Articles about Kobrin: 1945 - Dozhinki

Z g_story_ pradpryemstvo ў Kobryna

ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA "PLANT OF THE PDRA÷L_CHNAG MASHYNABUDAVANNYA"

Zasnavana ў 1940 at Kobryne a yak ma shynna-traktarny maysternya (MTM). Azhyzzya¸lyala ramont tractor rukhav_ko ў, unit ў a¸tamab_lya ў. Yes to an ear of Vyal_kay Aychynnay of a vayna was the buda¸n_tstva of the 1st charg_ plant, a zdadzena ў operation mashynna-s_lavy, i matornaa to a razborna-zbornaa addzyalenn і, mekhan_chna tsekh, vyprabavalny station, warehouses, the zavoda¸pra¸leena is complete. At an hour adstuplennya g_tlera¸ets vyvezl_ to the abstalyavayena і elektrastantsyyu, uzarval_ mashynna-s_lavy to the addzyaleena. MTM of an adnav_l to prayets ў verasn_ 1944 paslya vyzvalennya Kobryna.

V'Etnamskaya delegatsyya on kobrynsk_m to a zavodza "G_dramash". 1968.

Yae rabochyya (25 chalavek) adbudaval_ elektrastantsyyu, a yaky zabyaspechvala elektraenerg_yay the city, dapamagal_ ў zvarachny works on adna¸lenn_ a razburanaga of the bridge tseraz Mukhavets. At 1945 pachal_ ramantavats a selskagaspadarchy tekhn_ka, at residents of Kan of 1946 of a uvedzena ў build chygunal_tseyna ¸chastak. Vosennya 1947 of MTM of a reargan_zavan ў m_zhrayonny maysternyu kap_talnaga to a ramont.

Kobrynsk_ і susedn_ya Antopalsk_ і Dz_v_nsk_ of a rayona on karets z "the Atlas of BSSR" 1958 8 zhn і ў nya 1959 aposhn_ya two rayona byl_ skasavana, a _kh terytoryya a padzelena pam_zh susedn_m_ rayonam_. Z Antopalskaga of a rayon of the item Antopal, Galo¸chytsk і, Dzetkav_tsk і, _myan_nsk_ і Pershamaysk_ Village Councils byl_ peradadzena ў Drag_chynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences, and An_skav_tsk і, Garadzetsk_ і Grusha¸sk_ Village Councils adyshl_ da Cobrynscaga of a rayon. Dz_v_nsk_ Russian Academy of Natural Sciences ў padzelena pam_zh Kobrynsk_m, Malarytsk_m і Drag_chynsk_m rayonam_: da Cobrynscaga adyshl_ Verkhalesk і, Dz_v_nsk і, Navasyolka¸sk і, Pav_tsk і, Habov_tsk_ the Village Councils and Malarytskaga — Osa¸sk_ і Chern_nsk і and Drag_chynskaga — Radasta¸sk_.

 At 1948 Yana of chalk 3 uchastk_: mekhan_chna, l_tseyna і matorna, a dza azhyzzya¸lya¸sya kap_talna ramont a¸tamab_lny і tractor rukhav_ko ў, pazny ў are mastered release of wheels for a schep ў by S-11, the panel ў for prasushk_ a zbozhzha, pyaredn_kh wheels for traktaro ў і _nsh. At 1949 MMKR of a reargan_zavan ў ramontna plant, yaky byl_ peradadzena pamyashkann_ і pabudova of former Kobrynskay mashynna-traktarnay stantsy_: ramontna galo¸na case, garage, katselnya, water-pressure vezha і _nsh. Yana byl_ peraabstalyavana stalemate vytvorchyya ploshcha of an a¸taramontnag of a pradpryemstvo. Z 1959 plant pravodz і ў kap_talna ramont a¸tamab_lya ў GAZ-51, _kh rukhav_ko ў, pyaredn_kh і zadn_kh masto ў, karobak peradach, rulyavoga k_ravannya. There was an adramantavana 43 cars. At that hour on a zavodza of a pratsaval 219 chalavek. Pratsyagvalasya to the asvayeena new v_da ў praduktsy_: a stenda ў for a ramonta abstalyavannya zhyvyolagado¸chy farms, platforms for razbork_ і zbork_ a¸tatraktarny rukhav_ko ў. Getyya vyraba pasta¸lyal_sya ў sayuznyya respubl_k_ kra_na, asobnyya _shl_ on ex-school desks. At 1967 pabudavana are new l_tseyna ¸chastak z vytvorchay ploshchay bolsh for 1100 sq.m, yak_ Dove ў shtogod 1000 t of a chygunnag l_zzya. 3rd 1972 plant spetsyyal_zava¸sya on ramonets cargo a¸tamab_lya ў

GAS us_kh madyf_katsy. Paslya rekanstruktsy_ ў 1976 of an uzvedzena of a galo¸na of a vytvorcha (ploshch of 13 thousand sq.m) і adm_n_stratsyyna-bytava 4-pavyarkhova cases, kampresarny і katselnya, yaky zabyaspechyla tsyaply і garachay cotton wool sherag pradpryemstvo ў і inhabited lady ў cities. 3rd 1997 of a tavarystvo "G_dramash" became aktsyyanerny. Z'ya¸lyaezza buyneyts_y at Respubl_tsa Belarus to pas pradpryemstvo to release of a g_dratsyl_ndr ў. Asno¸nyya spazhy¸ets praduktsy_ — M_nsk_ya a¸tamab_lna і traktarna plants, Gomselmash, L_dselmash і _nsh. At 1997 are mastered release of a kultyvatar ў, saddle kanstruktsy for vel_kagruzny a¸tamab_lya ў.

PTUSHKAFABRYKA "KOBRYNSKAYA"

Zasnavana ў 1962 on the basis of a _nkubatsyyna-plemyanny stantsy_ і a kalgasa of "Ras_ya". Z 1969 at a skladza of Baranav_tskaga of a vytvorchag ab'yadnannya, z 1993 at padparadkavann_ a respubl_kanskaga ab'yadnannya "Belptushkapram". Asno¸nyya k_runk_ dzeynasts_ ptushkafabryk_ — vytvorchasts і real_zatsyya yaek, meat ptushk і, a yaechnaga to melange і a byalka, ka¸basny a vyraba ў, a pa¸fabrykata ў і canned food ў z meat ptushk і, vytvorchasts grassy torments і, sukh_kh byalkovy a karma ў. Zaymaye terytoryyu ploshchay 410 hectares. Tsekh_: sartavannya yaek, paglyblenay perapratso¸k_ meat ptushk і, to a face ptushk і, vytvorchasts_ yaechnaga to melange і byalka, sukh_kh karma ў. Magutnasts _nkubatoryya to a skladaa of 3144 thousand ptushkamesets ў, for vyroshchvannya to a maladnyak ptushk_ mayutsets 8 kuranyatn_k ў z adnachasovay umyashchalnastsyu 279 thousand ptushka-mesets ў, for ¸trymannya daroslay ptushk_ — 15 ptushn_k ў umyashchalnastsyu 385 thousand ptushkamesets ў. Shtogod of a pradpryemstvo to a vyrablyaa of 350 — 400 t of a yaechnag to melange і a byalka, a real_zua on meat bolsh for 300 t of Galo ў ptushk_. Pobach z vytvorchastsyu varany і pa¸vendzhany ka¸bas, canned food ў "Kurytsa va ¸lasny to juice" vyrablyayutsets of cutlet, pelmen і, makaronnyya vyraba, vypyakayutsets hlebabulachnyya vyraba. To the markets to a zbyt praduktsy_ ptushkafabryk_ z'ya¸lyayutsets of a pradpryemstva of a dzyarzha¸nag і f_rmennaga gandlyu, gramadskaga harchavannya, byudzhetnyya argan_zatsy_ Brestskay voblasts_ і Belarus_. May of 9 f_rmenny magaz_n ў: at Kobryne (3), Brestsa і Zhab_ntsa (a pas 2), Drag_chyne і P_nsku (a pas 1).

MEBLEVAYA FABRYKA

Zasnavana ў 1948 yak artsel _mya A. V. Suvorava. Let out stala, kresla, trumo. Pratsavala 30 chalavek, ab 'I eat praduktsy_ a warehouse ў 15 thousand rublyo ў at a year. 1957 artsel to Kobrynskam to a raypramkamb_nat і yes had 1969 an adny peradadzena z Iago Tsekh ў. At 1964 uzvedzena adz_n z a budynka ў a suchasnaga of a tsekh (a ploshch of 2400 sq.m). Dzyakuyucha ¸stano¸ets the navaga abstalyavannya was a naladzhana vytvorchasts faneravanay 3-dzvernay shafa. Kalekta ў rabochy a nal_chva ў 185 chalavek, ab' I eat praduktsy_ ў 1965 of a skl ў 660 thousand rublyo ў. At 1969 mebleva ¸chastak hundred ў samastoynay fabrykay. Zamest farbavanay mebl_ are mastered release faneravany a sideboard ў, kn_zhny shaf, toilet curbstones.

Praduktsyya Kobrynskay meblevay fabryk_.

Dabudavana ¸chastak pas zborets і ¸pako¸ets praduktsy_. At 1971 the meblevy fabryka of a ¸vayshl ў a warehouse of Brestskaga of a meblevag of a vytvorchag ab'yadnannya і became adny z Iago Tsekh ў. At a vyn_ka rekanstruktsy_ pabudavana pradpryemstvo tsekh a pas mekhan_chnay apratso¸ets of details, mekhan_chny maysternya, vytvorcha ¸chastak a pas zborets і ¸pako¸ets mebl і, syrav_na warehouses і a materyyala ў, gatovay praduktsy_. At 1985 kalekta ў peraysho ў on vyrab case mebl_ "Russia", a yaky vypuskayezza ў 8 varyyanta. Dzyarzha¸na Znakyakasts_ of a prysvoyena to sets case mebl_ "A¸ryka" (1978) і "Russia". 3rd 1994 of a fabryk to a _snua yak to a pradpryemstvo samastoynaa ў to a skladza of a kantsern "Brestmyastspram". At 1999 uvedzena ў to the dzeyaena of a stalyarna tsekh, a naladzhana vytvorchasts f_lyangovy dzvyarey. Vypushchana pershy partyya spaln_ navaga pakalennya z Mas і ў Nai Dra¸n_ny. May of a f_rmenna magaz_n. Znachna ¸klad at the stana¸leena і razv_zzyo fabryk_ zrab_l_ yae dyrektara L. Ya. Goltsman і M. A. Ermalov_ch.

KOBRYNSK_ BAKERY

Zasnavana ў 1954. At 1959 bulachna pabudavana tsekh, at 1962 — warehouses for a syrav_na, katselnya. At 1970 plant of a gaz_f_kavana. At 1992 a ledge і ў at a system the bakery, asnashchana 5 tekhnalag_chnym_ l_n_yam_ a pas vytvorchasts_ a chornaga of bread, bakeries і sukharny a vyraba ў are new. Prayektny magutnasts 65 t hlebabulachny і kandytarsk_kh, 1,5 t of Cukrov of a vyrab ў. Pasta¸lyae praduktsyyu ў Kobryn і Russian Academy of Natural Sciences, Brest, Drag_chynsk і, Zhab_nka¸sk і, Kamyanetsk_ і Malarytsk_ of a rayona.

KOBRYNSK_ MYASAKAMB_NAT
Zasnavana ў 1997 Asno¸naya praduktsyya: ka¸basa pa¸vendzhanyya, a monitor lizard-vendzhanyya, varanyya, syravendzhanm, pa¸fabrykata, at ty to a l_k forcemeat і pelmen_. On kamb_nayets of a raspratsavana novyya tekhnalog іі dry-cured a vyraba ў, tak_kh a yak "Pastrami" trokh і "Sunzhuk" two a v_d ў. At 1999 a vyrablena of 2506 t of meat і an offal ў the 1st kategora і, at ty to a l_k of 1929 t of a yalav_chyna, 420 t of a sv_n_na. Vytvorchasts ka¸basny the vyraba ў sklat 1806 t, a pa¸fabrykat ў — 313 t. Pasta¸shchykam_ syrav_na of z'ya¸lyayutsets 34 kalgasa і sa¸gasa.

RESPUBL_KANSKAYE UN_TARNAYE VYTVORCHAYE PRADPRYEMSTVA "KOBRYNSK_ _NSTRUMENTALNA S_TOMO PLANT

Stvorana ў 1960 on base slyasarnay maystern і, lesap_ln і, kuzn і, a l_tseyna-mekhan_chnaga of plant, yak_ ¸vakhodz і ў at a warehouse of a raypramkamb_nat. At 1961 — 1965 rekanstruyavana, pabudavana novyya tsekh_. Pradpryemstva spetsyyal_zavalasya on release of a shyrokag to an asartyment of a slyasarna-mantazhnag to a _nstrument і a tekhnalag_chnaga abstalyavannya. Asno¸ny praduktsyya: klyucha gayechnyya different Pamir ў і naymennya ў, screw dies trubnyya for narazannya razba sa zmennym_ to dies і, nazhn_ets ruchnyya for rezannya to metal, malatk і, zub_la, plaskagubets, ramk_ nazhovachnyya, kleyma ruchnyya l_chbavyya і l_tarnyya і _nsh. 3 1968 Mr. Kobrynskaye to a _nstrumentalnaa to a vytvorchaa to the ab'yadnayena. 3rd 1986 plant at a skladza of a belaruskag of a _nstrumentalnag of a vytvorchag ab'yadnannya. The Suchasny nazva z 1996 Mr. Pry stvarenn_ new raspratsovak on a zavodza of vykarysto¸vayetsets of a s_stem of an a¸tamatyzavanag prayektavannya. Praduktsyya vyadoma ў SND kra_na і dalyokaga of a zamezhzh. Uznagarodzhana M_zhnarodnay brylyantavay sharp-sighted for yakasts.

RESPUBL_KANSKAYE UN_TARNAYE VYTVORCHAYE PRADPRYEMSTVA "KOBRYNSKAYA PRADZ_LNA-TKATSKAYA FABRYKA OF "RUCHAYK"

Stvorana ў 1980 Mr. Z'ya¸lyaezza buyneyshy at Respubl_tsa Belarus to pradpryemstvo easy pramyslovasts_ a pas vytvorchasts_ tkan_n a tekhn_chnaga і a bytavoga pryznachennya z h_m_chny shtapel_ravany fibers ў do¸gay rezk_ (35 — 38 mm), and a taksama z sumes_ h_m_chny fibers ў z naturalnym_. Fabryka of skladayetsets z 2 samastoyny vytvorchastsy: pradzennya h_m_chny fibers ў і weaver's. Magutnasts pradz_lnay vytvorchasts_ to a skladaa 95 856 veratsyon z to releases of 5100 t of a prazha ў year. Weaver's vytvorchasts to a nal_chvaa 847 adz_nak tkatsk_kh machine ў z to gadavy vyraba of 34 thousand m tkan_n. Tsekh_ fabryk_ asnashchana tekhnalag_chny abstalyavanny mashynabuda¸n_chy plant ў Penza, a _vanav, Kuznetsk (Ras_ya), Tashkent (Uzbek_stan), Herman іі, Cech іі, _tat іі, _ndy_. Vypuskaye adz_nochny і a kruchany prazha a yak for a ¸lasnag spazhyvannya, so і commodity. Asabl_va shyrok_ asartyment of a prazha of a trykatazhnag pryznachennya ў miscellaneous sumesevy structure z prymyanenny katan_zavanaga of a lnovalakn. Syarod tekhn_chny tkan_n a roznaga pryznachennya — a tkan_na a stalemate a basis of a piece skura, a tsyrata medytsynskay, shl_favalnay shkurk і, a l_noleuma і _nsh. Vyrablyaezza _golkaprab і ў aching palatno z a pol_ef_rnaga of a valakn ў ab 'to a yoma of 370 thousand running meter ў, and a taksama prashy¸ny palatno z an adykhoda ў ulasnay vytvorchasts_. Asno¸nym_ pasta¸shchykam_ syrav_na of z'ya¸lyayutsets of Mag_lyo¸skaye to a vytvorchaa to the ab'yadnayena of "H_mvalakno", pradpryemstva of Masko¸skay voblasts і, Kal_n_ngrada, Razan_ (Ras_ya). Bavo¸navaye valakno _mpartuyetsets z respubl_k Syarednyay Az іі. At 1997 the fabryka pratsavat z novym_ v_dam_ fibers ў vytvorchasts_ Herman іі.

RESPUBL_KANSKAYE UN_TARNAYE PRADPRYEMSTVA "KOBRYNSKY SEWING F_RMA OF "BOSOM"

Zasnavana ў 1944 yak sewing mayster nyaartsel "Satspratsa". Artsel_ was a peradadzena nekalk_ captured sewing machines of a f_rma "Z_nger". Yes vyasna of 1945 of a vyrablyal praduktsyyu for the front. At 1956 artsel a peradadzena M_n_sterstva easy pram_slovasts_ BSSR і a peraymenavana ў a sewing fabryka. Pratsavala 256 chalavek. Pashyvachna an asartyment — kastsyuma for a dzyatsy z bava¸nyany і sharstsyany tkan_n. At 1961 — 1966 of a pravedzen rekanstruktsyya fabryk і, at 1967 pabudavana are new vytvorcha the case. Kolkasts rabochy uzrasla yes of 1300 chalavek. 3rd 1972 it was started to the asvayeena a navaga to an asartyment — jackets of a sparty¸na-bytavog pryznachennya for ¸s_kh uzrostavy groups. Pradpryemstva of an asnashchan aychynny і zamezhny abstalyavanny. At 1993 the Kobrynsky sewing fabryka became rent pramyslova-gandlyovy pradpryemstvo of "Bosom", at 1994 a peraymenavana ў the Kobrynsky sewing f_rma of "Bosom", z 1999 a suchasny nazva. Pradpryemstva of slav_tsets to releases kankurentazdolny sewing a vyraba ў, at the nomenclature yak_kh uvakhodz_d to 21 naymeena. At a year of vyrablyaetsets bolsh for 100 madelya ў, ab' I eat pastavak to a skladaa heating 400 thousand pieces. At a l_ka dzelavy the partner ў Frantsa's f_rma і, Polynchy, Cech іі, Galandy_ і _nsh. Member Belaruskay gandlyova-pramyslovay chambers (z 1969).

VYTVORCHA-GANDLYOVY F_RMA "SUZOR'E"

Zasnavana ў 1944 yak artsel "Chyrvona Stsyag". Rabochyya (heating 20 zhanchyn) uruchny apratso¸val_ an avechy vo¸na, on ¸lasny kala¸rota pral_ to a prazh, vyazal_ sv_tera, valyal_ valyonk_. At 1949 ustano¸lena ruchnyya tkatsk_ya stank_. Pradpryemstva let out radno, darozhk_ for forgery і, husgk_. 3rd 1950 pachal_ to weave abrusa, z 1951 of a dyvana, z 1953 zhakardavyya pakryvala. Heating Pratsaval 120 chalavek. Znachna ¸klad at razv_zzyo artsel_ ¸nesl_ tickle dyrektar P.Ya.Ales_k і tickle the expert M.D. І a vanov. At 1957 pabudavana tkatsk_ tsekh, at 1958 z'yav_l_sya mekhan_chnyya stank_. At 1960 a peraymenavana ў to a fabryk of "Chyrvona Stsyag". At 1963 are replaced aposhn_ ruchna tkatsk_ the machine. To Asno¸ny asartyment stal_ zhakardavyya pakryvala. At 1968 uvedzena ў a system are new tkatsk_ tsekh і skladsk_ya pamyashkann і, at 1969 — a farbavalna tsekh. On the basis of a weaver's fabryk_ ў 1979. stvorana to a tekstylna-vytvorchaa to the ab'yadnayena, at a warehouse of a yakog ¸vayshl_ the Antopalsky wadded pradz_lny fabryka і Dz_v_nsk_ ¸chastak. 3rd 1983 at suvyaz_ z abna¸lenny abstalyavannya pashyry¸sya an asartyment of a vyrab ў, pachal_ vypuskats pa¸tara-і dvukhspalnyya pakryvala, sharstsyanyya sets, plaids і to a prazh, makhrovyya ruchn_k і, dekaraty¸nyya tkan_na. 3rd 1995 suchasny nazva. At 1998 — 2000 rasshyrana an asartyment dekaraty¸ny і are mastered vyrab tekhn_chny tkan_n. At 1999 a vyrablena of 253 thousand sq.m bava¸nyany і 328 thousand sq.m sha¸kovy tkan_n.

ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA "KOBRYNSK_ КАНСЕРВАВЫ ZAVOD"

Zasnavana ў 1948 of Pratsaval_ 52 rabochyya, was issued 6 v_d ў praduktsy_. At 1948 a vyrablena of 324 thousand umo¸ny blyashanak canned food ў. Praz nekator hour ў pabudavana tsekh a pas to release canned food ў "zyalyona garoshak", started pratsavats katselnya. At 1982 uzvedzena tsekh a pas to a vyraba canned food ў z garodn_na, pas warehouses zakho¸vann_ shklatara і gatovay pradukets і, a¸tagarazh, mekhan_chny maysternya. Dzyakuyucha rekanstruktsy_ tsekha ў і madern_zatsy_ vytvorchasts_ ¸zroven mekhan_zatsy_ to a dasyagn ў 70%. At 1985 release canned food ў a skla ў 20 831 thousand umo¸ny blyashanak, an adpavedna ў 1990 — 20 320 thousand, at 1995 - 4697 thousand, at 1999 — 7487 thousand. At 1998 pera¸tvorana ў to an adkrytaa to a tavarystvo aktsyyanernaa z suchasnay nazvay. Vypuskaye bolyn for 60 naymennya ў canned food ў. Usya praduktsyya sertyf_kavana ў to a s_stema sertyf_katsy_ Respubl_k_ Belarus.

ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA "FLAX-PROCESSING PLANT"

Papyaredn_kam of _lnozavod ў stvorana ў 1955 point of a pas narykhto¸ets Lena, dza of a pratsaval 10 chalavek. Plant a ledge і ў at a system at 1959, a perapratso¸v ў to a _lnosyrav_n z gaspadarak Kobrynskaga, Drag_chynskaga, Pruzhanskaga і Malarytskaga of a rayon ў Brestskay voblasts_. Me ў the adna line l_n_yu, magutnasts yaky was skladat by 901 t of a _lnovalakn ў year. At 1962 pabudavana ¸chastak pramyslovay perapratso¸k_ lnosalomk і, at 1965 it is established the 2nd line l_n_ya to a pas to a vyraba of a lnovalakn. Magutnasts plant of a dasyagnul of 2300 t of a _lnovalakn ў year. At 1972 a ledge і ў at a system a pas site to a vyraba kastrapl_t magutnastsyu 5630 sq.m at a year. Plant uvakhodz_ts at a warehouse of Brestskaga of a vytvorchag ab'yadnannya "Lyon". At 1997 pera¸tvorana ў to an adkrytaa to a tavarystvo aktsyyanernaa. Asno¸nyya k_runk_ dzeynasts_ pradpryemstvo — a pershasny apratso¸ka I cling, vyrab a do¸gaga і a karotkaga of a lnovalakn, kastradra¸nyany pl_t. At 1995 for boundaries respubl_k_ an adgruzhana of 87% of a _lnovalakn hell of a vyrablenag. Yano of pasta¸lyaetsets of a taksam to Arshansk_ lnokamb_nat, _vatsev_tsk_ a flax-processing plant, Barysa¸sky і Dzyatla¸skaya ekspartnyya bases. Kastradra¸nyanyya pl_ta of real_zuyutsets ў asno¸ny to a naseln_tstv, gandlyovy і buda¸n_chy argan_zatsyyam Brestskay voblasts і, at nevyal_kay kolkasts_ pasta¸lyayutsets for yae boundaries. Maks_malnay magutnasts_ pradpryemstvo of a dasyagnul ў 1990. At suvyaz_ sa shtogadovy zn_zhenny purchases of a _lnosyrav_na z were started 1992 to the skaracheena ab 'to a yom to release of a lnovalakn. At 1997 vytvorchyya magutnasts_ vykarystana for 47,7%, at 1998 — for 42,3%, at 1999 - for 28,8%. Vyrab kastradra¸nyany pl_t at 1990 a skla ў 87,4%, at 1999 - 10,7%.

ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA "KOBRYNSK_ MASLASYRAROBCHY ZAVOD"

Zasnavana ў 1939 yak creamery. Paslya Vyal_kay Aychynnay of a rekanstruyavana vayna. At an ear of the 1950th of a reptile ў on a pradpryemstvo of a pratsaval heating 30 chalavek, shtodzen perapratso¸valasya z_my heating 300 l Melaka, in the litas — 20 t. At 1967 pabudavana are new plant, magutnasts the yakoga was a razl_chana on a perapratso¸ka of 50 t Melaka for a zmena. At a tower madern_zatsy_ vytvorchasts_ adby¸sya perakhod hell to a razl_v Melaka ў flyag_ yes to Iago's release ў pol_etylenavy packages, hell of a vagavag to a tvarag ў flasks yes of a fasavanag ў packages. There was a zdadzena ў operation to a pryyomna-myynaa to the addzyaleena, kampresarna rekanstruyavana tsekh, katselnya, tseplapunkt, aparatna ¸chastak, at 1989 a ledge і ў at a system tsekh a dry abyastlushchanag Melaka. At 1997 naba ў the status of an adkrytag of an aktsyyanernag of a tavarystvo. Pasta¸shchykam_ z'ya¸lyayutsets gaspadark_ і pryvatna sector of Kobrynskaga of a rayon. Pradpryemstva to a zabyaspechvaa pasta¸shchyko ў myynym_ і dez_nfektsyynym_ to srodka і, a fractional _nventar, to transschool desks, yom_stastsyam_ for a zbor Melaka, haladz_ln_kam_. Akramya tago, pravodz_tsets purchase Melaka ў naseln_tstva.

For razv_zzya selska-gaspadarchay bases of a pradpryemstvo ў 1999 of a zraskhodaval of 6,6 billion rublyo ў ulasny a srodka ў, at ty to a l_k of 3,6 billion on nabyzzyo to a _nventar і abstalyavannya, 3 billion on a buda¸n_tstv of a malakapryyomnag of point, 10 haladz_ln_k ў for akhalodzhvannya Melaka ў gaspadarka. For 1999 pradpryemstvo of the Pacific Rim Melaka a vysheyshaga a gatunka of 37,9% is small (pra syaredn_m pratsenets of a pas of Brestskay of voblas. — 26,1), ab' I eat vytvorchasts_ praduktsy_ grew by 30,1%, praduktsyynasts prayets — for 17,3%, an atryman a prybytka of 382,9 billion rublyo ў, uzroven rentabelnasts_ a skla ў 19,5%. Asvoyena vytvorchasts n_zkatlustay praduktsy_ (damp ў, k_slamalochny nap_tka ў, nyatlustaga to a kef_r і to a tvarag, pladova-yagadny salodk_kh і nyatlusty curd cake ў, 4 v_d ў dessert ў z vykarystanny album_navaga to a tvarag), praduktsy_ z nemalochnay syrav_na (to a mayanez, garchyets, sauce ў). Vyrablyaezza of a taksam to an oil shakaladnaa, nekalk_ a v_da ў a marozhanaga, a syrovatka for s_lasavannya a karma ў. Raspratsavana tekhnalog_ya malochna-byalkovy dessert ў z roznym_ napa¸nyaln_kam_. Asno¸nyya zadacha on prospect — the pavel_cheena ab 'to a yom vytvorchasts_ tsvyordy abomasal damp ў "Ras_ysk і", "Rusk і", "Volzhsk і", "Prybaltyysk і", vyrab n_zkatlusty damp ў to "Berastsa", "Palesk і", "Kobrynsk і".

At 1999 zaklyuchana dagavor z Brestsk_m to the centers standartyzatsy_ і metrologist іі ab raspratso¸ets of a s_stema yakasts_ pas m_zhnarodny standards sery_ HC09000. Pasta¸k_ praduktsy_ ў Polynchu і Ras_yu sklal_ 354,2 thousand dollar ў ZShA (1999). Pradpryemstva to a ¸dzeln_chaa ў vysta¸ka і fairs at Respubl_tsa Belarus, pravodz_ts marketyngavyya dasledavann_ a pas vyluchenn_ a myastsovaga to the market і for mezham_ respubl_k_. Neadnarazova zaymat pryzavyya mesets at aglyadakh-competitions of Brestskaga of a kantsern "Myasamalpram". At 1998 zdadzena ў operation of an adm_n_stratsyyna-bytava the case, pralnya, tarna tsekh, at 1999 — a vein 48-kvaterna the house for a rabotn_k ў pradpryemstvo. Pachata of a buda¸n_tstv pryyomnay labarator і, rekanstruktsyya syrarobchaga of a tsekh, planuyetsets to the ¸zvyadzeena of a 20-kvaternag of a zhylog of the house. Mai first-aid post.

KOBRYNSKAYE VYSHEYSHAYE PRAFES_YNAYE OF BUDA÷N_KO'S VUCHYL_SHCH Ў

Zasnavana ў 1968 on the basis of a trest "Brestselbud". At a rozna hour of chalk of a nazva of Garadskoye to a prafes_yna-tekhn_chnaa of a vuchyl_shch, Syarednyae to a prafes_yna-tekhn_chnaa of a vuchyl_shch, Prafes_yna-tekhn_chnaye of a vuchyl_shch. Rykhtuye of a spetsyyal_st ў z syarednyay spetsyyalnay adukatsyyay. Persha set of a skl ў 88 chalavek. Zanyatk_ pachal_sya 18.2.1969 g, tickle release adby¸sya ў snezhn_ a getaga of year. To Spachatk to the navuchayena the pas simple buda¸n_chy spetsyyalnastsyakh was faded: painter, mulyar, tynko¸shchyk, tsyaslyar. Paslya zavyarshennya ў 1982 a navaga of a vuchebna-vytvorchag of the case a set of navuchenets ў pavyal_chy¸sya yes 220 chalavek at a year. At 1985 zdadzena ў operation _nternat on 395 mesets ў. On 1.9.2000 g kantyngent navuchenets ў a warehouse ў 550 chalavek.

Padrykhto¸ka rabochy vyadzetsets of a pas spetsyyalnastsyakh: mulyar, mantazhn_k buda¸n_chy kanstruktsy, zvarshchyk, painter (buda¸n_cha), tynko¸shchyk, slesar-santekhn_k, gazazvarshchyk, elektragazazvarshchyk, joiner, tsyaslyar, rezchyk pas to a dreva, stanochn_k shyrokaga prof_lyu. For tearetychnay padrykhto¸k_ navuchenets ў an abstalyavana 14 kab_net ў a pas agulnaadukatsyyny і 6 pases spetsyyalny objects. 7 maysternya ў zabyaspechvayuts embroider a praktychny padrykhto¸ka of a pas peral_chany spetsyyalnastsyakh. For an hour _snavannya a vuchyl_shcha of a padrykhtavan bolsh for 6 thousand spetsyyal_st ў. Mai assembly, sparty¸ny, tren_rovachny halls, stadyyon, a sa¸na, a dyskateka, a b_bl_yateka, the museum, at yak_m to a dzeyn_chaa of a vysta¸k tekhn_chnay і mastatskay tvorchasts_ navuchen-tsa ў. Vuchyl_shcha of a ¸znagarodzhan perakhodny Chyrvony Stsyagam Dzyarzha¸naga of a kam_tet of BSSR of a pas prafes_yna-tekhn_chnay adukatsy_ (1991), to dyploma і, Ganarovym_ gramatam_ і gramatam_ M_n_sterstva national adukatsy_ Respubl_k_ Belarus, Upra¸lennya of a national asveta of Brestskaga of an ablvykankom. Dyrektara: P.L.Sazonenka (l_stapad 1968 — l_pen 1976), A. V. Bukach (l_pen 1976 — sakav_k 1982), E.R.Galushka (sakav_k 1982 — sakav_k 1988), M. L. Goltsman (z a krasav_ka of 1988).

KOBRYNSKAYE PRAFES_YNA-TEKHN_CHNAYE VUCHYL_SHCHA NO. 153

Zasnavana 1.10.1981 a yak to a tekhn_chnaa of a vuchyl_shch No. 153 z metay padrykhto¸k_ rabochy for Kobrynskay pradz_lna-tkatskay fabryk_. Rykhtuye of a spetsyyal_st ў z syarednyay spetsyyalnay adukatsyyay. To Napachatk of a rykhtaval of rabochy pases prafes_yakh: pradz_lshchyk, weaver, pamochn_k maystra pradz_lnay vytvorchasts_. At 1982 pabudavana _nternat, at 1984 zdadzena ў operation of a vuchebna і gramadska-bytava cases, the padrykhto¸ka shvachak for Kobrynskay sewing fabryk_ was started. Padrykhto¸ka rabochy vyadzetsets of a pas spetsyyalnastsyakh: shvachka, raskroyshchyk, hatny gaspadynya (shvachka, cook, satsyyalna rabotn_k); weaver, weaver of a manual dyvanatkatstv, kravets (lyogkaga adzennya), pradprymaln_k; cook, cook of a dz_tsyachag harchavannya; kamertsyyna agent; strakhava agent. At a vuchyl_shcha pratsuyuts gurtk_ tekhn_chnay і mastatskay tvorchasts і, mastatskay samadzeynasts і, sparty¸nyya sektsy_. At 1988 a prysvoyena to the zvayena of "Vuchyl_shcha of high culture". Dyrektara: G.V. Amelyanyuk (1981 — 1982), M. M. Klachkov_ch (z 1983).

KOBRYNSK_ PRAFES_YNA-TEKHN_CHNA KALEDZH OF THE VYYA÷LENCHAG MASTATSTVA I NATIONAL MASTATSK_KH OF TRADE Ў

Zasnavana ў 1982 a yak to a tekhn_chnaa of a vuchyl_shch national mastatsk_kh trade ў a pas padrykhto¸ets rabochy high kval_f_katsy_ for mastatsk_kh pradpryemstvo ў, ab'yadnannya ў, maysternya ў Brestskay voblasts_ і ¸syoy respubl_k_. At 1996 to a nadadzena vuchyl_shch the status of a vysheyshag. At _m azhyzzya¸lyaetsets mnogastupenchaty madel navuchannya. On the 1st stupen_ navuchannya buduchyya spetsyyal_sta atryml_vayuts a prafes_yny padrykhto¸ka of a pas skladany _ntegravany spetsyyalnastsyakh, on the 2nd stupen_ of an adnachasov z pavyshenny svaygo a rabochaga of a ramyastvo — syarednespetsyyalny pedagag_chny adukatsyyu a pas spetsyyalnasts_ to a vyya¸lenchaa of a mastatstv, the charcheena, and a taksama dadatkovy kval_f_katsyyu — maystar of a vytvorchag navuchannya. At a vuchyl_shcha pratsuyuts 26 _nzhynerna-pedagag_chny rabotn_k ў. For an hour _snavannya the vuchyl_shcha padrykhtavat bolyn for 2,5 thousand spetsyyal_st ў. At a vuchyl_shcha dzeyn_chayuts 10 gurtko ў, at ty to a l_k a malyunka, a zhyvap_sa, razba, _nkrustatsy_ salomkay, vyshy¸k_ і kroyk і, _nkrustatsy_ to interline intervals і _nsh. gurtk_ і clubs of a pas _ntaresa, sparty¸nyya sektsy_. Mai _nternat, to a b_bl_yatek, chytalny і sparty¸ny halls, dyskaklub, the museum і vystavachnyya halls, a dza are collected lepshyya prayets of navuchenets ў, vypuskn_ko ў і a vykladchyk ў. On the basis of a vuchyl_shch of pravodzyatsets respubl_kansk_ya і ablasnyya sem_nara of a pas national mastatsk_kh crafts, estetychny vykhavann_ і metodyets vykladannya a vyya¸lenchaga of a mastatstv, at 1995 — 1999 a dzeyn_cha ў f_l_yal Brestskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet of a pas vyya¸lenchy to a mastatstva. At a vuchyl_shcha of argan_zo¸vayutsets tematychnyya і vyn_kovyya vysta¸k_ mastatskay tvorchasts_. Lepshyya tvor of ekspanuyutsets on garadsk_kh, ablasny, respubl_kansk_kh vysta¸ka, byl_ pradsta¸lena on m_zhnarodny vysta¸ka at Alzhyra, Kanadze, to Mazamb_k і _nsh. At 1993 a pravedzena an adkryty vysta¸ka prats navuchenets ў a vuchyl_shcha ў Pek_ne (K_tay). Dyrektar A. V. Bukach (z 1982).

A.M. Lynx.

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners