Articles about Kobrin: 1917 - 1941

Uznagarodzhanyya medalyom "For ¸dzet at abaronchay to the vayena of 1939"

Zhykhara Kobrynskaga of a rayon, uznagarodzhanyya medalyom "For ¸dzet at abaronchay to the vayena of 1939". Gera_chnyya staronk_ ў g_storyyu baratsba of a polskag of the people z nyametska-fashystsk_m_ zakhopn_kam_ ¸p_sal_ Kobrynshchyna's zhykhara, yak_ya prymal_ ¸dzet at abaronchy Bai. Mnog_ya z _kh vyarnul_sya lady ў to _nval_da і, paranenym_. _nshyya zus_m not vyarnul_sya z that vayna. On it is a pity, at the USSR chamusts_ do¸g_ hour not a prynyata was gavaryts a pra of a ¸dzeln_k ў getay nepratsyaglay, Alya krovapral_tnay vayna z fashystam_. Mnog_ya z for the veteran ў, on vyal_k_ it is a pity, payshl_ z zhyzzya for geta hour. At 1944 to decrees of a prez_dent of Respubl_k_ Polshcha mnog_ya z ў getay vayna byl_ ¸znagarodzhana medalyom "For ¸dzet an udzeln_k at abaronchay to the vayena of 1939". Syarod _kh yosts і ours zemlyak_.

AV_TSYUK ALYAKSANDR Dzm_tryev_ch, radavy, N at 1914 at Kobryn.

ANDRAYUK Alyaksey M_kalayev_ch, radava, N at 1913 at century Turnaya.

BANDZYARUK VAS_L Stsyapanav_ch, yafreytar, N at 1912u century Astrom_chy.

BOYKA Vas_l M_kalayev_ch, radava, N at 1913 at century of Balota.

BRYShTEN of Lyavonts_y Astapav_ch, radava, N at 1915 at century to Pav_zza.

BRYSHTEN HARYTON Afanasyev_ch, radavy, N at 1914 at century to Pav_zza.

VALASEV_CH Uladz_m_r Syargeev_ch, radavy, N at 1912 at century Klyatyshcha.

VOLSK_ Vas_l _vanav_ch, radava, N at 1917 at century Nyatreba.

GARDZ_EV_CH Vas_l Dan_lav_ch, radava, N at 1916 at century An_skav_chy.

GREN Dzm_try Rygorav_ch, radava, N at 1915 at century of Lyaskov.

DARAPEY Syargey M_k_tav_ch, radava, N at 1913 at century to Pav_zza.

DRYK Rygor Pal_karpav_ch, radava, N at 1915 at century of Balota.

KAGALSK_ M_kalay M_kalayev_ch, radavy, N at 1916 at Kobryn.

_GNATSYUK FYODAR Yaka¸lev_ch, radava, N at 1915.

KAVALEV_CH M_kalay _vanav_ch, radava, N at 1914 at a pass. Fruktova.

KAVALCHUK ANTON Georg_ev_ch, radava, N at 1915 at century of Mazura.

KAMARCHUK ALYAKSANDR Rygorav_ch, radava, N at 1916 at century Belsk.

KANAVALCHUK Andrey of Yaka¸lev_ch, radava, N at 1914uv. Hadyn_cha.

KARASYUK ALYAKSANDR Rygorav_ch, radavy, N at 1907 at century Grushava.

KASTYLYuK of Arsen_y Ga¸rylav_ch, radavy, N at 1907 at century Kustov_chy.

KASYANYUK ANTON Rygorav_ch, radava, N at 1913 at Kobryn.

K_VAKA VAS_L Artsyomav_ch, radava, N at 1916 at century Strygava.

KRYGANChUK _van Karpav_ch, radava, N at 1900 at century Navasyolk_.

KUZ_CH Astap Astapav_ch, radava, N at 1915 at century to Pav_zza.

KUZ_Ch Lyavonts_y Astapav_ch, radava, N at 1912 at century to Pav_zza.

KUN_TSK_ Ya¸gen _os_fav_ch, radava, N at 1917 at century Garadzets.

LADYCHUK Maks_m M_kalayev_ch, radava, N at 1910 at Kobryn.

LEANYUK DZYAM'YAN Maks_mav_ch, radava, N at 1916 at Kobryn.

LEVA Alyaksandr M_kalayev_ch, radava, N at 1915 at century of Balota.

LEVA Alyaksey S_darav_ch, radava, N at 1912 at century of Balota.

LUKAShUK _van Vas_lyev_ch, radava, N at 1913 at century of Korchytsa.

LYUBCHUK Makar of Kanstants_nav_ch, radavy, N at 1914 at century to Pav_zza.

LYA÷CHUK PYOTR Traf_mav_ch, radava, N at 1913 at Kobryn.

To MAKAR To Arsen_y Syargeev_ch, radava, N at 1914 at century. Matzos.

MALCHUK STSYAPAN Alyakseev_ch, radava, N at 1915 at century Agarodn_k_.

MANCHAK SYARGEY Alyaksandrav_ch, radava, N at 1916 at Kobryn.

M_K_TSYUK FYODAR Stsyapanav_ch, radava, N at 1916 at century Navasyolk_.

NADOLSK_ Pavel Matsveev_ch, radava, N at 1910 at century to Pav_zza.

PADAYKO STSYAPAN Vas_lyev_ch, radava, N at 1913 at century Dz_v_n.

PALYAVODA Ya¸kh_m F_l_monav_ch, radava, N at 1915 at century to Pav_zza.

PANASYuK M_kalay M_trafanav_ch, radava, N at 1915 at century Grushava.

PANASYuK Ya¸ts_kh_y M_kalayev_ch, radava, N at 1914 at Kobryn.

PAPLA÷SK_ Pavel Ts_tav_ch, radava, N at 1912 at century of Bystryts.

PAPROTSK_ Andrey Dan_lav_ch, radava, N at 1917 at century of Dzyam_da¸shchyn.

PA÷LYUCHYK Syargey S_lvestrav_ch, radava, N at 1915 at century of Zalesse.

PASHKOV_CH N_chypar Alyakseev_ch, radavy, N at 1906 at century Dz_v_n.

Balyasl's RYZHY ў Antonav_ch, radava, N at 1915 at century Kalubel_.

PYaTRUChYK _van Syamyonav_ch, radava, N at 1916 at century Astrom_chy.

RABCHYNSK_ Kanstants_n Stsyapanav_ch, radava, N at 1913 at Kobryn.

RAFALOV_CH Barys M_k_tav_ch, radava, N at 1909 at Kobryn.

SELEH FYODAR Dan_lav_ch, radava, N at 1911 at Kobryn.

S_L_VONCHYK RYGOR Gardzeev_ch, radavy, N at 1918 at Kobryn.

SKRAShChUK of Afanas_y Platonav_ch, radava, N at 1913 at century Dz_v_n.

SKRAShChUK Z_nov_y of Dan_lav_ch, radava, N at 1912 at century Dz_v_n.

TRUBCHYK VAS_L Pa¸lav_ch, radava, N at 1916 at century of Avada.

FEDASYUK Vas_l M_k_tav_ch, radava, N at 1915 at century Magdal_n.

F_TSUK Rygor M_kalayev_ch, radava, N at 1914 at century Astrom_chy.

CHARKASYUK EMYALYAN Rygorav_ch, radavy, N at 1915 at century Strygava.

CHOP_K Adam of Vas_lyev_ch, radava, N at 1915 at century to Pav_zza.

CHERN_K Stsyapan M_kalayev_ch, radava, N at 1913 at century Garadzets.

ShA÷ChUK M_kalay Pyatrov_ch, radava, N at 1917 at Kobryn.

SHVARKO Alyaksandr S_lvestrav_ch, radava, N at 1911 at century Klyatyshcha.

ShURBA _van Kandratsyev_ch, radava, N at 1916 at Kobryn.

SHCHERBA M_kha_l Alyaksandrav_ch, radava, N at 1915 at Kobryn.

YAROM_N Rygor _vanav_ch, radava, N at 1915 at Kobryn.Comments