Articles about Kobrin: Spiritual culture

Kobrynski system

Syarod of a system ў a zakhodnyaga of Palessya asabl_vay zavershanastsyu a form ў і v_rtuoznay raspratso¸kay to an ornament of a zhanochag of a kastsyum of vyluchayetsets of Kobrynsk_ a system, yak_ a bytava ў at XIX — to an ear of the XX Art. of a peravazhn on terytory_ Zhab_nka¸skaga і Kobrynskaga of a rayon ў. To Kashul shyl_ z samatkanaga of an adbelenag of a palatn, kro_l_ z pramym_ plechavym_ to ¸sta¸ka і, planachkay-man_shkay і stayachy ts_ adkladny ka¸nyar. Rukava zakanchval_sya falbonkam_ ts_ to cuffs і, azdablyal_sya vyshy¸kay to roofs, padl_kovay gladdzyu, to "rosp_sa", vyraza і, to radzy uzorysty abusive tkatstva і marshchenny tkan_na. Drobna¸zorysta of a geametrychna of Abo of a rasl_nna ornament, vykanana chyrvona-mal_navym_ z nevyal_k_m_ ¸krap_nam_ chornaga, belaga ts_ tsyomna-s_nyaga to a color to n_tka і, razmyashcha¸sya vuzk_m і, adnolkavay shyryn_ shlyachkam_ ў pado¸zhny ts_ papyarochny to a pas napramk ¸syoy paverkhn_ sleeves ў.

Fartukh, pashyta z 2 Polak of a _lnyany tkan_na ў zborka, azdablya¸sya nakshtalt kashul_ z vykarystanny branaga of a tkatstv, chyrvony, black і s_n_kh shlyak. Admetnastsyu a kobrynskaga I build z'ya¸lyaetsets a way nashennya fartukho ў. Verkhn_ fartukh ў karatseysha і z-pad Iago Vyglyadva ў asno¸na ornament of a n_zhnyag of a fartukh. The summer Christmas linen spadn_tsa ("palatnyan_k") was sewed z 4 Polak serabrysta-belay tkan_na, vykananay at tekhn_ets of a shmatn_tovag of a tkatstv ў kryzha, akenets, pask_. Uprygozhvalasya papyarochnym_ arnamentavanym_ shlyakam_ z chyrvony n_tak — adny shyrok_m a hem і shmatl_k_m_ vuzk_m_ embroider with a pas Iago.

Kobrynsk_ system. Zhanchyncha ў Christmas kastsyuma. Vyosk Dz_v_n.

To hours shlyak_ rab_l_ ў tekhn_ets of a branag of a tkatstv. The Pyaredny shelf spadn_ets is frequent afarmlyalasya ў _nshy, bolyp nasychany, a rytma shlyako ў that nadavat yoy vyglyad a fartukh. At BDMNA_P zakho¸vayetsets kalektsyya tak_kh "a palatnyan_ka ў" z vyosak Lel_kava і Dz_v_n. At century Lel_kava svyatochnyya lnyanyya spadn_ets mel_ to a nazv "фартух". (Zap_sa ў S. Borys.)

Asabl_vay prygazhostsyu vyluchayutsets dz_v_nsk_ya andarak_ (century Dz_v_n early was to myastechka). Vyrablyal_ _kh z 4 Polak of a chyrvonag of cloth ts_ pa¸sukna, zapo¸neny vuzenk_m_ vertykalnym_ l_n_yam_-prasno¸kam_ z s_n_kh, zyalyony, zho¸ty, white, mal_navy n_tak. On a belt of spadn_ets zb_ralasya ў skladk і, n_z padshyva¸sya palasy z zho¸tay ts_ chornay tkan_na. At BDMNA_P zakho¸vayetsets nekalk_ a copy ў tak_kh spadn_ts to an ear of the XX station Bezava-f_yaletavyya andarak_ nas_l_ zhanchyna vyosak to Padbyarezza, Zavuzho¸e і Habov_chy. Radzy andarak shyl_ z chornay ts_ tsyomna-s_nyay tkan_na z white і, zyalyony і, s_n_m і, f_yaletavym_ prasno¸kam_. At century Habov_chy andarak_ shyl_ a taksama z a shera-mal_navaga, a zyalyona-sheraga ts_ a zyalyonaga of cloth. Spadn_tsu padpyarazval_ weaved at roznakalyarovyya fell wasps to belts z kutasam_. Sukonna of a zhanocha belt nazyva¸sya ў century Lel_kava "krayka".

To Zredk kastsyum dapa¸nya¸sya to garseta. On terytory_ Kobrynskaga of a rayon byl_ raspa¸syudzhana 2 asno¸nyya typa of zhanochy sleeveless jackets: z adrazny sp_nkay і pramym_ sutselnym_ to regiments і, and taksama sutselnyya do¸g_ya bezruka¸k_ z razrezam_ to a ¸n_za. On a zakhadza of a rayon bezruka¸k_ not nas_l_.

The most kalarytny і a malya¸n_chy chastka of a zhanochag of a kastsyum — gala¸nyya ¸bor. At residents of Kan of XIX — to an ear of the XX Art. to sustrakal_sya two typa skladany gala¸ny an attire ў: chapets-tkanka-hustka і chapets-nam_tka. Nam_tka of a ¸ya¸lyal Saba pado¸zhana kavalak palatna (55 — 60 cm shyrynyoy і 310 cm da¸zhynyoy) z _lnyany adbeleny n_tak, uprygozhvalasya myarezhkay, vyshy¸kay bava¸nyanym_ chyrvonym_ n_tkam_. Yae zakruchval_ it is atop smooth zachasany valaso ў, sabrany on patyl_ets ў a bunch ts_ to a gulk, nakshtalt "a grechaskaga of a vuzelchyk", і zamatsavany nevyal_chk_m, z dalon, to knitted chepchyka. To Zverkh a nam_tka abv_valasya vuzkay dyyademkay ("k_lbaskay"), utvarayucha a prygozhy drap_ro¸ka vakol to a tvar і on the spena. Kastsyum dapa¸nya¸sya shyynym_ ¸prygozhannyam_ — to patserka і, to stuzhka і, abrazkam_ ("to lygmana і").

Muzhchynsk_ kastsyum sklada¸sya z kashul_ navypusk, padpyarazanay to belts, nagav_ts і a gala¸noga to a ¸bor — shapk_ z to chatyrokhvugolny tops ts_ a salamyanaga of a cap, an azdoblenag ¸zorystay tasyomkay a pas to a versa і kakarday. Naybolsh pashyranay on Kobrynshchyna there was a pal_kovy shirt. Pal_k_ pramavugolnay forms ¸shyval_sya on plyacha pam_zh asno¸nym_ to regiments і that a rab_la a shirt of a zanadt shyrokay, to Tam Wakol shy_ Yana zb_ralasya ў zbork_. Nagav_tsa shyl_sya z rombapadobnay ts_ square usta¸kay.

   Zhanchyna ў to a kastsyuma z nam_tkay. Vyosk Ya¸s_mav_chy.

Gala¸nyya ¸bor, kashul і, spadn_ets, fartukh і, nastoln_k і, ruchn_k_ to hours azdablyal_ vyshy¸kay. On po¸dn_ Kobrynskaga of a rayon of naz_rayetsets asabl_vy ¸stoyl_vasts a geametrychnaga "нашывання". Vyshy¸ka of a ¸ya¸lyal Saba, a yak of a prav_l, sukupnasts ra¸naznachny a bardzyura ў, razmeshchany on pe¸nay adleglasts_ adz_n hell adnago. On an ear of the XX Art. atrymal_ to the pashyreena apl_katsyya, a vyshy¸ka to kryzhyka, and a taksama of a rasl_nna an ornament.

Verkhn_m adzenny muzhchyn і zhanchyn sluzhyl_ belyya nyadublenyya kazhukh_ і sukonnyya sv_ta (latukh і), yak_ya shyl_sya z belaga, sheraga ts_ karychnevaga of cloth. At BDMNA_P zakho¸vayetsets kalektsyya sv_t z vyosak Belsk, Dz_v_n, Lel_kava, Rukhov_chy, Habov_chy. Yana pradsta¸lena 2 typam_ — to vusa і z padraznym_ bachkam_. Cover sv_ta z to vusa zaklyucha¸sya ў nastupny: sp_nka rab_lasya sutselny, rat smooth, and ў bakavyya seams ¸sta¸lyal_sya trokhvugolnyya kl_na - "vusa". At drug_m to a sv_ta typa a pyaredny chastka skladalasya z 2 sutselny Polak, the sp_nka on l_n іі z Bako ў padrazalasya, and ў tsentra of a prykladn on 9 — 12 cm was found by neadrazny. Padraznyya bachk_ pryzborval_sya і pryshyval_sya yes top chastk_. Such sv_ta of a shchyln ablyagat a f_gura. On ka¸nyara, grudzyakh, tank kl_na, to hours і a pas edges of a sleeve ў latukh_ azdablyal_sya strakatym_ pyshnym_ kutasam_ і vyshy¸kam_ mal_navy і, zyalyony і, s_n_m і, ruzhovy і, chyrvonym_ і blak_tnym_ n_tkam_. To hours zamest vyshy¸k_ vykarysto¸val_ to an abshy¸k cord ty zha color ў і chornay tasmy. At residents of Kan of the XIX Art. atrymat to the raspa¸syudzhvayena і to a karotkaa top to the adzeena — a jacket.

Yes a getaga to hour on Kobrynshchyna not peravyal_sya maystry і, yak_ya vedayuts shmatl_k_ya sakreta of a tkatstv і vyshy¸k_. At century Dz_v_n to tkatstva of zaymayetsets of Gunn of a _gnatsye¸n Shudry, 1929 of N.Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners