Articles about Kobrin: Spiritual culture

Narodnyya і dz_tsyachyya ¸zornyya kalektyva

Kalektyva Kobrynskaga of a garadskog of Recreation center

Orchestra national _nstrument ў. Stvorana ў 1975. At a skladza to a kalektyv vykladchyk_ dz_tsyachay schools of a mastatstv ў, usyago to a pratsua 30 chalavek. At repertoires tvor І. Luchanka, G. Ermachenkava, Yu.Semyanyak і, V. Garado¸skay, G. Sv_rydava, M. Budashk_na і _nsh. Sal_sta N.P.Sal_vonchyk, V. Zhukov_ch, V. Pal_vyanok. K_ruye to talenav_ta kalektyva musician Alyaksandr Nov_k. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1990.

Dukhava orchestra. Zasnavana ў 1961 stalemate to k_ra¸n_tstva of Genadzya of a _vanav_ch Vatsyakov. For peryyad tvorchay dzeynasts_ kalekta ў an udzeln_cha ў at rayonny, ablasny, respubl_kansk_kh march parades і festyvalyakh wind muzyk_. K_ra¸n_k Uladz_sla ў M_khaylav_ch Shyngaro ў, kantsertmaystar Ya¸gen Belsk_. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1982.

Club of a kalektsyyaner ў "Філатэліст". Stvorana ў 1970 Pershy k_ra¸n_k — B. Ya. Sp_rydona ў. 3rd 1988 to A. L. Masl_ev_ch's uznachalvaa. For akty¸na ¸dzet at vystavachnay dzeynasts_ club of an uznagarodzhana of a dvum syarebranym_ (1989, 1990), a trym bronzavym_ (1986, 1987, 1990) to medals і, medalyom a la¸reata of 2 hectares of Usesayuznaga festyvalyu national tvorchasts і, shmatl_k_m_ dyplomam_. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1990.

Studyya dekaraty¸na-prykladny tvorchasts_ to "Natkhnenna". Stvorana ў 1992 Mr. of K_ruye to G.G. A¸dzeev's kalektyva. Kalekta ў pastayanna ¸dzeln_k exhibitions "Light of Ours Zakhaplennya ¸", "Zhyvyya Kryn_ets". Lepshyya works demanstraval_sya on m_zhnarodnay vysta¸ets ў Lutsk, at Polynchy of a pra pravyadzenn_ festyvalyu "Nadbuzhansk_ya of a byaseda". Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1999.

Theater pesn і, muzyk_ і guln_ "Kryn_chka". Zasnavana ў 1991 to Pershy rezhysyor ў І. І. Bakatsyuk. 3rd 1998 of a kalekta ў to T. S. Gunko's uznachalvaa, muzychna k_ra¸n_k — T.P. Pakalyuk, hormaystar — V. M. Pal_vyanok. At a skladza to a kalektyv tvorchyya rabotn_k_ a garadskoga of Recreation center і schools of a mastatstv ў. Kozhna ¸dzeln_k theater і aktsyor, і spyavak, і musician. Artystychnasts, umeena valodats publ_kay, s_ntez different genre ў to a vyluchaa Iago Syarod _nshy tvorchy kalektyva ў. At repertoires of theater belarusk_ya, ukra_nsk_ya, rusk_ya, myastsovyya pesn і, gulnyovyya pragrama, gumar. Kalekta ў — udzeln_k m_zhnarodny festyvalya ў "Paleskaye summer z to folklore" (Lutsk, 1993), "Palesk_ karagod" (P_nsk, 2000). Kalekta ў a pabyva ў at Hermann іі, Polyychy, Races іі. Hundred ў to la¸reata of Respubl_kanskaga festyvalyu to the gumar "A¸tsyuk_-2000" і festyvalyu to a gumar of "Spora¸sk_ya of a zharta". Pastayanna ¸dzeln_k ablasny festyvalya ¸-k_rmasho ў "Dazhynk і". Zvanne of a narodnag is appropriated ў 1993.

Theatrical studyya "Rytm". Stvorana ў to Pershy rezhysyor was 1960 M. K. Pyachonk_na. At 1993 kalekta ў an uznachal_la V. M. K_rylyuk. At repertoires the performance "Tseram-tseramok" of S. Marshak, "Adz_n for ¸s_kh" G. Fedzyakova, "the l stalemate і ў is mute Kvetk_" І. S_daruka, "Z_movaya kazka" A. Antakolskaga, E. Hoffman's "Shcha¸kunok". Kozhnyya the 3rd reptiles studyya to a work pile pakazvaa on zaklyuchny rounds of an ablasnog of a reg_yanalnag festyvalyu "Teatralnaye Palesse", a dza of a za¸syoda of adznachayetsets vysok_ prafes_yanal_zm to a kalektyv. Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1981.

Chorus. The Pach ў a pile dzeynasts at 1964 Argan_zava ў і a k_rav ў to choruses are heard rabotn_k culture of Respubl_k_ Belarus _gar Pa¸lav_ch Chern_k. Pershaye performance ў 1965 of a prynesl Pospekh to a kalektyv, і z tago to hour yon pastayanna to a ¸dzeln_chaa ў garadsk_kh, rayonny, respubl_kansk_kh aglyadakh-competitions, festyvalyakh. 3rd 1978 Hannah Pa¸la¸na Shchamyalyova yuravat to choruses. To 3 kalektyva pratsaval_: vypuskn_k Akadem іі muzyk_ Anatole _vanav_ch Shybut, vypuskn_ets M_nskaga _nstytuta of culture V. M. Pal_vyanok. At 1989 chorus of an uznagarodzhana to dyploma for Lyats і, our song" ў ¸dzet at an aglyadze-competition, prysvechany pamyats_ Ts_tov_cha, at 1996 hundred ў to la¸reata of an ablasnog festyvalyu "Lyakhav_chy, at 1998 — to dyplamant of 1 hectare festyvalyu national tvorchasts_ "Belarus — May the song". Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1971.

Chorus of the veteran ў vayna і prayets. Zasnavana ў 1987 Pershy k_ra¸n_k — Nadzey M_khayla¸n Kandrashuk, a kantsertmaystra Anatole Ya¸genav_ch Prakapyuk, Larysa Ya¸gena¸na Sharshunov_ch. To 3 kalektyva pratsaval_ vyaduchyya spetsyyal_sta: Ya¸gen _vanav_ch Prakapyuk, Svyatlana M_kalaye¸na Zhuk. At a kalektyva 30 udzeln_k ў. Hormaystar Valyants_na M_khayla¸na Pal_vyanok, Tazzyan Pyatro¸n Grytsuk's kantsertmaystar. Kalekta ў to an udzeln_chaa ў ablasny svyata, festyvalyakh veteransk_kh haro ў, pravodz_ts vyal_ky vayenna-patryyatychny work syarod moladz і, navuchenets ў schools of the city і rayona. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1995.

Tsyrkavy studyya "Soneyka". Stvorana ў Pershy k_ra¸n_ky was 1982 V. K. Talstapyatava. For reptiles _snavannya studyya ¸dzeln_chat ў tsyrkavy displays of an estrabottom-gulnyovykh to pragra, muzychny teatral_zavany performances. Uzrost studyyets ў hell 3 yes 20th reptile ў. 3rd 1995 studyyu to a ¸znachalvaa of vypuskn_ets to a kalektyv Zh.P.Drugak. Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1982.

Shakhmatna-shashachna amatarsk_ club. Stvorana ў 1985 of the 3rd 1987 of a kalekta ў to T. A. Sapega's uznachalvaa. Asno¸nyya zadacha of club — papulyaryzatsyya chess і shashak syarod a naseln_tstva, razv_zzyo a tvorchaga to a patentsyyal, argan_zatsyya a volnaga to hour of a naseln_tstv. The club of an uznagarodzhana dyplomam_ і the II steps for akty¸na ¸dzet I at ablasny svyata. At 1999 on the basis of club of a pravedzena respubl_kansk_ shashachna turn_r z to udzela vyaduchy the checkers player ў Belarus Gastsyam_ of club byl_ chatyrokhrazova chemp_yon to light of a pas A. Gantvarg's checkers, m_zhnarodna A. Kavalyo's grosmaystar ў, A. Alyaksandra ў. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1995.

A. Ya. Prakapyuk

Kalektyva dz_tsyachay schools of a mastatstv ў Mr. Kobryna

Dz_tsyacha bayans orchestra. Stvorana ў 1993 Mr. K_ra¸n_k і a dyryzhor — Larysa Ya¸gena¸na _parshunov_ch. At orchestras 30 udzeln_k ў. Akramya bayan ў і akardeona ў yosts group string national і ¸darny _nstrument ў. At a repertura music of different eras. Arkestr to a supratso¸n_chaa z to patten haravy kalektyva of "Kupal_nk", ledges ў rol_ supravadzhennya. Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1999.

Harapy kalekta ў "Kupal_nka". Stvorana ў 1954 Mr. K_ra¸n_k і a dyryzhor — It is scarlet Anatolye¸na Pryymachuk. At a kalektyva 40 udzeln_k ў. At repertoires dukho¸ny music, tvor rusk_kh і foreign a klas_ka ў, suchasny an a¸tara ў, apratso¸k_ national pesen, natsyyanalny music. At ma_ 2002 of a kalekta ў an udzeln_cha ў at m_zhnarodny festyval_ haravy і _nstrumentalnay muzyk і, yak_ pravodz і ў sya ў Glarus (Shveytsaryya). Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1997.

Kalektyva Kobrynskaga of a rayon

Ensemble national muzyk_ "Ran_tsa" of a recreation center of a _nstrumentalnag of plant. Stvorana ў 1990. At Iago Skladze rabotn_k_ pradpryemstvo. K_ra¸n_k — In.І. Selyadtso ў. Repertuar skladayuts raznastaynyya pas genres і reg_yanalnay prynalezhnasts_ belarusk_ya, rusk_ya, polsk_ya pesn_ і _nstrumentalny music of a m_nulag. Kalekta ў udzeln_k mnog_kh festyvalya ў national tvorchasts і, a dyplamant of 8 hectares M_zhnarodnaga festyvalyu national muzyk_ "Zv_nyats cymbals і garmon_k" at of Pastava, Respubl_kanskaga festyvalyu belaruskay polk_ ў Mr. Chachersku і _nsh. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1993.

Ensemble national muzyk_ "Ran_tsa"

Ensemble national muzyk_ і pesn_ "Kobrynsk_ya muzyk і". Stvorana ў 1997 Mastatsk_ k_ra¸n_k — In.І. Selyadtso ў. At a kalektyva 9 udzeln_k ў — supratso¸n_k_ m_l_tsy_ Kobrynskaga of a rayonnag addzet ¸nutrany a spr ў. At repertoires narodnyya pesn і, tvor belarusk_kh a kampaz_tara ў. Ensemble — a dyplamant festyvalyu national tvorchasts_ "Belarus — May the song" (1998), to an aglyadu-competition mastatskay samadzeynasts_ syarod ustano ў і padrazdzyalennya ў M_n_sterstva ¸nutrany a spra ў Respubl_k_ Belarus, an ablasnog to a competition mastatskay samadzeynasts_ a supratso¸n_ka ў m_l_tsy_ Pacii і Belarus_ (Smalensk, 2002). Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 2002.

Ensemble pesn_ і muzyk_ "Zaran_tsa" of Magdal_nskaga of a selskag of Recreation center. Stvorana ў 1991 Mastatsk_ k_ra¸n_k — A.P.Bukach. At a kalektyva 12 udzeln_k ў. At a skladza of a _nstrumentalnag of ensemble a bayan, a skrypk, a tambourine, a trashchotka, trokhvugoln_k і _nshyya ¸darna-shumavyya _nstrument. Repertuar of ensemble of a raznastayna. Kalekta ў — a dyplamant of 4 hectares festyvalyu ¸kra_nskay pesn і, the ablasnoga is sacred "Gray, garmon_k" (of Byaroz), M_zhnarodnaga festyvalyu a narodnaga of the dance "Palesk_ Karagod" (P_nsk), a respubl_kanskag to an aglyadu-competition a¸tarskay pesn_ (M_nskaya voblasts), an ablasnoga festyvalyu a falklorna-etnagraf_chnaga of a mastatstv of "Talakukh to _" (Baranav_tsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences). Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 2001.

At an hour of performance of ensemble pesn_ і muzyk_ "Zaran_tsa" of Magdal_nskaga of a selskag of Recreation center

Club of an amatar ў to folklore of "Magdal_n" of Magdal_nskaga of a selskag of Recreation center. Stvorana ў 1987 Mr. Zasnavaln_k to a kalektyv — A.P.Bukach. 3rd 2002 mastatsk_ k_ra¸n_k — N. V. Bunev_ch. At a kalektyva 11 udzeln_k ў. "Magdal_na" May 2 sektsy_. "Spadchyna", yaky to a vyadza poshukavy dzeynasts, zaymayetsets f_ksavanny і prapaganday abradavay paez іі, ep_chnaga і praza_chnaga of a genre ў, reg_yanalnaga of dance. Sektsyya dekaraty¸na-prykladnoga of a mastatstv to an argan_zua vysta¸k і, stvaraa stsen_chnyya kastsyuma. Kalekta ў — a dyplamant of 1 hectare M_zhnarodnaga festyvalyu to folklore, ablasny festyvalya ў natsyyanalny cultures, an ablasnog festyvalyu a falklorna-etnagraf_chnaga of a mastatstv of "Talakukh to _". La¸reat of 1 hectare і 2 hectares respubl_kansk_kh festyvalya ў natsyyanalny cultures. Kalekta ў pradsta¸lya ў the Russian Academy of Natural Sciences і voblasts at Polynchy, Ukra_ne. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1995.

Falklorna of a kalekta ў "L_tsv_nyanka" of Batchynskaga of a selskag of Recreation center. Stvorana ў 1986 Mastatsk_ k_ra¸n_k — U. M. Shabl_tsk_. At a kalektyva 16 udzeln_k ў. Asno¸na k_runak tvorchay dzeynasts_ — a zbor, the zakhavayena і promotion of a myastsovag to folklore. For an hour _snavannya kalekta ў a padrykhtava ў shmat ts_kavy to pragra: teatralnyya displays "Vyasyolaye a svata¸stvo", "Zaprashayem on vyachork і", "Ruchn_k — my wood", an udzeln_cha ў at Days of culture of Kobrynshchyna ў Brest (2000), an aglyadza of a vakalna-haravog of a mastatstv "Lyats і, our song", at rayonny competitions і festyvalyakh. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1999.

Harava of a kalekta ў "Sv_tanak" of Recreation center AAT "Kobrynsky Selgastekhn_ka". Stvorana ў 1985 1985 — 1999 Hannah Pa¸la¸na Shchamyalyova was Argan_zataram і k_ra¸n_ky Iago ў. 3rd 2000 of a kalekta ў to an uznachalvaa Alesya Pakhom_kava. At repertoires narodnyya pesn_ ў apratso¸ets of a kampaz_tar ў, tvor belarusk_kh a kampaz_tara ў: l_rychnyya ("At pol_ a byaroza", "Tsv_la of a rab_n"), vyasyolyya, zadornyya ("Shchabyatukh"), patryyatychnyya ("Gordasts і glory tvy, Belarus") і _nsh.; usyago 34 tvor, z _kh 18 haravy, shmat yak_ya z _kh vykonvayutsets ў to Rukh. On a pratsyaga mnog_kh a reptile ў to a kalektyv to akampanua M_kalay Stsepanyuk. Pra choruses of an argan_zavana ensemble national _nstrument ў. Kalekta ў — akty¸na ¸dzeln_k rayonny, garadsk_kh і ablasny an aglyada ў mastatskay samadzeynasts_. Uznagarodzhana to dyploma of a sakrataryyat pra¸lennya Sayuza of a kampaz_tar ў the USSR on the 2nd Usesayuzny festyval_ a narodnaga of a mastatstv (1987), to dyploma of Federatsy_ of a prafsayuz ў Belaruskay (1999). Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1999.

On the stsena of a harava of a kalekta ў "Sv_tanak" of Recreation center AAT "Kobrynsky Selgastekhn_ka"

Chorus of Balotskaga of a selskag of club. Stvorana ў 1969 Mr. K_ra¸n_k — A. Ya. Prakapyuk, yak_ prado¸zha ў to a sprav batsk_ I.І. Prakapyuka, the musician's talenav_taga, shchyray smother a chalavek. At a kalektyva 23 udzeln_k_. Kalekta ў — la¸reat 2-hectare round of 1 hectare of Usesayuznaga festyvalyu national tvorchasts і, udzeln_k festyvalya ў national tvorchasts_ on Ukra_na, at M_nsku, ukra_nskay pesn_ ў to Brestsa (2000). Uznagarodzhana to dyploma of the union of a kampaz_tar ў for promotion national pesn_. Neadnarazova to a belaruskaa to the telebachayena і radyyo zap_sval_ performance to chorus for radyyoteleperadach "Spadchyna", "Radanod". Pra choruses of an argan_zavana of a kalekta ¸-spadarozhn_k. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1994.

Chorus of Balotskaga of a selskag of club

Chorus of Dz_v_nskaga of Recreation center. Stvorana ў 1980 hour to argan_zatara і k_ra¸n_ky to chorus V. M. Gapanov_ch — talenav_ta і add-ons svayoy to a sprava chalavek was Do¸g_. At a kalektyva 25 udzeln_k ў. At repertoires belarusk_ya, rusk_ya, ukra_nsk_ya dukho¸nyya і myastsovyya pesn_. Kalekta ў — a dyplamant of an ablasnog festyvalyu a narodnaga of a mastatstv "Belarus — May the song" (1998). Yong Zhadangy gosts mnog_kh ustano ў cultures of a rayon. Akty¸na ¸dzeln_k rayonny merapryemstvo ў. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1986.

Chorus "Zalesachka" of Zaleskaga of a selskag of Recreation center. Stvorana ў 1980 Mastatsk_ k_ra¸n_k — V. M. Pal_vyanok. At a kalektyva 22 udzeln_k і, yon May vyal_ky і a raznastayny pragrama. Zalesk_ya artysta ¸dzeln_chal_ ў m_zhnarodny festyvalyakh to folklore ў Lutsk (Ukra_na), "Paleskaye summer z to folklore" (1997), festyvalyakh a narodnaga of a mastatstv "Belarus — May the song" (1998), "Nadbuzhansk_ya of a byaseda" (1993, 1995). Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1993.

Chorus "Kolas" of Garadzetskaga of a selskag of club. Stvorana ў 1981 Mastatsk_ k_ra¸n_k — are deserved rabotn_k culture І. P. Chern_k. At a kalektyva 15 udzeln_k ў. Aryg_nalnasts, high mastatsky kashto¸nasts numaro ў, kantsertny to pragra, raznastaynasts to repertoire — harakternyya rysa of a tvorchag of a partret to a kalektyv. І. P. Chern_k — a¸tar mnog_kh a tvor ў, a spetsyyalna nap_sany for chorus — pesn_ to "Native land", "Edge belarusk і", "Edge my Palesk і". Kalekta ў acting z kantsertam_ ў mnog_kh garada of Brestskay voblasts і, on ablasny і respubl_kansk_m telebachann і, a vyyazdzha ў at Balgaryyu, Polynchu. "Ear" — la¸reat 2 hectares of Usesayuznaga festyvalyu samadzeynay mastatskay tvorchasts_ pratso¸ny, udzeln_k festyvalyu M_zhnatsyyanalny cultures (Brest). Uznagarodzhana to diplomas і, dyplomam_ different steps. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1983.

Ledges chorus "Kolas" of Garadzetskaga of a selskag of club

Chorus "Sv_tanak" of Arekha¸skaga of Recreation center. Stvorana ў 1986 Mastatsk_ k_ra¸n_k — І. V. Boyts_k. At a kalektyva 18 udzeln_k ў, yon May vyal_ky і a raznastayny pragrama. Kalekta ў — udzeln_k respubl_kansk_kh festyvalya ў "Guchats cymbals і garmon_k" (Mag_lyo ў), ukra_nskay pesn_ (M_nsk), an ablasnog festyvalyu a haravoga of a mastatstv "Lyats і, our song" (Lyakhav_chy). 3 kantsertam_ chorus of a pabyv ў at the Carpathians і garada of Charnamorskaga of a ¸zbyarezhzh. Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 1993.

Chorus "Sv_tanak" of Arekha¸skaga of Recreation center

Chorus H_drynskaga of Recreation center. Stvorana ў 1960 of the 3rd 1982 mastatsk_ k_ra¸n_k — I.І. Les_k. At choruses 22 udzeln_k_. Hole to an akampanua orchestra national _nstrument ў. At repertoires belarusk_ya, rusk_ya, ukra_nsk_ya pesn і, tvor suchasny a kampaz_tara ў. Kalekta ў — pastayanna ¸dzeln_k a kantserta ў mastatskay samadzeynasts_ ў to a goradza і to the rayena, shmatl_k_kh an aglyada of a ¸-competition ў, it is sacred national tvorchasts_. The Dyplamant of an ablasnog the vakalna-haravoga of a mastatstv "Lyats і, our song" is sacred (2000). Zvanne of a narodnag of a prysvoyen ў 2001.

Spyavaye chorus H_drynskaga of Recreation center

V. V. P'yantsava

Kalektyva Dom tvorchasts_ young Kobrynskaga of a rayvykankom

Ensemble of the dance "Pralesachk _". Stvorana ў 1974 Mr. K_ra¸n_k — Svyatlana of a _os_fa¸n Chyrun. At repertoires of ensemble falklornyya, syuzhetnyya, narodnyya і suchasnyya estradnyya dances. Kalekta ў an udzeln_cha ў at telev_z_yny respubl_kansk_m festyval_ "Chyrvonyya gvazdz_k і", at the 2nd Usesayuzny festyval_ national tvorchasts і, competitions і festyvalyakh "We tak_ya roznyya", "Belarus — May the song", "Rytma maladosts і", "A mustache we to childbirth z dzyats_nstvo" і _nsh. S.I.Chyrun for a padrykhto¸ka і ¸dzet a kalektyva ў M_zhnarodny festyval_ a reg_yanalnaga of the dance "Palesk_ Karagod" (2000) of an uznagarodzhan of Ganarovay gramatay. Kalekta ў і lepshyya vykana¸ets — Maks_m Shybun, Elv_ra Yarashuk, Alyaksey a _vashka, Natallya Vyacherskaya, Alyaksandr Grybo¸sk і, Alyona Kuksachova, Yury Gapasyuk, Alyaksandr Boguk, Anastas_ya Hadako¸skaya — stal_ dyplamantam_ Respubl_kanskaga festyvalyu a narodnaga of the dance "Belarusky Pole". Alyaksandr Boguk, Anastas_ya Hadako¸skaya, Maks_m Shybun, Elv_ra Yarashuk, Natallya Vyacherskaya, Alyaksandr Grybo¸sk і, Maryya Grytsuk, Andrey Kavalchuk, Aliaksangdra Kot, Alyaksandr Shukelov_ch stal_ dyplamantam_ ablasnoga festyvalyu "Talakukh to _". At ansambl_ 120 hlopchyk ў і dzya¸chynak va ¸zrosets hell 5 yes the 15th reptile ў. Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1995.

Studyya vyya¸lenchaga of a mastatstv. Stvorana ў 1974 Mr. K_ra¸n_k — Anatole Rygorav_ch Zubro ў. S_stema a zanyatka ў, the atmosphere that to a panua ў study_ on zanyatka, a sadzeyn_chaa to a maks_malnam raskryzzyu a tvorchaga to a patentsyyal. Yunyya mastak_ — udzeln_k_ garadsk_kh, rayonny, ablasny exhibitions dz_tsyachay tvorchasts і, respubl_kansk_kh mastatsk_kh a competition ў і m_zhnarodny the project ў YuNESKA. Works of studyyets ў vysta¸lyal_sya ў to Angola, Herman іі, Belg іі, Gretsa і, Yapon іі, to Tun_sa, Yugaslav іі, _tat іі, Frantsa і, N_derlandakh, Polynchy, Chekhaslavak іі і _nsh. Prafes_ynym_ mastakam_ stal_ vypuskn_k_ study_ V_tal Traf_ma ў, Eduard Kachan, Natallya Skarga, Barys Sal_vonchyk і _nsh. Zvanne national prysvoyena ў 1983.

Variety studyya "Kryn_tsa". At verasn_ 1979 of a pra garadsk_m the House of a p_yaner ў і a shkoln_ka ў ў estradna stvorana Kryn_tsa ensemble. K_ra¸n_k — M_kalay _gnatav_ch Matsvyaychuk. Dzets_ z vyal_k_m zadavalnenny vuchyl_sya _grats on different muzychny _nstrument, spyaval_ pesn_ different a genre ў. Kalekta ў hundred ў to pastayanny udzeln_ka kantsertny to pragra of the city, rayon, voblasts_. Udzeln_k_ ensemble pabyval_ on telev_z_yny respubl_kansk_m festyval_ "Chyrvonyya gvazdz_k і", at lagers "Artek". To 3 hours ensemble peraros at variety studyyu, a dza of zaymayetsets heating 40 hlopchyk ў і dzya¸chynak. At repertoires — suchasnyya estradnyya pesn і, dz_tsyachyya pesn_ z a multf_lma ў, belarusk_ya narodnyya pesn_ ў suchasnay apratso¸ets, aranzhyro¸k_ yes national pesen M.І. Matsvyaychuka. Syarod lepshy sal_sta ў: Natallya Trush, Natallya L_pskaya, Natallya Dzyan_sava, Natallya Lya¸chuk і L_l_ya Left. Yana a neadnarazova byl_ la¸reatam_ ablasny festyvalya ў "Rytma maladosts і", "Belarus — May the song", a telev_z_ynaga festyvalyu "A mustache we to childbirth z dzyats_nstvo". Zvanne of a ¸zornag of a prysvoyen ў 1987.

G. D. KabakovaComments


Names of articles

Search in the website

Our partners