Articles about Kobrin: 1945 - Dozhinki

B_bl_yatek_ Kobrynshchyna

3 uspam_n ў A. M. Martynava

Paslya ¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR at verasn_ 1939 Mr. of Chasovaye to the ¸pra¸leena, nyagledzyacha on a vyal_ky zanyatasts of a zhyzzyov neabkhodnym_ adm_n_stratsyynym_ і gaspadarchym_ pytannyam і, already ў pershyya tydn_ prynyalo to the rasheena ab adkryzz_ garadsky b_bl_yatek_. Pad yae ў dra¸lyana advedzena the house z the 7th rest ў on vul. Suvorava, 14. Ranei yon of a nalezh ў myastsovay pameshchyets of Shyrayevay. Staff sklada¸sya z 7 chalavek, syarod yak_kh was not a n_vodnag of a prafes_ynag of a b_bl_yatekar.

At new to the pamyashkayena there was a zvezena of a l_taratur і to the abstalyavayena z us_kh natsyyanal_zavany b_bl_yatek. Papa¸nyats kn_zhna fund savetsk_m_ vydannyam_ was davol_ a tsyazhka, pakolk_ ў kn_gagandal arrived abmezhavany kolkasts most neabkhodnay l_taratura. On revenue of a pryyshl a wide tsentral_zavany pasta¸ka kn_g z b_bl_yatek uskhodn_kh ablastsy respubl_k_. At hutk_m hour ў adras nashay b_bl_yatek_ stal_ pastupats ab 'yom_styya kn_zhnyya pasylk_.

Dzyakuyucha to a samaaddanam starannyu malenkaga to a kalektyv b_bl_yatek_ ¸dalosya velm_ hutka zrab_ts b_bl_yatechny apratso¸ka of a l_taratura і ў residents of Kan of year prynyats pershy chytacho ў. 3 months ў month pashyra¸sya ab' I eat dzeynasts_ a nashag a culture asyarodka: naladzhvalasya to a regulyarnaa to the chytayena of lectures, the afarmleena of kn_zhny exhibitions, the kamplektavayena perasovak for selsk_kh hatchytalnya ў і _nsh. Not spynyalasya to the papa¸neena of a kn_zhnag to fund, yak_ yes 1941 of a nal_chv ў already 14 thousand of a copy ў, Tats a yak kolkasts chytacho ў yes to an ear of a vayna of a perasyagnul for 2000.

Shmat to hour adn іі chal_ ў us chastyya praglyada і sp_sann_ l_taratura. On the right ў din that myastsova rayl_t Berastsen po¸nastsyu peradaver ў to a get aperatsyyu to b_bl_yatekara, incorporated bank not of zaymatsets most davol_ pratsayomkay і adkaznay spravay. Vydaval_sya zus_m sakretnyya zagada on kanf_skatsyyu the Polish l_taratura, at suvyaz_ z yak_m_ it is frequent ¸zn_kal_ prykryya lapses. Napryklad, a treba was po¸nastsyu zn_shchsh tvor of a papulyarnag of a p_smenn_k of V. Serashe¸skaga, yak_ya zakho¸val_sya ў nekalk_kh copies. Yana byl_ are torn і adpra¸lena ў waste paper. And praz nekalk_ month ў pryyshlo new to the rasparadzheena: adnav_ts Serashe¸skaga po¸nastsyu for vyklyuchenny one p'esa. Asabl_va to a tsyazhkaa to the ¸razhayena of a rab_l on us neabkhodnasts prymats udzet at kanf_skatsy_ ¸s_kh antyfashystsk_kh vydannya ў, gramplasts_nak і _nsh. 22 chervenya 1941, nyagledzyacha on Kobryn's bombardment on sv_tann і, a mustache supratso¸n_k_ znakhodz_l_sya on sva_kh mesets. Tolk_ paslya pa¸dnya, perakana¸shysya that vayenkamat і _nshyya ¸stanova ¸zho evaku_raval_sya, dzver b_bl_yatek_ byl_ zachynena on a ¸sa zamk_.

At pershyya dn_ fashystskay akupatsy_ g_tlera¸ets vyves_l_ zagada z patrabavanny a stalemate pagrozay to execution zdats I zbroit і savetsk_ya kn_g_ (an asab'l_va of a pal_tychnag a zmesta), yak_ya mel_sya on hands at a naseln_tstv. Perapalokhanyya to the myashchena stal_ dasta¸lyats the called l_taratura ў pe¸nyya mesets, tolk_ nekatoryya sprabaval_ pradavats kashto¸nyya vydann_.

At peryyad akupatsy_ akty¸nym_ pamagatym_ g_tlera¸ets ў at Kobryne zrab_l_sya mnog_ya polsk_ya _ntel_genta, yak_ya ¸vayshl_ ў Dover yes of the German ў. Dzyakuyucha getay akal_chnasts_ ў to a goradza there was an adkryta of a b_bl_yatek z l_taraturay a vyklyuchna in the Polish mova. Adnak vyal_kay papulyarnastsyu Yana not karystalasya. Zagadchytsay there was Ya. A. Kreyv_s, the former nasta¸n_tsa, yaky poty left ў Polynchu. Fashysta byl_ are expelled z Kobryna 20 l_penya 1944, and ¸zho 22 l_penya on a naradza to an aktyv ў KP(b)B district committee to me daruchyl_ ў sama karotk_ term_n adnav_ts to prayets b_bl_yatek_.

Pile dzeynasts I am a pacha ў z tago that hundred ў "прачэсваць" bezgaspadarnyya ladies (at a goradza it was found not bolsh for 2 - 3 tysyacha zhykharo ў, to Tam empty the lady ў was velm_ shmat) z metay vyratavannya ¸tsalely kn_g, and a taksama vyya¸lennya prygodnay for b_bl_yatek_ mebl_ і an asabl_va of an akonnag of a shkl. Usyo geta zb_ralasya ў to a strong point sherag ў. Praz of a pa¸tar of month adnav_lasya Ryan's prayets, at padparadkavann_ a yakoga znakhodz_lasya a b_bl_yateka. Tolk_ Tats it was possible aform_ts staff z 4 chalavek.

To Nastupny stages z'yav_lasya peravozka of a sabranag ў davayenna budynak b_bl_yatek_. Usyo a geta was a zvyazana z vyal_k_m_ tsyazhkastsyam_ ў suvyaz_ z to nedakhopa a transschool desk і adsutnastsyu a pamochn_ka ў. Kal_ it was found zavyarshyts to a peravozk kn_g і a b_bl_yatechnaga to a _nventar z dzeyuchay Polish b_bl_yatek і, Mian Custrela to a gorkaa to the rascharavayena. Ran_tsay pra to a ¸vakhodza ў budynak I ў spynena vartavy і, yak_ya prygraz_l_ stralyats, kal_ I pasprabovat zaysts_ ¸nutr. Akazvayezza, in a night the house kept up ablyubavats army sanchasts. A mustache namagann_ adstayats sabrany for b_bl_yatek_ mayomasts byl_ marny і, and garadsk_ya k_ra¸n_k_ prapanaval_ ¸zamen vyb_rats Liouba _nsha are empty the house. Spyn_l_sya on adnapavyarkhovy tsaglyany a pas budynka No. 10 vul. Savetskay. Pra¸da, at Iago Voknakh not zakhavalasya a shkla, zaty zastal_sya akan_ets z motsnym_ zaporam_.

What datychytsets of a l_taratura, to us pashantsavat. At pamyashkann_ former kn_garn_ ў znoydzena vyal_k_ kn_zhna a warehouse. Chastka kn_g was sa shtampam_ nashay b_bl_yatek_. Handed over the Mnog of a l_taratura of a naseln_tstv, astatny the vayna found on magaz_nny pal_ets. Tak_m to chyna, the b_bl_yateka to an adraz zaymet tryvaly base і ў an adnosna karotk_ term_n a zmagla naladz_ts a normal pratsa.

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners