Articles about Kobrin: As a part of the Russian Empire

3 g_story_ Kobrynskaga of a vuchyl_shch

At cherven_ 1848 yes a m_n_stra of a national asveta zvyarnu¸sya papyachytsel Belaruskay navuchalnay akrug_ z pradsta¸lenny ab adkryzz_ ў Kobryne of a kazyonnag of an adnaklasnag of a prykhodskag of a vuchyl_shch, "incorporated bank dats magchymasts to poor dvarana, yak_ya zhyvuts there і ў navakoll і, at nabyzz_ _kh dzetsm_ hots pachatkovay adukayets і". Kobrynskaye garadsky tavarystvo collected pennies і on zyaml і that early nalezhat a skasavanama to a katal_tskam to a manastyr, pabudavat the house for a vuchyl_shch. Merkavalasya that to the ¸trymayena of a vuchyl_shch to a budza vests_sya for an income money ў hell l_kv_davany manastyrsk_kh a mayontka ў, yak_ya skladal_ 170 rublyo ў at a year. 3 those bags 100 rublyo ў planavalasya plats_ts to a nasta¸n_k, astatn_ya pav_nna pennies byl_ _sts_ on the atsyapleena і _nsh. expenses. To Mebl for piles srodk_ abyaets ў nabyts ganarova naglyadchyk a vuchyl_shcha ў Kobrynskaga of a pavet of Azheshk.

Adnak M_n_sterstva of an asveta admov_lasya vydatko¸vats kozhna year a neabkhodny bag, prapanava¸sha to Kobrynskam to a garadsky tavarystvo і to a ganarovam to a naglyadchyk "prynyats on a syaba to the ¸trymayena of a garadskog of a vuchyl_shch".
I ¸syo the navuchalny ¸stanova was an adkryta on srodk_ dobraakhvotny akhvyaravannya ў the member ў a garadskoga of a tavarystvo і zhykharo ў. Azheshka abavyaza¸sya shtogod davats 50 rublyo ў serabry. To Alya pennies pastupal_ it is irregular, і ў 1857 zag_azychanasts sklat bolsh for 232 rubl_. The I geta of a nyagledzyacha on ty that are new naglyadchyk Sk_rmunt, pryznachana on the posad ў 1853, abavyaza¸sya "akhvyaravats on karysts a vuchyl_shcha on 100 rublyo ў serabry kozhna year, pakul to a budza on getay to a pasadza".

Tolk_ ў ma_ 1857 M_n_sterstva of a f_nans ў pavedam_la papyachytselyu Belaruskay navuchalnay district і that 3 1 studzenya 1857 Grodzenskay to a state palatsa of a pradp_san vyplachvats to a nasta¸n_k of Kobrynskaga of a prykhodskag of a vuchyl_shch 170 rublyo ў 3 income ў skasavany manastyro ў.

Tickle nasta¸n_k Carle Catsel's vuchyl_shch pamyor at 1856, not dachaka¸shysya payments for a pile to prayets.

At 1855 at a vuchyl_shcha byl_ 82 vuchn і, at 1857 — 36. 3 _kh 18 z'ya¸lyal_sya dzetsm_ dvaran, 7 — myashchan, 3 — adnadvorets ў, 2 - volnaadpushchany, 3 - the soldier, 3 - syalyan.

N. M. Pl_sko.Comments