Zhukhovtsa

Starada¸ny syadz_ba. Razmeshchana on ¸skhod hell of century of Zhukha¸tsa heating Shashi Brest-M_nsk. Zakhava¸sya syadz_bna house, pabudavana ў residents of Kan of the XVIII Art. z dreva. Budynak at the plan of a pramavugolna on vysok_m a padmurka, adnapavyarkhova, are covered to chatyrokhskh_lny fur-coats (a spachatka gontavy, paslya by iron). The house are populated myastsovym_ zhykharam_.

Park nevyal_k_. Iago reshtk_ skladayuts heating 2 hectares. Pobach z to syadz_bny houses sazhalka of a round form. At park rastuts l_pa, chestnuts, it is clear і, hornbeams і _nshyya l_stsevyya breeds. Syadz_bna the house і reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Photos

Zhukha¸tsa. Galo¸na facade of a syadz_bnag of the house

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners