Vyznachylisya pratsay

GERO_ SATSYYAL_STYCHNAY PRATSA

VALASYUK FYODAR Kanstants_nav_ch, naradz і ў sya ў 1921 at century Baguslav_chy of the district Zhab_nka¸skaga. Pratso¸ny dzeynasts a pacha ў at 15-gadovy uzrosets. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna the fighter of a partyzanskag a joy _mya Frunze Brestskaga zluchennya, z 1944 at childbirth of Savetskay of an automated workplace іі. At paslyavayennyya reptiles of a pratsav ў at bodies unutrany a spra ў Mr. Kobryna, and ў 1958 ў abrana starshynyoy pra¸lennya a kalgasa "XXI z'ezd KPSS" the district Kobrynskaga. Pad Iago K_ra¸n_tstvam kalgas peratvary¸sya ў peradavy gaspadarka. For dasyagnutyya pospekh_ ў 1966 to F.K.Valasyuk was a prysvoyena to Satsyyal_stychnay Pratsa zvayena Geroya. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na, to Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga, medals і, Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta BSSR.

DUB_NKA M_KHA_L Kal_stratav_ch, naradz і ў sya ў 1937 at century of H_dra. Pratso¸ny dzeynasts a pacha ў at 1953 to kalgasn_ka. Paslya of service ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі z 1960 of hundred ў pratsavats to brygadz_ra at a kalgasa "Zara" of the district Kobrynskaga. Pad Iago K_ra¸n_tstvam of a brygad shtogod dab_valasya vysok_kh vytvorchy pakazchyka ў. At 1976 for pospekh_ ў pavel_chenn_ vytvorchasts_ і sales to a dzyarzhava selskagaspadarchay praduktsy_ a hole of a prysvoyen to Satsyyal_stychnay Pratsa zvayena Geroya. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na і Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga. Vyb_ra¸sya to Vyarkho¸naga Savet's deputies of Belarus_.

SAKALYUK Tazzyana Antona¸na, naradz_lasya ў 1932 at century of H_dra. Pratso¸ny dzeynasts "Zara" ў started 1951 ў to the family to a kalgasa Z 1963 of a pratsaval to aperatara on a sv_naferma. At 1971 for dasyagnutyya pospekh_ ў vykanann_ the plan ў vytvorchasts_ і narykhtovak a product ў zhyvyolagado¸l_ yoy a prysvoyena to Satsyyal_stychnay Pratsa zvayena Geroya. Vyb_ralasya to deputies of regional council.

Ardenanostsa

Volga Pa¸la¸n's BARYSYuK, naradz_lasya ў 1936 at century of Zalesse. Pratso¸ny dzeynasts started ў paslyavayennyya reptiles ў to a kalgasa, shmat ў pratsavat a reptile dayarkay at a sa¸gasa _mya Suvorava Kobrynskaga of the district. Uznagarodzhana ordenam_ Len_n, Kastrychn_tskay Revalyutsa і, _nshym_ ¸znagarodam_.

BATUL_N Stsyapan N_chyparav_ch, naradz і ў sya ў 1922 at century Zadzernava. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Z 1943 znakhodz і ў sya ў partyzansk_m to an atradza _mya Frunze Brestskaga zluchennya, z 1944 on fronets ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі. Paslya of a vayna of a pratsav ў on lesaraspratso¸ka of the Urals. Z 1956 of a pas of 1974 ў to brygadz_ra palyavodchay brygada ў to a kalgasa "Zara" of the district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to Len_n (1965) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

I AM BLEACHED Vas_l Luk_ch, naradz і ў sya ў 1921 at century by Agarodn_k_. Pratso¸ny dzeynasts pacha ў z 15th reptile ў. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Z 1949 of hundred ў pratsavats at a kalgasa "Zapaveta of a _l_ch" the district Kobrynskaga, a dza shmat a reptile ў ў to brygadz_ra palyavodchay brygada. Uznagarodzhana to Len_n (1965) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

G_LETS_CH Jac ў Traf_mav_ch, naradz і ў sya ў 1906 at century of Sukho¸chytsa. Pratso¸ny dzeynasts a pacha ў at batsko¸skay gaspadarets. Z 1944 znakhodz і ў sya on fronets ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі, at paslyavayennyya reptiles adny z pershy a ledge і ў at kalgas, a dza shmat a reptile ў an uznachalva ў a zhyvyolagado¸chy farm ў to the kalgasa "XXI z'ezd KPSS". Uznagarodzhana to Len_n (1971) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

GRYTSUK Vas_l M_khaylav_ch, naradz і ў sya ў 1913 at century of Vosa¸tsa. Yes 1940 of a pratsav ў at batsko¸skay gaspadarets. At 1940 pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Z 1948 of a pratsav ў at a kalgasa _mya Len_na. ў starshynyoy pra¸lennya kalgasa, to namesn_ka of foremen і, and z 1967 brygadz_r complex brygada. Uznagarodzhana to Len_n (1978) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

GUK Pavel Ga¸rylav_ch, naradz і ў sya ў 1936 at century Batchy. Paslya zakanchennya as Malarytskaga of a selskag of a prafes_yna-tekhn_chnag of a vuchyl_shch of a pratsav ў to traktarysta at MTS, serve ў at Savetskay to an automated workplace іі. Z 1962 ў to mekhan_zatara of a kalgas "Zapaveta of a _l_ch". Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (1973), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1971), medalyam_.

DAV_DZYUK Maryya Emyalyana¸na, naradz_lasya ў 1930 at century of Byaroz. Z 1952 pratsavat to zhyvyolavoda at a kalgasa of "Peramoga" of the district Kobrynskaga. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (1977), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1971), Kastrychn_tskay Revalyutsy_ (1975), medalyam_. Vyb_ralasya to deputies of a myastsovag of Savet.

DZEM_DZYUK Dzm_try M_kalayev_ch, naradz і ў sya ў 1935 at century of Ushkav_ts. Z as 1954 of a pas of 1957 serve ў at Savetskay to an automated workplace іі. Paslya demab_l_zatsy_ a pratsava ў at a kalgasa on budo¸l_. Z 1961 mekhan_zatar kalgasa "XXI z'ezd KPSS". Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (1976), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1973).

DZM_TRUK Gunn Yaka¸le¸na, naradz_lasya ў 1922 at century Barysava. At 1948 one z pershy an ustup_la ў kalgas. Pratsavala dayarkay bolsh for the 30th reptile ў. Uznagarodzhana to Len_n (1971) awards, medalyom.

ZARETSK_ Anan_y Maks_mav_ch, naradz і ў sya ў 1895 at century Navasyolk_. Udzeln_k gramadzyanskay vayna. At 1921 demab_l_zava¸sya. ў aryshtavana polsk_m_ to ¸lada і, znyavolena ў a kantslager at Poznan. At 1923 vyarnu¸sya ў a native vyoska. At 1939 abrana starshynyoy Aktsyabrskaga of the Village Council. At 1941 — 1946 a pratsava ў on military to a zavodza ў Samara (Ras_ya). Z 1946 of a pas of 1955 starshynya _laskaga of the Village Council, poty starshynya kalgasa of "Pra¸d". Uznagarodzhana to Len_n's awards, _nshym_ ¸znagarodam_. Pamyor at 1980.

KAZLOV_CH V_tal K_rylav_ch, naradz і ў sya ў 1932 at century _lask. Pratso¸ny dzeynasts a pacha ў at 1949 at a kalgasa. Paslya of service ў Savetskay of an automated workplace іі (1951 — 1954) vyarnu¸sya ў kalgas "Pra¸da" of the district Kobrynskaga, a dza bolsh for the 20th reptile ў an uznachalva ў a palyavodchy brygada. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (1972), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1971), _nshym_ ¸znagarodam_.

KAMYALE÷SKY Hannah Syargee¸na, naradz_lasya ў 1922 at century Andronava. Perad Vyal_kay Aychynnay war of a perayekhal ў Kazakhstan, a dza of a pratsaval dayarkay at adny z a sa¸gasa ў. Paslya vyarnulasya ў a native vyoska і pratsavat vayna ў to a kalgasa, and z 1962 — to Kobrynskay ptushkafabryets. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (1971), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1975), _nshym_ ¸znagarodam_.

KARANCHUK Pavel of Rygorav_ch, naradz і ў sya ў 1924 at century Magdal_n. 3rd 1948 of a pratsav ў starshynyoy kalgasa "Nova way" district Kobrynskaga. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na, "Pashana's Sign", _nshym_ ¸znagarodam_.

KARPOV_CH Maks_m Pyatrov_ch, naradz і ў sya ў 1904 at century Asmolav_chy. Pratsava ў at batsko¸skay gaspadarets. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. At paslyavayennyya reptiles kalgasn_k, brygadz_r palyavodchay brygada ў to a kalgasa "Len_n's Way" of the district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to Len_n's awards (1966).

KUZM_CH Jac ў Ramanav_ch, naradz і ў sya ў 1925 at century Zabuzhk_. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Paslya demab_l_zatsy_ a pratsava ў at a kalgasa "Savetsky Belarus" of the district Kobrynskaga, and z 1957 at Yarom_tsk_m buda¸n_cha-mantazhny upra¸lenn_. Uznagarodzhana to Len_n (1966) awards, medals і, Vyarkho¸naga Savet's Gramatay of BSSR.

M_SYUK Nadzeya of a _os_fa¸n, naradz_lasya ў 1924 at century of Brylyov. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna a partyzanka a joy _mya A. V. Suvorava P_nskaga zluchennya. Z 1944 of a pas of 1951 sakratar K_syalev_tskaga Village Council. 3rd 1951 zvennyavy, and z 1957 brygadz_r palyavodchay brygada of a kalgas "Nova way" district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to Len_n's awards, medalyam_. Vyb_ralasya to Vyarkho¸naga Savet's deputies of the USSR.

SAKALYuK M_kalay of Stsyapanav_ch, naradz і ў sya ў 1925 at century of Verkhalesse. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Paslya of a vayna of a pratsav ў to hut-chytaln zagadchyka і, starshynyoy Verkhaleskaga of the Village Council, starshynyoy rayonnaga of a kam_tet of DTSAAF. Z 1953 starshynya kalgasa "Novaye zhyzzyo". Uznagarodzhana ordenam_ Slava III stupen і, Chyrvonay Zork і, Len_na (1966).

SA÷CHUK _van Georg_ev_ch, naradz і ў sya ў 1932 at century Lasta¸k_. Z serve 1951 of a pas of 1954 ў at childbirth of Savetskay of an automated workplace іі. Zakoncha ў P_nskaye of a vuchyl_shch mekhan_zatsy_ і M_nsky school of a mashyn_st ¸-ekskavatarshchyka ў. At 1957 ў udzet a prym at asvayenn_ tsal_nny і continuous zyamel at Kazakhstan. Z 1958 of a pas of 1992 of a pratsav ў to excavator mashyn_sta ў Kobrynskay mashynna-mel_yaratsyynay stantsy_ Galo¸palessevodbuda. Uznagarodzhana to Len_n (1971) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

S_DARUK MAKS_M Fyodarav_ch, naradz і ў sya ў 1920 at century of Korchytsa. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Uznagarodzhana ordenam_ Slava ІІ і ІІІ steps, to Aychynnay's awards of a vayna, 2 ordenam_ Chyrvonay Zork_. Paslya of a vayna of a pratsav ў kavalyom at a kalgasa "Stsyag Peramog і" the district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to Len_n's awards (1978).

Anastas_ya Zots_ka¸n's STARYKAVA, naradz_lasya ў 1934 at century Lel_kava. Z 1949 of a pratsaval ў kalgasa of "Chyrvonaya Zorka" of the district Kobrynskaga, _mya Les_ Ukra_nk_ Valynskay of voblas. (Ukra_na), sa¸gasa "Nezhynsk і" Kakchata¸skay of voblas. (Kazakhstan) і "Patryk і" district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to Len_n's awards (1971).

STOTSK_ Alyaksey Syamyonav_ch, naradz і ў sya ў 1939 at century Strygava. Paslya of service ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі hundred ў pratsavats to traktarysta at a kalgasa _mya Dz_m_trava Kobrynskaga of the district. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na і Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga.

SUBOTA M_KHA_L Maks_mav_ch, naradz і ў sya ў 1929 at century Lozk_ of the district Pruzhanskaga. Paslya of service ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі і zakanchennya P_nskaga a vuchyl_shcha mekhan_zatsy_ a pratsava ў to combine operators at Yarom_tskay of MTS, and z 1958 to traktarysta at a kalgasa _mya M_churyna Kobrynskaga of the district. Uznagarodzhana to Len_n (1971) awards, medalyom.

TORGUN FYODAR Markav_ch, naradz і ў sya ў 1930 at century Varatyn_chy. Paslya of service ў childbirth of Savetskay of an automated workplace іі a pacha ў pratsavats at a s_stema of Kobrynskaga of a rayspazhy¸sayuz. Uznagarodzhana to Len_n (1971) awards, _nshym_ ¸znagarodam_.

TS_MASHUK Stsyapan M_kalayev_ch, naradz і ў sya ў 1926 at century Zabuzhk_. Udzeln_k Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Paslya demab_l_zatsy_ a pratsava ў on a ramontny zavodza, kamb_nayets kamunalny pradpryemstvo ў, at _nstrumentalny vytvorchy ab'yadnann_. Uznagarodzhana to Len_n (1972) awards, medalyam_.

Padrykhtavala T. S. Nazaruk


LA÷REATA DZYARZHA÷NAY PREM ІІ BSSR

VERAMYAYUK M_KHA_L Alyaksandrav_ch, brygadz_r complex buda¸n_chay brygada of Kobrynskay m_zhkalgasnay buda¸n_chay argan_zatsy_. Dzyarzha¸ny prem_ya BSSR of 1976.

ZHALYAZO÷SKAYA Volga Uladz_m_ra¸na, tkachykha of Kobrynskaga of a tekstylna-vytvorchag ab'yadnannya. Dzyarzha¸ny prem_ya BSSR of 1988.

Zasluzhanyya rabotn_k_ Belarus_

Monitor lizard Vas_l E¸dak_mav_ch, plank beds. at 1907, century L_tv_nk_ Batchynskaga of the Village Council, the district Kobrynskaga, Brestskay of voblas., at syam' і syalyan, the Belarusian, the member of KPZB. At 1940 to a godza ў are chosen we tickle starshynyoy a kalgas "Precepts of a _l_ch". Pad hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna - are coherent a partyzanskaga a joy _mya Chapayeva. Paslya of a vayna of a prym ў akty¸na udzet at argan_zatsy_ a kalgas. Z 1948 of a pratsav ў starshynyoy a kalgasa "For Radz_ma". Z a krasav_ka of 1953 of a pas 1978 of a pratsav ў to brygadz_ra of a complex brygada at century L_tv_nk_ a kalgasa "Precepts of a _l_ch".

Uznagarodzhana to awards of Pratso¸naga Chyrvonaga of Banners і, medalyam_ "For a valorous pratsa", "Veteran prayets", "the 20th year Peramog_ ў Vyal_kay Aychynnay to the vayena", Pachesnay gramatay Vyarkho¸naga Saveta BSSR "For Pospekh_ ¸ Razv_zz_ Rural Gaspadark _" dy _nshym_ gramatam_.

Vyb_ra¸sya to delegates 3 z'ezd of a kalgasn_k ў Belarus_ ў 1969 to a godza. Dzevyats convocation ў vyb_ra¸sya to deputies of a selskag of Savet national deputy ў z 1950 pases of 1977 reptiles. Z'ya¸lya¸sya to personal pens_yaner of a myastsovag znachennya. Pamyor at 1997 to a godza.

DZEMYANCHUK Nadzeya Rygora¸na, naradz_lasya ў 1940 at century Pestsyank_. Zasluzhana rabotn_k cultures (1991). Zakonchyla Grodzenskaye is cultural-asvetnaye a vuchyl_shcha, M_nsk_ dzyarzha¸na of a pedagag_chna _nstynut. Pratsavala zagadchytsay Hadyn_tskay rural b_bl_yatek і, p_yanervazhatay to Byaroza¸skay of school, kultargan_zatara of the park of Culture Kobrynskaga і adpachynka _mya A. V. Suvorava, zagadchytsay chytalnay halls Kobrynskay rayonnay b_bl_yatek і, zagadchytsay Kobrynskay rayonnay dz_tsyachay b_bl_yatek і, to dyrektara of the park of Culture Kobrynskaga і adpachynka _mya A. V. Suvorava. Pamerla ў 2001.

DUB_NKA Zoya Uladz_m_ra¸na, naradz_lasya ў 1937 at century Dzyadz_chy І a ¸e¸skaga of the district. Zasluzhana rabotn_k rural gaspadark_ (1986), Zakonchyla Belaruskuyu selskagaspadarchy akadem_yu (1967). Pratsavala to zaatekhn_ka, namesn_ka starshyn_ kalgasa "Zara". Uznagarodzhana ordenam_ Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga, Kastrychn_tskay Revalyutsa і, "Pashana's Sign".

KUZ_CH Uladz_m_r Rygorav_ch, naradz і ў sya ў 1940 at century to Pav_zza. Zasluzhana rabotn_k rural gaspadark_ (1999). Zakoncha ў Brestsk_ of a pedagag_chna _nstynut _mya A. S. Pushk_n. Pratsava ў to namesn_ka starshyn_ kalgasa _mya Chkalava (1971 — 1973), z 1973 starshynya kalgasa _mya Dz_m_trava. Uznagarodzhana ordenam_ "Pashana's Sign" (1978), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1986).

P_SARUK FYODAR Fyodarav_ch, naradz і ў sya ў 1941 at century. Matzos. Zasluzhana rabotn_k cultures (1986). Pamyor at 1998.

RAMANUC Alain Fam_n_tchna, naradz_lasya ў 1946 at century. Matzos. Zasluzhana rabotn_k rural gaspadark_ (1986). Pratsavala zagadchytsay farms, labarantkay, dayarkay, z 2001 zno ў zagadchyets of a farm of a kalgas _mya Suvorava.

SEL_VANYUK VAS_L Ramanav_ch, naradz і ў sya ў 1923 at of Vysokaye Kamyanetskaga of the district. Zasluzhana mel_yaratar (1973). Pratsava ў to mashyn_sta of a gusen_chnag of the PMK-52 crane of the district Kobrynskaga. Pamyor at 2002.

TARASYuK _van _vanav_ch, naradz і ў sya ў 1941 at century of Samara of the district Valynskay Ratna¸skaga of voblas. Zasluzhana rabotn_k rural gaspadark_ (1998). ў Len_ngradsk_ _nstynut Zakoncha rural gaspadark_. At 1974 — 1975 namesn_k foremen і, z 1975 starshynya a kalgasa "Zara" of the district Kobrynskaga. Uznagarodzhana to awards of Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (1986).

CHERN_K _gar Pa¸lav_ch, naradz і ў sya ў 1932 at century Garadzets. Zasluzhana rabotn_k cultures (1975). Zakoncha ў Grodzenskaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch (1968), M_nsk_ _nstynut cultures (1983). Pratsava ў mastatsk_m k_ra¸n_ky Antopalskaga of a dz_tsyachag of the house, k_ra¸n_ky fotagurtka і vakalnay groups of the House Kobrynskaga of a p_yaner ў, to nasta¸n_ka muzyk_ і speva ў to SSh No. 1 of Mr. Kobryn, dyrektara of Kobrynskaga of RDK, dyrektara of Brestskaga of an ablasnog of the House national tvorchasts і, mastatsk_m k_ra¸n_ky narodnaga to chorus of a nasta¸n_k ў to Kamyanetskaga of RDK, dyrektara of Charnyanskay dz_tsyachay muzychnay schools, mastatsk_m k_ra¸n_ky narodnaga of ensemble national pesn_ "Galasa Palessya" (Brest), z 1997 hormaystar of a narodnag to chorus "Kolas" of Garadzetskaga of a selskag of club.

SHA÷CHUK Gunn Rygora¸na, naradz_lasya ў 1933 at century Nyatreba. Zasluzhana rabotn_k akhova zdaro¸ya (1982). Zakonchyla Brestsky felcharska-akushersky school. Pratsavala to felchara, VA. galo¸naga of a ¸rach of Dzm_trav_tskay of a local baln_tsa of the district Kamyanetskaga, akusherkay, to felchara, VA. galo¸naga of a ¸rach of Garadzetskay urachebnay ambulatory_.

SHUTRO GUNN M_kalaye¸n, naradz_lasya ў 1942 at century. Zara Dzyatla¸skaga of the district. Zasluzhana rabotn_k pramyslovasts_ (1999). Usesayuzna's zavochna _nstynut Zakonchyl harchovay pramyslovasts_. Pratsavala to dyrektara of Kobrynskaga of a kanservavag of plant. Uznagarodzhana to the Orders of Friendship of the people ў (1986).

YaROM_N Lyavonts_y Vas_lyev_ch, naradz і ў sya ў 1948 at century of Papyalyov Pruzhanskaga of the district. Zasluzhana rabotn_k satsyyalnay abarona (1998). Zakoncha ў Brestskaye to a medytsynskaa of a vuchyl_shch, Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu. Pratsava ў to felchara of Telmenskay ambulator і, to dyrektara of the house Sharasho¸skaga of a _nval_d ў, Sharasho¸skaga of a ps_khane¸ralag_chnag of a _nternat, z 1983 dyrektar Kobrynskaga of a ps_khane¸ralag_chnag of a _nternat.

Zasluzhanyya nasta¸n_k_

AMELYANYUK N_NA Vas_lye¸na, naradz_lasya ў 1939 at century Leshnya Kapylskaga of the district. Zakonchyla of a g_storyka-geagraf_chna faculty of Mag_lyo¸skaga of a pedagag_chnag of a _nstytut. Pratsavala nasta¸n_tsay at century of Azyata, at vyachernyay to school і SSh No. 1 of Kobryn. At 1979 — 1982 the director of studies, at 1982 — 1996 dyrektar SSh No. 1 of Kobryn. Vyb_ralasya to deputies of a garadskog of Savet. Zvanne of a prysvoyen ў 1978 of VALASYuK Pyotr M_kalayev_ch, naradz і ў sya ў 1927 at century Dzetkav_chy of the district Drag_chynskaga. At 1963 zakoncha ў the 3rd courses of Belaruskaga of a _nstytut of a f_zkultura, at 1967 — Brestsk_ of a pedagag_chna _nstynut. Pratsava ў to nasta¸n_ka vayennay і f_z_chnay padrykhto¸k_ ў the item Antopal, at century Dzetkav_chy. Z 1958 _nstruktar at DTSAAF school at Kobryne. Z 1959 of a pratsav ў to f_zkultura vykladchyka і b_yalog іі ў No. 2 SSh. At 1971 — 1989 dyrektar Houses young a natural_sta ў at Kobryne. Zvanne of a prysvoyen ў 1982.

BOPAHABA of Volga of a _vana¸n, naradz_lasya ў 1928 on stantsy_ Naha ў the district Kal_nkav_tskaga. Zakonchyla Rechytskaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch. At 1952 — 1992 pratsavat nasta¸n_tsay pachatkovy a class ў Dz_v_nskay of SSh. Zvanne of a prysvoyen ў 1966 Mr. Pamerla ў 2002.

DUDKO Nadzey of a _l_n_chn, naradz_lasya ў 1926 at Varonezh, Ras_ya. Zakonchyla Brestskaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch (1949). Pratsavala nasta¸n_tsay pachatkovy a class ў at century L_tv_nk і, at SSh No. 2 of Kobryn. Zvanne of a prysvoyen ў 1968.

Volga Rygora¸n's KAChURKA, naradz_lasya ў 1931 at century of Astro¸e Malarytskaga of the district. Zakonchyla Brestskaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch. At 1956 — 1963 nasta¸n_ets of Dz_v_nskay of SSh, at 1963 — 1983 at syarednyay to school of century of Verkhalesse, at 1983 — 1985 — at SSh No. 6 of Kobryn. Zvanne of a prysvoyen ў 1977.

K_RYLA Ў M_kha_l _l_ch, naradz і ў sya ў 1912 at century of a _gnatsye¸k of Novas_b_rskay of voblas., Ras_ya. At 1936 zakoncha ў nasta¸n_tsk_ _nstynut at Omsk. At an hour of a vayna ў at partyzansk_m to an atradza _mya Chapayeva. At 1944 — 1945 zagadchyk Kobrynskaga of a rayonnag of an addzel of a national adukatsa і, z 1945 nasta¸n_k, poty the director of studies of SSh No. 1 Kobryna, at 1963 — 1976 dyrektar No. 5 SSh. Vyb_ra¸sya to deputies of a garadskog of Savet. Drukava¸sya ў chasop_sa "A national asveta" (Maskva), "Neman". At 1972 an atryma ў l_taraturny prem_yu for a lepshy publ_katsyyu of year. Uznagarodzhana to awards of Chyrvonay Zork_. Zvanne of a prysvoyen ў 1967 Pamyor at 1992.

Volga Stsyapana¸n's ELK, naradz_lasya ў 1928 at century Rashyn Drag_chynskaga of the district. Zakonchyl Brestsk_ nasta¸n_tsk_ is _nstynut (1950), pedagag_chna _nstynut Brestsk_ (1964). At 1950 — 1953 pratsavat nasta¸n_tsay at Dz_v_nskay syarednyay to school, z 1953 — at vyachernyay to Kobryn's school, at 1964 — 1969 — nasta¸n_ets belaruskay mova і l_taratura ў No. 5 SSh. Zvanne of a prysvoyen ў 1974.

MELN_KAVA K_ra of a _vana¸n, naradz_lasya ў 1929 at Lepel V_tsebskay voblas. At 1949 Brestskaye's zakonchyla to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch. Pratsavala nasta¸n_tsay at nyapo¸nay SSh of century. Dams, zagadchytsay schools ў century Perk і, nasta¸n_tsay pachatkovy a class ў at kobrynsk_kh syaredn_kh schools No. 3,2,5. Zvanne of a prysvoyen ў 1965.

PLOTK NADZEY Antona¸n, naradz_lasya on May 17, 1926 at century of Stukacho¸k Gomelskaga of the district. Zakonchyla of a f_z_ka-matematychna Gomelskaga's faculty of a pedagag_chnag of a _nstytut. Pratsavala nasta¸n_tsay, to directors of studies of SSh at the item Antopal, nasta¸n_tsay at No. 1 SSh і SSh No. 5 of Kobryn, at 1973 — 1978 the director of studies of SSh No. 6. Zvanne of a prysvoyen ў 1967.

SAMTSOVA Tazzyana of a _vana¸n, naradz_lasya ў 1922 at century of Nav_na Byarez_nskaga of the district. Zakonchyl Brestsk_ nasta¸n_tsk_ is _nstynut. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў partyzansk_m to a brygada atradza No. 212 _mya Caral. Pratsavala nasta¸n_tsay at syaredn_kh schools of Brest, Beraz_no, to namesn_ka of a dyrektar ў SSh No. 5 of Kobryn. Uznagarodzhana to awards of Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga. Zvanne of a prysvoyen ў 1976.

SEMYANYUK KATSYARYNA Dzyam'yana¸na, naradz_lasya ў 1922 at century Kachyshcha of the district Gomelskay Elskaga of voblas. Zakonchyl Mazyrsk_ nasta¸n_tsk_ is _nstynut (1946). At reptiles of a vayna ў partyzansk_m to an atradza of "Balshav_k". Z 1946 of a pratsaval nasta¸n_tsay at nyapo¸nay syarednyay to school of century of Zalesse, at 1946 — 1962 the director of studies Zaleskay syarednyay schools. At 1962 — 1985 nasta¸n_ets ў No. 5 SSh і SSh No. 2 of Kobryn. Uznagarodzhana to awards of Aychynnay of a vayna II stupen_. Zvanne of a prysvoyen ў 1970.

S_DZYUK Kla¸dz_ya Afanasye¸na, naradz_lasya ў 1921 at century Kazelets Tambo¸skay of voblas., Ras_ya. Zakonchyla Tambo¸skaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch (1944). Pratsavala nasta¸n_tsay pachatkovy a class ў at No. 1 SSh і SSh No. 3 of Kobryn. Drukavalasya ў chasop_sa. Zvanne of a prysvoyen ў 1968.

STASHE÷SKY Hannah Antona¸na, naradz_lasya ў 1928 at century Konan Rechytskaga of the district. Zakonchyla Rechytskaye to a pedagag_chnaa of a vuchyl_shch. Pratsavala vykhavatsely Antopalskaga of a dz_tsyachag of the house, to directors of studies of Garadzetskaga of a dz_tsyachag of the house. At 1961 — 1972 vykhavatsel Garadzetskay of school - і a nternata, vykhavatsel groups of a prado¸zhanag of day Garadzetskay of SSh (1972 — 1983). Zvanne of a prysvoyen ў 1965.

* * *

VRAGAVA L_dz_ya of Parfena¸n, Mr. Kobryn. Zvanne of a prysvoyen ў 1960.

GERASHCHANKA N_NA Pyatro¸na, century Dz_v_n. Zvanne of a prysvoyen ў 1968.

Maryya Dzm_trye¸n's GROZNAVA, Mr. Kobryn.

GURYN SYARGEY Pa¸lav_ch, century Kaz_shcha. Zvanne of a prysvoyen ў 1956.

_VANCHYKAVA Maryya Yaka¸le¸na, century Strygava. Zvanne of a prysvoyen ў 1962.

KORSHUK Seraf_ma of a _os_fa¸n, Mr. Kobryn. Zvanne of a prysvoyen ў 1971.

SAKALOVA of Nadzey Dzm_trye¸n, Mr. Kobryn.

Volga M_kalaye¸n's XPAMABA, Mr. Kobryn.Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners