Articles about Kobrin: As a part of the Russian Empire

Performance syalyan Garadzetskay volasts_

At pareformennay Belarus_ chastym_ byl_ sutyknenn_ syalyan z myastsovym_ ¸ladam_. Peravazhna yany ¸zn_kal_ a yak an agrarian baratsba syalyan і z'ya¸lyal_sya samaabaronay, to adkaza on dzeyann_ ¸lad. To Yaskravy pryklada tak_kh hvalyavannya ў became performance ў 1874 syalyan Garadzetskay volasts_ to Kobrynskaga of a pavet. Yano adbylosya ў adkaz on the spagnayena to a penalty for are unauthorized a zhyvyola pasture on sprechny z to pameshchyka P. Shteram pasture.

Sprechna of a balotna-lugava ¸chastak zyaml_ (heating 3 thousand dzesyats_n) a zda¸na serve ў to syalyana vyosak as Dashev_chy, An_skav_chy, Chal_shchav_chy, Dub_na, Staradubtsa, Vatsev_chy, Melyankov, Sav_l_ to mesets to a zhyvyola pasture. At hour of work praverachnay kam_s іі (zaymal_sya praverkay і vypra¸lenny usta¸ny diplomas, skladanny redemption the act ў) to syalyana was Iago's prapanavana vykup_ts. Adnak z gety Yana not pagadz_l_sya і pachal_ ў to an ear of the 1870th of a reptile ў zyamelny sprechka z to pameshchyka. Sprechka was a vyrashana ¸ladam_ on karysts an aposhnyaga.

Ty not mensh to the syalena pratsyagval_ it is unauthorized karystatsets to ¸chastka for what ў 1874 of a m_rava suddzya prygavara ў _kh yes a grashovaga to a penalty ў to a bag of 1643 rubl_. 23 verasnya for spagnannya to a pryba penalty ў sudova of a pryst ў Krachkev_ch. To Syalyana naadrez admov_l_sya vyplats_ts pennies і zayav_l і that n_ ў yak_m time not dapustsyats sale of a zhyvyola.

Z in the skin afternoon of a stanov_shch ¸syo bolyn abvastralasya. At tak_kh umova of a sudova of a pryst ў ў vymushana of zvyarnutsets of a pas to a dapamog yes pal_tsy_. 7 l_stapad ў Iago Rasparadzhenne were a nak_ravana bolyp for 200 pal_tseysk_kh. To Alya Syalyana, perakhodzyacha z one vyosk_ ў another, not dapusts_l_ _kh yes to a vop_s mayomasts_.

Mustache calling ¸lad, sk_ravanyya on the ¸ts_kham_rvayena syalyan, akazal_sya bezvyn_kovyya. To Tam Pawodlie rasparadzhennya the governor's grodzenskaga Ya. A. Zurava ў "мяцежныя" vyosk_ 15 l_stapad byl_ ¸vedzena z companies of 104 hectares of Ustsyuzhskaga of a pyakhotnag a stick on the chal z to padpalko¸n_ka Kudaro¸sk_m. Adnak, nyagledzyacha on a padtrymka of vaysko¸ets ў, to a prystav ¸dalosya ap_sats to a zhyvyol tolk_ ў 9 gaspadaro ў. Not padzeyn_chal_ on syalyan navat arysht і to the znyavoleena ў kobrynsk_ a jail naybolyp akty¸ny an udzeln_ka ў vystuplennya — syalyan vyosk_ Chal_shchav_chy M_kalaya Gapelyuka, Rygor і Alyaksandra Chern_ka ў. S_tuatsyya ¸skladn_lasya nastolk і that ¸lada nak_raval_ on mesets padzy yashche z companies of soldiers.

Napruzhanasts baratsba of a prymus_l of ¸myashatsets ў kanfl_kt governor. 24 l_stapad yon pryba ў at Dashev_chy, Iago's dza ¸zho chakal_ kamandz_r a stick, nachaln_k a zhandarskaga ¸pra¸lennya Kobrynskaga і Pruzhanskaga of a pavet ў, pavyatova spra¸n_k, _nshyya sluzhbovyya persons. Gubernatar of a zakl_k ў syalyan dobraakhvotna zaplats_ts penalty, Alya tyya kategarychna admov_l_sya geta zrab_ts. Tada was it is thought pachats vop_s syalyanskay mayomasts_. Adchuvayucha svayo to a byass_lla, syalena skaryl_sya. Pad vechar 26 l_stapad of Yana ¸nesl_ pennies, arysht z _kh mayomasts_ ў znyata.
 

U.P.Kruk.Comments