Articles about Kobrin: 1917 - 1941

Udzeln_k_ Kastrychn_tskay revalyutsy_ і gramadzyanskay vayna

ALSHE÷SK_ Alyaksandr Parfenav_ch. Naradz і ў sya ў 1893 at century Navasyolk_. At 1915 mab_l_zavana ў imperial arm_yu. Vayava ў on Zakhodn_m і Rumynsk_m dandies. Paslya Kastrychn_tskay revalyutsy_ 1917 at Chyrvonay of an automated workplace іі. Sluzha ў at the 1st Masko¸sk_m akho¸ny a stick (a pazny 465-a a regiment 52nd stralkovay dyv_z іі). The Udzeln_cha ў at Bai Z nyametsk_m_ (1918) і polsk_m_ (1919) akupantam_. 3rd 1920 on Pa¸dnyovy fronets, udzeln_k to Perakop's storm і vyzvalennya the Crimea. Sa snezhnya 1920 serve ў at the 27th to a brygadza of VChK, an udzeln_ch ў at Bai Z makhno¸tsam_ ў Mr. M_kalaye's rayena ў (Ukra_na). At Navasyolk_ vyarnu¸sya ў 1922 Pamyor at 1980.

BARYSYUK DZM_TRY Stsyapanav_ch. Naradz і ў sya ў 1899 at century Turnaya. At the 1st susvetny vayna z syam' yoy znakhodz і ў sya ў evakuatsy_. At 1917 a ledge і ў at Chyrvonay of an automated workplace іі are glad, to a prasluzha dza ў yes 1922. At 1923 vyarnu¸sya ў century Turnaya. (Hl. Iago Taksam's pra ў art. "Zmagal_sya ў back of a vorag".)

VOYTS_K M_K_TA Lvov_ch. Naradz і ў sya ў 1900 at century Asmolav_chy. At studzen_ 1918 a ledge і ў at Chyrvonuyu arm_yu. At 1918 ў are wounded. Paslya lyachennya znakhodz і ў sya on Latyshsk_m fronets. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn — suvyazna of a partyzanskag a joy _mya Shysha.

M. L.                                                                          A. M. Voytsik of Zaretski

ZARETSK_ Anan_y Maks_mav_ch. Naradz і ў sya ў 1895 at century Navasyolk_. Udzeln_k gramadzyanskay vayna. 3 15 studzenya 1918 yes on May 9, 1920 serve ў at chastsyakh to the 25th dyv_z іі _mya Chapayeva ў palkavy kulyamyotnay to a kamandza on a pasadza of a _nstruktar of a pas zbro_ ў the 219th Damashansk_m stralkovy a stick. Pryma ў udzet at Bai for Samara, on Uralsk_m fronets ў are wounded. Paslya lyachennya pratsyagva ў service ў the 30th kavaleryysk_m stick Chyrvonykh of a kamunar ў. At a skladza of 1st Konnay of an automated workplace іі a stalemate kamandavanny S. M. Budzyonnaga of a nak_ravana on Pa¸dnyov the front. Pryma ў udzet at Bai a stalemate of Kakho¸kay, suprats Urangelya і Makhno. (Hl. Iago Taksam's pra ў art. "Vyznachyl_sya pratsay".)

PRAKAPUK K_ryla _vanav_ch. Naradz і ў sya ў century of Zalesse. At the 1st susvetny vayna — brands of Baltyyskaga to fleet, udzeln_k Kastrychn_tskay revalyutsy_. At Zakhodnyay Belarus_ — a padpolna dzeyach KPZB, vyazen a kantslager ў Byaroze-Kartuzskay. Rasstralyana fashystam_ ў 1941.

To. I. Prakapuk                                                                        I. A. Tarasyuk

STYRYKOV_CH _os_f Georg_ev_ch. Naradz і ў sya ў 1901 at century Vo¸kava V_tsebskay voblasts_. At a kastrychn_ka of 1918 a ledge і ў at Chyrvonay of an automated workplace іі are glad. The Udzeln_cha ў at savetska-polskay to the vayena ў to a skladza of 4 hectares of Varsha¸skaga of a stralkovag a stick. At 1924 demab_l_zava¸sya z an automated workplace іі.

TARASYuK _van Arkh_pav_ch. Naradz і ў sya ў 1902 at century Shchytn_k_ Brestskaga of a rayon. At 1918 a dobraakhvotna ¸stup і ў at Chyrvonuyu arm_yu. The Udzeln_cha ў at Bai a stalemate to _zhe¸ska. At 1919 — 1920 — telefan_st a 243-hectare stralkovaga a stick of the 27th dyv_z іі. Pryma ў udzet at Bai suprats Kalchak. At 1921 udzeln_k savetska-polskay vayna, pada¸lennya to a myatsyazh ў to Kranshtatsa.

F_SYUK K_RYLA Pa¸lav_ch. Naradz і ў sya ў 1901 at century Turnaya ў syalyanskay syam' і. At the 1st susvetny vayna z 1915 syam'ya was ў fleeing. 3rd 1919 at Chyrvonay of an automated workplace іі, udzeln_k gramadzyanskay vayna of 1918 — 1920 a spachatka ў to a skladza of 4 hectares of Krasna¸ralskaga a stick on Uskhodn_m, 3 chervenya 1920 at a skladza of the 11th stralkovay dyv_z іі the 15th automated workplace іі on Zakhodn_m dandies, a pryma ў udzet at vyzvalenn_ hell Belarus_ polsk_kh a _nterventa ў. At 1921 an udzeln_cha ў at pada¸lenn_ Kranshtatskaga to a myatsyazh. At 1923 zakoncha ў as 3rd Zakhodnyuyu military school of a kamandnag to a warehouse ў Smalensku, serve ў at 2nd Belaruskay dyv_z іі ў to M_nsku. At 1927 — 1938 of a pratsav ў at bodies of Dzyarzha¸naga of a pal_tychnag ¸pra¸lennya BSSR, at 1939 starsha nya Tavarystva sadzeyn_channya to the abarena, av_yatsy_ і to a h_m_chnam to a buda¸n_tstv ў Barysaglebsk Varonezhskay of voblas. (Ras_ya). At 1941 — 1942. serve ў at Chyrvonay to an automated workplace іі Paslya vyzvalennya hell Belarus_ fashystsk_kh a zakhopn_ka ў a pratsava ў to pamochn_ka prakurora to BSSR, the senior pamochn_ka of the prosecutor of M_nsk. Uznagarodzhana ordenam_ Chyrvonaga Stsyaga, Chyrvonay Zork і, to medals і, dzvyuma of Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta BSSR і _nsh. uznagarodam_.                                                                                                To. Item Fisyuk

HARYTANYUK Vas_l _vanav_ch. Naradz і ў sya ў 1896. At the 1st susvetny vayna ў 1915 ў pryzvana ў arm_yu, serve ў at F_nlyandy_. Uvosen 1916 kamandz_r uzvoda of the 5th company of 3 hectares of Vybargskaga of a pyakhotnag stick. At 1917 the delegate of a frantavog of a z'ezd saldatsk_kh the deputy ў at Petragradze. At a kastrychn_ka of 1917 of a nak_ravana on Pa¸nochna the front Rygu's stalemate. At fierce 1918 of a pratsav ў at Arlo¸skay harchovay to a justice. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ¸dzeln_k a partyzanskaga to Rukh. Paslya vyzvalennya hell Belarus_ fashystsk_kh zakhopn_ka ў ў to supratso¸n_ka of a rayonnag of an addzel of culture, dyrektara to park _mya A. V. Suvorava.

Padrykhtavala N. M. Pl_sko.Comments