Settlements of Kobrin district from And to I

_zabelin

_ZABEL_N – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 12 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. On an a¸tadaroza Kobryn-Dz_v_n. 34 gaspadark і, 65 zhykharo ў (2005). Zgadvayezza ў 1563 yak syalo Gvarychy. At 1629 ¸pam_nayetsets zyamyan_n M_kalay Vyryko¸sk_. At 1890 _zabel_n – mayontak (uladayena E.Vyrzhyko¸skaga) at Blotskay (Balotskay) an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 362 dzes. zyaml_. At 1905 a nal_chva ў 16 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Blotskay (Balotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; are not populated (for 1921). Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў H_drynsk_m with/with, z 16.7.1954 g yes 18.12.1972 ў Petska¸sk_m with/with tago a rayona. At 1940 farms, 11 dvaro ў 38 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1970 ў _zabel_n were century 118 zhykharo ў. At 1999. 33 gaspadark і, 69 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zara" (z 2004 CBK "Uzykhodzyachaya Zara"; tsentr – century of H_dra). Pratsuye magaz_n.

_lask

_LASK – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 25 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 69 km hell of Brest. To Shashi Brest-M_nsk. 58 gaspadarak, 100 zhykharo ў (2005). At 1563 Mr. Vylovsko – syalo і a bog of Grusha¸skaga of a voyta¸stvo, volasts_ Garadzetskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі VKL; 30 it is shaky zyaml і, z yak_kh 5 (manumissions) of a nadadzena on sluzhko¸stvo (asochn_k_ і palazn_k), 30 gaspadarak. At 1762 syalo ў Garadzetsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі, 30 is shaky zyaml_. Faded. the prince of VKL і Karol Polshchy A¸gust the III vyda ў on Iago Pryv_ley S. і D. Garysham. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў _laskay an ox., 499 1/4 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, K. Shem_yot's uladayena, 2090 dzes. zyaml_ (to times z 2 lyasnym_ to dachas і). At 1897 with authority – tsentr volasts_ (pra vayenna-kamun_katsyynay to a daroza of Zaprudy-Dzetkav_chy), 56 dvaro ў 391 zhykhar, a pratsava ў hlebazapasna magaz_n; mayontak – 7 dvaro ў, 91 zhykhar, dzeyn_chal_ a tsarkva, krukhmalna z-d, valasny to the pra¸leena, tsark. prycht, karchma. At 1905 ў vyosets 382 zhykhara, at a mayontka – 58 zhykharo ў. At 1911 with authority nal_chvat 252 zhykhara, mayontak – 100 zhykharo ў, on krukhmalny z-dze pratsaval_ 8 rabochy. Z 1921 ў to Polshchy's skladza, tsentr gm_na of Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 25 dvaro ў, 156 zhykharo ў; falvarak – 1 yard, 28 zhykharo ў. At 1926 an adkryta (72 kn_g_ in the Polish mova). At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g tsentr a _laskaga with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 ў vyosets 95 dvaro ў 353 zhykhara, mel_sya pack. school, Administrative Code. Crumb, Village Council. On rubbed. Village Council znakhodz_l_sya 8th settlement ў, 118 hutaro ў, 519 dvaro ў, 2112 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1946 the hut-chytalnya pratsavat. Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 329 zhykharo ў, at 1970 – 323 zhykhara. At 1999 74 gaspadark і, 137 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Pra¸d" (z 2004 CBK "Shamyato¸ka"; tsentr – century of Shamyato¸k).

_myanin

_MYAN_N – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 8 km to Pn hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 55 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-Vysokaye. 268 gaspadarak, 708 zhykharo ў (2005). At 1519 _myan_n – mayontak at Kobrynsk_m of peahens. INCL. Faded. the prince of VKL і Karol Polshchy Zhyg_mont of I Are old svayoy gramatay patsverdz і ў are right a bayaryna of a kobrynskag of Nekrash Syamyonav_cha Kachano¸skaga on eternal to the ¸ladayena 2 chastkam_ a mayontka _myan_n і the village Baykav_chy (znakhodz_lasya heating a _myan_n). z gramatay uladar a mayontka of an atrym ў zeml_ for service yashche hell of book of a _van of Syamyonav_cha Kobrynskaga heating Adpavedn 1459. At 1559 mayontak va ¸ladann_ sir Lev Nekrashev_cha і 4 brothers ў Zhdanov_cha ў. At 1563 _myan_n – mayontak і syalo heating Mr. Kobryn at Brestsk_m vayav.; at 1589 – T. L. Zarank's uladayena, pazny – Kobrynskaga of a manastyr, at 1693 – mayontak. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1845 mayontak _myan_n і century. On the alert ў to Fel_ks's uladayena і V_ktara Puslo¸sk_kh, 2644 dzes. zyaml_. At a warehouse a mayontka ¸vakhodz_l_ with authority і falvarak _myan_n (40 dvaro ў, 305 rev_zsk_kh a shower, 6 domestic syalyan), century of Vostr ў (25 dvaro ў 192 rev_zsk_ya souls). At 1864 an adkryta of plank beds. vuchyl_shcha. At 1890 with authority ў Stryga¸skay an ox., 737 dzes. zyaml_. Heating vyosk_ znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, Sevyaryn Navameyskaga's uladayena (a magchyma, z 1877), 951 dzes. zyaml і; pra vyosets roznyya ¸ladaln_k_ mel_ 71 dzes. zyaml_. At 1897 with authority – 73 dvara, 483 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 2 ladies for rabochy (_myan_n), 63 і 7 zhykharo ў; 3 mayontk і, uladann_ Valyants_na, Adolf і nashchadka ў _ll_ Stefano¸sk_kh: 21,1 і 2 zhykhara. At 1905 with authority (621 zhykhar) і mayontak (97 zhykharo ў). At 1911 _myan_n – with authority, 278 zhykharo ў; farm, 319 zhykharo ў; 2 adnaymennyya mayontk і, uladann_ Sevyaryna Stefano¸skaga і Fel_ksa Navameyskaga, 165 zhykharo ў. Z 1921 ў to Polshchy's skladza, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 74 dvara, 469 zhykharo ў; falvarak – 5 dvaro ў 118 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school і chytalnya. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 farms _myan_n nal_chval_ 145 dvaro ў, 760 zhykharo ў; byla mayontak – 3 dvara, 8 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn _myan_n akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1946 the 7-gadovy school pratsavat. At 1950 35 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Kra_na Saveta ў". Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 704 zhykhara, at 1970 – 648 zhykharo ў. At 1974 on the house, at yak_m yes pack. Faded. Aych. vayna zhy ў B. M. Suryn, kamandz_r 123-hectare av_yatsyynaga of a zn_shchalnag stick, ustano¸lena memaryyalny doshka. At 1999 270 gaspadarak, 706 zhykharo ў, tsentr a kalgasa "Kobrynsk і". Yosts magaz_n, dz_tsyacha garden, muses. і syaredny schools.NavigationSearch in the websiteOur partners