Articles about Kobrin: As a part of the Russian Empire

To the zvyazana woods z Kobrynshchynay

Grybayeda ў Alyaksandr Syargeev_ch (15.1.1795, to the pavodla _nshy kryn_ts 1790 Maskva — 11.2.1829). Ras_ysk_ p_smenn_k і dyplamat. Vuchy¸sya ў Masko¸sk_m un_vers_teets, 3rd 1812 serve ў at an automated workplace іі (1813-1816 at Kobryne і to Brestsa). 3rd 1816 is at Petsyarburgu, a dza of a syabrav ў z A. S. Pushk_ny. Shyrokaya vyadomasts prynesla hole kamedyya "Mountain hell to reason" (nap_sana ў 1822-1824, vydadzena ў 1833). At 1828 adpra¸lena the ambassador at Pers_yu, a dza to a zag_n ў hell of hands of a fanatyk ў.

Malakho¸ski Uladz_sla ў Yulyanav_ch (1827, byla mayontak Matsy Kobrynskaga of a pavet, infections of Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences — 7.10.1900), adz_n z k_ra¸n_ko ў pa¸stannya 1863 — 1864 at Polshchy, L_tva і Belarus_. Zakoncha ў Sv_slatskaya g_mnaz_yu, Petsyarburgsk_ _nstynut a _nzhyner ў a way ў znos_n. Adz_n z k_ra¸n_ko ў party_ "chyrvony", naybl_zheysha pamochn_k K. Kal_no¸skaga. Z chervenya 1863 uvakhodz і ў at Adtszel's warehouse of a k_ra¸n_tstv prav_ntsyyam_ L_tva, poty Vykana¸chaga of an addzel of L_tva. At fierce — to a sakav_k, cherven_ — zhn і ў n_ 1863 pa¸stantsk_ nachaln_k V_ln_. Naladzhva ў suvyaz_ z rusk_m_ to revalyutsyyaner і, z argan_zatsyyay "Zyamlya і will". Sa zhn і ў nya 1863 for myazhy on illegal stanov_shcha, a vyekha ў at Petsyarburg, poty at Kyon_gsberg, a dza ў pradsta¸n_ky Kal_no¸skaga, an udzeln_cha ў at vydann_ Glaus Z L_tva newspapers, zayma¸sya purchase і dasta¸kay zbro_ for pa¸stanets ў. 3rd 1866. zhy ў at English іі a stalemate to prozv_shcha Leon Varnerke. Naba ў wide vyadomasts to sheraga vynakhodak at the galena fotatekhn_k і, at 1875 a skanstruyava ў fotaaparat sa skruchanay kasetay, yak_ spetsyyal_sta l_chats to pratatypa of "Kodak". At the 1880th reptiles nekalk_ time ў a pabyva ў at Races іі, at t.l. at Moscow і Petsyarburgu, an udzeln_cha ў at fotavysta¸ka, at zasnavann_ sektsy_ a fatagraf іі Ras_yskaga a _mperatarskaga of a tekhn_chnag of a tavarystvo. Aposhn_ya reptiles zhy ў at Geneva.

Genadz K_syalyo ў, Vyachasla ў Shalkev_ch.
Entsyklapedyya g_story_ Belarus_. Mn 1999 T 5 Pages 57.

Mitskevich Yulyan Alyaksandr (1801 - 16.11.1871), yuryst, prafesar it is right. Malodsha brother of the poet Adam M_tskev_cha. Naradz і ў sya ў to Navagrudk. Zakoncha ў yurydychna faculty V_lenskaga of an un_vers_tet. At an hour of a studentstv of an akty¸n of a dzeyn_ch ў at a tavarystvo of a f_laret ў, for what ў aryshtavana і ў to a l_stapadza of 1823 — to a krasav_k of 1824 of an adbyv ў to the znyavoleena ў the Franciscan's klyashtara ў at V_ln_. At 1826 uznagarodzhana a yak of a lepsha the student, an atryma ў a step of a mag_str abodvukh the right ў. 3rd 1828 of a pratsav ў to nasta¸n_ka at Kramyanetsk_m l_tse_ to _, prafesar the rymskaga is right va St. Uladz_m_r's un_vers_teta ў K_ev (z 1835) і ў to Harkava (3 1840).

At 1857 clumps і ў mayontak Gubernya stalemate Kobrynam, dza zhy ў z syam 'yoy paslya to an exit ў to an adsta¸k (prykladna z 1859). Here yon at perapynka pam_zh gaspadarchym_ spravavam_ a rykhtava ў yes to a druk navukovyya prayets "Entsyklapedyya is right" і "A course of a rymskag of the right". For reptiles zhyzzya to Syam'yu M_tskev_cha ў neadnoycha navedval_ plyamenn_k_ — dzets_ Adam M_tskev_cha — Uladz_sla ў (upershynyu a slander ў Kobryn at 1861), Maryya (at 1862), pazny - Yuzaf.

At Kobryne on starada¸n_kh mog_lka heating Pyotr-Pa¸la¸skay of a tsarkva zakhava¸sya pomn_k on syameynay to mag_la M_tskev_cha ў. Here Alyaksandr's apracha of a pakhavana of Iago Zhonk Terez і son Frants_shak.

Radzevich Maryya [2.2.1863, century Pyanyuga Zelvenskaga of a rayon — 16(?).11.1944], the Polish p_smenn_tsa, a¸tar bolsh for 40 apovestsy і guided, prysvechany zhyzzyu paleskay shlyakhta і syalyanstvo, a pryrodza і to a pobyt simple lyudzy, and a taksama to a nastalg_chnam to a patryyatyzm, _deal_zatsy_ a patryyarkhalnaga of a m_nulag. A big chastka zhyzzya a pravyala ў a mayontka Grushava (Kobrynsk_ pavt), a dza the pile p_sat tvor, yak_ya drukaval_sya ў to Warsaw.

Tra¸gut Ramuald Lyudv_kav_ch (16.1.1826, century of Shastakov Kamyanetskaga of a rayon — 5.8.1864), adz_n z k_ra¸n_ko ў pa¸stannya 1863 — 1864 at Polyichy, L_tva і Belarus_. Padpalko¸n_k ras_yskay an automated workplace іі (1845 — 1862), udzeln_k Krymskay of a vayna of 1853-1856 z 1862 zhy ў at Vostr's mayontka ў Kobrynskaga of a pavet. At a krasav_ka of 1863 uznachat і ў Kobrynsk_ pa¸stantsk_ atrad, yak_ a dzeyn_cha ў to Paless і, ў a tsyazhka are wounded. Apynu¸shysya ў to Warsaw, pradsta¸lya ў _ntaresa of pa¸stanets ў for myazhy (at Paryzhy). Hole ў prysvoyena chyn general. Uznachal і ў at a kastrychn_ka 1863 Mr. Natsyyanalny ¸rad at Warsaw і reargan_zavany _m pa¸stantsky arm_yu. 30.3.1864 ў aryshtavana. Pavodle to a prygavor of a vayennag of court of a paveshana ў Varsha¸skay tsytadel_.

Sha¸chenka Taras Rygorav_ch (25.2.1814 - 26.2.1861), ukra_nsk_ the poet, the expert, revalyutsyyaner-demakrat. Z 1829 ў the prygonny servant — the pakayovy Cossack — a shtabs-rotm_stra leyb-gvardy_ a ¸lanskaga Pa¸l Vas_lyev_cha Engelgart's stick, yak_ ў zyaets of a kobrynskag of the baron Rygor Rygorav_cha Engelgart. At 1829 a pas to a daroza z Alypan at V_lnyu syam'ya P.V.Engelgarta z Tarasam Sha¸chenkam of a zayazdzhal ў mayontak R.R.Engelgarta ў century of Kustov_chy і nekator hour lived there.Comments