki

PERK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 10 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 34 km hell of Brest. To Shashi M_nsk-Brest. 45 gaspadarak, 104 zhykhara (2005). Znoydzena ў vyosets ў 1912 of a manetna belongings (1512 syarebrany, b_lonny і copper coins of the XVII Art.) svedchyts ab dzeynasts_ a chalaveka ў gety mesets at the far m_nu¸shchena. Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. At 1563 syalo P_rkov_chy ў Patryka¸sk_m a voyta¸stvo volasts_ Charavachytskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 16 is shaky zyaml і, 16 gaspadarak. Pad 1567 P_rkov_chy paznachana ў to a perap_sa of army L_to¸skaga. At 1597 syalo Pyarkov_chy, 16 is shaky zyaml і, a karchma (1 valok zyaml і), mlyn on the river of Trastsyan_ts (40 Margo ў zyaml_ pra to a syala). Mlynar Charavachytsk_ of an atrym ў heating a syal 1 I drag zyaml_. At 1742 syalo Perk_ ts_ Shrkov_chy (16 it is shaky zyaml і) at Charavachytsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 187 1/2 dzes. zyaml і, і mayontak, uladayena V. Palub_nskaga, 380 1/2 dzes. zyaml і; at Pruska¸skay an ox. At 1897 ў vyosets 25 dvaro ў 174 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; at a mayontka – 36 zhykharo ў. Pra Masko¸ska-Varsha¸skay of Shashi of a _snav ў house of an akhova No. 17 Perk і, 5 zhykharo ў. At 1905 with authority – 198 zhykharo ў, mayontak – 30 zhykharo ў. At 1911 with authority nal_chvat 214 zhykharo ў; mayontak (uladayena M_lache¸skay) – 65 zhykharo ў. 3rd 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і falvarak (times) – 10 dvaro ў 80 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 37 dvaro ў, 215 zhykharo ў, it was swept Crumb; byla mayontak, 5 dvaro ў, 25 zhykharo ў; road box Perk і, 4 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 Perk_ nal_chval_ 169 zhykharo ў, at 1970 – 124 zhykhara. At 1999. with authority, 36 gaspadarak, 106 zhykharo ў, at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і).

Peski

PESK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, heating river Mukhavets. For 8 km on the 3rd hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 37 km hell of Brest. To Shashi M_nsk-Brest. 253 gaspadark і, 716 zhykharo ў (2005). At 1563 ¸pam_nayetsets Pesak – an urochyshcha of Charavachytskaga of a dvar. At 1712 Pesk_ – with authority ў Charavachytsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі. 4 valok_ vyaskovay zyaml_ byl_ nadadzena to sir Urbanskam, 2 valok_ – to sir Blotskam, 1 valok – to sir Paderavol. At 1742 syalo, 19 it is shaky zyaml і, at 1795 – 13 gaspadarak, 87 zhykharo ў. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority Pruska¸skay an ox., 519 1/2 dzes. zyaml_ (to times z syadz_bay Padbendzyug і). At 1897 ў vyosets 55 dvaro ў, 400 zhykharo ў, a pratsava ў hlebazapasna magaz_n. Heating river Mukhavets znakhodz і ў sya the house of an akhova of a pra to the platsena No. 5 (6 zhykharo ў). At 1905 with authority, 429 zhykharo ў, і a plats_na Pesk і, 8 zhykharo ў. At 1911 the farms of Pesk і, 483 zhykhara. Z 1921. with authority ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 16th lady ў, 83 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr Peska¸skaga with/with, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m the Village Councils. At 1940 with authority, 107 dvaro ў, 464 zhykhara, mel_sya naftava mlyn, nyapo¸ny syaredny school, general store z gandl. kropkay, hut-chytalnya, Village Council; argan_zavana kalgas _mya Stal_na (37 gaspadarak, 270 hectares of a voryv, 3 farms). On rubbed. Village Council znakhodz_lasya 14th settlement ў, 415 dvaro ў, 2067 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. akupantam_ heating vyosk_ zag_nul_ 6 vo_n ў Sav. An automated workplace іі і 2 partyzana (pakhavana on pa¸n. - ¸skh. to the uskrayena vyosk і, at 1958 ustano¸lena pomn_k). At reptiles of a vayna ў to a baratsba z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 160 zhykharo ў vyosak kalgasa "XXI z'ezd KPSS". On the ¸shanavayena _kh pamyats_ ў 1966 of a ¸stano¸lena abel_sk. At 1948 ў century. Pesk_ argan_zavana kalgas "8 Sakav_k". At 1959 on mesets suchasnay vyosk_ znakhodz_l_sya 3 vyosk_: Pesk_ 1 (154 zhykhara), Pesk_ 2 (65 zhykharo ў) і Pesk_ 3 (184 zhykhara); at 1970 zl_l_sya ў to an adn to a vyosk, 431 zhykhar. At 1999 ў century Perk_ 246 gaspadarak, 744 zhykhara, tsentr agraf_rma "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"). Pratsuyuts ambulatoryya, Recreation center, 2 kafe, syaredny school, felch. - akushersk_ point, addz. suvyaz і, dining room, 2 magaz_na, mlyn. Mal_to¸na house evangelsk_kh hrysts_yan-baptysta ў. At vyosets naradz_l_sya ¸dzeln_k national. - vyzv. vayna ў _span іі, kamandz_r adnago z partyz. a joy ў to ¸ Faded. Aych. to a vayn S.K.Tur (a memaryyalny doshka of a ¸stano¸len ў 1974 on a budynka of school), dzyarzh. dzeyach P.'s Belarus_ І. Ratayka.

Pestsyanki

PESTSYANK_ – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 19 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 3 km hell chyg. the station Sta¸py (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 56 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ a pas a¸tadaroga on Kamyanets, Kobryn, to Zhab_nk. 24 gaspadark і, 64 zhykhara (2005). At 1563 syalo Pestsyanchychy Yaka¸chytskaga of a voyta¸stvo volasts_ Vezhatskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 15 is shaky zyaml і, 15 gaspadarak. At 1597 syalo Pestsyank_ Tserabesa¸skaga of a voyta¸stvo volasts_ Vezhatskaga of a dvar, 15 is shaky zyaml і, 2 zastsenk_. At 1742 syalo ў Vezhatsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 458 3/4 dzes. zyaml і, і adnaymenna farm, uladayena of St. Tsyalyne¸skaga, 653 dzes. zyaml_ (to times z to Gl_nyank's mayontka і to ¸rochyshcha Krasnalesk і), at Mura¸yo¸skay an ox. At 1897 ў vyosets 49 dvaro ў, 327 zhykharo ў, dzeyn_chal_ hlebazapasna magaz_n, the forg; at 1905 357 zhykharo ў. Z 1921. with authority ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav., 15th lady ў, 77 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 65 dvaro ў, 275 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў century Pestsyank_ 181 zhykhar, at 1970 – 133 zhykhara. At 1999 28 gaspadarak, 78 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Gl_nyansk і" (tsentr – century Gl_nyank і).

Petski

PETSK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 7 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 45 km hell of Brest. On Kobryn-Makrana's a¸tadaroza. 110 gaspadarak, 312 zhykharo ў (2005). At 1668 Petsk_ – a fundushavaa syalo Kobrynskay arkh_mandry_. Un_versal M_kha_la Kaz_m_ra Patsa vyzvalya ў syalyan hell of military of an exaction ў і paste of army. At 1747 kam_sarsk_ dekret zatsverdz і ў to the razmezhavayena zyamel a falvarka of Petsk_ z vyoskam_ Patryk_ і H_dra. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1842 falvarak Petsk_ (Petk і). Kobrynskaga of a manastyr of a peradadzena ў state departments (upra¸lyayucha to mayontka pameshchyk Ya. V_datsk і). At a falvarka (24 valok_ 19 Margo ў the 25th rod ў zyaml і) to times z zhylym_ і gasp. pabudovam_ me¸sya garden (100 fruit dre ў, 18 pchal_ny vullyo ў); at vyosets – 21 yards, 162 zhykhara, dzeyn_chal_ a karchma, the forg. At 1890 with authority ў Verkhaleskay an ox., 447 1/2 dzes. zyaml_. At 1897. 42 dvara, 258 zhykharo ў, pratsava ў hlebazapasna magaz_n. At 1905 with authority nal_chvat 339 zhykharo ў, adnaymenna mayontak – 4 zhykhara. At 1911 with authority ў Navasyolka¸skay an ox., 286 zhykharo ў. At 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 22 ladies, 121 zhykhar. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў H_drynsk_m with/with, z 16.7.1954 g – tsentr Petska¸skaga with/with, z 18.12.1972 zno ў at H_drynsk_m with / page. At 1940 the farms of Petsk і, 85 dvaro ў, 251 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1946 ў vyosets pratsaval_ pack. school, dramgurtok. At 1949 argan_zavana kalgas "Partyzan Belarus і" (an ab'yadno¸va ў 44 gaspadark і). Pavodle with authority of Petsk_ nal_chvat a perap_sa of 1959 228 zhykharo ў, at 1970 – 246 zhykharo ў. At 1999. 102 gaspadark і, 273 zhykhara, at a skladza of a kalgas "Zara" (z 2004 CBK "Uzykhodzyachaya Zara"; tsentr – century of H_dra). Yosts magaz_n, b_bl_yateka. At century Petsk_ naradz і ў sya B.R. І lyasyuk, byla starshynya Kobrynskaga of a garvykankom.

Plashchyna

PLAShChYNY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, heating river of Dakhlo¸k (Mukha¸tsa is nimble). For 22 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 66 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Brest-M_nsk і pas distances to Yarom_chy-Rechyts's a¸tadaroza. 1 gaspadarka, 1 zhykhar (1999). At 1897 Mr. Plashchyny (Barshchy) – with authority ў Kaz_shchanskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 12 dvaro ў 94 zhykhara; 60 dzes. zyaml_ (1890). At 1905 ў vyosets 98 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 19th lady ў, 86 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zas_msk_m, z 16.7.1954 g ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 17 dvaro ў, 99 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s 1959 Mr. Plashchyny – farms, 47 zhykharo ў, at 1970 – with authority, 40 zhykharo ў.

Flat

PLOSKAE – with authority ў H_drynsk_m with/with, heating the channel of the Check. For 8 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 53 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Kobryn-Dz_v_n. 70 gaspadarak, 190 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadom z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. At 1563 Mr. Ploskaye – syalo Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 3 valok_ zyaml_. At 1597 syalo Syaletskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo. At 1669 ¸lasnasts Brestskaga of an ezu_tskag of a kaleg_um, yaky Karol M_kha_l of a vyd ў patsvyardzhalna pryv_ly on syalo (vyadoma of a taksam of a patsvyardzhalna pryv_ly A¸gusta II 1698). At 1751 syalo Brestskaga vayav., uladayena of an ezu_t ў. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Blotskay (Balotskay) volasts і, 186 1/2 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz_l_sya 2 adnaymennyya mayontk і, uladann_: nashchadka ў Medushe¸skay (70 dzes. zyaml і) і M_tskev_cha (199 dzes. zyaml і). At 1897. with authority – 23 dvara, 145 zhykharo ў, dzeyn_chal_ hlebazapasna magaz_n, veterans mlyn; mayontak – 6 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 262 zhykhara, mayontak – 14 zhykharo ў. At 1911 ў vyosets 176 zhykharo ў at a mayontka (uladann_ M. Svyants_tskay) – 13 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Blotskay (Balotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і falvarak (times) – the 14th lady ў, 51 zhykhar. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў H_drynsk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 at H_drynsk_m the Village Councils. At 1940 farms, 28 dvaro ў, 126 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 with authority, 172 zhykhara, at 1970 – 218 zhykharo ў. At 1999 72 gaspadark і, 190 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zara" (z 2004 CBK "Uzykhodzyachaya Zara"; tsentr – century of H_dra). Pratsuye magaz_n.

Plyanta

PLYaNTA – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 20 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 64 km hell of Brest. Heating Shashi Kobryn-Byaroza. 109 gaspadarak, 271 zhykhar (2005). At 1890 Mr. Plyanta – with authority Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 127 1/2 dzes. zyaml_ (to times z century of Padalesse). Pobach znakhodz_l_sya 3 mayontk_: Plyanta, uladayena M. Hoven, 2772 dzes. zyaml_ (to times z to Stra's falvarka і); Plyanta-Kul_no¸skaya, uladayena B. Grynyav_tskaga, 56 dzes. zyaml і; Plyanta-V_ntsentava, uladayena nashchadka ў M. Lyanchytskaga, 148 dzes. zyaml і; 2 falvark_ Plyanta, uladann_: V. Bukhavetskaga, 136 dzes. zyaml_ (to times z to Kul_n-Ko¸shchyn's mayontka), і E.Eysymont, 104 dzes. zyaml_. At 1897 – 2 ladies for the farm laborer ў, 22 zhykhara; lyasny akhova, 11 zhykharo ў; 3 falvark_ – 48, 8 і 16 zhykharo ў. At 1905 mayontak, 58 zhykharo ў, і lesap_lna z-d, 23 zhykhara. At 1911 the farms of Plyanta, 102 zhykhara; 2 mayontk_ Plyanta (adz_n z _kh nalezha ў to senator Haruz_n), 6 і 26 zhykharo ў; 3 mayontk_ Plyanta-Kul_no¸skaya: 5, 23 і 20 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; kalon_ya – 51 yards, 309 zhykharo ў, і falvarak – 7 zhykharo ў. At 1931 ў to Plyantsa the zhanochy school (4 nasta¸n_ets), ў pratsavat Narodna's pabudavana the house, at yak_m mel_sya the hall sa stsenay, chytalnya. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zhukhavetsk_m, z 16.7.1954 g ў Astrom_tsk_m Village Councils. At 1940 the farms of Plyanta 1 і 2,50 dvaro ў, 324 zhykhara; pasyolak, 3 dvara, 30 zhykharo ў; dzeyn_chal_ magaz_n, pack. | school, ablasny school of a traktaryst ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. akupantam_ heating vyosk_ ў 1943 zag_nul_ brygada partyzana _mya Chapayeva І. A. Grabyanchuk і V.P. Vaytsyuk. At 1965 on the mag_l of a ¸stano¸lena pomn_k, yak_ a taksama to a ¸shano¸vaa pamyats 44 fellow countrymen ў that zag_nul_ ў to a baratsba z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_. At 1959 і 1970 with authority nal_chvat 301 zhykhar. At 1999. 117 gaspadarak, 347 zhykharo ў tsentr kalgasa _mya Len_na (z 2004 AAT "Astrom_chy"; tsentr – century of Plyant). Yosts magaz_n, club, sewing maysternya.

Pryluki Vyalikiya

PRYLUK_ VYAL_K_YA – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, heating river Mukhavets. For 12 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. 19 gaspadarak, 44 zhykhara (2005). At the XVI station Pryluk_ – mayontak і syalo ў Kobrynsk_m of peahens. INCL. At 1559 mayontak znakhodz і ў sya va ¸ladann_ M. Lazarov_cha z bratam_. At 1571 syalo Pryluk_ – karale¸sky mayomasts at Brestsk_m vayav. At 1669 ¸lasnasts Brestskaga of an ezu_tskag of a kaleg_um; faded. the prince of VKL і Karol polsk_ M_kha_l V_shnyavetsk_ patsverdz і ў to a kaleg_um pryv_ly on syalo. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 Pryluk_ – with authority ў Zaleskay an ox., 137 1/4 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 3 adnaymennyya mayontk і, uladann_ A. Mantsev_cha, 649 1/2 dzes. zyaml_ (to times z to falvarka Astashava); І. Ursyn-Nyamtsev_cha, 188 1/2 dzes. zyaml_ (to times z to falvarka Astashava); S. Sk_ndera, 59 1/2 dzes. zyaml_. At 1897. ў vyosets 16 dvaro ў, 121 zhykhar, pratsava ў hlebazapasna magaz_n; at a pass. Navasel_tsa (Pryluk і) – 13 dvaro ў, 97 zhykharo ў; on the farms of Astashava (Pryluk і) – 36 zhykharo ў; at 2 mayontka of Pryluk_ – 4 zhykhara. At 1905 with authority (144 zhykhara), mayontak (95 zhykharo ў) і falvarak (5 zhykharo ў). Z 1921 with authority Pryluk_ Vyal_k_ya ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 11th lady ў, 60 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Village Councils. At 1940 with authority, 22 dvara, 102 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948 argan_zavana kalgas _mya Chapayeva. Pavodle to a perap_s of 1959 91 zhykhar, at 1970 – 85 zhykharo ў. At 1999 23 gaspadark і, 55 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya M_churyna (tsentr – century Astrom_chy).

Pryluki Malyya

PRYLUK_ MALYYa – with authority ў Zalesk_m with/with, on pa¸d. to a beraza of river Mukhavets. For 9 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 53 km hell of Brest. Heating Shashi Brest-M_nsk. 4 gaspadark і, 9 zhykharo ў (2005). At 1921 Pryluk_ Malyya – with authority ў Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Polshcha, 14 dvaro ў, 98 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Village Councils. At 1940 ў vyosets 34 dvara, 117 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 61 zhykhar, at 1970 – 44 zhykhara. At 1999 with authority, 5 gaspadarak, 11 zhykharo ў at a skladza of a kalgas _mya Suvorava (z 2004 CBK "Bystrytsa"; tsentr – century of Zalesse).

Ptushkafabryka

PTUShKAFABRYKA – pasyolak at Batchynsk_m with/with, for 2 km on PNZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 55 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ a pas a¸tadaroga on Kamyanets, to Zhab_nk, Baranav_chy. 216 gaspadarak, 669 zhykharo ў (2005). Zasn. ў 1962 to times z ptushkafabrykay, yaky ў suchasna peryyad uvakhodz_ts at a warehouse resp. ab'yadnannya "Belptushkapram". At 1999 nal_chval_sya 202 gaspadark і, 707 zhykharo ў. At the settlement pratsuyuts dz_tsyacha a garden, club, a b_bl_yateka.NavigationSearch in the websiteOur partners