Articles about Kobrin: As a part of the Russian Empire

Kobrynsk_ pavt

Adm_n_stratsyyna-terytaryyalny adz_nka ў 1520 — 1566 at Padlyashsk_m a vayavodstvo of Vyal_kaga of knyastvo L_to¸skaga and 1795 at Brestsk_m a vayavodstvo of Rechy Paspal_tay, 3rd 1795 at Slon_mskay, 3rd 1797 at L_to¸skay, 3rd 1801 at Grodzenskay gubernyakh Ras_yskay _mper і, 3rd 1921 at Palesk_m a vayavodstvo of Polypchy, 3rd 1939 at BSSR (sazhnya 1939 at Brestskay voblasts і).

Tsentr — Mr. Kobryn. At 1886 at paveets 31 volasts: Adryzhynsky, Azyadky, Antopalsky, Asavetsky, Asa¸n_tsky, Balotsky, Bezdzezhsky, Brashev_tsky, Valavelsky, Varatsev_tsky, Verkhalesky, Garadzetsky, Dz_v_nsky, Drag_chynsky, Druzhylav_tsky, Zalesky, Zb_razhsky, Zyola¸sky, _vana¸sky, _lasky, Kaz_shchansky, Kobrynsky, Makransky, Motalsky, Opalsky, Padalesky, Pruska¸sky, Ragaznyansky, Stryg_nsky, Syakhnov_tsky, Homsky. At studzen_ 1940 pavt skasavana, Iago terytoryya a ¸vayshla ў a warehouse of Kobrynskaga і susedn_kh a rayona ў.

L.R.Kazlo ў.Comments