Articles about Kobrin: Spiritual culture

Sa belongings ў national mova

 Narodnyya gavork_ Kobrynskaga of a rayon of adnosyatsets yes so invited berastseyska-p_nsk_kh (brestska-p_nsk_kh). Yashche _kh nazyvayuts — zagarodsk_ya ts_ zakhodnepalesk_ya gavork_. Akramya Kobrynshchyna of Yana bytuyuts at Brestsk_m, Drag_chynsk_m, Zhab_nka¸sk_m, _vana¸sk_m, Kamyanetsk_m, Malarytsk_m, P_nsk_m, Byaroza¸sk_m (without pa¸nochna-zakhodnyay chastk і), Stol_nsk_m (central і zakhodny chastk і), _vatsev_tsk_m (krayn_ po¸dzen), Lun_netsk_m (on a zakhadza і a chastkova on a ¸skhodza) і Pruzhansk_m (on po¸dn і) rayona. Hell of an asno¸nag to a mas_v national gavorak Belarus_ gety dyyalektny group of adrozn_vayetsets to sheraga fanetychny, marfalag_chny і leks_chny rys. At berastseyska-p_nsk_m dyyalektny an area of vydzyalyaetsets nekalk_ a typa ў. Razmeshchana yany davol_ maza_chna. Adroznenn_ pam_zh _m_ nevyal_k_ya. Asno¸nyya z gety a typa ў pashyrana і on Kobrynshchyna (glyadz_ the card on staronets 530). Mnog_ya dyyalektnyya rysa zaymayuts sutselnyya areas, nakladvayuchysya on terytory_ pashyrennya asobny a typa ў. Complexes tak_kh rys utvarayuts dyyalektnyya m_krazona. Adna z tak_kh m_krazon — kobrynsky. Yana Akhopl_vaye big chastka terytory_ rayona. On po¸dn_ Kobrynskaga of a rayon of lakal_zuyetsets a nevyal_ky m_krazona — dz_v_nsky.

The agulnaga ў national patters of Kobrynshchyna, a yak і _nshy is a lot of reg_yon ў pa¸dnyovay chastk_ Brestskay voblasts і, z gavorkam_ pa¸nochny a rayon ў Valynskay і ablastsy Ukra_na's Rovenskay. Mozhna sustrets rysa, yak_ya are characteristic for kobrynsk_kh gavorak і gavorak addaleny slavyansk_kh a reg_yona ў — Races іі, Polshchy, Cech іі, Slavak іі, the Serbian іі, Balgara і, Is nice іі. Sustrakayuzza ў kobrynsk_kh patters zapazychanasts_ z neslavyansk_kh mo ў — baltsk_kh, germansk_kh і _nsh.

Narodnyya gavork_ Kobrynshchyna of z'ya¸lyayutsets to vyn_ka of a skladanag і pratsyaglaga of a shmatvyakovag of a g_starychnag razv_zzya. On _kh adb_l_sya roznyya epokh_ pachynayucha hell of the most starazhytny і yes suchasnasts_.

Slo¸n_k national gavorak Kobrynshchyna

At gety karotk_m to a slo¸n_k, a spetsyyalna padrykhtavany for kn_g_ "Pamyats. Kobrynsk_ the Russian Academy of Natural Sciences", upershynyu a zroblena of a sprob dats at adpavednay to a s_stema naybolsh raspa¸syudzhanyya slova that ¸zhyvayutsets ў a national leks_tsa і z'ya¸lyayutsets of one z characteristic rys myastsovy zhykharo ў. For Iago Skladannya vykarysto¸val_sya ¸zho apubl_kavanyya prayets, at t.l. "Leks_chna the atlas belarusk_kh national gavorak" (at 5 volumes), yak_ ў adznachana ў 2001 Dzyarzha¸nay prem_yay Respubl_k_ Belarus. The Apracha of a getag, at slo¸n_k uvayshl_ materyyala z asab_sty fund ў a dasledchyka ў і adkaza on pytann_ questionnaires that 1999 had a raspa¸syudzhana syarod a nasta¸n_ka ў Kobrynshchyna a stalemate hour of a papyarednyag to a zbor kryn_ts.

Vykarystanyya materyyala of padayutsets ў nastupny skarachennyakh:

P — with authority Perk_ (a myastsovy nazva of Pyrky); zap_sa zrab і ў F.D.Kl_mchuk at 1971 hell pradsta¸n_ko ў a stareyshaga pakalennya. Asno¸nyya _nfarmatara, hell yak_kh zap_sana pryvedzenyya slova: E¸dak_ya M_k_ta¸na Maysyayuk (N at 1908), Uladz_m_r Stsyapanav_ch Baburchyk (N at 1913), Dzyam'yan Dzyam'yanav_ch Kapyl (N at 1899), Volga Ts_mafee¸na Baburchyk (N at 1916), Mark Markav_ch Galashka (N at 1901), Eve Vas_lye¸na Kaberskaya (N at 1901), Rygor Maks_mav_ch Kabersk_ (N at 1898), Uladz_m_r Kandratsyev_ch Maks_mchuk (N at 1929), _van Savelyev_ch Ramanyuk (N at 1907), _van Uladz_m_rav_ch Stanchuk (N at 1950), Uladz_m_r Uladz_m_rav_ch Maks_muk (N at 1954).

At — with authority Ushkav_tsa (a myastsovy nazva of Ushkovytsya); zap_sa zrab і ў P.A.M_khayla ў (naradz і ў sya ў getay vyosets) at 1970 — the 1990th reptiles. Bolshasts a zap_sa ў a zroblena hell batsk_ an a¸tara, Alyaksandra Agafonav_cha M_khaylava (1927 — 1990), Iago of matzos і, Mary_ Vos_pa¸na (N at 1930), і babul і, Katsyaryna Makara¸na Syargut (1910 — 1995).

And — with authority Andronava (myasts. Andronovo); zap_sa zrab і ў K. S. Karnyalyuk (naradz і ў sya ў getay vyosets).

An — An_skav_chy (myasts. Onyskovycha); zap_sa zrab і ў P.A.M_khayla ў.

Bs — with authority Barysava (myasts. Borysovo); zap_sa zrab і ў І. І. S_nchuk.

DB — with authority Barodz_chy (myasts. Borodycha); zap_sa zrab і ў U. L. Lup_sh (naradz і ў sya ў getay vesets).

Km — with authority the Stone (myasts. Kameyn Kurul_vsky); zap_sa zrab і ў V. M. Hv_rysyuk (naradz і ў sya ў getay vyosets).

Lt — with authority L_tv_nk_ (myasts. Lytvynka) zap_sa zrab і ў L.R.Kazlo ў (naradz і ў sya ў getay vyosets).

Nazva _nshy the settlement ў pryvodzyatsets without skarachennya ў.

Skarachenn_ kryn_ts:

(J) — rukap_sna slo¸n_k Kobrynshchyna, a skladzena K. S. Karnelyuk.

(X) — Hrestamatyya pas belaruskay dyyalektalog іі. Mn., 1962. Page 315 — 321; Belaruskaya dyyalektalog_ya. Hrestamatyya. Mn., 1979. Page 291 — 293.

(SB) — Dyyalektna slo¸n_k Brestchyna. M, 1989.

(Sg) — P. І. S_geda. Materyyala for a dyyalektnag of a slo¸n_k of Brestchyna//the National leks_ka. Mn., 1977. Page 70 — 90.

At pryvedzeny dyyalektny materyyala of a dadatkov of vykarysto¸vayutsets nastupnyya l_tara. L_tara [ь] — "umlaut" — an abaznachaa guk, yak_ vyma¸lyaetsets a yak "syaredn і" pam_zh gukam_ [і] (Abo [y]) і [at].

L_taray [and] abaznachayetsets guk "syaredn і" pam_zh [і] Abo [y].

Andulyatsyya. Manager і ў. To Horosh of a zrobyl sob_ andulyatsyyu. Zalesse (SB).

Andyk of m _ndyk. DB.

Anyvzhezh at mean. pabochn. Vyadoma, bezumo¸na. — Chy pryy_khav Volodya? — Oh, anyvzhezh, vzhe dyon Torahs, yak pryy_khav. DB.

Ap_n_ya. Gonar. Nashcho bulo yy the ap_n_yu pokazuvata! Item.

Aryshtant of m, ex-ave. Svavoln_k, not hearing. Ah you are an aryshtant small! Shcho of a robyta with you? Item.

Babchytysya nezak. Marudz_ts. And (To).

Badylle of N, zborn. Stsyobla agarodny rasl_n, peravazhna of potatoes. That horoshe overgrew Badylle, nyvyadomo, yakyy_ kartopl_ will be. At.

Balo prysl. 1. Happened. P, At, the DB. And a ball і to Berystsya, і to Warsaw a p_shaka of a hodyla, de ty horse nabyressya. At. 2. Nekal і, early. P, At, the DB. Balo, zbyremosya in chyyuy-nebud huts, a garmon_sta naymemo і takyy_ dances zrobymo! At.

Balka. Belka. P, At, Bs, the DB.

Barylok of Dra¸lyana m posud z dvuma dontsam_. P, Bs.

Bar'yak of Pavalena m і achyshchana trunk of a drev. Tra of a bar'yaka pryv_z z to a l_s on a hut. P, At.

Bayura, bayuryna. Kaldob_na, vybo_na. Well y the road to l_sa, bayura odna, nyyak ny it is possible y_khata. U. Doshch zlyv, shcho around bayur_ і nygde in pole ny vyy_dysh. Km.

Bzyyata nezak. Gusts_ (pra of nasyakomy). Ny for shcho ny I can spata, a yak a mosquito over an ear bzyy_t. At.

Bzemets m. A ledge at the komena. Polozhev swept on bzemets, and htos uzev. To Pav_zza (SB).

B_b Fasol m. We ny zvem kvasolya, and b_b. An.

B_gata nezak. Pra camp tsechk_ ў cows. P, At, Bs, the DB.

B_kesh of Karotkaye m pal_to. Uzhe b_kesha leave z fashions. Zalesse (SB).

Blusk. Bug. Blusku of a roshchavyl on wall-paper. P, At.

Blyshchyachy pry. P, At, blyshchechy pry. DB. Bl_skucha. Hryshchona gave mats mn_ a tsyukerka in blyshchyachuy bumasets. At.

Blum. і m. Crybaby. At, Pesk_ (SB), the DB. Well you y Blum, і a yak tob_ ny it is a shame such vylyky enchyta. At.

Plaque. Butelka. And (To).

Bobel of m Chalavek, yak_ magnifying glasses і ў horses. Item.

Bovdyor of m Muzhyk of a vysokag to growth, nya¸klyuda. Lt.

Bogorodytsya. Travyan_sty rasl_na. Bogorodytsya — a plyshnychok after poplava roste. Item.

My God dew. Travyan_sty rasl_na. The Bozha dew — Coca zyml_ stelytstsya, on yy dew ts_ly den, a zavs_gda, dr_bnynka tsvytochka, syvynka. Item.

Bolotyany pry. Balotna. P, Mats_chy (To).

Bond. Bulachka z pshan_chnay muk_. Dz_v_n (Sg).

Borushcha cow. Badl_vy cow. P, At, Bs.

Bratanka. Dachka of the brother. Item.

Bratanets m. Brother's son. Item.

Bratyka mn. F_yalk_. P, At.

Brokhatysya nezak. Plyokhazza. P, At, Km, the DB. Ny brokhaysya at waters і, it is cold vzhe, zakhvor_esh shche. At.

Brukalo of Palen N, yaky veshayuts to a cow on shyyu, incorporated bank stryml_vats yae. P, At, Pesk_ (SB). A yak of a vr_dn a cow, a pokhodyushcha, yuy on shyyu brukat od_vayut, shob ny could vtycha far. At.

Brushnyts_ mn. Brusn_tsa. Item.

Brydenknutysya Zac., ex-ave. Upasts і, paval_tsets. B_g, b_g і yak brydenknuvsya nogama dogor. At.

Bryntylyatysya nezak. Blytazza stalemate nagam_. Chy you bryntylyay_ssya? Lt.

Potatoes. Burbalka. Bude doshch, bo potatoes to stand on vod_. Potatoes of a zb_gl on vod_. Item.

Bulbot_ta nezak. Bulkatats. Water bulbotyt. Item.

Bunka. Laserwort. Ts_lu to a bunk of a smytana of a nysl of a prodavata і rozbyla. At.

Busnyavka. 1. Gnyazdo of a busl. Item 2. Neprybrany pastsel. Zrobyv sob_ a busnyavka on pych_. Lyakhchytsa. 3. Porkha¸ka. P, At.

Busynyatko of N Buslyanya. There on vyrb_ gnyzdo, to a kazhn to a vesn prylytyt busen — і a busynyatka e. At.

M Busen Busel. P, At, Bs. Dae busen posylyvsya, thujas sy’ і zavsha to a shykhua. At, Lt.

Bay. Velm_ to a grazkaa of mesets. There ny k_ruy, bo ny proy_desh, there nastoyashcha bay. To Pav_zza (SB). Well y bay! Ny proydesh. Dz_v_n (Sg). Such bay, shcho led vyy_khav. At.

Bukhtovytsya. Graz, makrecha. Kazhny den doshch і doshch to a lla, і on dvor_ such bukhtovytsya, shcho from a hut ny vyyta. At.

Bukhtoryta nezak., ex-ave. L_ts, sypats shto-nebudz zvysh measures. Kuda you so bukhtorysh, chy kray_v ny bachysh? At.

Bukhtylevyna. Velm_ grazky, z cotton wool, myasts_na. Bukhtylevyna — de break in bolota, de it is possible vgryaznuta. Item.

zluchn. Byzzam, n_byta. P, At, the DB. Zrobylosya in ochyokh garache. At.

Bygunka. Pan-wasps. P, At, Bs. Kazhne tylya, a yak but odluchysh from a cow і pochnesh davata p_ylo, musyt bygunkyyu pyrykhvor_ta. At.

Byzdennytsya. Byazdonne, bezdan. At, Pesk_ (SB). Ny pudykhod to an ozyr on bolot_ blysko, bo there byzdennytsya, so і p_ydesh on that sv_t і nykhto y ny znayde. At.

Byzlyudnyk of Nelyudz_ma m chalavek. Item.

Bylle of N of Stsyobla agarodny rasl_n. On guroda vzhe scorch to a bylla. Km.

Byrzka. Travyan_sty rasl_na, yaky "¸etsets" of a pas _nshy rasl_na, zvychayna cultural, kvetk_ belyya, yak zont_k. Item.

Byryznyak of m Padbyarozav_k. P, At, Km, M_nyanka (SB). About on getuy polyanets of pieces zo dvazzyt byryznyak_v a znayshla on nyd_la thujas. At.

Bytushcha cow. Brykl_vy cow. P, Bs.

Bych m of Puga. P, At, the DB. K_n nyts ny hoche in plugova of a hodyta, a prynysa but mn_ bychya. At.

Bychovnyk of m P, An, Agarodn_k_ (SB), bychuvnyk m. Km. Uzvyshana berag ditches, sazhalk_. Jac Kopeiesch of the channel, zemlyu kydayesh on bychovnyk; v_n urosly, y_m y_zdyat, go. An. Kuruva pasuzzya on bychuvnykova. Km.

Byyanka. P, At, Bs, a byenka. DB. Boyka (a pasudz_na, at a yaky zb_vayuts of oil).

Berdo of Byord N. Dae Berdo ny hodylo, there v_tyor p_yde (prykazka). At.

Beshtata nezak. Svaryts. So myne beshtat mats for ty, shcho went z vama. At.

Car of m of Karyt, zholab. You nal_ in the water car, bo Zara of a cow there will be yta. Te¸l_ (SB)

Va_ovata nezak. Hvarets, nedamagats. Pochev of a kosyta gospodar, kosyta ny mozhe, a vagua, having m_tsno fallen to noga. An.

Valyukhovaty pry. Pavolna (pr of a chalavek, to a zhyvyol_n). Item.

Valyanka mn., valyanok of m of P, U, val_nka mn., val_nok of m of Bs. Valyonk_.

Varyvenka. A closet ў senets for zakho¸vannya a product ў. Item.

Vakhovata nezak. 1. The tsyazhka pratsavats is a lot of і. Item 2. Merkavats, razdumvats. Brygad_r to a vakhua, vakhua і nyts ny nachyslyt. At.

Vbyga prysl. Byagom. P, DB. I — vtykata, and v_n for me vbyga, ale ny having caught up. Item.

Vbyty pry. Uyezdzhana, are stamped. Vbyta road, stezhka. P, At, Bs.

Vvolocha Zac. Utsyagnuts (n_tka ў _golka). P, At, Bs.

Vvochokh prysl. Velm_ hutka, uvachav_dk_. Musyt taky vzhe hungry buv, bo a yak gave a piece of a hl_b — vvochokh zy_v. At.

Vdolata Zack. Vykanats, zakonchyts, adoleets. Led for tyzhden vdolat a geta a kn_shka. At.

Vdosvyta prysl. On a dosv_tka. P, At, Km. Vdosvyta — she poka sontse ny zyyshlo, she ponocha, temno. Item.

Vzdukh. Bakavy chastka of a zhyvat. Cow nay_las, povna vzdukha. Kob (seb) tob_ in vzdukha robylo! Item.

V_nychok of m of Dekaraty¸naya of a rasl_n z myatsyolkay. V_nychok — hut Coca s_y_mo. Item.

V_rno prysl. Shchyra, sumlenna. Budesh, old man, prynaymata, on zlota shtyra in den davata, taka ny bude v_rno zhyata (z pesn і). Item.

V_tyor of m Vetser. P, At, Bs, the DB.

V_tranka. Vetravy doshka ў to a strasa. P, U. Takaya of the drill the bull — tore off a v_tranka. At.

V_tranytsya. Travyan_sty rasl_na. V_tranytsya — kutyashkama roste, a yak a mytyolka, podkuruyut it. Item.

V_te loan. P, At, Bs, vyte a loan. Km. You.

V_shalnyk of m V_seln_k. P, At, Bs.

V_shalnya. Shyben_tsa. Item.

Vlchka. Sharstsyanyya kalyarovyya n_tk_. Item.

Vlopaka prysl. Hutka. Pob_g vlopaka. Syalets (Sg).

Vnagn prysl. Na¸zdagon. Pershyma poshla wons, and I for y_ma vnagn. Item.

Vozhyayka. A measure vag_ Sena heating 4 centners ў. Ouch, і shcho v_n there nakosyv, vozhyayka bude chy ny bude, and cow that treba of a zymovata. At.

Vozyk of m Vyal_kaya of Myadzvedz_ts. Item.

Ox of N of Valais. P, At, Bs, the DB. Hens ponay_dalysya, even povypyrat an ox nab_k. At.

Volochyta nezak. Baranavats, skaradz_ts. P, U, A (K), Bs, DB. Vzhe kartopl_ skhodyta pochala, it is time volochyta. At.

Voloshka. Vas_lyok. P, U, A (K), Bs, DB.

To crow zhyto N. Violent to a chornaa grain ў ear of a zhyt. Item.

Vorotylo of N Nava at krosna. P, At.

Voskovata nezak. Vashchyts (pra n_tk і). P, Bs, DB.

Vokhky pry. V_lgotna, cheeses. P, At, Km, the DB. Shche s_no vokhke vorochyata, find fault putsokhne to an ob_d. Shirt dobre prasovata, poka won of a vokhk. At.

Vochovyd prysl. On vacha. Chyakhne cholov_k vochovyd. Item.

Voshchyna. Kleykaye of a rechyv, z a yakog of a bee robyats pchal_na glue; propal_s. P, At, Bs, the DB.

In a warehouse at mean. prysl. Sposab arannya hell krayo ў yes syaredz_na. P, At.

Vtoplenyk of m Tapelets. Item.

Vtryvnka. Zhonka of the brother's muzhavag. Item.

Vtyrybytysya Zac. 1. Zalezts_ ў Skoda. Skutyn vtyrybylasya in pshanytsyu, led having expelled. Km. 2. Zagruznuts. Doshch having given, a circle of pools і, graz; yak vtyrybyvsya, uno shcho vylyz. Km.

Vuye of N Dyshal sakh_. Plow May two soshnyka zhyl_zny, ruchka і to a vuya. An.

Vybrata Zack. Vykalats (wok, vocha). P, At, Bs. It Nashtyrkhnutsya, slightly an eye ny chose. Item.

Vybrodyta Zack. Davests_ yes drennaga to a camp (pra abutak, adzeena). Vybrodyv chyryvyka. Item.

Vybendyuvata nezak. Kapryz_ts, perab_rats. At, Syalets (Sg). Sho you vybendyuy_sh, y_sh, sho give. Syalets (Sg), Lt.

Vyvalyata Zack. Zapetskats, zabrudz_ts. Sho that for a dytyn, ny vsp_v vyyta nadv_r — vzhe having dropped des trousers. At.

Vydlupata Zack. Vypalats, achysts_ts shto-nebudz daskanat. Horoshe, chysto vydlupat on dvor_. At.

Vydm_d m of Myadzvedz. P, Bs.

Vydno prysl. V_dna. Nyts ny vydno. P, At, Bs, Km.

Vydnotte of V_dnat N. Maz_cha (To).

Vydrane dzeepry. Pra ¸zarany і apratsavany tsal_na, rastsyarob. P, Bs. On torn out pershy rk pos_yala toda millet. Item.

Vydrata Zack. Uzarats і apratsavats to a tsal_n, rastsyarob. P, Bs, DB. Bula of a vydrala of that a kusochok under Mukhavets, that millet vrodylo. Item.

Vydubany dzeepry. Vydze¸bana. Item.

Vydubasytys (-sya) Zac., ex-ave. Pamerts_. Item.

Vydyrok of m. The field, a vyrablenaa on senazhats_. Vydyrok is a yak vydyrayut s_nokos. An.

Vyzholoblyany pry. Are curved, nyaro¸na. Chysto vyzholoblyany povat having become. At.

Vyzvanne of N Pozva. P. Pryshlo to it to the vyzvayena for a sv_tka quarrystones. Item.

Vykapany pry. At, vykupany pry. Km. Velm_ are similar yes kago-nebudz. Ouch, shcho v_te govoryte, vykapany batynko: і hodyt taksamo, і smyezzya. At.

Vykatata Zack., ex-ave. Pabudavats. From Pytro to an osyna of a gety zrub vykatav і skin den on the robot hodyv. At.

Vyly_dur of Bamb_z m. P, At, Km, the DB. Taky vyly_dur grew up, nyts an udoma ny pomozhe. At.

Vyly_dura. і m of Velm_ vysok_ (pra of a chalavek). Strygava (To).

Vymantyta Zack. Vypras_ts, vyman_ts. P, U. Sho tob_ ny dasa — everything vymantyat, hoch ny give. At.

Vymochka. A naked lap_na on sowed pol_. Item.

Vypovzen Dazhdzhava m charvyak. P, Bs.

Vypustak of m P, m vypustok. At, An. Tsyalya, yaky peraz_mavat.

Vypetskata Zack., ex-ave. Vygadavats. I will leave on l_to tylya, yak-нэбудь I vypetskat. At.

Vyrtyno of N Shpyanyok, on yak_ nasadzhvayetsets verkhn_ a stone of a zhorn ў. Item.

Vyrkholyodytsya. Tsvyorda verkhn_ layer to snow paslya adl_g_. A yak on a wet sn_g dasts a frost, bude vyrkholyodytsya, firm to a sn_g sant_metruv on Torahs poyavytsya. An.

Vyrydnyk of m of Travyan_staya of a rasl_n. Vyrydnyk — lyst on orabyna, a yak on orabyna of a lystochka, a tsvytochka zhovtynka. Item.

Vyresnuta Zack. V_sknuts, zav_shchats. At, the DB. Oh, ny chypay myne, bo yak to a vyresn. At.

Vyskaryta Zack. Vyskal_ts. Znov teeth vyskaryv. Km.

Vystydata Zack. Pasarom_ts the motsna is, a lot of, not shkaduyucha і not stryml_vayuchysya. Sho I to a yom zroblyu: nabyta — ny I zduzhat though the vystydala dobre, gave a takdal! At.

Vysypatys (-sya) nezak. Kalasavats. Vzhe zhyto vysypay_tstsya. P, At, Bs.

Vysyakata Zack. Vysmarkats (nose). P, At, the DB. Ny shmorgay nose, and vozma hustochka і vysyakay. At.

Vytyaganka. Dry mesets syarod bog. Vytyaganka — a taky pagurok on bogs і, de shout і s_yut. An.

Vytyata Zack. 1. Stuknuts motsna, balyucha. P, At, the DB. Vzhe tyzhden, a yak vytyav a hand, and b_l ny prokhodyt, musyt, a treba to a skhodyta dokhtor. At. 2. Udaryts (pra malanka). A yak a thunder grymyt, threshold stake vystavlyala a shovel, sho hl_b sadzhyata, shob a thunder ny vytyav at a hut (tradytsyyna zvychay). At.

Vykhvalyatysya nezak. Hval_ts to a syaba. A yak stane vykhvalyatysya, hoch you stick. Item.

Vykhlyapatys (-sya) Zac. Zakhlyupats, zakhlyupatsets. Vykhlyapav trousers. P, Bs.

Vychavka. N_zkaye of mesets, n_z_na. Syalets (Sg).

Vychornytsya. Vyacherny it is sharp-sighted. Item.

Vyshmargata Zack. Vyshmaltsavats. So vzhe vyshmargav trousers on the robot і, shcho ny dates are glad are washed. At.

Vyshchyrka of m і. Zubaskal. Lt.

Vyshchyryatys (-sya) nezak. Pachats zelyaneets (pra grass, crops). Vzhe grass vyshchyryay_tstsya. Item.

Vyshyar of m. Dry nyaskoshany grass. P, At.

Vedluk prysl. At para¸nann_. At, A (K), the DB. His Vedluk v_n taky shchuplynky, and so bryaznuv on zemlyu, shcho that having even sighed. At.

Velme prysl. Velm_. Bula velme is good molodytsya. DB.

Vendylka. Vyandlyarnya. Dubavoye (To).

Verost m Veras. Item.

Vertyakh. The Vyal_ky gl_nyany m_ska, at a yaky tserl_ poppy. P, U. Buvalo, yak usyadytsya all sym'ya vertyakha circle і vzhe hto spravn_shy, that l_psh nay_stsya. At.

Vesmagnute Zac. Zrab_zza dense, uvarytsets (pr of a varyv). Cabbage in pycha get a vesmagla. Dz_v_n (Sg).

_a_avytsya. Throats, pashcha. Zakry _a_avytsyu. Lt.

It is disgusting. Thought. It is disgusting in its the bull, and zrobyv nychy is kind. Korchytsa (SB).

_aznytsya. Lyampa without shkl. P, Bs.

Gaydamaka. і m. At express: Yak of a gaydamak. Chalavek of a vysokag to growth. In a yaky gaydamaka of a pushl, vs_ dyvytysya pochala. Klyatyshch (SB). Yours grew up hlopets a yak of a gaydamak. P, At.

Gaka mn. V_la z zagnutym_ zubam_ for vygrabannya I suppurate. Batcha (To).

Galay m і. Gultay. Item.

_alamutyta nezak. Nudz_ts (rusk. to feel sick). Item.

Gallas of m Kryk, hubbub, guchny patter. In ukha mn_ so bolyt, sho to a chuta galas ny I can, I utykat. At.

Galyovka. 1. To Perav_zza, on a yaky kladuts zherdk_. P.2. Spletsena of a lazova vuzet at a ram, at yak_ ¸sta¸lyaetsets to a zub'a. Krutyla on stovpchyk і robyla dvazzyt to p'et a rod on a hand of Abo — p'yadyst galyovka on a harrow. An.

Galyata nezak. Shvendazza, gultayavats. P, At, the DB. Taky vyly_dur grew up, and robyta nyts ny hoche, it to a galyaa on ts_lyusky days. At.

Gaman of m. At vyraza: Napasta gamany, b'yut, a yak on a gaman. Napasts_ herd, zgrayay. Vs_ gamany napala, poshla. Napala, a yak on a gaman. Item.

_ardyola. P, _ardzyola. P, At, a gardzyola. Bs. Dykhalnaye of a throat.

_arlyna. Vyal_k_ a sheaf abmalochanay wash out straw, yaky early kryl_ da. tryasla _arlyna with snop_v; _arlyna even vymalyovana, yak vytryasesh. At.

Garunka. Karunk_. Yaky horosha garunka a zvyazala. Navasyolk_ (SB).

Garchyata nezak. Zlosna vurchats. Chy you garchysh on myne, spokyno ny mozhesh skazata! P. Garchyav to a n_chch a dog, htos hodyv on dvor_. Korchytsa (SB).

Gasyta nezak., ex-ave. Mnoga p_ts. Sle-dzyuv nay_las, vzhe drugy den I extinguish water. Gutsk_ (To).

_e_nuta Zac., ex-ave. Pamerts_. Chy you shche nyts ny chula: that v_n at a thuja nyd_lyu gegnuv, a nyma vzhe its. At.

G_ra., ex-ave. Do¸g_ya nepadstryzhanyya valasa. Hrystynyn hlopets such g_ra otpustyv, it is even disgusting dyvytysya, і ny styday_tsya so hodyta. At.

Gluboch_y prysl. Glybey. And (To).

Glumzovata of Prydurvazz m. Petya, not glumzuy. Lt.

Glumok of m of Nedalyok_ chalavek. Maz_cha (To).

Glumyta nezak. Marnavats. Nashcho you are so a yablyka glumysh, chy that horoshe ny is possible zy_sta? At.

Glushen m of Glukh_ chalavek, glushets. P, At, the DB. From glushen so glushen, kazhne the word to a pyrypytua. At.

Glynka. Chalk. Ny forget glynka prynysta a pokalyta hut pood sacredly. At.

Gnata nezak. At express: Gnata to a hrapk. Meets zlosts. Vzhe v_n on myne long ago a hrapka zhyne, and from for shcho t_lko ny I know. At.

Gn_vatys (-sya) nezak. Kry¸dz_zza. P, At, Bs, the DB. Gn_vay_tstsya, sho ny its poklykala. Item.

Gnoyanyy_ vylka mn. V_la yes I suppurate. Item.

Gnydnyk of m Sv_nakrop (pustazella). P, At.

Gnylka, mn. Drobnyya pears. Lt.

Goydalka. Gushkalka, arel_. P, At, Bs, the DB.

Golyopaty pry. 1. Zn_tsela. Golyopata onion, bo ny opolyana. Item 2. At kago do¸g_ya nog_. Golyopata, yak busen. Item.

Head. Head of cabbage. P, At, Bs, the DB.

-Part pry. Galas_sta. P, At, Matsyasa (K), the DB.

Pigeon of m. Béla Gruzd. Item.

Golydra. і m of Valatsuga. Item.

Gaulle. Vel_zarna of a balotna Mas і ў. A yak of a bog b_lsh a yak of sushi, we call golya, g_ktaruv p'yadyst. An.

Gonde prysl. Vos here. P, At, the DB. Gonde lyzhyt your hustka, ny shukay! At.

Chavs nezak., ex-ave. Kashlyats. Well y gopav you to a get n_ch, des taka uchor dob_g holodnyy_ waters napytysya. At.

Gorbachny pry. Skaroblena. And (To).

Gor_kh of m Agrekh. Crowds, having broken a plow і gor_khuv narobyv. An.

Gornok of m of Beragavaya of a lasta¸k. Item.

Throat of N 1. Mouth. P, At, Km. Rozzyavyv the throat. A throat dyretstsya — spata ny zamanetstsya. P. Muvchyt, a yak in a throat of a vuda having gathered. Km. 2. Vuzk_ ¸vakhod at nerat. Item.

Gorlytsya. V_d it is blue ў. Item.

Gormada. Heap. P, U, A (K).

Bitterling of m Drasyon. P, U. Roskazuvala, shcho kolysya bitterling of horses of a natyrala, kob mukha і gadflies ny syadala. At.

Gorshchyan of m Ganchar. Item.

_oren m of Mul_ne. Kupyla to talc _orynyu, I will be vyshyvata. P, At.

Gostynets m of P, U, Bs, gostynyts DB m. Padarunak. Pryv_z of a synova gostyntsya — obaranka Torahs. P, At, Bs.

Grablyshcha mn. Grab_lna. Item.

Grata Nesac. Pra of the sun. Sontse to a graa on Yang vrano і a vvechyra to a graa on Yang. P, At.

Grusko prysl. Grazka. P, At, Bs.

Grusky pry. Grazk_. Gruske a bog — noga ny vytyagnuta. P, At.

Gryb_nka. Chastka ў a rake, at yaky nasadzhana teeth. Gryb_nka — z zubama at a rake. An.

Gryva. Kasmyk of a grass on skoshanay senazhats_. P, At.

Grychyany pry. Gretsk_. Item.

Gudyta nezak. Layats, ganb_ts, abgavorvats. For shcho you y_y_ so gudysh, shcho there tob_ a nychogy zrobyl, a lyudyn a yak of a lyudyn? Ny treba the hvalyta, and others gudyta. At.

_uzyrovaty pry. Spradzena of a nyaro¸n (pr n_tk і). Item.

Gulutecha. Bednasts, Galich. Dz_v_n (Sg).

Gulyata nezak. P, At, Bs, guleta nezak. DB, Dz_v_n. Tantsavats. Yak gulyav, so gu-

lyav — ny chob_t, ny freebies, ostalysya wide trousers, shcho darovala dyvchyata. At.

Gupach m F_l_n. Gupach — a little bird in bolota — gup-gup-gup. Item.

Are dense nezak. Pra camp tsechk_ ў sv_nn_. P, U. Moya svynnya a yak but ny a zy_l m_shan, і I know — bude are dense. At.

Gushchylevyna. Gushchar. Zayshla in such gushchylevyna. P, At.

Gydyta nezak. Abrazhats, prakl_nats. Zgydyv chuluv_ka ny zashcho. Km.

Gytsel of m P, gytsal m of Bs, gytslya. Bs. Chalavek, yak_ lavas і ў dogs.

Geblyk of m Rubanak. P, At, Bs.

Gende prysl. P, gende prysl. P, At, Bs. Vos there.

Davnov_k prysl. Velm_ da¸no, da¸navata. Stypan here davnov_k zhyve і that it nyts ny washed. At.

Davnov_chno prysl. Velm_ da¸no. Sla¸naye (To).

Dalshata nezak. Addalyazza. Sla¸naye (To).

Dvoychyaka mn. Dra¸lyanyya v_la z dvuma ragam_. P, At.

Dzholo of N. Stings. Item.

Dzybyn_ta nezak. Tsyacha strumeny. Water dzybynyt, a yak lletstsya from chy. Item.

Dlupatysya nezak. Kalupazza, zaymatsets marudl_vay і tiresome work. Ts_ly den dlupalasya on gryatka about an onion. At.

To prynaz. 1. Yes. I show to Olky: shos mn_ it is so weak. At. 2. U. Chy y a _zdyla you in nyd_lyu to Berystsya? At.

Dobrutky pry. Velm_ are kind. Malysha (To).

Dovba. і m, ex-ave. Duran. Dovbo you! Item.

Dovbsta nezak. Dzya¸bts_ (pra ptushak). P, At.

Dovgasty pry. Prada¸gavata. Item.

Doklyarovata nezak. Perakonvats, dakazvats, abyatsats. І so wons mn_ doklyarovala ey_ pryvysta. At.

Dolygovata nezak. At, the DB, dulygovata nezak. Km. Hvarets, not hapats (pra to a zdaro¸a). So shos leg to a dolygua, musyt, weather vzhe zm_nytsya. U. Taky is hudy, pevno shchos to a yum to a dulygua. Km.

Dopadata nezak. _mknutsets, staratsets. Des here pood to a str_kh to a dopadaa sparrow, dyrka shukaa pood gnyzdo. At.

Doradyta Zack. Para_ts, padkazats. Dobras lyude doradyla, a yak mn_ vyl_chytysya, and dokhtor_ led in a mogyla ny zagnala. At.

Doryshtyta Zack. Davests_ yes resident of Kan, zmarnavats. Doryshtyv that b_ly horse robotyyu. Item.

Doreshta of m. Yes resident of Kan. Lt.

Dosts_pyrony pry. Dasts_pna. Item.

Dos prysl. Davol і, dosyts. That in myne kotyk dos spravny: vzhe shchur_v at myne bulo k_lko to gety, and a yak but his prynysla, from hutko zv_v. At.

Dotknutys Zac. Dakranuzza. P, At, An.

Dotynata nezak. Dapyakats, paprakats. P, At, Bs.

Dotsekly pry. That, hto hocha ¸syo vedats, dasts_pna, ts_ka¸na. P, At. From dotsekly, vsyuda tob_ a treba of a svy nose of a vtknuta, nygde bys tybe ny obyydytsya. At.

Doshchyasty pry. Zroblena z doshak. Styna of a doshchyast. Item.

Dragchka. Travyan_sty rasl_na. Dragchka — tsvytochka of a bobochka, tears, syvynka, after poplava roste, a lystka of a nym, trasetstsya, chy v_tyor, chy ny v_tyor. Item.

Dranka mn. Dran_tsa for kryzzya strakh_. P, Bs.

Drapchyasty pry. 1. Lapchasta. Drapchyaste to a lysta. P.2. Shurpata. Geta kots natto drapchyasty. Lyagata (To).

Druzhbak of m Syabar. P, At.

Dubka prysl. To racks. And k_n that bude dubka stanovytysya, tsudo vychvyryata, but in oglobl_ nyyak ny zatyagnuta. At.

Dudyakh of Stsyablo m to a slanechn_k. On dudyakhova kruglo, you are abrupt in y_kh kolys musyt? An.

Dutynate nezak. Up_kats, dakarats. Chugo te men_ dutynay_sh, I ny vynovat. Dz_v_n (Sg).

Lanky fellow. і m. It is high і, tsybata chalavek. Grew such lanky fellow, and I pound with tybe nyyaky. At.

Dyl of m of To¸staya doshka, dylya. P, At.

Dyrvyn_ta nezak. Nyameets. Zabuzhk_ (To).

Dyrzhun of m of Dz_tsya to ¸zrosta heating a pa¸god і bolsh. Dytyna about a povroka — vzhe dyrzhun. Item.

Dyrno of N Dz_rvan. P, U. Davno, long ago I in a batynk the bull, vzhe y is expensive dyrny grew (z pesn і). Item.

Dyryvleny pry. Dra¸lyana. Habov_cha (X).

Dyryshovaty pry. Masts Kan: s_vavata-chorna-gnedy. Item.

Dykhta. Plywood. P, At, Bs. Kupyv dykhta of a poval of a pudbyta. At.

Dykht_ta nezak. 1. Dryzhats (pra to a drygv). 2. Tsyazhka dykhats (pra of a dykhav_chnag of a chalavek). Item.

Dykhtyl_ta nezak. Adchuvats nedakhop pavetra, rab_ts chastyya ¸zdy і, zadykhatsets. A yak started dykhtyl_ta, a yak started, chysto I choke. At.

Dykhtylevyna. Drygva. Item.

Deykata nezak. Peradavats nyape¸nyya nav_na. P, U. Deykayut, shcho at Man_ hutko to a vys_lla bude. At.

Dye-negde prysl. Dze-n_dze. In getum rots_ zus_m a yablyka ny vrodyla, it de-negde v_syat on one і all. At.

Dervo of N Dreva. P, At, Te¸l_ (To).

Desya prysl. Nedze, dzests_. At, Matsyasa (To).

Deshcho prysl. Shto-nebudz, shtosts_. P, At, Balota (X).

Dyagasty pry. Pra to a tkan_n ў strip. Item.

Zhagata nezak. Bl_skats, zhakhats (pra malanka). Malysha (To).

Zhv_r of m of Pyasok-grav_y. Lt.

Zhzhuchyta Zack., ex-ave. Z'Ests_ z pragnastsyu. V_n uzhe vse zhzhucha. Syalets (Sg).

Zhnets m of Zhnyaya. P, At, Bs.

Zhovna. і m, ex-ave. of Nazol. And (To).

Zholobyna. The N_zky myasts_na on pol_. Item.

Zholyta nezak. Zhal_ts (pra of a bee). Item.

Zhomrata nezak. Pavolna ests і, zhavats. Shcho you there zhomrayesh, yak byzzuby. At.

Zhukovyna. Pyarstsyonak. On paltsova of a blyshchal of a zhukovyn. Te¸l_ (SB).

Zhurakhlyna mn. Zhurav_na. P, At.

Zhukhot_ta nezak. Garets, svyats_tsets. Lyagata (To).

Zhyzhukh. Krap_va-zhyguchka. Item.

Zhylnykovata nezak. Not ests_ ў posnyya dn_. Item.

Zhyrdyany pry. Zhardzyana. Zhyrdyany zagorod. P, Lt.

Zhyrovata nezak. Karm_zza (pra zhyvyol). P, At.

Zhytnytsya. Rasl_na z syameystvo zhyts_kavy, to the pustazella. Habov_cha (To).

Zhyta nezak. Byvats, navedvats. I vzhe a puvroka ny lived in Kobryn_. At.

Gryba Zhyabska mn. Agulny nazva neyadomy grybo ў. P, At.

Zhyadny loan. N_yak_. P, U. Jac uplyunytsya geta of a hvorob, nym of odes y_y_ zhyadny ratunka. At.

Zabavytys Zac. Zatrymazza on nekator hour. At, An. Latata one z drugyyu і trokha zabavylas. An.

Zablyutuvatys (-sya) nezak. Blytazza (pra n_tk і) Item.

Zaborsata Zack. Zashnuravats (charav_k і). B.

Zabrakovata Zack. Nekhap_ts. P, At, Korchytsa (SB). Rejected pennies, ny a kupyl of a hustka. P. Zabrakovalo to reason vuchytysya; and ruka zoloty і, zhyta bude dobre, ny propade. Korchytsa (SB).

Zabrokhatysya Zac. Abras_zza. The cow in Skoda of a zab_gl until expelled, chysto spodnytsyu zabrokhat. At.

Blockage. і Pavolna m chalavek. Item.

Zavaryata nezak. Perashkadzhats, blytatsets stalemate nagam_. P, U, A (K), Bs. Ny zavaryay nogama pood, odyydysya. At.

Zav_rentsyya. Zanyatak hots yak_. Trokha a nytok I zymoit Poblyutal for zav_rentsyy_. At.

Zavorota mn. Galavakruzhenne. To Tui Zym I yakraz m_tsno a hvor_la, even zavorota in golov_ bulls, even kydat, and vzhe to a get, a dyak to God, l_psh taka. At.

Zavydlyvy pry. Zayzdrosna. My sus_tka such zavydlyva, sho oyo-yoy. At.

Zavydovata nezak. Zayzdrosts_ts. P, U. Na zavyduy on others, a treba the staratysya nazhyvata. At.

Zavynuta Zack. Zapras_ts, zapatrabavats. P, At, Lyagata (To). A yak zavyne shcho, hoch you with - pood zyml_ get a yoma. At.

Are raised a howl Zac. Zavyazats (hustka). P, At, Bs. Podyvysya in a chandelier, a yak you a hustka raised a howl. At.

Zaganuta Zack. Zagadats (riddle). P, At.

Zagvabyta Zack. Zakhap_ts. Zagvabyv all sob_. Item.

Zagmabyta Zack. Zakhap_ts. Usyo sob_ zagmabyv. Item.

Zagranka. Zarodak at a yayka. Zagranka at y_yts і, vrod_ it a chyrvyachka at bylkov_. An.

Zagrane y_ytse Aplodnenaye N yayka. P, At, Bs.

Zagruzle N of Neprakhodnaye of mesets on a daroza, baloyets. Here zagruzle vsyuda — a yak we proy_dymo? Item.

Zagusly pry. Zagustsela. At, Batcha (To), the DB.

Zagusnuta Zack. Zrab_zza dense. At, Strygava (To).

Zadyogata Zack. Zapetskats, zanas_ts. And (To).

Zazdrony pry. Zayzdrosna. P, At.

Zayta Zack. Zaysts_. The Treba of a zayta to a matyr. Zayshlo sontse. P, At, Bs.

Zakalets Nedapechana m bread. P, At. From gospodynya hl_b a spykla — zakalets on palets. At.

Zakachyata Zack. Zakasats. P, U. Zakachyay vyzhy trousers, bo namochysh; here it is deep. At.

Zak_s m. At, An, zaks m of P. Pakos skoshanay herbs. On one zakos got skoshanyy_ herbs. An.

Zakladchyna. Pachastunak at an ear budavannya huts. P, At.

Zaklo of N of Alkhovyya bushes. Item.

Zakotyta Zack. Zakasats. P, Bs.

Zaknut m of Pavarot, vyg_n rak_. Item.

Zakrutka. Pavarot darog_. On zakrutets we sudosylysya. Item.

Zakruten m K_yochak, yak_m karystayutsets of a pra vyazann_ snapo ў. P, At. From the bad head, zakrutnya houses zabulasya, і a yak typer v'yazata I will be? At.

Zakenzlata Zack. P, Bs, zakendzlata Zac. U. Zak_lzats.

Zalubyts_ mn. Vyyaznyya san_. Item.

Zaleytsyata Zack. Padparadkavats Lyagata kago-N (To).

Zam_zhok of m Uzmezhak. At, Rynk_ (To).

Zam_tata nezak. Zamyatats. P, At.

Zam_t. Zavey. Such zam_t, sho hoch ny vykhod z huts. Korchytsa (SB).

Zamorozh_ta Zack. Pakryzza tsv_llyu. Item.

Splinter. Pado¸zhnyya і papyarochnyya palk_ ў dra¸lyanay ram. Zabyvala splinters in galyovka on pyrykrostka. An.

Zanegodytysya Zac. Razdazhdzhyzza. Nadovgo zanegodylosya. To Pav_zza (SB).

Zapatyryta Zack., ex-ave. Zatknuts to crusts. Strygava (To).

Zapor_ztsa mn. Prysutnyya on vyasell і, Alya not of Iago ¸dzeln_k_. Dz_v_n (To).

Zaprazhka. To¸chanaye linen seed. Sola Troshka vsyplesh at a zaprazhka і kartoplya a pasmachn_la. An.

Zapyvka mn. Zaruchyna. On yshla zapyvka, straw of a trasla of a dyvchyat on vs_m syl і, shob in marriage poyta. Item.

Zapynyta Zack. Hell Adagnats of Skoda (pr to a skats_n). P, At, Rynk_ (To).

Zara Prysl. Infections, tsyaper. P, At, Bs.

Zaraska prysl. Infections. Zaraska there uzhe ny in our brygada vkhodyt. An.

Zaryvaka. і m. That, hto lyub_ts zadz_ratsets (pachynats boyka, welding). Item.

Zaryvatys (-sya) nezak. Zadz_razza (pachynats welding, boyka). P, At.

Zaskoruz_ta Zack. Pakryzza thin skarynkay to a _ld. And thawing bank she ny froze, it so a zaskoruz_la. At.

Zasmaka. Pryprava z meat, to a tlushch. P, At, Bs, the DB.

Zasmachyta Zack. Zaprav_ts to a strav. P, At, the DB. Pudzhar of fat with tsybul_yu і zasmacha borshch z burak_v, smachn_shy bude. At.

Zastorknuta Zack. Zatrymazza. Shchos you typer і ny zastorknuv at y_y і, musyt expelled from a hut chy y mo zus_m ny a pustyl. At.

Zastoronok of m. Left ts_ right chastka klun_ (barns). P, At.

Zastygnuta Zack. Zastyts. Bulo garyache, and vzhe zastyglo. P, Bs.

Zastyta nezak. Zatsyamnyats. P, At, Bs. Ny zastuy mn_. At.

Zatyoka. Zatoka. Item.

Zatop of m. Flood. Gutsk_ (To).

Zatulka. Zaslanka (at a pecha). Item.

Zatulochok of m Kl_nok for zamatsavannya cash desks yes kassya. To a braid a zatulochka zrobyv. An.

Zaturyta Zack., ex-ave. Zanests_. Zatura of a lakha geta on vyshka, seb ny zavaryala. Lasta¸k_ (To).

Zatyrusyta Zack. Zaparushyts (wok). P, At, Bs, Lasta¸k_ (To), the DB.

Zaushnytsya. Lobe of a vukh. Item.

Zakhvatyta Zack. Zastats on mesets. Ny zakhvatyla of its vdom. P, At.

Zakholonuta Zack. Zastyts. P, At, the DB. Vynys kvashylyna on dv_r, there wons l_psh і huch_y to zakholonut. At.

Zakhylyata nezak. Zatsyamnyats. P, Bs.

Zachypka. Prychyna. And you zavsha to a zachypk znaydesh, ABBA posvarytysya. At.

Zachypytys (-sya) Zac. Prychap_zza. Zachypyvs, yak of the slot, yak pitch. Item.

Zasherkhnuta Zack. P, At, An. Pakryzza tonk_m _ldy. Zasherkhlo is a yak taky lyodyk on a puvsant_mytr. An.

Zayalozyta Zack. Zashmaltsavats. You, a yak of a dytyn small, on are not present a shirt zayalozyv. At.

Zb_gcha Zac. Z'yav_zza (a pra a burbalka on a vadza, pryshch on a cella). Potatoes of a zb_gl on vod_. On ruts_ pryshch zb_g. Item.

Zb_zh. At, Bs, the DB, zbzh. P. Zbozhzha.

Zbludyta Zack. Trokh_ zabludz_tsets. P, At, Bs.

Zbobovchyta Zack. Motsna ¸daryts. The Batcha (To).

Zbobushyta Zack. Motsna ¸daryts. Lyagata (To).

Zbrodyta Zack. Davests_ yes nyayakasnaga to a camp (pra abutak). Zbrodyv chyryvyka. Item.

Zbudylyta Zack. Zbutsveets. Item.

Zbuzanyta Zack. Znas_ts (pra to the adzeena); zganb_ts. The Kaz_shcha (K), Katashy (To).

Zbuntovata braid Zac. Nya¸mela paklyapats cash desk. Item.

Zburytys Zac. Uspen_zza, vyl_tsets z pasudz_na (a pra malako on agn і). Vzhe milk thawed ny mozhe zburytys — a kubochok but remained in kostrulets. At.

Zbukhtovana braid. Kass z nyaro¸nastsyam_ ў to a vyn_k of a nya¸melag klyapannya. P, At.

Zbuyata Zack. Velm_ razrasts_sya on ¸gnoyenay Gleb. P, At.

Zbytkovata nezak. Zdzekavazza. At, Katashy (To).

Zbytylyta Zack. Zbutsveets. Item.

Zvazhytys (-sya) Zac. Nameryzza, vyrashyts. P, Bs.

Zvyzta Zack., ex-ave. 1. Motsna ¸daryts. P, At, Bs. Jac Swysu I hlyuboit on plechukh. P. Zvyza dobre y_y_ on plechokh, dysyaty zakazhe, a yak in a chuzhy garden of a lazyta. At. 2. At express: Jac language zvyze. Jac Wytrymaje language (pra layanka). Well y cursed, well y gave, a yak language zvyze. At.

Zvynny pry. Hutk і, sprytna. Oh, in y_y_ the daughter of a velma of a zvynn. At.

Zgamzhony pry. Zmyata, zabrudzhana. Kustov_cha (To).

Zgonyna mn. Adkhoda of a pra to a malatsba (peravazhna of a b_ta ear). Zgonyna of a zgrybla. P. Chy you zdur_v: uzyav і pouring out zgonyna at putsts_l U. Zgonela of a grablema of a zgonyna and y shche a mytyolka zmytesh. An.

Zgry. At express: Yak zgry. At vyal_kay kolkasts_ і agres і ў on. Napala, yak zgry. P, At.

Zdolata Zack. Adoleets. Ny its zdolala. P, At.

Zdorovylo of N. At, zdorovydlo N і Lyagata m (To). Zdaravyaka.

Zdumata Zack. Uspomn_ts. P, U. Nyyak ny I zdumat, a yak pochynay_tsya a geta p_snya. At.

Zdymka mn. Rasl_nnaye of a pokryv on baloyets, yaky to a ¸spukhaa, uzn_mayetsets. Syalets (Sg).

Zzarannya prysl. Zagadzya, early, daterm_nova. Zzarannya of a pryyshla on the vys_ll, she y nyky ny bulo navyt. At.

Z_va. Pramezhak pam_zh verkhn_m_ і n_zhn_m_ n_tkam_ bases, praz yak_ prakhodz_ts cha¸nok. Item.

Z_rny, zrny pry. Zorna. Z_rne (zrne) nebo. Item.

Zrochka. Zorachka. Oh, my zrochka. Item.

Zlg m P, zl_g An m. Abloga, deposit.

Zlozhyta Zack. Adzeets. And (To).

Zmalenky prysl. To Zmalk. And (To).

Zmutyta Zack. Padmanuts. Zmutyt yak nymashcho. Km.

Zmynyushyta Zack. Ablayats. P, At.

Zmyrkata nezak. Zmyarkazza. Zmyrkaye — temno robytstsya. P, At.

Znadobytysya nezak. Spatreb_zza. _myan_na (To).

Zobachyta Zack. Ubachyts. Zobachyv on Ghanaian Marta. Bs, DB.

Zozul_n lyon m Kazyalets (lyuts_k). P, At.

Zozul_n ruchnychok of m of Plyam_staya of a zyazyulk, plyam_sta yatryshn_k (rasl_na). Item.

Zozul_n shchavukh K_sl_ts m. Item.

Zumesle prysl. Na¸mysna. From zumesle ny I will be guvurete z y_m. Dz_v_n (Sg).

Zyyta Zack. Uzysts_. Zyyshov m_syats. Zyyshl Szohr (zorya). Sheno sontse zyyshlo. P, At.

Zykata nezak. Gavaryts sa zlostsyu. Palyats_cha (To).

Zyl_znyk of Rydlyo¸k m. P, Bs.

Zylnkovaty pry. Zelenavata. Item.

Zylynychka mn. Zyalyonk_. Dz_v_n.

Zymovata nezak. Karm_ts I z_moit (damashn_ statak). S_na ny kosysh, chy budesh zymovata cow? At.

Zyrytysya nezak. Uglyadazza. Kustov_cha (To).

Zyablyta nezak. ¸vosen tickle the field Peravorvats time. Ranshe p_zhnyu zyablyt, and then she lomyt pyryd I zymoit, a yak kind gospodar. An.

Zyapnuta Zack. Raskryts mouth, uzdykhnuts. A yak of ladies under zdukha, і ny zyapnesh. At.

Zyakhot_ta nezak. It is bright garets. Sla¸naye (To).

Y_dky pry. Are tasty (a pra a grass, Sena for a skats_na). The Y_dky grass on a zam_zhka. P. Kupyla of such y_dky s_n, dobre podkazat zovytsya. Korchytsa (SB).

Y_zh m Vozhyk. P, Bs.

Kabalnytsya Varazhb_tk N (on cards). P, At, the DB. Zasovaysya huch_y, bo gende yde kabalnytsya, shche prysunytsya in a hut. At.

M heel. Frame dra¸lyanay rams ў to a vyglyadza of arches і, residents of Kan of a yaky zmatsavana papyarochny bar. A heel at boron_ oak buv. An.

Kabytsya. Prypechak. Kabytsyu vzhe pochystyla, bull of a grazn of odes gorshkv, odes to a smoke. Kobryn (SB).

Kavdun. Stra¸n_k sv_nn_. At, Dz_v_n.

Kavychyata nezak. Mya¸kats do¸ga, bezupynna, pratsyagla (pr of a kat). Well y chy you kavychysh, milk of a vlyl, _da y y_zh. At.

Kcal of m of Graz, brud. P, At, Bs.

Kaldub m Posud, vydze¸bana z packs. Kaldub — dyryv'yany, from a pack vydubany. Item.

Kalno prysl. Grazka. Poslya doshch_v became kalno on doroza. Item.

Cantor of m Byazmen z pruzhynay. Item.

Capon of m Strava z piece ў bread, k_pyachonay cotton wool (ts_ Melaka), zapra¸leny to tlushcha ts_ to tsukra. P, At, Bs, the DB, Gutsk_ (To). Mn_ so typer capon skhot_losya, naroba but, Manyo. At.

Kapylyush of m. Cap of a gryb. Sla¸naye (To).

Karachun of m of Dzyarkach. P, At, Sla¸naye (To).

Karb_zh m of Krug_ on horns at a cow, a pas yak_kh vyznachayuts yae ¸zrost. Sk_lko karbyzh_v, st_lko l_t cows. An.

Karpana mn. Raft. Cities of a zagorodyla of a novyma of a karpanama. Te¸l_ (SB).

Kartoplynne of N Bulbo¸n_k. For Kartoplynna chysto posokhlo, it is possible vzhe kopata kartopl_. At.

Kartoplysko of N of Bulbyan_shcha. In a ponyd_lok kartoplysko I will be pyryoruvata. At.

Kachyan of m of Hrapk (cabbage). Item.

Kashanka. Kryvyany ka¸basa. Dz_v_n.

Kvask. Dra¸lyana posud on fat. P, At, Bs.

Kvasolya. Fasolya. P, At.

Kvashylyna mn. Studz_na. Zayda in magaz_n і clumps of svynnyachy pads, zvarymo kvashylyn. U. Velma in Hannah kvashylyna are tasty. Km.

Kv_tka. 1. Pachastunak paslya zakanchennya pabudova of a hut, barn і _nsh. P, At, Bs. 2. Zvyazka abradavy kalossya ў. With posl_dnyogo a robyla sheaf a kv_tka; a yak of a zasyvala, a thuja a kv_tka — posadyta; y_y_ will devote on the spl_ena. Item 3. Pladanosny chastka of a stsyabl of millet, a¸s, grechk_. P, At.

Kvychyata Zack. V_shchats (pra of sv_ny). P, U. Svyna kvychyat, a treba in a trough shcho vkynuta. At.

K_kh. A chamber for a velas_ped. P, At, Bs, the DB. From і give a yoma poslya a gety rovyr: having stayed to a k_kh, postavyv its nyshky і nyts ny having told. At.

Klsha. 1. "Vugal" at the hay truck. 2. peran. Stsyagno (at a chalavek). Item.

Ksh of m P, k_sh m. At, Bs, Koshyk.

Kladovytysya nezak. Klasts_sya (spats). At, Rynk_ (To).

Klasta nezak. Apranazza. On dvur_ huludno a treba to a typl_sh to a klasta udezh. Km.

Klyokotata nezak. Klekatats (pra of a busl). P, At, Bs.

Kl_n, kln m. Maple. Item.

Klopoukhy pry. Ablavukh_. Klopoukhy vypruk at myne: takyy_ svyna, show, velma are good to rosnut. At.

Klygata nezak. Chyk_lgats. Klygaye — _de, water plyve. Lt.

Klykata nezak. Glytats. P, At, Bs, the DB. A throat so bolyt, sho ny I can nyts klykata, musyt, zn of an ang_n. At.

Klyknuta Zack. Praglynuts. P, At, Bs, the DB.

Klyn of m Prarekh, shyrynka ў trousers. P, At, the DB. Klyna though zashpyla, and that hodysh, a yak chuchat, smyshysh people. At.

Klyunya. Barn. P, At, Bs.

Klyuchka. Kulba. _sh, opyravsya klyuchkyyu. Bs, DB.

Klyavata nezak. Ledz zhyts, Metz to a drennaa to a zdaro¸a. Vzhe Nychypor led to a klyavaa, zus_m nyts its nyma, and taky cholovyrno buv. At.

Klyamra. Zhalezny chastka paprug_. Item.

Knur of m Knyr. P, At, Bs. Svynnya gude, a treba to knurya vysta. At.

Knybel of m K_yochak, yak_m karystayutsets of a pra vyazann_ snapo ў. P, At.

Knyga. Kn_ga¸ka. Lt.

Kobylnyukh of Konskaye m to a shcha¸a. P, At.

Kovdylyta nezak. Puskats at a pavetr "down" (a pr of a rasl_na). Kovdylyt, yak vysokhne. Item.

Kovzalka. Ko¸zanka, skating rink. P, At, An.

Kovpotylo of N of Sv_noye of a den. On dvor_ a frost, a zrobyl porosyatyum kovpotylo, shchob ny pomerzla. At.

Kovrotok of m of Kala¸rot. Item.

Kovtunovaty pry. Pra of a chalavek z ka¸tuny. P, At.

Kovshok of m Uchastak (pra wood). Kovshok to a l_s. Item.

Kozhushkovy pry. Are weaved so that a ¸tok Dai ¸zor tolk_ on right to a tkan_na tank, and on the left Iago contours. Habov_cha (To).

Mnyata Kozhushka nezak. Ug_nats, myats tonk_ ice. Mnyav kozhushka і vvalyvsya in a polonka, well y gave mats. At.

Goat. 1. Strakata pe¸n_k (gryb). P.2. Nyazzhata kasmyk a zhyta, yak_ pak_dal_ on pol_. Kolys on floors a goat of an ostavlyala, a yak of a zhyala. At.

Kozachka mn. Dzmukhavets, aduvanchyk. Buvalo, a yak narvesh kozachk_v і give bytysya y_ma. At.

Kozyaka mn. Agulny nazva yadomy grybo ў. Item.

Kokl of m. Corn cockle. Item.

Kokodakata nezak. P, Bs, kokudakata nezak. U. Kudakhtats (pra kurey). To Kukor_k, kokudak, hlopts_ in a r_ka, d_vka in poppy. At.

Kolosytys (-sya) nezak. Kalasavats. Vzhe kolosytstsya zhyto. P, At.

Kolysya prysl. Kal_sts_. P, At, Dz_v_n.

Kopan_ mn. Mestsa, dza kapal_ peat. In kopanyakh hodyv kn. Item.

Kopsatysya nezak. Tam_zza, stamlyatsets. So for den nakopsavsya, sho y ny I want a y_sta, it kob lyakhcha huch_y і all. At.

Kopynutysya nezak. K_dazza. V_n kopynuvsya to people. Lt.

Kopyta nezak. Klasts_ Sena ў cops. S_no of a kopyta in kopyts_. P, At.

Kopytsya. Hay cap. C, At, Bs. Vozma of a nos_lka, kopytsyu s_na prynysem. At.

Kordupel of m Nedarostak. Kustov_cha (To).

Kornaty pry. Karotk_. Item.

Scab. Kastrytsa. P, At.

Kosar of m Kasets. P, At, Bs.

Bone-setter of m of Balotnaya of a rasl_n. The bone-setter — in bolota roste, ny tsvyte. Item.

Braids mn. Valasa. P, At, Bs, the DB.

Kotka zvarotn. form. Mine dz_tsyatka. The courses to myne, Kotka. Item.

Kotyakha mn., kotyak m of Kvetk_ of a vyarba. P, At, Bs.

Kots of m of Damatkanaya posts_lka. Pokynuv lyzhko a yak to a byrlog though kotsy having sent. At.

Kotsyuba. 1. Kacharga. P, At, Bs, Strygava (To). 2. Chapeln_k. Lt.

Kotsyubnyk of m Kacharezhn_k. P, At.

Koshanka. Skoshanaye of a rzhyshch z miscellaneous palyavy zelly. From chy mayesh a skin odvychorok of a pyta, l_psh poysh de yaky kopytsyu koshanka zbyv, I zymoit everything p_ydet. At.

Koshlaty pry. Kasmata. DB, Bs.

Edge prynaz. Heating. Sydyt a svanychka edge an okenychka, with a falcon to a rozmovlyaa (z pesn і). Item.

Edge prysl. Velm_ neabkhodna. Edge Mn_ y_y_ treba of a pobachyta. Kobryn (To).

Kram_nne of N, ZB. Kramyan_. P, At.

Kramnyna. Fabrychny tkan_na. Item.

Kramen m of Kremen. P, At.

Kraplysty pry. Masts Kan: shera z belym_ krap_nkam_. P, At.

Krasnogolovets m Padas_nav_k. P, Bs.

Krasnyuk of m Padas_nav_k. P, At, Te¸l_ (To).

Krasolka. S_vavaronka. Item.

Crumb. Skryl_k of fat. Odr_zana — a crumb, and pudzharysh, a shkvarka. An.

Krugala prysl. Around, vakol b_gat chago-N of Krugal of a hut. An.

Krugl_shata nezak. Stanav_zza bolsh round. P, At. M_syats all to a blshaa, krugl_shaa. Item.

Kruglo of N. Cap of a slanechn_k. Kruglo — at chy vzhe to rosnut syomushka. An.

Kruglovydy pry. Kruglatvara. Item.

Krugykata nezak. Rokhkats (pra of sv_ny). Svyna to kvychet, a yak chavysh, and so — krugykayut. An.

Krugytata nezak. V_shchats (the pr is parasit). Item.

Cruz Prynaz. Tseraz, praz. Pyryl_z Cruz plt. Item.

Krupodyorka. Addzel at the mlena, a dza vyrablyayuts grain. Item.

Krutom_znyk of Manyuk m. Ouch, shcho you gety krutom_znyk slukhayesh, v_n father r_dny і that pudmane. At.

Steep slope. Motsny zav_rukha. Such steep slope on the yard і, so the drill krutyt. P, At, Bs.

Kruchyavyna. Motsny zav_rukha. Kruchyavyna on the yard і, a nose ny pokazata. Item.

Kryvogorly pry. Kryvarota. P, At.

Kryvy pry. Kulgava. P, At, the DB. Followed its, bo rich, hoch kryvy. DB.

Kryga. Sk_ba zyaml_. Zymlya of a mnyakynk, so horoshe krygama odvalyuy_tstsya. And (To).

Roofs of m of Sp_n ў mesets to a zg_b. P, At.

Kryzhovnytsya. Sp_na ў mesets to a zg_b. Item.

Kryzhovyy_ doroga mn. Skryzhavanne is dear. P, At.

Kryntak of m of Ruchna sverdzet a vyal_kag to a dyyametr, yak_ vykarysto¸vayetsets ў to a buda¸n_tstva. Lt.

Kryshyan of N Skryl_k of potatoes. P, At.

Shaggy pry. Kasmata, kalmata. Bs, At, the DB. Buv in its shaggy a dog. DB.

Kudys, kudysya prysl. Kudysts і, nekuda. P, At, Lasta¸k_ (To). A yak of poysh kudysya z rannya, to getyy_ a time shche ny vyrnuvsya. At.

Kuzaka. Kazya¸ka. P, At.

Kuksa. Byazrogy cow. P, At.

Kulupaylo of N, m і. Maruda. Shcho for kulupaylo — all to a pumal robyt. Km.

Kulyk of m. A sheaf wash out straw, yaky kryl_ da. Lt.

Kulenka. Lusta of bread. Dz_v_n (Sg).

Kumn_r of m Ka¸ner. P, At.

Kupel. Nevyal_k_ vadayom, at yak_m WADA without drying in the litas. Ran_she robyla kupelyu, bo yak kosysh, treba, kob bull water, bo yak zhe you budesh byz waters; won of a krugl, nyvylyk. An.

Kurava. 1. Pyl_shcha. Mashyna of a proyshl, such kurava stoy_t. At. 2. V_khor. Dyvysya, yaky kurava of a pokrutyl. At.

Kuryachka. Dymar. Its kuryachkyyu ny vykurysh. Item.

Kuryachchy pry. Kuryna. Chy e in tybe, Manyo, kuryachcha eytsya; kurytsya zakvoktat і a nym in myne on ch_m posadyta. At.

Boozing. Pantsak (buynyya yachnyya grain). P, At, Bs.

Small group. 1. zhart. Small hut. P.2. Pyachurka (pole z to a pecha side, dza sushats shto-nebudz). Puluzhe, dochychko, zapalke in a small group. Dz_v_n (Sg). 3. Snapok to a _ln. Dug vsyugo dvazzyts a kuchok to flax. Dz_v_n (Sg).

Kydny pry. Spra¸na. Batcha (To).

Ky m K_y. Ny kyyom, pol_ny. P, At.

Kyl_shok of m. Cup. Lt.

Kylka loan. Nekalk_. And, shche kylka of pieces e, prykhod, to a pozych. At.

Kyrza. Kalaso¸n_k (to the pustazella ў zhyets, pshan_ets). Item.

Kyryz prysl. Tseraz, praz. An, Dz_v_n. At us bulo kyryz one hut sylo gor_lo. An.

Kytayka. Stuzhka. P, Zalesse (SB).

Kergavy pry. Yak_ z plyamam_ (pra v_shn і). Kergava vyshn_ top_ro, and kolys bulls are good. At.

Lava. Ditch. P'yany of _sh z robots, povalyvsya in a lava y having fallen asleep, all n_ch on syruy zyml_ having lain. At.

Lagvytsya. The Dra¸lyany pasudz_na (a barrel, skrynya) for zasolk_ fat. Dz_v_n, Pav_zza (Sg).

Ladyta nezak. Ramantavats. P, At, Bs, Km. Yak bach rovyra puladyv. Km.

Ladytysya nezak. Zhyts the zgodna, is amicable. P, At, Km. Pubralysya і to zhynut udnakuva dobre, ladyazzya. Km. Nydavno pobralysya і vzhe ny ladyatsya. At.

Lisa. і m of Valatsuga. Well y Lisa you, і a yak tob_ ny it is a shame to taka sovatysya? At.

Lapsyrdak of m. Old adzezhyna. P, Bs.

Lasochka. Caress (zhyvyol_na). P, At.

Lastovka. Usta¸ka ў trousers. P, Bs, Lasta¸k і, Lt.

Lasyts_ mn. Patterns on zamyorzly vokna. P, U. Taky frost, sho lasyts_ vs_ zamurovala windows. At.

Latach. Lotats (marsh rasl_na). P, An. Rostsv_v taky latach good. An.

Latukh. 1. Old adzezhyna. P.2. Neadukavana chalavek. Lt.

Lyokot_ta nezak. Trests_sya, dryzhats, bayatsets. P, At, Bs, the DB. Chy you shche lyokotysh, uzhe cover fear of proysh long ago? Even lyokotyt from cold, and ny od_nytsya, dialects ny dialects. At.

L_tn_y pry. Tseplavata. P, At, Batchy (To). Slightly l_tnya water. At.

L_tyus, l_tyusya prysl. Letas, at m_nuly to a godza. P, At, Bs.

Lnysko of N. Field, dza of dews lyon. P, At.

Lomanta. і m Balbatun. From a lomant, nyyaky I will rescue a nym, hoch from a hut stick. At.

Lushpay_ mn. 1. Astatk_ paslya praseyvannya gretskay muk_. Item 2. Bulbyanyya shalup_na. Lt.

Lyzhko of N Lozhak. P, At, Bs.

Lykot_ta nezak. Dryzhats. Item.

Lypchytsya. Rasl_na z syameystvo pav_tukhavy, yaky to a paraz_tua on Lena. Habov_cha (X).

L_s m is bald (a groundless nazva of a male і samk і). P, At.

Lysyta nezak. Rab_ts zarubk_ on the stval of a drev. A yak give a dylyanka a l_sa, dyryvyna, kotor tob_ lysyat і on a lysyany nomyruyut. At.

Lykhy pry. 1. Zlosna, syardz_ta. Pchola top_ro lykhy і, yak z ulyya vylytayut. 2. Pakry¸dzhana. To Pytro of that on myne lykhy, sho I a horse yoma ny having given a s_n of a pryvysta, and mn_ і a treba bulo straw are taken, bo svyna vzhe potopylysya. At.

Leshkata nezak. Kastryravats, pakladats. Pryvyza of a dokhtor, a treba of a kabanchyk of a leshkata, ny povyzesh zhe on a market of nyleshkany. At.

Lyubyve mnyaso N. Meat without tlushcha. And (To).

Lyudyachy plyshnyk m, svysky plyshnyk m of Raznav_dnasts to a plyushn_k. Lyudyachy chy svysky plyshnyk — hl_b pychem on y_m. Item.

Lyumza. і m, ex-ave. of Rumz. A. Marusya vzhe such lyumza, і myzyntsyom ey_ navyt ny zachypa. At.

Lyukht Yushk m (at a pecha). P, At.

Lyubtsko pry. Pa-lyudsku. Batcha (To).

Lyada mn. Nab_l_tsa. Item.

Lyakan of Pudz_l m. On guroda of a treb of a pustavyta of a lyakan, shchob a gurka ny having chosen crows. Km.

Lyakata nezak. Puzhats. P, At, Km. Ny lyakay myne, bo yakos so pyrylyakavsya, shcho m_syats hvur_v. Km.

Lyaty prysl. Usyo-tak_. P, At, Bs. Lyaty buv good rk. Item.

Mazata nezak. Pests_ts (pra dz_tsya). Item.

Makukh of Shalup_na m hell of a to¸chanag linen seed і kanapel. An.

Man_ta nezak. Pryemna pakhnuts. Man_v horoshe hl_bets, on plyshnyakova spechony. An.

Mantyta nezak. Pryvabl_vats. From zhe a sus_tka in myne: a mantyla-mantyla moy_kh kurey, typer vs_ to odney_ in y_y_ nysutstsya. At.

Mantechka. Myantashka. Item.

Marudnyk of m of Marudl_va, pavolna ў raboyets chalavek. Item.

Martsyovata nezak. Pra camp tsechk_ ў koshk_. P, At.

Makhlyar of m Hlus, ashukanets. At, A (K).

Mach_snyk of m Dzyagel (travyan_sty rasl_na). Item.

Mgch. P, mg_ch. U. Drobna dozhdzh.

M_rytysya nezak. Zb_razza, Metz number, namervatsets. M_rylasya in nyd_lyu to Kobrynya skhodyta, and here doshch takyyul_v! At.

M_sto of N Gorad. P, Bs, DB.

M_shanka. Trasyanka (sumes Sena і straw). P, At, Bs.

M_shan. Sv_ny poison z muk_ і potatoes. P, Bs.

Mlyonok of m K_y, pra to a dapamoza of a yakog pryvodzyats at Rukh verkhn_ a stone of a zhorn ў. Item.

Mnygo prysl. Mnoga. P, At, Bs.

Mnyavkata nezak. Mya¸kats. At, Gutsk_ (To).

Mnyavchyata nezak. Mya¸kats. P, At.

Mnyasnyts_ mn. Myasayed. P, At.

Mnyaso of N of Myakats of an agarodn_na ts_ sadav_na. In chyreshen b_lsh a mnyasa, chy at vyshen. Zabuzhk_ (To).

Movmyra. і N Ma¸chun. Gutsk_ (To).

Modykovata nezak. Prystaso¸vats, pryladzhvats, maystravats. Sho you there modykuyesh, ny chypa, pudozhda the father, v_n l_psh for tybe to a pon_maa і zrobyt. At.

Mozl of m P, mozyl m of Bs. Vuzel on n_tets.

Mokrotecha. Mokraye to a nadvor'a, makrata. P, At, the DB. On dvor_ a mokrotecha, ny vyyta from a hut. At.

Molodets m of Malada are unmarried chalavek. P, Dz_v_n.

Molotebnyk of m of Malatsb_t. P, At.

Moloch_yka. Raznav_dnasts gruzda. P, At.

Molochyayka. 1. Aduvanchyk. 2. Raznav_dnasts I malachat. Item.

Montorytysya nezak. Marudz_ts, kalupatsets. Sho you there montorysya, hod_mo huch_y. At.

Montyk of m H_trun. And (To).

Mor_g m Atava. Zhyn_m of cows there, there zhe ground mor_g odr_s, there long ago pogreblyano. An.

Morkytata nezak. Byts at a camp tsechk_ (a pra avechak). P, U. Shchos dovgo our lamb ny morkyche, shchop though ny remained ny a k_tna. At.

Mormylo of Ma¸kl_va N chalavek. Item.

Morozysko of N of Maroz_shcha. P, At.

Drizzle. _mzha. Palyats_cha (To).

Mos_yka. Drobna dozhdzh, _mzha. Ouch, yaky there doshch buv, mos_yka! An.

Motlokh of m of Drobyaz (fractional potatoes і _nsh.). At, Syalets (Sg). Nyts kartopl_ ny vrodyla, Aden motlokh. At.

Motsyovata nezak. Stukats egg ab teeth, pravyarayucha, ts_ to Yano's motsnaa. In myne the Tat to a vm_a eytsya motsyovata, and I not. At.

Mruknuta Zack. Burknuts, skazats neshta of a nevyrazn. P, Bs.

Mrets m Nyabozhchyk. P, At.

Mstlyvy pry. Pomsl_va, msts_va. P, Bs.

Mudryka mn. Mudragelstva. Palyats_cha (To).

Mulya. Mule. P, At, Bs, the DB. Z mul_ ny vytyagnuta. Item.

Muraty pry. Brudna. Item.

Murakh. Murashka. P, At.

Murlata. Bervyano, yaky kladzetsets atop baby seal. P, At.

Murlyavy prysl. Kvola, are thin. Te¸l_ (To).

Musovo prysl. Abavyazkova. P, At, Bs, the DB, Lasta¸k_ (To).

Musyt prysl. Mabyts. P, At.

Mutnya. Hlusnya. P, Bs.

Mutyta nezak. Hlus_ts, man_ts. P, At, Bs, the DB. Geto of a nypravd, v_n mutyt. Item.

Mutyun of m _lgun. P, At, Bs, Zalesse (SB). Ny slukhay gety mutyun. Zalesse (SB).

Mydvedyna mn. Azhyna. P, At, Bs. Mamo, gains mn_ varennya z mydvedyn. At.

Mydlyta nezak. Ab_vazza, badzyatsets, ats_ratsets, kruts_tsets (it is frequent z metay shto-nebudz ukrasts і). Shos gorodzha stake d_ta mydlyat, chy ny want in a vl_zta garden, naglyaday here. Nyma chy tob_ here mydlyta, yda odsyul. At.

Mykytky pry. Gubata. And (To).

Stupid person. і m, the ex-ave. of Ma¸kl_va, negavark і, are beetle-browed chalavek. Well y the stupid person, tv_y Stypan, for den і ny you will scent words of its odes. At.

Mynyushyta nezak. Motsna, brydka abgavorvats. Klavdya so vzhe y_y_ mynyushyla, so mynyushyla! At.

Myrma. і m Ma¸chun. Lasta¸k_ (To).

Mytanuta Zack. Padmests_ it (is inaccurate). And (To).

Mykh_r of Machava m puzyr. Kolys z mykh_ra d_tyum robyla chachka: vymynayut its in popylova, fill peas, inflate, roblyat a shylystun, bude mnyakhky though at an ear pkhay. At.

Myshyata nezak. P, At, myshata nezak. Km, mysheta nezak. DB. 1. Perameshvats. I will go namyshyayu cows. P. Myshata s_no with sulomyyu, shchob poslya nar_zata s_chka. Km. 2. Chargavats. A yak of a v'yazal mats of a svedr, myshat a b_la a nytka with synyyu. Km. 3. Perashkadzhats. Ny myshyay mn і, ny tovchys under nogama. P. Dytey with a suba pu brata yaguda ny a treba: uno myshata will be in l_sa. Km. Ny sewed tob_ rubashka, a ts_ly vechor of a myshela myn_. DB.

Medvedyna mn. Azhyna. Dz_v_n.

Medykovata nezak. Prystaso¸vats, pryladzhvats. Lt.

Myar_ovata nezak. Merkavats. Myargovala, shcho hvatyt the Horyn on an embroidery, and its rejected dv_ talka. At.

Nabrata Zack. Padmanuts, abduryts. From і having gathered v_n myne: having told, sho gryba vzhe e in byrezyna, I went, puvdnya prosovalasya і though one for show a znayshla. At.

Navsky Vylykden of Pam_nalna m dzen. Navsky Vylykden — in chytver poslya Pasky. P, At.

Navydotsa prysl. On bachny mesets. P, At.

Naglytsya. To Nyashchastsa. Naglytsya tybe ny vozme. P, At.

Naglyadata nezak. Naz_rats, sachyts, akho¸vats. I will go a polota onion, and you for hatyyu naglyaday, the cop of that band_t hour ny vvorvavsya here. At.

Nagnata Zack. Dagnats. P, At, Km. Puy_khav rovyry, we Hugo Na dozhynem. Km.

Naypersh prysl. Persh. P, At, Bs. Naypersh mn_ pryvyzesh, and poslya Volod_. P, At.

Nakov_sytys (-sya) Zac. Nakh_l_zza, nagnutsets of a n_zk, bl_zk yes kago-, chago-nebudz. Chy you nakov_syvsya it is necessary me, become on-lyudsku. At.

Nalyman of m of Gultay. Item.

Nalyagata nezak. Uzdzeyn_chats akty¸na, nastoyl_va; prymushats yes chago-nebudz. The son sho day to a nalyagaa on myne — uniforms huch_y to a vys_lla і all! At.

Namuskly pry. Nasychana v_lgazzyu (pra to a dra¸n_n). Item.

Napostata Zack. At, An. Nastoyats, zapatrabavats. N_mts_ at us a napostala posl_dnyu a cow of a zabrata. An.

Naproshka prysl. Naprastk_. P, At, Bs, the DB.

Napusto prysl. Daremna. P, At.

Napytlyuvatysya Zac., ex-ave. of Napratsavazz. Vse prybyrat і so napytlyuvalasya for den. Korchytsa (SB).

Naperyta Zack. Adluptsavats. P, At, the DB. Dobre taka tybe mats of a naperyl. At.

Nastavyta of an ocha. Utarop_zza. P, At, Bs.

Nast_lnyk of m P, nast_lnyk m U. Abrus (nakryvats table, dzezhka).

Nastromyta Zack. Udaryts nastorch. Nastromyla paltsya. P, At.

Nastropalyta Zack., ex-ave. Padbukhtoryts, nastro_ts suprats kago-nebudz. That, pevno, a zh_nka so of its nastropalyl, sho navyt on a r_dna of a matyr having started kydatysya. At.

Natrypata Zack., ex-ave. Nab_ts. P, At, the DB. And I the natrypat і nykuda ny a pustyla, find fault with houses posydyt. At.

Naturlyvy pry. Narav_sta (Kan's pr). P, At, the DB. Oh, k_n naturlyvy, you y_m s_no mozhesh і ny pryvysta. At.

Natyakata nezak. Namyakats. Znov about us shchosya in syl_ speak, bo mn_ the typerychka vzhe natyakat Sykl_t. At.

Nakhlyapata Zack. Nakhlyupats. On a shirt nakhlyapav. P, At, Bs.

Nakhopytys Zac. Nechakana, neprykmetna pryysts і, pachatsets і Osen nakhopylas yak you ny bach і oglyanutysya ny vsp_la. At.

Nachy loan. _nsha. I love nachy color. Korchytsa (SB).

Nashcho prysl. Navoshta. P, At, Bs, the DB. And nashcho mn_ taky klopot strangers dytey glyad_ta — mn_ y svoy_ the oduryla head. At.

Nashykhovata Zack. P, At, Km. Padrykhtavats, sabrats. Mamo, you vzhe feed bag of a nashykhoval? Km.

Nyvzhezh prysl. And yak zha. At, the DB. Nyvzhezh, melodically I will be, y ny try navyt. At.

Ny_da prysl. N_kol_. P, At, Bs, the DB. B_lsh of a ny_da moyoy_ y noga on a tvoyoma dvor_ ny bude, time at tybe hvatylo sovysta it on dytey skazata! At.

Nydogryzok of Nedayedzena m kavalachak bread. P, At, Bs.

Nyzastorknuta Zack. Not zatrymatsets. At.

Nyzata nezak., ex-ave. Shturkhats. P, At, the DB. Nyzhe y nyzhe in boka to a dytyn, glad, shcho b_lshy grew. At.

Nymayesh prysl. Nyama. And yachmyn_v nymayesh, ny year typer on yachm_n. An.

Nymov_t yak prysl. Nadta, nemavedama. Nymov_t a yak of a treb bulo in Kobryn zy_zdyta, and I pudnyatys ny could. At.

Nyobolyta nezak. 1. Not spryyats. That that treba to it cholov_kova urodytysya: v_n navyt svoyuy matyra nyts nyobolyt, shcho vzhe here about people. At. 2. Nenav_dzeets. There y_i_ nyobolyla. Item 3. Zayzdrosts_ts. Sus_d of a zavsha nyobolyt, shcho in us kartopla are kind to rusnut. Km.

Nyostyrkatysya nezak. Not byts, redka of pakazvatsets. І shcho for hlopets, houses y ny ostyrkay_tsya, all in pokhod_ y in pokhod_. At.

Nykharchovany pry. Nenayedzena, are hungry. Nykharchovana of a hodyl. Item.

Nykhlymyazhy pry. Nekhlyamyazha. P, At.

Nykhlyuya. Neakhayny zhanchyna. P, At, the DB. Well y nykhlyuya, yaky on yuy spodnytsya it is splodgy, you but podyvys. At.

Nyts prysl. N_choga. P, At, Balota (X). Nyts mn_ ny a treba from tybe, it ny chypa myne. At.

Nychogy pry. Drenna. P, At, Bs.

Nyshkoryta nezak. Shukats lychy, dzyubay (pra sv_ny, kurey). Nyshkoryat pigs, ryyut, shukayucha shcho. Item.

Nemnytsya. Balota, at yaky pravalvayutsets, a bagn. Ny yda, there nemnytsya. Item.

Nerod. Drobnyya ne¸radl_vyya payments, naseena, zbozhzha. P, At.

Obdyrtus of m Abarvanets, absharpanets. _de obdyrtus, it shmata trasutstsya. At.

Obzel of Znadvorna m layer of a dra¸n_na, abalon. P, U. Dyryvyna nazyvay_tsya: one obzel, stryzhnya y ny vydno zus_m. At.

Oblak of Voblak m. Item.

Oblyamvka. P, oblyam_vka. U. Apukh ў to a casing.

Obm_l of Melkavoddze m. On obm_l zakhodyt fish on nerest. An.

Oboburyta Zack. Udaryts. Oboburyv on plechokh. P, At.

Obolok of Voblak m. P, At, An. Ale y weather, ABBA an obolok of naysh on sontse, it is so cold — even ny vydyrzhyata. At.

Obor of m. At express: On a date obor. Dats without groshay, pavery¸sha on words. On an obor having given — byz pennies, on a pov_ra. Item.

Oborg Streshk m over a hay stazhok, abarog. Item.

Obrata Zack. Agrab_ts, abrabavats. P, Bs.

Obrobytysya Zac. Zrab_ts usyu work. P, At, the DB. Led for den obrobylasya. At.

Obkhodyta nezak. Rab_ts round. Kolys to Yur'ya with korovay obkhodyla svoy_ nyva, zhyto. Item.

Obyrata nezak. Grab_ts, rabavats. P, At, Bs.

Gadfly of m P, gadfly of m. U. Avadzen. A yak of a napala gadflies, led a cow of a podoy_l, popokhodyl behind it on vs_m poplava. At.

Ovechy shchavukh K_sl_ts m. Ovechy shchavukh on pzhn_ roste. Item.

Ogledshchyna. Aglyad gaspadark_ nyavesta relatives of a zhan_kh і naadvarot napyaredadn_ vyasellya. Item.

Ogryvatysya nezak. At express: Ny ogryvatysya houses. Amal not byvats houses, nedza prapadats. M_y hlopets all l_to houses y ny ogryvay_tsya: zabyzhyt, zy_sts deshcho і zn pob_g. At.

Ogende prysl. Vun there. Ogende lyzhyt geblyk, give but mn_ its. At.

Aude Prynaz. For. Yak there і Torahs dn_ ny y_styme, bude tovshcha of odes you. At.

Odbrodzhuvata nezak. Razmyazho¸vats slyadam_ senazhats. A grass to an odbrodzhua from a tychka on a poke — a stezhka rabyt. An.

Odbrodyta Zack. Adbradz_ts, pravests_ slyadam_ to a myazh on senazhats_. Item.

Odbytkovata Zack., ex-ave. Nab_ts. Zara I will take a shytyk, odbytky dobre і you is melodic lyazhesh vzhe togd_. At.

Odv_data Zack. Navedats. P, At.

Odvolognuta Zack. Adsyrets (pra to a byal_zn). Nagavyts_ pyrysokhla, shcho nymozhna of a prasovata: pov_s nanuch on dv_r, shcho odvologla. At.

Odganuta Zack. Adgadats. P, At.

Aden l_ch. Adz_n. P, At.

Odnakovy pry. A yak of a nekranuta, tsela, are new, to bytsets not ў at karystann_. P, At, the DB. V_n accurately sate an odezha, all vesna od_vav a suit, and a yak odnakovy. At.

Odnostalka. Ka¸basa circle. P, At.

Odrotovany gorshchok of m Garshchok, apletsena to drota. P, Bs.

Odura. і Nazol m. P, At, the DB. Tv_y hlopets such odura of the head, a yak sv_t ny bachyv, ny I tob_ want his glyad_ta. At.

Odynak of Adz_na m the son at syam’ і. Z odynaka yak ny dog, dog. At.

Odyag Adzenne m. Habov_cha (X).

Odyagnuta Zack. 1. Adzeets. Odyagnula of a coat і went. Item 2. ex-ave. Patsyagnuts, udaryts. D_ta, opsyatte, bo to an odyagn shytyky. At.

Oznaymyta Zack. Pavedam_ts. Item.

Entrenchment of m of Chastk fear і, yaky to a zv_saa over stsyany. Item.

Entrenchment. Skura, yaky abshyta collar. At.

Eye of N of Dz_rk ў verkhn_m kamen_ zhorna ў, kuda of nasypayetsets of a zbozhzh. P, At.

Okradata nezak. Abkradats, krasts_. І here to an okradaa, і in kolkhoz_ to an okradaa — takyy_ zhul_ka e. At.

Okrom_y, okromy prysl. Asobna. Item.

Okyd. Apadk_. Vzhe yakayas okyd bude: bach Coca sontsya yaky to the pryslonena.

Oladok of Aladk m. That an oladok on a pudloga having fallen, give its svynyum. At.

Olkhvka., olkh_vka. Sv_nukh thin (gryb). P, At.

Onde prysl. P, gonde prysl. Vos here. At.

Support of m of Chastk cancer і, yaky z_my not to a zamyarzaa. Opar — de water ny to a zamyrzaa, dyvysya, shob there ny vlyt_ta. An.

Op_vzyna., op_vznyna mn. To¸styya dubets, gal_na, yak_ya kladutsets on vyarshynyu stacks. Op_vzyna zvyazuyut chy skruchuyut. Item.

Opl_chka of N of Plechava of a sust ў. P, At.

Oplyatata nezak., ex-ave. Ests_ to many po¸ny companies. From an oplyataa, even fish soup tryasutstsya, a yak tyzhden nyy_vsha. At.

Opolonok of m Prasnak. Lt.

Opoloshyta Zack. Ablatashyts. D_ta of a zal_zla in a cage і opoloshyla one yablyna. At.

Opona. Velas_pedny tire. P, U, A (K), DB. Ny forget kupyta Nova Opona. At.

Opochyta Zack. Adpachyts. P, At, the DB. Lyazh, opochyn, narobyvsya for den. At.

Opoya. і m. At express: Opoya a sv_ta Chalavek, yak_ is a lot of to p'a. Ouch, shcho vzhe about its there govoryta: that that opoya sv_ta. At.

Opranutys Zac. Nadzeets top to the adzeena. P, At, Bs, the DB.

Opsadovyta Zack., ex-ave. Supako_ts. I hutko tybe opsadovlyu, ny sit down but. At.

Opsyadata nezak. Supakoyvazza. Opsyad, bo to a naper. At.

Opkhodyta nezak. Kranats, nepako_ts. Ty v_n myne ny opkhodyt, shcho chuzhy. Chy there May myne opkhodyta? At.

Opchakhnuta Zack. Absokhnuts (pra grass). Typerychka weather, to an ob_d to opchakhnut mowings, and z an ob_da it is possible bude povyrnuta. At.

Opylonok of m Prasnak. Opylonok — taka paltsyom to a potykaa, dyrochka zrobyt і pyche. An.

Opyryzata Zack. stsebanuts (frighten) Motsn. A yak of an opyryzal bychyom, dysyaty zakazhe in a yablyk of a lazyta. At.

Opytuvatys (-sya) nezak. V_tazza (by a hand). Item.

Orechok of m Muzhchynsky cloth do¸gy adzezhyna. Item.

Osmalok of m, osmalka mn. Trokh_ padgarely zvarany bulb_na ts_ padgarely chastka yae. Vyynyala of a chygun from a kartoplyama from a pecha, byr_te to an osmalka zverkh. P. A I taka of a velma love kartopl_ z osmalkama. At.

Osmlok of Smalyana m kavalak dreva. Item.

Osnyvnytsya. Ramachny snavalka. Habov_cha (X).

Osypata Zack. Pakryts, napo¸n_ts, absests_. Jac Wor_nne of a poplav showered — sn_g bude (prykmeta). At.

Osypata nezak. 1. Akuchvats matykay. Ny bulo de a horse are taken, a musyla vs_ sotka osypachkyyu osypata. 2. Pasypats flour (forage to a zhyvyola). Treba of a y_khata of zn of a zmolota to steam myshechkuv, bo vzhe nyma chy osypata ny svynyum, ny cows. At.

Osypachka. Matyka without tooth ў. P, At, Bs. Nagostra mn_ an osypachka, I will go polota buraka. At.

Osypka. It is rough to a zmelenaa grain on a forage to a zhyvyola. P, U. Na mine so to an osypk, to a new shche it is far. At.

Osyt. S_tavataye of a drev. Item.

Osytuvaty pry. P, osytovaty pry. U. S_tavata (pr to a dra¸n_n). Pryv_z to an osytovat board mn_. At.

Oselytsya. Senazhats heating an agarod. Item.

Otkydalnyk of m Myashochak for adtsedzhvannya to a tvarag. Zav'Ezhe otkydalnyka, pomne, kam_nchyky prylozhyts і bude cheese. An.

From prysl. Nyada¸na. From a sudosyl y_y’ і in Kobryn_: such babzno zrobylasya, skul, zdayezzya, in yuy_ everything was gathered. At.

Otpanakhtata Zack., ex-ave. Adrezats vyal_k_ kavalak chago-nebudz. I sh tob_ showed a nyvylychky piece of fat of an odr_zata, and you otpanakhtat forged, sho y for tyzhden ny zy_mo. At.

Otrepyna mn. Myakkaye to an atrep'a Lena.

P, AT.

Otukhnuta Zack. Zn_knuts (pra to a pukhl_n). The hand the bull swelled up, and Zara vzhe an otukhla. Item.

Otkhetskata Zack. Vykhadz_ts, vylechyts. To steam dyon lyzhyala there, so far y_i_ otkhetskala. At.

Okhlyupysty pry. Pakh_la (pr to fear). Okhlyupysta of a str_kh. An.

Okhylynka. Vyal_ky hustka. P, Korchytsa (SB).

Ochypytys Zac. Prychap_zza. Ochypyvsya to his yak of the slot. P, At.

Oshalaputyta Zack. Abmanuts, abvests_ vakol finger. Such horosha d_vka oshalaputyv і pokynuv, b_lsh takey_ vzhe ny_da ny znaydesh. At.

Pa_urok m P, An, m pagurok. Km, Lyakhchytsa. Uzvyshany myasts_na, uzgorak. L_to mokre bulo і huludno, dobre, shcho sotka on tala pagurkuva. Km.

Padanka mn. Plada, yak_ya sam_ apadayuts z dreva. P, At, Bs.

Pazur of m, pazur_ mn. K_ptsyura ў ptushak, kapyta ў parnakapytny. P, At.

Palakht_ta nezak. Palats. P, At.

Parostok of m Rastok. P, At, Bs. Namochyla of a gurka (nas_ena), vzhe poparostylys, parostochka e, parostka. Item.

Pasamang of m of Dzyagastyya of a plyama. Chy in tybe pasamana on sorochets? At, Lyakhchytsa.

Pasovysko of N. Pasha. P, At.

Pasovets m Plytagon. Item.

Pastovnyk Vygan heating m vyosk_. In a pastovnyka nyts herbs of a nym, dovgo cows of a pasla. Kolys s_yany herbs ny bulo, it kosyla after pastovnyka. An.

Stepson of m of Nyarodna son, stepson. P, At.

Pasyrbytsya. 1. Syastra tolk_ pas to a batsk. 2. Nyarodny wheelbarrow, padcharyets. Item.

Patsyora mn. Patserk_. P, At.

Pachosa mn. Pachask_. P, At.

P_ven m of Peven. Yak p_ven vechory zaspyva, pyrym_na of weather bude. P, At.

P_r'E of m to L_stsa tsybul_. At, Bs.

P_shk prysl. To Peshsh. P, At, Bs.

Pd of m P, p_d to U. Mests m, dza pack ў haystack.

Pp of m of Batsyushk, bottoms. Sing’ _khala to the priest — a nym of the priest of a vdom: chy yours, chy my nyshchaslyva share (z pesn і). Item.

Plavnyk of m. Water rasl_na. Plavnyk — shyrokynky, stybylka May, b_l_nky tsvyte, on vod_. P, At.

Plavushka. Rask. Item.

Plasky pry. Pakh_la. Plask str_kha. Item.

M payments. A piece of a palatn (to a typ nam_tk і), daryl_ on vyasell_. Item.

Pleshka. DB, plyashka. Bs. Butelka. To Pleshk of a vypyla gor_lka.

Plysak of m Plygagon. Item.

Plysk. L_s_chka (gryb). P, At.

Plyuta. Dozhdzh sa to snow. At, Dz_v_n (Sg).

Plyazhyta nezak. _sts_ a bezupynna, a do¸ga, at vyal_kay kolkasts_ (a pra dozhdzh і are wet snow). Well y plyazhyt on the yard і, a yak to a pokormyta skotyn? At.

Plyamkata nezak. Ests_ prytsmokvayucha, prytsmokvats. P, U. Na plyamkay, yak of a y_sa, so ny horoshe robyta. At.

Plyatsok of m, plyatska mn. Bl_n on ¸syu patelnyu. P, At, Bs.

On prynaz. Paslya. P, At. On ob_da p_ydesh grybsta s_no at a valka, bo nanuch on doshch pyrydavala. At.

Poblagnuta Zack. Zmarneets. So kartopl_ poblagla, shob though chysto ny propala. At.

Poval of m. So. P, brykety I heat U. P_chka, for a zyma povat so zakoptyzzya, shcho led otshary Pasku's pood. At.

Povdnya. Pa¸dnya, syaredz_na of day. P, At.

Pov_dde of N. Flood. Pov_dde is a yak of water mnygo. An.

Povnya. Po¸nya (phase of month). P, At.

Povodyta nezak. Wadz_ts Kan ў hour of a voryv. P, At, Bs.

Povpyvatys (-sya) Zac. Panap_vazza. P, At, Bs, the DB. Povpyvayutstsya, yak chmyl_. Item.

Povroza mn. Tasyomka, matuza ў to a fartukh. Povroza of a dovga, dobre zav'yazuvata. Korchytsa (SB).

Povkh of m. Mole. P, At, the DB. Povkh zanuch all gryatka tsybul_ stochyv, treba of a pyrysadzhuvata. At.

Povkhotochyna. Small group zyaml і, natochany kratam_. Nyyak ny it is possible kosyta, povkhotochyna odna on herbs і, a braid tupysh. At.

Povshok of Myadzvedk N. Item.

Povshubok of m Pa¸kazhushak. Bs, DB. Zlozha of a povshubk, bude і typlo і horoshe. DB.

Povydyon prysl. Pav_nen. P, U. Povydyon V_tya on Saturday of a pryy_khata with Kobrynya, and a nyv_stka of a povydn in nyd_lyu. P. Povydyon buv shche zrannya pryyta, and shchos nyma. At.

Poganyata nezak. P, At, Bs, poganeta nezak. DB. Pangukwats (Kan). Poganev of the horse, sedyacha on carts. DB.

Pursuits. N_zkaye of mesets. In pogon_ an olshyna roste. Item.

Podaryta Zack. Dats to a m_lasts_n. P, At, Bs, the DB. Treba of a podaryta startsya. Item.

M subroll of Pershaye bervyano ў to a zruba. P, At, Bs.

Podv_rny pry. Znadvorna (pr of a frame ў vokna). Podv_rna of a window uzhe vstavyv, zashklyv, it is possible pyrybyratysya at Nova a hut. At.

Podvornytsya. Doshka stalemate varota-m_. Item.

Podganyata nezak. Prymushats yes hutcheyshaga vykanannya works. P, Bs.

Podgrybnyk of m of Polsk_ gryb, padgryb. Item.

Podmetyany pry. At express: Poshla, yak of a podmetyana. Payshl_ paslya nya¸dacha. At, Lt.

Podnyotka. Padnosak. You ny vart mey_ podnyotka. Item.

Podor_zhka., podorozhnyk Apenk m meadow. Item.

Podpolyushka. Perapyolka. Podpolyushka (spyavaa) — p_t-p_t, under - I weed, under - I weed. Item.

Podstanyvka. Padsta¸ka a stalemate vuly on a dreva. Item.

Podtyagnyuvaty pry. Padtsyagnuta, z small zhyvat. Podtyagnyuvata games, ny tlusta. Item.

Podupl_ta Zack. Aslupyaneets hell to fear, motsna of spuzhatsets. P, U. Jac Staly of a strylyata, podupl_la wons. P. Jac Grymnulo, so us_ in hat_ podupl_la, polyakalys. At.

Podshevka. Padshyta n_z vopratk_. P, Bs.

Podyyka. Nyape¸ny nav_na. Podyyka ydet. Item.

Pod'yundyta Zack. Padbukhtoryts. Geto you are his pod'yundyla, shcho v_n taky zly. Stone (SB).

Pozavtrey prysl. Paza¸tra. Item.

Pozazavtrey prysl. Praz of a Torah dn_ (at buduchy). Item.

Pozazavch_r prysl. Tra dn_ back. Pozazavch_r d_lo bulo. An.

Pozazavchora prysl. Tra dn_ back. P, At.

Pozaprygumnyk prysl. Pazagumenn_. Item.

Pozdorovkatys (-sya) Zac. Pav_tazza. Zayshov at a hut, pozdorovkavsya z gospodaryom. At, the DB.

Pozyomka mn. Sun_tsa. Item.

Poynyata Zack. Zlav_ts. Poynyata kurytsyu treba. P, At.

Poklyushka. Nevyal_k_ gnutk_ kalochak. On vz gollyo put і vyrubuyut poklyushka, stavlyat on a drabyna, shob blsh Gaulle Naclasta. Item.

Pokovbachytysya Zac. Pakryv_zza. Zus_m of a doska on pudloz_ pokovbachylysya, musyt syryma zastylav. At.

Pokorozhany pry. Nyaro¸na. In v'yazova a glatka bark, and in berostova of a pokorozhan. P, At, Bs.

Pokydanka. Razvedzeny, pak_nuty husband zhonka; razvyadzyonka. P, At, the DB. Pokydantsa tyashko in marriage vyyta zn. At.

Pale-yellow gryb m Makhav_k of a zyalyona, zayecha barav_k. Item.

Pol_tok of m Paletak. At express: Krychyt on vsyoy a pol_tok. Motsna krychyts. Item.

Polova. 1. Myak_na. P, At, Bs. 2. Astatk_ paslya praseyvannya a¸syanay, yachnay muk_. P, At, Bs.

Polovy pry. Masts cows, Kan: it is light-zho¸ty. P, At.

Polovynchyk to Bervyano m, razrezanaa ¸do¸zh to a napalav_n. P, At, the DB. Kolys hlyva, huts (a yak hto velma b_dny) і klyun_ with polovynchykuv robyla. At.

Polokata nezak. Palaskats. P, At, the DB. Popolokala of P. Zanysa's loshka mn_ to an odezh to a kolodyaz, I will go polokata. At.

Polotte of N Pol_va, prapolvayena. P, At, the DB. So for a vesna it was given gete to a polotta: poopukhala ruka, sho y a cow ny I can vydoy_ta. At.

Polokhlyvy pry. Palakhl_va. P, At, Bs.

Polupyshok of m, m semi-down Palukashak (kosh, yak_ ¸sta¸lya¸sya ў cart, dignity і). P, Lt.

Pomala prysl. Pavolna. Pomala yshla, y_khala, robyla. P, At, Bs.

To help. Dapamoga. P, At.

ІІ omytushchy pry. Pamyatl_va. P, At, Bs.

Ponaravytys (-sya) Zac. Spadabazza. P, At, the DB.

Ponochota. Tsemen. Ponochota, nyts ny vydno, nose ny vysadyta. Item.

Ponocha prysl. P, At, ponucha prysl. Km. Tsyomna. Bulo so ponucha, shcho led closeness dutyagnuvsya. Km.

Poparostytys (-sya) Zac. Paprarastats. P, At, Bs.

Popyrychnyak of Papyarochna m shelter. P, U. Popyrychnyaka of a treb of a burakama of a zasadyta: on a cow zyma sho dates bude. At.

Porokhnyak of m of Trukhlyavaye of a drev. P, Bs.

Poskryptukh. Hlyabok z reshta ў tsesta. To Pav_zza (SB).

Poslyad of Drobnaye m grain of zbozhzhavy cultures. Item.

Posoblyata nezak. Pamagats. Mn_ Aden uncle posoblyav kuplyata. P, At, Bs.

Posobyta Zack. Dapamagcha. P, At, Bs. Posobyv mn_ poklasta myshka on vz. Item.

Postola mn. Lapts_. P, At, Bs, Km. Postola floated, voloka howled — podarkuv ny a narobyla (z pesn і). Item.

Post-ale. Pastsel. The won sent to post-ale. DB.

Posudok of m Posud. Item.

Stream of m of Prystasavanne for nav_vannya tsevak. P, At.

Potapets m Strava z kavalachka ў bread, cotton wool (ts_ Melaka), zapra¸leny to tlushcha of Abo to tsukra. Item.

Potyrebyna mn. Pakhmelka, to the pakhmella. I that think, kuda v_n so early poy_khav, and that on potyrebyna huch_y having pursued. At.

Potyas Prasn_ts m. P, At.

Pofarblyony pry. Pafarbavana. Item.

Pokhodenka. Zhanchyna, yaky lyub_ts hadz_ts without pas sprava huts. Item.

Pokhodenka mn. Hadnya hell of a hut yes of a hut. Item.

Potsvyoly pry. Tsv_la. Potsvyoly hl_b d_ta y_la, kob to a thunder ny boyetysya. An.

Poshcho prysl. Navoshta. P, U. Poshcho there tob_ gete, poshcho! The item І poshcho there tob_ was given? At.

Pravdyvets m Barav_k. P, At, Bs. Balo, a yak I will go to a byrezyna, tylko odna pravdyvts_ to birr, and Zara though to display yaky znayta. At.

Right of N of Ulad. Bulo polske right, nymetske, sovetske. Item.

Pravylo of Bervyano N, yaky kladzetsets ў aposhn_m vyanka of a zrub. P, At, the DB. Geta bar'yak on pravylo kind bude. At.

Prach m Skrutak of a _lnovalakn. Prach — byretstsya on s_m pov_sy і tryraza on s_m. Item.

Prachyk of m Apalon_k. Yak of the bull of a malyma, lovyla prachykuv і bavylysya y_ma. At.

Pro_apyta Zack. Prashlyap_ts, pravaron_ts, prazyavats. P, At, the DB. Progapyla such horosha a hustka in an onuchnyk, ny a kupyla. At.

Progayata Zack. Pragavaryts, zagavarytsets. To Godyn of a syd_l here і progayala, and mn_ to hour of a nym! At.

Glutton of m Abzhora. P, At, Bs.

Prokynutysya Zac. Z'yav_zza of a nechakan ў nevyal_kay kolkasts_. P, At, the DB. A yak dozhdzh_ proyshla, bulls of a trokha of a gryba prokynulysya, and Zara chilly — y zn of a nym. At.

Promanezhyta Zack. Strats_ts. Py, py, it is right hutko promanezhysh! At.

Prory m, P, pror_y m. At, An, Lt. Pral і ў ny dozhdzh, l_ven.

Pro-drafts of m of Pratsyazhnaye to the vyma¸leena. In Hodosakh to govorat with protyagy. Item.

Prokhytrony pry. Dapytl_va. P, At.

Pruzak of m Ramenchyk. P, At.

Pryborkata Zack. Pryruchyts. Led tylyatko pryborkat trokha, and that it dyke urodylosya. At.

Prygarka. Zarumyanena vyarshok Melaka pra k_pyachenn_ ў pecha. On low-spirit of a kazala: ny y_zh prygarkuv. And that bude doshch _ta. Yak in marriage _tymesh. An.

Prygumnyk of m of Mests heating barns і mesets, to a dza melted a barn. Item.

Pryzba. Pryzba. P, At.

Pryzylyta Zack. Pryvarazhyts, prysushyts. Pryzylyla hloptsya — z_lly his pryvorozhyla. An.

Prymantyta Zack. Pryvarazhyts, pryvab_ts. І chy t_lko won of a zum_l of its prymantyta? At.

Prymatkobozhytysya Zac. Uladkavazza, pryladz_tsets, prymasts_tsets. P, At. M_stsya at a table ny bulo, I syak-so a skrayechka prymatkobozhylasya і so vsyoy a vechor і a prosedyla. At.

Prymgnuta Zack. Zadramats. Poyda vzhe you popylnuy a cow, and I will go though to a mynyuta to a prymgn. At.

Prymorozok of m Zamarazak, prymarazak. P, At, Bs. Prymorozok byretstsya, a treba kartopl_ nanuch are covered. At.

Prymoruzhany pry. Pryzhmurana. It vzhe vkhodyt in a hut prymoruzhany, I know, shcho vypyvsha. At.

Prymruzhyta (ocha) Zac. Pryplyushchyts (vocha). P, Bs.

Prynaymata nezak. Naymats hour hell to hour. Oh hto ty sickle bude zhyata? — Budesh, old man, prynaymata (z pesn і). Item.

Prynytytysya Zac. 1. Prylashchyzza, prygalub_tsets yes kago-nebudz. From prynytylasya to a matyr. 2. Supako_zza, sts_khnuts on neyk_ hour, zata_tsets. Dae but you there prynytylasya, and well get out. At.

Prypolny zayeets of m. Hare hare. Item.

Prypyk of m Prypechak. P, At.

Pryskata nezak. Pyrskats. P, At, Bs.

Pryskrynyok of m of Bakavaya skrynka ў Cufra. P, At, Bs.

Prystupa of m Prymak. Tozhe prysh to us in prystupa, time to a zh_nka of prysh of a zhyta. An.

Prystupytysya Zac. Padstup_zza, padysts і, prystup_tsets. Jac Nallue of water in a trough, z-for bees ny prystupytysya. At.

Prykhamanutysya Zac. Prybrazza, apranutsets ў to a chystaa, prygozhaa. _da і you trokha prykhamanysya, chysta zlozha nagavyets і shirt. An.

Prykhvatk prysl. Ury¸kam_. P, At, the DB.

Pryshch_tok of Streshk m to a pediment ¸n_za. Treba of a new pryshch_tk of a zrobyta, gety zus_m gnyly. At.

Pudvalok of m of Padruba. P, At.

Pudmurvka. Padmurak of a hut. Item.

Pud'yudzhuvata nezak. Padbukhtorvats, padshturkho¸vats slovam_ zrab_ts shto-nebudz (zvychayna to a drennaa). P, At, the DB. Geto it is melodic his Vasyl pud'yudyv, itself v_n ny_da of it ny zrobyv. At.

Puzhalno of N of Dra¸lyanaya chastka pug_. Item.

Puzat_y m of Puzach. And yaky v_n puzat_y buv, kob you are a bachyla! At.

Pulga. Vyal_kaya of myatsel_ets. The Pulga — a yak vylyky v_tyor і sn_g, sho y _ta of a nymozhn. An.

Pulyatys nezak. Napruzhvazza z us_kh s_l. Dz_v_n (Sg).

Pustyta Zack. Sapsavazza (pra road napradvesn і). The road of a pustyl — a vysn pochynay_tsya. P, At.

Puchytysya nezak. Raspuskazza, nabrynyats (pra pupyshk і). Puchyzzya vzhe a smorod_na, she huch_y for a vyrba there rospuskay_tsya. At.

Gun. Karabok (z-pad zapalak). P, At, the DB. Dv_ pushka zapalkuv kupyla. P. Na give dytyna to a down bavytysya. At.

Pyrykovbasyuvata nezak. Motsna nakh_lyats shto-nebudz. Ny treba so, ny pyrykovbasyuy. At.

Pyrykulbachytysya Zac. Perakul_zza. Yak of ladies de chy, even pyrykulbachysya. At.

Pyrylyotny, from a pyrylyotama doshch. Karotkachasova dozhdzh, dozhdzh z perapynkam_. P, U. Bs.

Pyrymota. Pamylka of a pra snavann_. P, At.

Pyrypasany pry. Peravyazana, perapyarazana. The friend (on vys_ll і) pyrypasany ruchnyky. Item.

Pyryp_lka. Matylyok. P, At.

Pyryp_chche N Vugal nasuprats pecha. Item.

Pyrypy m Padarunak malady on vyasell_. Dz_v_n.

Pyrypyvata nezak. Adorvats malady on vyasell_. Dz_v_n.

M wheat grass Pyrn_k. P, Bs.

Pychurka. Shamp_nyyon. P, At, Bs.

Pycha nezak. Skvaryts, smazhyts. P, At, Bs.

Pychyayka. Pyakotka. In myne a pychyayka pyche. P, At.

Pyshnota. і m Chalavek, speshchana of hedgehogs, peraborl_va ў hedgehogs. Pyshnota you at myne, ty ny hoche, gete ny I will be, from y_zh, shcho gave, ny that to a zabyr zus_m. At.

Pyshchuga. Pyaschany myastsovasts. P, At.

Pevny pry. Upe¸nena, perakanana. P, At, the DB. V_n pevny buv, sho its nykhto ny bachyv. At.

Pelka., ex-ave. Mouth. Rozzyavyv the pelka. P, At.

Pendzel of m of Prylad, yaky belyats scenes. P, At, Bs.

Penkata nezak. Lopazza. P, At, the DB. Washed slo_ka garyachyyu with water, odyn penknuv, a musyla of a vykynuta. At.

P'yavechynyk of m of Rakav_n of a sl_mak. Item.

Radyushka. Posts_lka. P, At, Bs.

Ralyukh of m of Shyrok_ kavalak uzaranay zyaml_ hell razor yes razor. P, At.

Raptom prysl. Usyago. Raptom on a godyna mn_ the treba buv zhyl_znyk, і navyt poshkodovat that. At.

Ratay Arata m. Item.

Rakhovata nezak. L_chyts. P, Bs.

Rachyta nezak. Zhadats. Shcho bachyt, ty y sob_ rachyt. At.

Ridkvka. Sv_repa. Item.

Rob_tka robyt. Pra to the tsv_tseena (krasavayena) of a zhyt. P, At. I rob_tka of a bachyl. Rob_tka robyt on zhyta — zhyto tsvyte. Item.

Robochy pry. 1. Pratsav_ta. P, At, Bs, An. 2. At express: Robocha zymlya. Verkhn_ layer vornay zyaml_. An.

Rod_llya. Paradz_kh. P, U. Hod_mo, Manyo, to rod_ll_ on odv_tka at nyd_lyu. At.

Rozboronyata nezak. Razvodz_ts boyka, uts_kham_rvats ty, hto pacha ў boyka. P, At.

Rozbyvata nezak. Rastrasats to a hay skoshanaa. P, At, Bs.

Rozvydnyata Zack. Razv_dneets, razv_dnetsets. P, At, Bs.

Roskalle of Halep N. Sn_g rostane — bude to a roskalla. Item.

Roskynuta Zack. 1. Razaslats (pastsel). P, At, the DB. Roskyn posts_l, it is time lyagata spata. At. 2. At express: Roskynuta of the card. Pavarazhyts on cards. The Gipsy so roskynut cards і kazhe: "Ny occur, bude in tybe she a l_psha an ovechychka!" At.

Rospanakhtata Zack., ex-ave. Razrezats of a motsn, glybok, through. Chystyla of a buraka і so m_tsno rospanakhtat a hand nozhyom, Zara nyts ny I can robyta. At.

Rosprka. A level, yaky to a zmatso¸vaa of a krokva heating _kh skryzhavannya. Item.

Strut. Razrez at trousers. P, Bs.

Rospranutys (-sya) Zac. Znyats top to the adzeena. At, Bs, the DB.

Rospruga. Razora — a barazna pam_zh a hail і, zagonam_. P, At.

Rossv_tte of N Sv_tanak. Item.

Roskhytata Zack. Raskh_stats, raskalyvats. Healthy tooth difficult roskhytata. An.

Rosyano prysl. Rosna. P, At.

Roshcha. Growth (yak pratses), uradl_vasts. P, At, the DB. Nyma in my to a roshcha chasnyk. P. That in its such roshcha: bude thin v_n at you, so far ny vyroste, zaty togd_ yaky hlopchysko stane, ny odlyubuy_sya. U. Nyma of a roshcha pood dervy. An. Dobra of a roshch in mey_ cabbage, zarodyt cabbage. DB.

Rublysty pry. Masts Kan: naya¸nasts bolsh tsyomny circle ў. Item.

Rumyonok of m Ramonak. P, At.

Ryzhets m of Zho¸ta of a zyarn_sta pyasok. Item.

Ryza. Ap_lk_. Item.

Ryzak of Prystasavanne m for rezannya sechk_. Item.

Market. Small patelnya on trokh legs. L_pava (SB).

Ryshytnyak of m Rashetn_k (gryb). P, At.

Sadovyta nezak. Sadz_ts, usadzhvats. Druzhko of young people sadovyt on the posad, at a table y_kh pyrypyvayut togd_. An.

Sadovytysya nezak. Sadz_zza. Nyma of Coca sadovytysya, hod_mo vpravlyatysya, then budesh opochyvata. At.

Sach_vka. Sachav_tsa. Item.

Svyntyyanske to a z_lla of N Svyatayann_k P.

Svyna mn. Chornyya gruzda. I svyney nazbyrat, to broth, uvyllyu smytana, a tsybulka nakrysha — і so vyy_msya! At.

Svynynchyk of m of P, U, DB, svynyushnyk m of Lt. Sv_na of a dra¸lyana hle¸chyk ts_ a prybudova for sv_ny.

Svyr_pa. Varyva z lebyada. Buvalo posyorbayesh svyr_pa і ts_ly den robysh. At.

Svyrchok of m Tsv_rkun. P, Bs.

Svytyta nezak. Zzyats. Zora sv_tyat. P, At, Bs.

Sveder of m Sv_ter. P, At, Bs.

Syoromno prysl. Usyo ro¸na. P. U.

Sshka. Plug-akuchn_k. Item.

Skp of Kastryravana m ram. Item.

Skrka. Skarynka. Item.

Skolotyta Zack. Pataptats, pablytats crops (skats_nay). Item.

To Skonv_k prysl. To Spradvek. To Skonv_k of a zvala і zovemo nashe sylo — Pyrky. Item.

Skoturkhata Zack. Pabudz_ts, raskaturkhats. Led skoturkhat the man, having so m_tsno fallen down. At.

Skrunuta Zack. Pavyarnuts. The road skrunut vb_k. Rovyr y_khav yes vb_k skrunuv. P, At.

Skrutytys (-sya) Zac. Ashaleets. P, At, Bs.

Skryvdyta Zack. Pakry¸dz_ts. V_n is taky, sho lyubyt oddata (vyarnuts do¸g), shob a cholov_ka ny skryvdyta. An.

Skubos_nka. Kruchok z the bent end for vyskubvannya Sena sa a stazhka. An.

Skulyta nezak. Skavytats (pra dog). P, At, Bs.

Skuplyata nezak. Vykuplyats. Dz_v_n.

Skupyndya. і Skupyand m. P, At, Bs.

Skupyta Zack. Padkup_ts. Nyv_sta is rich, we to ey_ ny prystupymo, dolyarama ny skupymo (z pesn і). Item.

Sledz m Selyadzets. P, At. From a tasty sledzya of a kupyl, і ny salty, і tlusty — a smakota. At.

Slot. Are wet snow. Prychypyvsya to myne a yak of the slot snygovy. An.

Slyzota. Sl_zgota. From a slyzot, ny stupyta a leg. At.

Slypyndya. і m of Slyapy chalavek. Pomala, head rozob'esh, slypyndya, prygynaysya trokha. At.

Sn_dan_chko of N, pamyansh. Snedanne. Pryy_khala Manechka z a vynchyann_chka, prosyt in old man a sn_dan_chka; ty batenko itself knowing, sn_dan_chko giving out (z pesn і). Item.

The Sobachcha is expensive. Stsezhka, prataptany to zhyvyola і, ledz prykmetny stsezhka. Item.

Sovpl_ mn. Ledzyasha. Bs.

Sokor_ta nezak. Sakatats (pra kurey). P, At.

Sokoryna. Tapolya. Sk_lka gnyozduv on sokoryn_. Navasyolk_ (SB).

Solodoy_zhovaty pry. Peraborl_va ў to a yadza. Sho that for cholov_k, solodoy_zhovaty, nychy ny y_sts. An.

Solomnyany pry. Salamyana. P, At, Bs, the DB.

Sonyko of N, pamyansh. Soneyka. Taka ny bude v_rno zhyata — all on sonyko poglyadata: sontse it is high, y shche zhn_mo, sontse nyzenko, y hod_mo (z pesn і). Item.

Spadata from a t_l. Hudzeets. P, At. For others d_lo ny fall down from a t_l. Item.

Spalakht_ta Zack. 1. Zgarets hutka, vyal_k_m polymy. P, At, the DB. Sukhyy_ firewood at plyt_ a yak you ny bach spalakht_la, svynnyacha kartopl_ navyt ny zakyp_la. At. 2. peran. Zakakhazza. Spalakht_v hlopets, bude zhenytysya. To Pav_zza (SB).

Spakhovo prysl. Nyazruchna z-for a nakh_la. Here spakhovo zay_zhdzhyata. Item.

Spakhovy pry. Pakata, spadz_sta, yak_ May nakh_l. Spakhovy berog. Spakhova is dear. Item.

M alloy Drygva, bog bagn_staa. Alloys dykhtyat, even _ta of a nymozhn, there zhe nyma de stupyta leg. An.

Spovrochyta Zack. Surochyts. P, At, the DB. Would show tob_ pigs, ale I am afraid, sho spovrochysh. At.

Spozhytok. Spazhyva. Here nyma spozhytka. Item.

Spokoynota. і Spakoyna m ts_kh_ chalavek ts_ zhyvyol_na. P, At.

Spomytata Zack. Uspomn_ts. Geto so long ago bulo, sho I nyyak ny can spomytata, a yak of his zvala. At.

Sprodavata nezak. Pradavats, zbyvats. Nykhay batenko games to a sprodaa, us pennies to a prysylaa (z pesn і). Item.

Sprokudyta Zack. Abrydnuts. Item.

Spryndzhynvka. P, At, a spryndzhyn_vka. Bs. Kultyvatar. Item.

Spudnyzzya. Spadn_tsa. DB.

Spust m Fuganak. P, At, Bs, the DB.

Spylchlyvy pry. Zapalchyva. Item.

Ssyakata nezak. Padsykhats. On dvor_ ssyaklo trokha, mozhe, vypusts to a d_vchyn on a yaky godyna, nykhay to a pob_gaa. At.

Stovpak of Kvetanosnaye m stsyablo tsybul_. Tsybulya went to stovpaka. P, At, Bs.

Stozharysko to Mests N, dza pack ў stack, stazhar'a. P, At.

Stokonytys (-sya) nezak. Horasha of pryb_ratsets. Chom y_y ny stokonytys! Item.

Stolnychka. Circle rezats fat, meat і _nsh. Give a stolnychka, fat to a pokrysh. At.

Hundred-leg. Sarakanozhka. P, At, Bs, the DB.

Storchma prysl. Starchma. Item.

Stramyta nezak. Sarom_ts. Hot_v postramyta y_i_. P, Bs.

Strakhopud of m і. Bayazl_vets. P, At, Bs.

Strp of m. Top strakh_. Natyagnuv sling straw. P, At.

Stroy_chny pry. Dvayuradna, trayuradna. Item.

Stryzhta of an ochym (Kan's pr) nezak. Uvazhl_va sachyts. P, Bs.

Stryzhen Zlamana m horn. Cow, yak to a horn zob'a, ostayetstsya stryzhen. A yak pershy time to a zob'a, shche to an odrostaa, and b_lsh — not. At.

Stubolyta Zack. Vytaptats (pra crops). There is no cow on a stubolyla kartopl_ moy_. At.

Stubolyany pry. Zb_ta, are worn out skats_nay (a pra I plow). Stubolyane m_syets — de to a skotyn krutyt on odny m_sts_. P, At.

Stydotte of N of Vyal_k_ litter. About a stydotta bude, a yak lyude will scent, y on sylo ny vyydesh. At.

Stymynyta Zack. Stsyagnuts, sperts_. Kshka to a kubas of a stymynyl. Huy tybe cherva zy_dyat! Item.

Stypyr'E of N to L_stsa tsybul_. Item.

Styrnya. _rzhyshcha. P, Bs.

Styshchyta Zack. Advazhyzza, rashytsets. P, U. Oy, p_ydem at a hut, we will sit down for st_l і everything, taka ny styshchyt pra lyudyokh prognata. At.

Stelyuvatysya nezak. Vyvodz_ts afterbirth (pra cow). Cow otylylas і nyyak ny stelyuy_tsya. At.

Suvalok of m Skrutak of a palatn. P, At, Bs.

Sugurbuvaty pry. Sutulavata. Item.

Sudosyta Zack. Sustrets. P, U, A (K), An. Sudosyv svy sus_d of a stake of a syl. P. Pobyzhy mother of a sudosa z robots, otter z pudnysa milk hoch. At.

Sudosytys (-sya) Zac. Sustrezza. P, At.

Sukhopark prysl. To Usukhamyatk. P, At, the DB. Zh_nka to a yom to the sn_danena of a nykola ny varyt, a sukhoparok poy_sts і pob_g on the robot. At.

Sukhoposty m P, sukhoposty m of the DB. Sukhasto_na.

Sushchyk of m Akrayets of bread. Sushchyka give mn_ poy_sta. An.

Skhvostatys (-sya). At express: Poshla skhvostavshysya. Payshl_ paslya nya¸dacha. Lt.

Skhlyapatys (-sya) Zac. Zakhlyupazza. Skhlyapavs (-sya) on is not present. P, Bs.

Similar pry. At express: Are similar dn_. Peryyad ubyvannya Month yes palova. A yak m_syats to a menchaa, are similar dn_. An.

Skhodyta nezak. 1. Uzykhodz_ts, uskhodz_ts. M_syats skhodyt. P, At, Bs. 2. Padykhodz_ts (pra of a tsest). P, U. Hl_b skhodyt, hutko in p_ch I will be sazhyata. At.

Skhokhulytys (-sya) Zac. Stul_zza. P, Bs. Busen, skhokhulyvshys, prysh under a hut, bo cold. Item.

Cache of m 1. Rakav_na of a sl_mak. Item 2. Crypt. Lt.

Skhronyshche N L_s_naya nara. Item.

Si Prynaz. P, se prynaz. At, Bs. Kal і, yak. Si Kupysh, prynysa. Item.

Sydorko of N of Bozhaya of a karo¸k. P, Bs. Sydorko, pydorko, chy pen, chy pack, chy bude vzavtra weather? Si weather, to a pushch. Si Nyguoda, zab'yu. Item.

Syymykovatys (-sya) nezak. Ra_zza, abmyarko¸vats. P, At.

Sylno prysl. Mnoga, uradzhayna (pra to a sadav_n, agarodn_n). P, At, the DB. From sylno concealing a yablyn of odes of a doroga of a zatsvyl. P. U getum rots_ sylno yablyk on yablyna. At.

Sylnyk of m of Prybudov yes of a barn. Item.

Sylo of N of Vyosk. P, At, Bs, the DB.

Synenka. Syann_k. To Synenk at a tkala strip. An.

Syn_y pry. P, At, Bs, syny pry. Km. S_n_.

Synovyts m Plyamenn_k. Z y_m vein old mats, zh_nka, two dytey і syrota synovyts. DB.

Synyak of m Makhav_k zho¸ta-drills, _msharn_k. Item.

Sypky pry. Pra potatoes, yaky dobra of razvarvayetsets. Sypka kartopl_. P, At.

Syrom_t prysl. Amal of a darm addats. Zayshov yakyysya odur in the head, syrom_t gave p_vnya. At.

Systranka. Dachka of a syastra. Item.

Systranets m. Son of a syastra. Item.

Selyog m P, m mudflows. U. Kachar. Zarubay an old selyakh on soup. At.

Syadata nezak. Sadz_zza. P, At.

Syakata nezak. Smarkats. P, At.

Talashkatys (-sya) nezak. Badzyazza. Item.

Talca. Uterus mul_ne. On a makatka s_m talyok the Horyn poyshlo. At.

Talyakhata nezak. Abgavorvats. Ny mayut robots, pozbyralysya that y talyakhayut yazykama on vs_kh powder. At.

Temrava. Tsemnata. Temrava on dvor_ hoch ocha vykol. At.

Tk 1. Current at a barn. 2. Earth forgery. Item.

Tlumak of m Klunak. P, At.

Tovkanyts_ mn. Zvarany to¸chany potatoes. At moyuy symy_ taka nykhto tovkanyts ny y_sts, and from soup it give. At.

Tovkynuta Zack. Shturkhnuts. P, At, Bs.

Top_ro, top_rychko prysl. Infections, tsyaper. P, At, Bs.

Topyta nezak. Pal_ts (at a pecha). P, At, Bs, the DB.

Torknuta Zack. Zrushyts z mesets. P, Bs. Ny to a torkn I gety mouse, courses posob. Item.

Torochka mn. Zavyazk_ ў navalachets. So hutko torochka poodryvalysya. M_nyanka (SB).

Troychyaka mn. P, At, troychaka mn. Bs. Dra¸lyanyya v_la z tryma ragam_.

Tromkata nezak. Brynkats. On hut stake g_tara a vechory tromka і to a tromkaa. Korchytsa (SB).

Trokhkantovy pry. Trokhvugolna. Item.

Truy_ta nezak. Truts_ts. P, At, Bs.

Truskavka mn. Klubn_tsa. P, At, Bs, the DB.

Trypalnya. Padsta¸ka, on a yaky treplyuts lyon. Item.

Trypata nezak. Gavaryts to byazgluzdz_ets. At, Bs, the DB.

Trypachka. Prylada ў to a vyglyadza lapatachk і, yaky treplyuts lyon. P, At, Bs.

Trypytata nezak. Lapatats krylam_ (pra ptushak). On one m_sets of a krylama trypeche to a vgor, vnyz (a pra a zhavaranka). At.

Trepsa mn. Makhra vakol hustk_. Item.

Tubolysko of N of Zb_taya skats_nay the pasha, a dza is small herbs. Tubolysko — de to a skotyn krutyt on odny m_sts_. Item.

Tubylnyk of m of Myastsova, tuteysha zhykhar. Item.

Tutyka prysl. Vos here. Ny I know, kuda there could pod_tysya, I put a tutyk. At.

Tkhr of m P, tkh_r m. At, Bs, the DB. Tkhor.

Tkhnuta Zack. Dykhnuts, peravests_ spirit. Chysto of a zamuchyl myne with svoyoyu robotyyu, ny Dai mn_ y tkhnuta. Ny Dai mn_ navyt tkhnuta, all clumps yes of a clump. At.

Tylypatysya nezak., ex-ave. _sts_. I think, і hto taky on zmyrkann_ tylypay_tsya dorogyyu there? At.

Tymnota. Tsemen, tsemnata. P, At, Bs.

Typer prysl. Syonnya. P, At, Bs, the DB.

Tyrtushka. Tarka. P, At, Agarodn_k_ (SB).

Tyryb_zh m of Rastsyarob. Tyryb_zh de vykorchovuy_tsya all. An.

Tytn of m of Tytun. P, At.

Temno prysl. Tsyomna. Temno, hoch you vybyra ocha. P, At, Bs.

Tepera (teperychko) prysl. Tsyaper. Habov_cha (X).

Tyublyta nezak., the ex-ave. Nests і, vezts_ is a lot of і a tsyazhka. Buraka vzhe on a sugar tyublyat. At.

Tyaglo of N of Prystasavanne, pra to a dapamoza of a yakog yes sakh_ prypragal_sya shaft. Tyaglo on oxen — such skruchana of a byroz of a stake of a yoke. For tyaglo prych_pala a plow. An.

Tyazh_r_zny pry. Velm_ tsyazhk_. And (To).

Ubyratysya nezak. Pryb_razza. At, Dz_v_n.

Uvobgata Zack. Shchylna sklasts і, uts_snuts. Usyo in chumaydan uvobgat. Korchytsa (SB).

Ugrazyta Zack. Razvyaredz_ts wound. To Pomal_nk of a yda, ny threats but wound. At.

Udvezhyta Zack., ex-ave. Udaryts. Jac Udwezhu de chy — vyvyrnysya! Jac udvezhyv, even zgorbyvsya. At.

Uzdro of N N_zhnyaya chastka of a snap. Item.

Ulyulyushyta Zack. 1. Uklasts_ ў beznadzeyny sprava, nabyts daragy і nepatrebny rech, strats_ts (pra pennies). Takyy_ pennies ulyulyushyv for gete a coat, and there tob_ — a yak svynn_ nabedryka. At. 2. Vypasts_ ў vyal_kay kolkasts_ (pra dozhdzh). Doshch a yak ulyulyu-shyv — chyryz a puvchasa y s_no on poplav_ floated. At.

Umanuta Zack., ex-ave. Ukrasts_. V_n dumav: "Uvorvusya in a hut і pennies to an uman". At.

Upastys (-sya) Zac. Rastlustseets, rasta¸stseets. P, U. Upassya, rospassya, yak pack, yak koldka. Item.

Upovyvach m. Belt, yak_m spav_vayuts dz_tsya. Item.

Usluzhny pry. Chalavek, yak_ _mknetsets ¸s_m dagadz_ts. P, At.

Usyalka. Adna z chatyrokh vyarovak, on yak_kh v_s_ts a kalyska. At.

Utalovatysya Zac. Zamaryzza, stam_tsets. For den Coca I suppurate so utaluy_sya, sho, a yak Dodoma prydesh, і y_sta ny hochytsya though to a doyta lyshka. At.

Utyrebytysya Zac. Ulezts і, umyashatsets. Znov you kudysya utyrebyvsya! At.

Way. Haraktar, hole ў. From a way at a cholov_k, nyts naprot_v ny tell, to an odraz even kypyt. At.

Ushchypny pry. Vuzkavata (pr to the adzeena, yaky shchylna to a prylyagaa). Kupele p uzhe tyb і, ste a coat, huroshe on v_d, ale velme ushchypne, purvetstsya hutko. Dz_v_n (Sg).

Folds mn. Zbork_ ў to the adzezhena. P, Bs.

Farbyta nezak. Farbavats. Item.

Halyovatysya nezak. Ub_razza, prykharoshvatsets. Well y kuda you so zzarannya halyuy_sya, poyda l_psh mn_ firewood of a topyta of a prynysa. At.

Har_y m Ayer. Item.

Hayata nezak., ex-ave. Abgavorvats, nagavorvats, znesla¸lyats. Hvatyt vzhe its hayata, there is not enough v_n g_rshy for ostatn_kh. At.

Hvalba. Vykhvalyanne, hvalba. Feed bag povna Hvalba, and in feed bags nyts a nyma. Item.

Hvorostyna. Gnutk_ dubets. I tybe Zara hvorostynyyu. At, the DB.

Hvoshch_yka. Hvoshch vyasny. P, At.

Hvylka. Hv_l_nka. Pryshla to tybe on a hvylka. Item.

Hvylya. Karotk_ hour V_tya pryy_khav on hvylyu to us. Item.

H_tyalka. Gushkalka. Hytayutsya on h_tyalets of a d_ta. An.

Hlopchysko m of Vyal_k_ are healthy the boy. P, At, the DB. Horoshy in tybe hlopchysko grew up. At.

Hlypata nezak. P, hlypata nezak. Bs. Motsna plakats.

Hlyapanyna. Slata, halepa. P, At.

Holodnytsya. N_zky ne¸radl_vy Gleb. Item.

Holodnyavo prysl. Haladnavata. P, At.

Horomyna. Budynak, budynachak. A yak of a dyryv'yann of a horomyn, in yuy typl_y, and takyy_ pustaka, that l_ty it is cool. At.

Hrypot_ta nezak. Gavaryts hrypla, hrypeets. Sho that you, a synochok, hrypotysh, chy but ny dob_g you to holodnyy_ waters, Zara Znov zlyazhesh. At.

Hryapko prysl. Pra a camp zamyorzlay darog_ without snow. Zamerzlo hryapko. On doroza hryapko. Item.

Htosya loan. Htosts і, nekhta. Ny a chula, Manyo, htosya to a n_chch zal_z at svynarnyk і was overgrown having stolen. At.

Leanness. і m of Velm_ are thin chalavek. Takey_ leanness, yak you, I shche ny bachyv. At.

Hyzhy pry. Are daring, prygozha (a pra to a skats_n). It bulo tyalyatko hyzhe. Item.

Hylyatys (-sya) nezak. H_stazza (at an hour of a hadzba). P, Bs.

Hytata nezak. Kalykhats. A hytata hand small in kolysets. An.

Hytatys (-sya) nezak. 1. H_stazza (byts netryvaly). 2. Kalyvazza (pra teeth). P, At, Bs.

Tsatskata nezak. Gadavats, pestavats. Its infections tsatskayesh-tsatskayesh, and yak pudroste y odvernytsya. At.

Tsvygata nezak. B_ts gnutk_m to rods. Taka to a tsvygn typerychka tybe rod. At.

Tsvygel of Trokhvugolna m tkan_na kl_nok, yak_ ¸sta¸lyaetsets ў hand ў. Item.

Tsvysta nezak. Tsv_sts_. Paporot tsvyte vnoch_ pyryd Yang. P, At.

Tsylyusky pry. Tsela, tsalyutk_. Tsylyusky Bozhy den robyv. P, At, the DB.

Tsymalky pry. Vel_kavata. P, At.

M Tsypka, the m 1 is tenacious. Vuzk_ya doshachk_ ў drab_na. P, At. 2. Prutk_ n_ta. Habov_cha (X).

Tsyupata nezak. Paprakats. P, U. Shcho you myne my daughter tsyupayesh, shche nyvyadomo, sho at samey_ roste. At.

Tsyupnuta Zack. Papraknuts. P, At.

Tsyurovata nezak. Tsyravats. P, At.

Tsyurubalo of Kostk N z abrezanaga of a sv_nog of a kumpyak. Shuro, poyda split mn_ tsyurubat in ukynuta soup. At.

Tsyapata nezak. Nya¸mela da_ts cow. Dobre though the daughter to a tsyapata trokha um_a a cow, and that y ny I know, shcho the robyla, such is sick the bull. At.

Chavyta nezak. 1. Byts tsesny. Chobuta of a kupyl malyy_ і chavlyat, nymozhna of a hudyta. 2. Dushyts, rasts_skats. Nashcho of a chavyta takyy_ yaguda. _da l_psh steshkyyu. Km. Char_n. Garachaye of mesets ў pecha. Lt.

Chatovata nezak. P_lna sachyts. Kshka vves wounds to a stake chatua myshachyy_ holes. Item.

Chvendyta nezak. 1. Dymeets, kurodymeets. P, At, Bs. Firewood syry і, chvendy in pych_. Item 2. ex-ave. of Zatsyazhn kuryts, puskayucha shmat to a smoke. P, At, Bs. Chvendye of a gety papyros. P, Bs. Sho you here chvendysh Coca of a dytyna, a yda on dv_r! At.

Chveryta nezak. Rab_ts to a neprystoynaa, garezn_chats, vytvarats. P, At, the DB. It chveryt. І a yak ny it is a shame to a yom. P. Shcho you there chverysh, shcho even hut hoduny hodyt. At.

Boots mn. Boats. P, At, Bs, Km, the DB.

Chodyk of m Lyadzyash. That in you sosulka, and in us chodyka. An.

Cholov_chok of m. Iridescent abalonka of a wok. A pupil — small, a cholov_chok — blshy. Item.

PSF of m Korak at skryn_ a dra¸lyanaga of a kalodzezh. The PSF — crusts in skryn_ in kolodyazova, ottykala, a yak is not enough water bulo. An.

Chustry pry. Are bright. Chustry tvy hlopets, Manyo. Item.

Chustryta nezak. Tserts_ potatoes on tarets. Item.

Slightly sv_t. On a dosv_tka. P, At, Bs.

Chukhryta nezak. Chukhats. Chukhryv sob_ head. At, Bs, the DB.

Chylyadnyka mn. Pratsazdolnyya members syam’ і parabka of Abo padzyonnyya naym_ta. Chylyadnytsya by the day a hodyla on the robot. Having taken felling z chylyadnykama. Chylyadnyka — sym'ya felling. Item.

Chymyldyknuta Zack. Vyp_ts garelk_. Dae you vsp_v chymyldyknuta, you on robot_ buv? At.

Chyrotyanka. Usak sa stsyably round form. Item.

At a slow pace at mean. prysl. Pavolna. a _shla at a slow pace, P, At, Bs.

Shalennyk of m of Balotnaya of a rasl_n. Shalennyk — on bolota, on vod_ roste, dr_bne to a lysta, tsv_t — a bouquet pink, a yak a dog shalyony vkusyt, vpotryblyayut. Item.

Shalyna. Nezaseleny terytoryya. Not, here uzhe shalyna, s_l nema. An.

Shanal_vka. Zhanochy top hustka, pokry¸ka. Lt.

Shanda. Shandra (travyan_sty rasl_na). Item.

Shatrvka. Vysheysha gatunak muk_. Item.

Shvyrga. і m. That, hto gavoryts ABBA that. Shvyrga you! Item.

Shvyrgata nezak. Shpurlyats. P, At.

Shvyrgotata Zack. Balbatats (gavaryts on zamezhnay to mova). Lt.

Shvyrnuta Zack. Shpurnuts. Item.

Shvytky pry. Hutk і, are fast, shpark_. At, An.

Shvedor of m Sv_ter. Item.

Shpka. Prybudova yes barns (at m_nuly і huts). Item.

Shkalyk of m K_l_shak. On the New r_k I vypyv shkalyk. Wasp (SB).

Shkap of m, shkapa. Shafa. P, At.

Shkaralyupa. Shkarlup_na of egg. P, At, the DB.

Shkvarka. Skvarka. P, At, Bs.

Skoda prysl. Shkada. P, At, Bs.

Shkodovata nezak. Shkadavats. P, At, Bs.

Shkryptata nezak. Skrebts_. Treba l_psh shkryptata svynnyu, kob zhovtynka bull, and ny chorna. At.

Shlapakovaty pry. Vyal_k_ і plyaskata. Shlapakovaty sn_g. Item.

Shlapasty pry. So і, yak_ falling kamyakam_ (a pra snow). Bach, yaky shlapasty sn_g _de. At.

Shloyda і m Balbatun. At, Pesk_ (SB). Nyma chy his slukhata, shloyda to a get, sholotyt devil v_d shcho. At.

Shlyukhtovata nezak. Chysts_ts (k_shk і). An.

Shlyapnuta Zack. K_nuts grazzyu. Shlyapnuv bog, stake. P, Bs.

Shmorgnuta Zack., ex-ave. Udaryts (dz_tsya). Sit down, bo a yak to a shmorgn shytyky on plechokh. At.

Shmorygata nezak. Sashmorgvats l_sets z gal_nak. Poyda nashmorygay vyshnyovy lystsya, gurka posolymo. At.

Shnur_vka. A lace at an abutka. P, At, Bs.

Shnyrgata nezak. Shturkhats. Zashcho you its shnyrgayesh at a boka? At.

Shnyryta nezak. Shnyparyts. І shcho you there shnyrysh, shcho you there ostavyv? At.

Shparkomarudny pry. That, hto rob_ts hutka, Alya Nyayakasna. Shparkomarudny — such prymovka — hutko robyt and ny velma poluchyay_tstsya. Item.

Shpara mn. At express: Shpara in palts_ zayshla. Hell Adubel_ to cold fingers. P, At, Br.

Shparyta nezak. _sts_ (pra of a motsna dozhdzh). Doshch shparyt. P, At.

Shpytsya. Sp_tsa ў to Coca. P, At.

Shtaket m of Agarodzha z doshchachak. P, At.

Shturbynuta Zack. Shturkhnuts. P, At.

Shtyrkhnuta Zack. Shturkhnuts. P, Bs.

Shubynytsya. Shyben_tsa P, Bs.

Noise of m. Foam. Lt.

Shushmo of N. Knitting, pack. P, Lt.

Shushmynne of N of Drobnaye of a lamachch, tresachk_ і _nshy drabyaza. Item.

Shchavukh of Shcha¸e m. P, At.

Shchpta mn. P, shch_pta mn. U. Nevyal_kaya kolkasts Saul і, to pepper, yaky it is possible ¸zyats a tryma paltsam_.

Shchoka. Bakavy chastka tsern_ets. Item.

Shchosya prysl. Neshta. Shchosya govoryv y_y. A DB, At.

Shchur of m Patsuk. P, At, Bs.

Shchybrets m Chabor. At, Bs.

Shchynok of Plastavana m abyaremak Sena, straw. P, At.

Shchynyata nezak. Plastavats Sena, straw. P, At.

Shchypyta Zack. Pryshchap_ts. P, Bs.

Shykotytysya nezak. Korpazza. At.

Shylyokhata nezak. Shalyastseets. Mysha shylyokhayut in mosquitoes. P, Bs.

Shylyokhnuta Zack., ex-ave. Vyl_ts. Shylyokhnuv an otter of water on the head і pob_g. At.

Shylbukhnuta Zack. Upasts і, nechakana of ¸val_tsets. So shylbukhnuv at water, shcho y kryknuta ny ¸sp_v. At.

Shylk_tka. At, a shylktka. P. Kazytanne. I a yak to fire am afraid of a shylk_tka. At.

Shylkotata nezak. Kazytats. P, U. Na of a shylkocha y_y і, ny it is possible. At.

Shymorodde of Drabyaz N (tresk і, gal_nk_ і _nsh.). Vypal all gete to a shymorodda, find fault ny to a zavaryaa with nogama pood. At.

Shypota. _gl_ets hvo_ (kal_ asypayetsets). Item.

Shytyk of m of Papruga, belt. P, At, Bs.

Shykhovata nezak. P, At, Bs, shykhuvata nezak. Km. Shantsavats, shchasts_ts. To us skin to fate shykhovat with korovyyu. To P. Bogaty of a zavsha to a shykhua: May one lyokhkovushka, on tob_ — vygrav at lotyreyu to the friend! To U. Yum of a zavsha to a shykhua. Km.

Sheno prysl. Tolk_ that. Sheno of prysh — і for the robot. P, At, Bs.

Sheren m _ny, sheran. On derv_ sheren, good yachm_n naroste. An.

Shyapka. 1. To Sukvezza to a slanechn_k. P, At, Bs. 2. Top chastka of a gryb. P, At.

Yudyta nezak. Zvodz_ts. His Kuda yudysh, kuda? At.

Prystasavanne m zv_vats n_tk_ ў a ball is brisk. Item.

Yukhta. At express: Wet, yak of a yukht. Velm і, a motsna are wet. Wet, yak of a yukht, pryysh z yard. At.

Yushyta nezak. Tsyacha strumeny (pra kro ў). Shelter yushyt. P, Bs. Shelter yak z otter yushyt. At.

Yaglyta nezak. Motsna і do¸ga krychats (pra of dzyatsy). І chy you yaglysh?! An.

Yagnyuchka. Yagnya-avechachka. P, At.

Yadly pry. Are tasty for a skats_na (a pr of hay, a grass). P, At.

Yadrynoye pry. N. Violent, uradl_vaa (pr of a zbozhzh). Item.

Yadukh. Zadyshka. P, At, the DB. Ny zdumay Bartashuka orata, are taken in his yadukh, vzhe old. At.

Yak bach prysl. Velm_ hutka. At, Km. Muludy, zdurovy, yak bach dyalka skusyv. Km.

Yaktynybach prysl. _mgnenna, velm_ hutka. P, At.

Yakyysya loan. Yak_sts і, neyk_. P, U. Yakyysya p_ven prybyvsya to the my yard, mozhe tv_y, Sanyo? At.

Yalovy pry. Yalav_chna, yak_ z yalav_chyna. Stushyla in gorshkova yalove mnyaso from a kartoplyama — from sym'ya vyy_lasya! At.

Yalozyta nezak. Vymazvats, petskats. Such that in myne nyokuratne a dytyna: for den usyu an odezha zayalozyt, ny I vspyvat are washed і od_vata. At.

Yalokh. Yalavy cow, yala¸ka. P, U. Treba of a zdata a cow on base і kupyta a cow calf, bo shcho vzhe z y_y_ — і old, і yalokhyyu remained. At.

Yar_vnytsya. Saloma of a summer zbazhyna. Yar_vnytsya — z summer. Item.

Yoke of N of Palen, pryvyazanaa yes shy_ cows so, incorporated bank, kal_ Yana zakhocha of a begcha, b_l yoy pas knees. A yoke — pol_no on shyy_ at a cow, kob ny stuck in Skoda. An.

Ardent prysl. Za¸zyata. Item.

Yaslya mn. P, At, yaslya mn. Km, Jaslo N Dz_v_n (SB). Dzyasna. Yasla verkhn_ і ny-zhn_. Item.

Yatyol of m Dzyatsel. Item.

Yatrytys nezak. The Chyrvaneets, pakryvatsets vysypkay (the pra is whole heating wounds). P,

At, Km.

Yatylyna. Dz_ky kanyushyna. P, At, Km. Such the yatylyna on zam_zhkova is good accrued, tylyatova _da hay crops. At


Padrykhtaval_ F.D.Kl_mchuk, P.A.M_khayla ўComments


Names of articles

Search in the website

Our partners