Settlements of Kobrin district from And to I

SHOUTING

SHOUTING (myasts. nazva Are, G_r) – the farm at Dz_v_nsk_m with/with, for 28 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 74 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza і distances of a pas of Shashi Kobryn-Dz_v_n. 4 gaspadark і, 10 zhykharo ў (2005). At 1650 zgadvayetsets of cancer heating century Navasyolk_. At 1890. A shouting – an urochyshcha of Makranskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 31 3/4 dzes. zyaml_. At 1897 with authority, 4 dvara, 29 zhykharo ў. At 1905 with authority (29 zhykharo ў) і the farm (7 zhykharo ў). At 1911 with authority Makranskay an ox., 66 zhykharo ў; adnaymenna falvarak, uladayena І. Charnotskaga, 7 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Dz_v_nskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 10th lady ў, 74 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Yagm_na¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Dz_v_nsk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940 ў vyosets 24 dvara, 104 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn an akup_ravana Shouting nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 zhykhara vyosak the Shouting і Yagm_nava ab'yadnal_sya ў kalgas _mya 70-goddzya І. V. Stal_na. Pavodle to a perap_s of 1959 with authority the Shouting of a nal_chval of 51 zhykhar, at 1970 – 48 zhykharo ў. At 1999 the farm, 3 gaspadark і, 6 zhykharo ў at a skladza of a kalgas "Novaye zhyzzyo" (tsentr – century Dz_v_n).

Wasp

WASP, with authority, tsentr Osa¸skaga of the Village Council і kalgasa "Friendship of the people ў". At 1668 at Palesk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі VKL, syalo, 24 valok_ zyaml_ (z syaly Barysa¸ka). At 1789 at Dz_v_nsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі, with authority, 16 dvaro ў, a karchma. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. 19.12.1795 with authority padaravana va to the ¸ladayena to nashchadka of the general field marshal count P.A.Rumyantsava-Zadunayskaga, 168 zhykharo ў. At 1890 with authority ў Z_v_nscai volasts і, 1332,5 dzesyats_na zyaml_ і mayontak, L. Gokh's uladayena, 449,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 65 dvaro ў, 397 zhykharo ў, a pryp_sny tsarkva of da Z_v_nscai of Uspenskay of a tsarkva, at a mayontka 10 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 967 zhykharo ў, at a mayontka 10 zhykharo ў. 3rd 1921 at a skladza of Polshchy, at Z_v_nscai to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 93 dvara, 468 zhykharo ў. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna і harava gurtk_. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council, z 8.8.1959 g at Malarytsk_m, z 25.12.1962 at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 with authority, 108 dvaro ў, 661 zhykhar, pachatkovy school, general store z 1 gandlyovay kropkay, a pazharnaa depo, the Village Council. At 1950 60 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya at kalgas "Savetsky Belarus" (starshynya D. Serg_ev_ch). On 1.1.1999 g 169 dvaro ў, 435 zhykharo ў, budynk_ a vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ a kalgasa, magaz_n, felcharska-akushersk_ point, the dining room, Recreation center, a b_bl_yateka, syaredny school.

Osa¸tsa

OSA÷TSY (myastsovy nazva of Osovtsa), with authority ў Astrom_tsk_m selsaveets. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў 1563 yak of an urochyshch. At 1897 at Padaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern і, 6 ulasn_tsk_kh syadz_b, 46 zhykharo ў. Syarod syadz_b znakhodz і ў sya house of a lyasny akho¸n_k, 6 zhykharo ў. At 1905 an urochyshcha, 61 zhykhar. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; with authority і lesn_cho¸ka, 10 dvaro ў, 88 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Zhukhavetsk_m, z 16.7.1954 g at Astrom_tsk_m the Village Councils. At 1940 with authority, 10 dvaro ў, 101 zhykhar, magaz_n. At 1948 stvorana kalgas "the 30th reptile ў Kastrychn_ka" (starshynya Abramchuk). On 1.1.1999 g 36 dvaro ў, 74 zhykhara, at a skladza of a kalgas of "Len_n".NavigationSearch in the websiteOur partners