Settlements of Kobrin district from And to I

Zhuki

ZhUK_ (myastsovy nazva of Zhuky), with authority ў An_skav_tsk_m selsaveets. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў 1563. At 1897 with authority ў Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern і, 21 yards, 137 zhykharo ў. Pobach znakhodz_l_sya 2 vyselk_: Zhuk_ (Break, Vyal_k_ Wood), 2 dvara, 15 zhykharo ў; Zhuk_ (Prozhar), 1 yard, 7 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 26 dvaro ў, 139 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 158 zhykharo ў. At 1950 argan_zavana kalgas _mya Kra_na Savet ў (starshynya V. Ya. Dyv_nets). On 1.1.1999 g 12 dvaro ў, 18 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya K_rava.

Zhukha¸tsa

ZHUKHA÷TSY (myastsovy nazva of Zhukhovtsa), with authority ў Astrom_tsk_m selsaveets. At 1890 with authority ў Padaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 166 dzesyats_n zyaml_ (to times z vyoskam_ Padber'E, Kuksa). Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena K. Astrametskaga, 137 dzesyats_n zyaml_. At 1897 on mesets suchasnay vyosk_ _snaval_ adnaymennyya: with authority, 19 dvaro ў, 132 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, 3 zhylyya ladies, 18 zhykharo ў, the house of an akhova No. 15 on the 7th vyarstsa of St. Dams — Kobryn, 6 zhykharo ў; 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba, 32 zhykhara. At 1905 with authority, 136 zhykharo ў, і mayontak, 17 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, falvarak, 1 yard, 7 zhykharo ў; with authority і Assad, 23 dvara, 127 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council, z 16.7.1954 g at Astrom_tsk_m selsaveets. At 1940. at vyosets 24 dvara, 123 zhykhara, Village Council, pachatkovy school, hut-chytalnya, magaz_n; farms, 8 dvaro ў, 55 zhykharo ў; byla mayontak, 2 dvara, 46 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 91 yards, 279 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya M_churyna. Pomn_k І. І. To Arlov, an adnam z an argan_zatara ў a partyzanskaga to Rukh on Kobrynshchyna.NavigationSearch in the websiteOur partners