Articles about Kobrin: 1945 - Dozhinki

Yana k_raval_ to the cities і to rayona

Garadskoye і to a rayonnaa to the k_ravayena z 1939.

22 verasnya 1939 voysk_ Chyrvonay of an automated workplace іі ¸vayshl_ ў Mr. Kobryn. 23 verasnya 1939 of an utvorana kam_tet chasovaga k_ravannya Mr. Kobryna і Kobrynskaga of a pavet. Iago was ¸znachat і ў Ts_t by Fyodarav_ch Subots_n. 22 kastrychn_k of 1939 at Kobryn adbyl_sya elections ў Narodna a descent of Zakhodnyay Belarus_. 12 l_stapad of 1939 Zakhodnyaya Belarus uvayshla ў warehouse BSSR. Kobryn of hundred ў to the centers of a rayon of Brestskay voblasts_. Utvorana Saveta of the deputy ў — rayonna, garadsk_ і _kh vykankoma. Usyu to a ¸lada pa¸nat ў to a goradza і to the rayena ¸zya ў on a syaba vykanky a rayonnaga Saveta of the deputy ў. Byl_ utvorana KP(b)B district committees і LKSMB.

3 krasav_k 1963 Mr. Kobryn of hundred ў to the cities of an ablasnog padparadkavannya і to the k_ravayena perayshlo to garadsky Savet of the deputy ў і to Iago Vykanky, bedding set district committee ў peratvorana ў bedding set city town committee. At snezhn_ 2001 the city of Kobryn і Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences ab'yadnal_sya ў to an adn an adm_n_stratsyyna-terytaryyalny adz_nka — Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences. 4 lyutag of 2002 on the XVIII ab'yadnanay ses іі Savet's rayonnaga of the deputy ў 23 hectares skl_kannya K. U. S_nev_ch ў are chosen starshynyoy as Kobrynskaga of a rayvykankom.

ALEKHN_K ALYAKSEY Traf_mav_ch, naradz і ў sya 20 verasnya 1938 at century of Perunov Lun_netskaga of the district Brestskay of voblas. Zakoncha ў Belarusk_ _nstynut selskagaspadarchay vytvorchasts_ (1965), M_nskaya VPSh (1978). Pratsava ў to combine operators of Lun_netskay of MTS, mekhan_kam-kantralyora at a sa¸gasa of "_skr" of Tsal_na_radskay of voblas. (Kazakhstan). 3rd 1967 _nzhyner, maystar, foreman, nachaln_k Lun_netskaga's PMK rayab'yadnannya "Selgastekhn_ka", z 1972 namesn_k starshyn_ Lun_netskaga of a rayvykankom of a pas to a buda¸n_tstva. At 1978 — 1991 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom. 3rd 1991 to a pratsua ў Brestsk_m to an ablvykankoma: namesn_k nachaln_ka ¸pra¸lennya pas prayets і zanyatasts_ naseln_tstva, 1-a namesn_k starshyn_ kam_teta of a pas prayets, dzyarzha¸na galo¸na expert of a pas ¸mova prayets of Brestskay of voblas. Vyb_ra¸sya to deputies of Kobrynskaga of a garadskog і Brestskaga of an ablasnog of Savet ў. Uznagarodzhana to the awards "Pashana's Sign", medals і, Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta of BSSR, Central Committee of LKSM of Kazakhstan, Brestskaga of an ablvykankom і Kobrynskaga of a garvykankom.


ARON Ў, tickle sakratar RK KP (b) B at 1940-1941.

ASMALOV_CH Pyotr _os_fav_ch, naradz і ў sya on May 10, 1936 at century Grynev_chy of the district Grodzenskay Sv_slatskaga of voblas. Zakoncha ў Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1957), Minskuyu VPSh (1970). Pratsava ў to _nzhyneram-mekhan_ka І ¸e¸skay MTS, to nachaln_ka of a matorna-ramontnag of a tsekh of Kobrynskaga of a ramontnag of plant, galo¸ny _nzhyner of Kobrynskaga of a terytaryyalna-vytvorchag of a kalgasna-sa¸gasnag ¸pra¸lennya (1962-1968), to zagadchyka of a pramyslova-transpartnag of an addzel of Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set (1970-1980). Namesn_kam starshyn_ to Kobrynskaga of a garvykankom (1980-1990), namesn_ka starshyn_ Kobrynskaga of a garadskog of Savet of the deputy ў (1990-1996), starshynyoy Kobrynskaga of a garadskog of Savet of the deputy ў (1997-1998).

AShMYaNTsA Ў Syargey Dzm_tryev_ch, naradz і ў sya ў 1954 at century Ry Manastyrshchynskaga of the district Smalenskay of voblas. Zakoncha ў Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1978). Pratsava ў to zagadchyka of garage, galo¸ny _nzhyner of an a¸tag_radpryemstvo of Kobrynskay rayselgastekhn_k_. At 1979-1990 namesn_k starshyn_ a pas a¸tatrans-parets of Kobrynskay rayselgastekhn_k і, _nstruktar, zagadchyk the selskagaspadarchaga addzet Kobrynskaga of K_TB city town committee. At 1990-1995 starshynya a kalgasa _mya Suvorava Kobrynskaga of the district. At 1995-2002 a pratsava ў starshynyoy Kobrynskaga of a rayvykankom, z 2002 namesn_k starshyn_ Brestskaga of an ablvykankom.

BACHE÷SK_ Vatsla ў Antonav_ch, starshynya rayvykankoma ў 1940 — 1941.

BOYKA VAS_L Afanasyev_ch, naradz і ў sya 13 l_penya 1931 at century Lozk_ of the district Brestskay Pruzhanskaga of voblas. Zakoncha ў M_nsky VPSh (1962). Pratsava ў to dyrektara of Yarom_tskaga of recreation center, pamochn_ka of a nachaln_k of a pal_taddzel of a pas to a kamsamola of Yarom_tskay of MTS. At 1957-1968 namesn_k the zagadchyka argaddzet Brestskaga of regional committee of LKSMB, _nstruktar addzet a partorgan ў Brestskaga of regional committee, zagadchyk addzet Brestskaga of a city town committee of a bedding set. At 1969-1982 2-і sakratar Kobrynskaga of a district committee of a bedding set, starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom. 3rd 1982 zagadchyk the argan_zatsyynaga addzet Brestskaga of a garvykankom. Uznagarodzhana to the awards "Pashana's Sign", Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta BSSR. Pamyor of 22.1.1983 g.

BULAV_TSK_ Alyaksandr M_kalayev_ch, naradz і ў sya 28 kastrychn_k of 1929 at century Chakhets Pruzhanskaga of the district Brestskay of voblas. Pratsava ў to nasta¸n_ka. At 1954-1966 _nstruktar Pruzhanskaga of a district committee, Brestskaga of regional committee, a 1-a sakratar Sharasho¸skaga, Kobrynskaga of a district committee ў LKSMB, starshynya a kalgasa "Zapaveta of a _l_ch" the district Kobrynskaga. At 1966-1968 starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom. 3rd 1968 starshynya kalgasa "Stsyag Peramog і" district Kobrynskaga, z 1981 starshynya Garadzetskaga of a m_zhgaspadarchag ab'yadnannya, z 1982 starshynya kalgasa-kamb_nata _mya F.E.Dzyarzhynskaga. Persha starshynya Saveta of a kalgas ў Brestskay of voblas. Deputat Vyarkho¸naga Saveta BSSR at 1985-1990, vyb_ra¸sya to deputies of Brestskaga of an ablasnog Saveta. Uznagarodzhana ordenam_ Kastrychn_tskay Revalyutsa і, Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga, _nshym_ ¸znagarodam_.

BULATAU B. V., starshynya rayvykankoma ў 1956-1962.

BURSK_ V_ktar _vanav_ch, naradz і ў sya 10 krasav_k of 1938 on the station Byalynkav_chy Kastsyukov_tskaga of the district Mag_lyo¸skay of voblas. Zakoncha ў Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1960), VPSh pra of the Central Committee of CPSU. Pratsava ў to galo¸ny agronomists, namesn_ka of a nachaln_k, nachaln_ka of Lyakhav_tskaga, Gantsav_tskaga ¸pra¸lennya ў rural gaspadark і, Brestskaga of an ablvykankom (1962-1973). At 1973-1975 starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom, at 1975-1979 1-a sakratar Lyakhav_tskaga of a district committee of a bedding set. 3rd 1979 of a 1-a namesn_k foremen і, at 1987-1996 starshynya Brestskaga of an ablvykankom. 3rd 1996 of a nadzvychayna і pa¸namotsna the ambassador Respubl_k_ Belarus at Polshchy. ў to Vyarkho¸naga Savet's deputies of BSSR, Vyarkho¸naga Savet of the USSR, vyb_ra¸sya to deputies of Brestskaga of an ablasnog Saveta. Uznagarodzhana ordenam_ Kastrychn_tskay Revalyutsa і, Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (dvoycha), medalyam_.

BYAL_NSK_ V_tal Andreev_ch, naradz і ў sya 5 zhn і ў nya 1954 at century of Da¸ganosa Kovelskaga of a rayon of Valynskay of voblas., Ukra_na. ў Brestsk_ of a _nzhynerna-buda¸n_cha _nstynut Zakoncha (1976). Pratsava ў to maystra of PMK-80 of a trest "Slutskselbud", to maystra, foremen, the senior foremen budupra¸lennya No. 31 at P_nsku. 3rd 1984 nachaln_k labaratory_ budtresta No. 2 of P_nsk, z 1986 _nstruktar P_nskaga bedding set city town committee. Poty of a k_rav ў the zhyllyova-kamunalnay gaspadarkay (ZKG) of P_nsk, z 1997 tickle namesn_k a nachaln_k of a vytvorchag ¸pra¸lennya ZhKG of Brestskaga of an ablvykankom. 3 17.4.2001 g yes of a lyutag of 2002 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom.

VENTsEL _van Balyaslavav_ch, naradz і ў sya 2 studzenya 1939 at Lyakhav_chy Brestskay of voblas. Zakoncha ў Brestsk_ tekhn_kum a chygunachnaga a transschool desk (1958), Belarusk_ _nstynut a chygunachnag a transschool desk (1970), M_nsky VPSh, a pratsav ў to mantsyora, mekhan_ka, elektramekhan_ka on chygunka of Baranav_ch і Krasnayarsk. 3rd 1965 2-і sakratar Lun_netskaga of a district committee of LKSMB, a 1-a sakratar Drag_chynskaga of a district committee of LKSMB, namesn_k the zagadchyka addzet Brestskaga of regional committee of LKSMB. At 1975-1982 sakratar, 2-і sakratar Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set. At 1982-1988 starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom. At 1988-1995 starshynya Brestskaga of a garvykankom.

VERKHAVETS ULADZ_M_R Luk_ch, naradz і ў sya on May 23, 1931 at century L_tv_nk_. Zakoncha ў Brestsk_ nasta¸n_tsk_ _nstynut _mya A. S. Pushk_n (1953), VPSh pra of the Central Committee of CPSU (1970). At 1953-1962 _nstruktar Brestskaga of regional committee, Davyd-Garadotskaga of a district committee, a 1-a sakratar Zhab_nka¸skaga of a district committee, 2-і, 1-a sakratar Brestskaga of regional committee of LKSMB. At 1962-1980 2-і sakratar Stol_nskaga, 1-a sakratar Drag_chynskaga, Kobrynskaga of a district committee ў, sakratar Brestskaga of regional committee of a bedding set. Starshynya Dzyarzha¸naga of a kam_tet of BSSR of a pas praftekhadukatsy_ (1980-1988), pradsta¸n_k Dzyarzhkamadukatsy_ of the USSR at Angola (1988 - 1991). 3rd 1993 to a pratsua to metadysta of Respubl_kanskaga of a _nstytut prafes_ynay adukatsy_. Deputat Vyarkho¸naga Saveta BSSR at 1980-1990 Uznagarodzhana ordenam_ "A pashana sign", Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (dvoycha), Kastrychn_tskay Revalyutsa і, medalyam_.

GARDZ_EV_CH M_kalay Pa¸lav_ch, naradz і ў sya 18 krasav_k of 1955 at Kobryne. ў Belarusk_ of a pol_tekhn_chna _nstynut Zakoncha (1980). Pratsava ў to slesara, elektryka, maystra, nachaln_ka katseln_ on Kobrynsk_m to a _lnozavodza. At 1979 — 1981 nachaln_k avaryyna-dyspetcharskay services of Kobrynskaga of a m_zhrayonnag ¸pra¸lennya gazavay gaspadark і, at 1985-1991 dyrektar Kobrynskaga of a flax-processing plant. At 1981-1985 _nstruktar Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set, z 1991 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom. 3rd 2001 starshynya Brestskaga of a garvykankom.

GVAY M_kalay M_khaylav_ch, naradz і ў sya on May 14, 1931 at century of Paraslyana Pruzhanskaga of the district. ў Brestsk_ ped_nstynut Zakoncha. Pratsava ў at a kalgasa "Uskhod", to nasta¸n_ka. At 1955-1959 2-і sakratar Sharasho¸skaga, and poty 1-a sakratar Pruzhanskaga of a district committee ў LKSMB. Paslya zakanchennya ў 1963 M_nskay VPSh of a pratsav ў at aparayets of an ablasnog of a kam_tet of a bedding set. 3rd 1966 of a 1-a sakratar Gantsav_tskaga of RK bedding set, and at 1977-1985 — Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set. At 1981-1985 starshynya Brestskaga of an ablasnog of council of a prafsayuz ў. At 1991-1994 at aparayets of an ablasnog of Savet national the deputy ў. ў to Vyarkho¸naga Savet's deputies of BSSR 10 of hectares skl_kannya. Uznagarodzhana ordenam_ Kastrychn_tskay revalyuets і, Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga, "Pashana's Sign", medalyam_. Infections on a penny іі, a zhyva ў to Brestsa.

DAMEN_KAN M_kalay Uladz_m_rav_ch, naradz і ў sya 1 sakav_k of 1932 at century of Gruskov Nyasv_zhskaga of the district M_nskay of voblas. Hera Satsyyal_stychnay Pratsy (1985). Zakoncha ў Len_ngradsk_ of a veterynarna _nstynut (1955), M_nskaya VPSh (1971). 3rd 1955 of a pratsav ў veturachy, starshynyoy kalgasa of "Chyrvonaya Zara", to namesn_ka of a dyrektar of a sa¸gas of "Zelyanev_chy" of the district Ruzhanskaga. At 1965-1971 1-a namesn_k a nachaln_ka of Brestskaga of an ablasnog ¸pra¸lennya rural gaspadark_. At 1971-1973 starshynya Kobrynskaga, at 1991-1995 — Baranav_tskaga of a rayvykankom ў, at 1973-1991 1-a sakratar Baranav_tskaga of a district committee of a bedding set, z 1995 to a pratsua to galo¸ny spetsyyal_sta of Baranav_tskaga of a rayvykankom. Zvanne Geroya Satsyyal_stychnay Pratsa of a prysvoyen for pospekh_ ў vytvorchasts_ a product ў zhyvyolaga-do¸l_ ў z_mova peryyad 1984/85 і to a daterm_novaa to the vykanayena zadannya ў the 11th pyats_godk_. Deputat Vyarkho¸naga Saveta Respubl_k_ Belarus at 1975-1996. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na (dvoycha), Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (dvoycha), "Pashana's Sign", zalaty, 3 syarebranym_ і 3 bronzavym_ medalyam_ VDNG USSR (1965, 1967, 1970), Ganarovym_ gramatam_ і gramatam_ Prez_dyuma Vyarkho¸naga Saveta of the USSR, Vyarkho¸naga Saveta of BSSR, Brestsk_kh of an ablvykankom і regional committee of a bedding set, ablasnog Saveta of a prafsayuz ў і _nshym_ ¸znagarodam_.

DUDZ_K ULADZ_M_R Zakharav_ch, naradz і ў sya 27 kastrychn_k of 1932 at century Vartytsk of a _vana¸skag of the district Brestskay of voblas. At 1961 zakoncha ў M_nsky VPSh. 3rd 1952 _nstruktar P_nskaga regional committee, z 1953 of a 1-a sakratar Tselyakhanskaga of a district committee, z 1961 _nstruktar Brestskaga of regional committee of a bedding set. 3rd 1962 on partyynay і savetskay raboyets ў Kobrynsk_m the district: starshynya rayvykankoma (1968 — 1971), 1-a sakratar district committee of a bedding set (1971-1974). At 1974-1991 to a pratsava¸ Brestsk_m regional committee of a bedding set (at 1981 — 1991 zagadchyk the dzyarzha¸na-nravavoga addzet). 3rd 1991 nachaln_k the yurydychnaga addzet an adkrytag of an aktsyyanernag of a tavarystvo "Brestsk_ of an elektramekhan_chna plant". Uznagarodzhana ordenam_ ІІ ratso¸naga of Chyrvonaga Stsyaga (1971), "Pashana's Sign" (1974). Pamyor 9 l_stapad of 2001.

_VANYUK V_tal _vanav_ch, naradz і ў sya on May 12, 1946 at century Shypov_chy of the district Kobrynskaga. ў Brestsk_ ped_nstynut Zakoncha (1973), M_nsky VPSh (1980), _nstynut national gaspadark_ _mya Kuybyshava (1982). Pratsava ў to frezero¸shchyka on Kobrynsk_m _nstrumentalny to a zavodza, zagadchyka of an addzel of a district committee of a kamsamol. 3rd 1972 _nstruktar, zagadchyk addzet Kobrynskaga of a district committee party_. 3rd 1982 2-і sakratar Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set, at 1988-1992 starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom. 3rd 1992 dyrektar RUP "Kobrynnaftapradukt".

_LYASYUK Barys Rygorav_ch, naradz і ў sya 24 l_penya 1904 at century Petsk_. At an hour of the 1st susvetnay vayna znakhodz і ў sya ў fleeing ў Varonezhskay gubern_ (syalo Tro_tskaye), there zakoncha ў g_mnaz_yu. At 1923 vyarnu¸sya ў Zakhodnyuyu Belarus, an udzeln_ch ў at revalyutsyynay to a baratsba. G_aslya ¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR of a pratsav ў to nasta¸n_ka, Ryan's _nspektara, dyrektara dz_tsyachay tekhn_chnay Kobryn's schools. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn sa snezhnya 1941 on fronets, an udzeln_cha ў at Bai for garada Yalets (L_petskaya of voblas.), L і ў ny (Arlo¸skaya of voblas.) і _nsh. ў a tsyazhka are wounded. 3rd 1943 of a pratsav ў at Sa¸narkom Udmurtskay of the Autonomous Soviet Socialist Republic. At 1944 vyarnu¸sya ў Kobryn. 3rd 1948 starshynya, z 1959 sakratar Kobrynskaga of a garvykankom. Uznagarodzhana ordenam_ Aychynnay of a vayna of I stupen і, Slava III stupen і, 9 medalyam_. Pamyor at 1989.

KAMENDANT Stafan Alyaksandrav_ch (glyadz_ ў to an artykula of "Krutym_ darogam_ of a vayna").

KANTORShChYKA Ў Yagor Yagorav_ch, starshynya garvykankoma ў 1959 — 1960.

CASING M_kalay of Vas_lyev_ch, naradz і ў sya 3 snezhnya 1950 at century Staryya Pesk_ of the district Byaroza¸skaga. Zakoncha ў Brestsk_ of a buda¸n_cha tekhn_kum (1970), Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1980). Pratsava ў maystram-buda¸n_ky, _nzhyneram-g_d to ratekhn_ka of a sa¸gas of "Pragres" of the district (1970 — 1976) Byaroza¸skaga, galo¸ny _nzhyner of PMK-17 of "Galo¸palessevodbud" at Kobryne (1981-1989), k_ra¸n_ky, to general dyrektara of AAT "Budtrest No. 33" at Kobryne (1989-1998), starshynyoy Kobrynskaga of a garadskog of Savet of the deputy ў at 1998-2001 Uznagarodzhana to the Orders of Friendship of the people ў.

KRYVETSK_ M_kalay Anatolyev_ch, naradz і ў sya 5 krasav_k of 1949 at century of Mal_na¸k Drag_chynskaga of the district Brestskay of voblas. Zakoncha ў Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu. Pratsava ў to palyavoda, brygadz_ra at a kalgasa "Savetsky Belarus", to namesn_ka starshyn_ a kalgasa _mya K_rava (century Homech). At 1975 — 1985 _nstruktar Drag_chynskaga of a bedding set district committee, namesn_k a nachal-n_ka ¸pra¸lennya rural gaspadark_ Drag_chynskaga of a rayvykankom, _nstruktar, namesn_k the zagadchyka of a selskagaspadarchag addzet Brestskaga of regional committee, 2-і sakratar Malarytskaga of a district committee of a bedding set, starshynya a _vana¸skaga of a rayvykankom. At 1985 — 1991 1-a sakratar Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set. 3 sakav_k yes snezhnya 1991 namesn_k starshyn_ Saveta of a kalgas ў Brestskay of voblas. At aposhn_ hour k_ra¸n_k Adm_n_stratsy_ svabodnay ekanam_chnay the zones "Brest". Uznagarodzhana to the awards "Pashana's Sign", Ganarovay gramatay Saveta M_n_stra ў Respubl_k_ Belarus, _nshym_ ¸znagarodam_.

KUTNYUK MARK Rygorav_ch, naradz і ў sya ў century Turnaya. Zakoncha ў VPSh of a pra of the Central Committee of CPSU at Maskve. At peryyad znakhodzhannya Zakhodnyay Belarus_ ў to a skladza of Polshchy (1921-1939) ў aryshtavana polsk_m_ ¸ladam_ і znyavolena ў Byaroza-Kartuzsk_ a kantslager. Paslya ¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR ў we would tickle starshynyoy Kobrynskaga of a garvykankom. At an hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna of a pratsav ў in the Urals. Pamyor at 1969.

LEANYUK V_KTAR Luk'yanav_ch, naradz і ў sya 3 snezhnya 1934 at century of Gne¸chytsa of a _vana¸skag of the district Brestskay of voblas. Zakoncha ў P_nsk_ g_dramel_yaratsyyna tekhn_kum, VPSh of a pra of the Central Committee of CPSU. Pratsava ў to Lun_netskay і _vana¸skay MTS. 3rd 1957 _nstruktar a _vana¸skaga of a district committee, Brestskaga of regional committee, at 1959-1962 1-a sakratar Kobrynskaga of a district committee of LKSMB, poty _nstruktar Kobrynskaga of a district committee of a bedding set. At 1963-1969 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom. 3rd 1969 of a pas of 1975 namesn_k dyrektara of Kobrynskaga of SPTV No. 102. Zaty of a pratsav ў at a s_stema of a buda¸n_tstv ў Belarus_ і Races іі, an udzeln_cha ў at asvayenn_ Necharnazem'ya of RSFSR. Vyb_ra¸sya to deputies of Brestskaga of an ablasnog Saveta. Mai ¸radavyya ¸znagaroda of the USSR. On a penny іі z 1994 to Zhyva ў M_nsku.

LUK_NA EFRAS_NNYA Pyatro¸na, naradz_lasya 7 l_penya 1904 at V_tsebsku. Zakonchyla M_nsky vysheyshy selskagaspadarchy school (1936). Pratsavala starshynyoy kalgasa "Prazhektar" of the district Shklo¸skaga, to namesn_ka of a dyrektar of Lyoznenskay of MTS. 3rd 1939 _nstruktar Brestskaga of regional committee of KP(b)B, z 1941 dyrektar MTS at Sarata¸skay of voblas. (Ras_ya). 3rd 1943 znakhodz_lasya ў a reserve aperaty¸nay KP(b)B Central Committees groups at Maskve. At l_pen_ 1944 t. — to a kastrychn_k of 1946 sakratar Kobrynskaga of a district committee of KP(b)B. At 1946-1959 on gaspadarchay raboyets ў Kobryne. Vyb_ralasya to deputies of Kobrynskaga of a garadskog Saveta. On a penny іі z 1959.

MARTYSYUK SYARGEY Vas_lyev_ch, naradz і ў sya on May 2, 1951 at Kamyanets Brestskay of voblas. Zakoncha ў Brestsk_ of a _nzhynerna-buda¸n_cha _nstynut (1976), M_nskaya VPY_ (1990). Pratsava ў to the senior arkh_tektara of an addzel of a galo¸nag of an arkh_tektar of P_nsk. At 1977-1979 _nspektar a garadskoga of a kam_tet of a narodnag to control. At 1979-1988 _nstruktar the pramyslova-transpartnaga addzet P_nskaga a city town committee of a bedding set, an addzel of a buda¸n_tstv of Brestskaga of regional committee. At 1988-1991 2-і sakratar, 1-a sakratar Kobrynskaga of KPB Group. 3 kastrychn_k of 1991 of a pas sakav_k 1994 of a pratsav ў to namesn_ka starshyn_ Kobrynskaga of a rayvykankom. At 1994-1996 dyrektar a f_l_yala of JSB Brestkambank at Kobryne. 3rd 1996 of a pratsav ў starshynyoy Zhab_nka¸skaga of a rayvykankom, at verasn_ — zhn і ў n_ 2001 — to zagadchyka of an addzel of a pas arkh_va і a spravavodstvo of Brestskaga of an ablvykankom. Sa snezhnya 2001 namesn_k starshyn_ Zhab_nka¸skaga Saveta of the deputy ў.

PLOTKA PYOTR Yaka¸lev_ch, naradz і ў sya 6 zhn і ў nya 1925 at century Lyubashava Gantsav_tskaga of the district Brestskay of voblas. ў Gomelsk_ of a pedagag_chna _nstynut Zakoncha _mya V.P. Chkalava (1954). At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn ў 1944-1945 on the 1st Belarusk_m fronets. 3rd 1946 _nstruktar, 1-a sakratar Gantsav_tskaga of LKSMB district committee. At 1950-1957 zagadchyk Gantsav_tskaga, Zhabchytskaga Ryan. Pratsava ў to namesn_ka starshyn_ Zhabchytskaga of a rayvykankom і sakratary Antopalskaga of a district committee of a bedding set. At 1959-1962 starshynya a kalgasa "Nova a way" (century Garadzets Kobrynskaga of the district). At 1962-1965 starshynya, namesn_k starshyn_ Kobrynskaga of a rayvykankom. 3rd 1965 starshynya rayonnaga of a kam_tet of a narodnag to control, z 1976 dyrektar, z 1985 nasta¸n_k g_story_ syarednyay schools No. 5. Uznagarodzhana ordenam_ Aychynnay of a vayna of I stupen_ (1985), Chyrvonay Zork і, medalyam_. To Zhyva at Kobryne.

RASLYaKOU M_kalay of Rygorav_ch, starshynya rayvykankoma ў 1965-1966.

RA÷NEYKA YA¸GEN Alyaksandrav_ch, naradz і ў sya 8 zhn і ў nya 1948 at century Astrom_chy. Zakoncha ў Pruzhansk_ sa¸gas-tekhn_kum (1970), Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1981). Pratsava ў to maystram-naladchyka at a sa¸gasa _mya Zhdanava, to _nzhyneram-mekhan_ka, namesn_ka of a dyrektar of a sa¸gas "Patryk і". At 1982-1991 dyrektar a sa¸gasa _mya Zhdanava, starshynya a kalgasa "XXI z'ezd KPSS", starshynya Kobrynskaga of a rayonnag of an agrapramyslovag to a complex, nachaln_k upra¸lennya rural gaspadark_ і harchavannya. At 1992-1995 starshynya Kobrynskaga of a rayvykankom. 3rd 1995 dyrektar f_l_yala No. 113 of "Belarusbank".

RUTS_CH Syargey Pyatrov_ch, starshynya a rayvykankoma ў 1950-1952, 1-a sakratar RK KP (B) at 1962-1964.

SADO÷SKAYA Valyants_na of a _vana¸n, naradz_lasya 20 kastrychn_k of 1946 at century of Yura¸lyana (Polshcha). Pedagag_chna _nstynut Zakonchyl Grodzensk_ _mya Ya. Kupala (1968), M_nsky VPSh (1987). Pratso¸ny dzeynasts started ў 1968 nasta¸n_tsay syarednyay schools ў _vatsev_tsk_m to the rayena. 3rd 1972 of nasta¸n_ets, namesn_k the dyrektara syarednyay schools No. 2 of Kobryn, at 1978 — 1983 pratsavat ў aparayets of Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set і Brestskaga of regional committee of a bedding set, sakratary a vykankoma of Kobrynskaga of a garadskog Savet of the deputy ў. 3rd 1983 sakratar, 2-і sakratar Kobrynskaga of a city town committee of a bedding set. 3rd 1995 starshynya Kobrynskaga of a rayonnag of Savet of the deputy ў. 3rd 1981 vyb_ralasya to deputies of a garadskog of Savet to a dep of Ghat ў. Member of Council of Respubl_k_ Natsyyanalnaga to a descent of Respubl_k_ Belarus 1 hectares skl_kannya, starshynya Kobrynskaga of a rayonnag of council zhanchyn gramadskay argan_zatsy_ "Belarusk_ union zhanchyn".

S_DARUK Prasko¸ya Syamyona¸na, naradz_lasya ў 1909 at century _la¸sk at syalyanskay syam' і. 3rd 1927 member of KSMZB, z 1931 of KPZB. At 1932 for an underground dzeynasts of an aryshtavan і a znyavolena on the 2nd reptiles. Paslya to an exit z turma of a pratsyagval underground dzeynasts, zno ў was an aryshtavana і a znyavolena on the 7th reptile ў. At verasn_ 1939 it is got out. At a kastrychn_ka of 1939 it was chosen to deputies of Narodnaga to a descent of Zakhodnyay Belarus_. At an ear of Vyal_kay Aychynnay of a vayna apynulasya ў Pavolzhzhy, the zak_nuta ў Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences for argan_zatsy_ padpolnay і partyzanskay baratsba was pazny. There was to members of bureau of Antopalskaga of a padpolnag of a district committee of KP(b)B, yak_ znakhodz і ў sya ў school desks-zansk_m to an atradza _mya K_rava. Paslya of a vayna pratsavat sakratary Kobrynskaga of a district committee of a school desk і, to pazny namesn_ka starshyn_ Kobrynskaga of a rayvykankom. Vyb_ralasya to Vyarkho¸naga Savet's deputies of BSSR at 1947-1951 Ganarovaya a gramadzyanka of the city of Kobryna.

STARAVOYTA Ў Alyaksandr M_khaylav_ch, naradz і ў sya ў 1936 at Smalenskay voblasts і, Ras_ya. Zakoncha ў Belarusky selskagaspadarchy akadem_yu (1958). Pratsava ў z 1958 to agronomists of a kalgas of "Pra¸d" of Lyakhav_tskaga of a rayon, namesn_ka of foremen і, and z 1959 starshynyoy getaga of a kalgas. 3rd 1961 starshynya kalgasa of "Pragres" Lyakhav_tskaga of a rayon. 3rd 1966 2-і sakratar Lyakhav_tskaga of RK bedding set. At 1969 pastup і ў at an asp_rantura Akadem іі gramadsk_kh navuk pra of the Central Committee of CPSU at Maskve, at 1972 abaran і ў dysertatsyyu, kandydat ekanam_chny navuk. At 1972-1973 _nstruktar Brestskaga of regional committee of a bedding set, namesn_k the zagadchyka selgasaddzet. At 1974-1977 1-a sakratar Kobrynskaga of a district committee, and poty a bedding set city town committee. 3rd 1977 namesn_k m_n_stra rural gaspadark_ BSSR, z 1986 namesn_k starshyn_ Dzyarzhagraprom of BSSR, pazny namesn_k m_n_stra rural gaspadark_ і harchavannya Respubl_k_ Belarus. 3rd 1994. starshynya Kam_teta of a pas dzyarzha¸ny vyprabavann_ і to Sarto's akhova ў rasl_n pra to M_n_sterstva rural gaspadark_ і harchavannya Respubl_k_ Belarus. Uznagarodzhana ordenam_ Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (dvoycha), "Pashana's Sign", medalyam_.

STRELA Ў Kanstants_n Vas_lyev_ch, 1-a sakratar RK KP (b) B at 1957-1958.

SUBOTS_N Ts_t Fyodarav_ch, at 1939 starshynya Kobrynskaga of a chasovag of a ¸rad. At 1941 і paslya Vyal_kay Aychynnay of a vayna, a 1-a sakratar Antopalskaga of RK bedding set. At an hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў partyzana. Paslya of a vayna of a pratsav ў starshynyoy vykankoma of Dzyam_da¸skaga of a pasyalkovag Savet of the deputy ў pratso¸ny Rovenskay voblasts і, Ukra_na.

TAKLYONAK Pyotr M_khaylav_ch, starshynya rayvykankoma ў 1944 - 1948.

HAHLO Ў Ya¸gen Rygorav_ch, naradz і ў sya 28 lyutag of 1926 at Dzyarzhynsk N_zhagarodskay of voblas., Ras_ya. Zakoncha ў Balakhn_nsk_ torfatekhn_kum (1947), spetsyyalny school No. 301 KDB of the USSR at Mag_lyove (1954), VPSh pra of the Central Committee of CPSU (1960). Pratsava ў at a kalgasa, rabochy, to tekhn_ka, nachaln_ka of an addzel on torfapradpryemstvo. 3rd 1956 dyrektar torfapradpryemstvo "Agdemer" of a _vana¸skag of the district Brestskay of voblas. At 1961-1970 starshynya a _vana¸skaga of a rayvykankom, a 1-a sakratar a _vana¸skaga, Kobrynskaga of a district committee ў a bedding set, z 1970 k_ra¸n_k a respubl_kanskaga of a trest "Beldzyarzhtorfbud". At 1972-1986 namesn_k a m_n_stra Nye pramyslovasts_ BSSR fell і ў. Uznagarodzhana to awards of Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (dvoycha), Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta of BSSR, medalyam_.

TsARANKO Ў _van Darafeev_ch, 1-a sakratar RK KP (b) at 1944-1957.

ChAPURA of Arkadz _vanav_ch, naradz і ў sya ў century of Soshn of the district Brestskay P_nskaga of voblas. Vuchy¸sya ў P_nsk_m of a pedvuchyl_shcha. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn z vyasna of 1943 at guerrillas, kulyamyotchyk, starsha razvedchyk a joy "For Radz_ma" brygada _mya K_rava P_nskaga zluchennya, poty the fighter of a battalion of a pas to a baratsba z to bandytyzma. 3rd 1945 of a pratsav ў to zagadchyka of an addzel it is cultural-asvetnykh ustano ў P_nskaga a rayvykankoma, z 1951 — to _nstruktara P_nskaga, Brestskaga of an ablvykankom ў. At 1955 — I960 of sakratar Kobrynskaga of a rayvykankom, at 1960 — 1963 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom. At 1963 — 1989 of a pratsav ў to dyrektara garkharchgandlyu, to pas _nspektara RBU shots, to nachaln_ka of an addzel of a shot ў a ramontnaga of plant ў Kobryne. Vyb_ra¸sya to deputies of a rayonnag і Savet's garadskoga ў. Uznagarodzhana 10 uradavym_ to ¸znagaroda і, nekalk_m_ ganarovym_ gramatam_. Starshynya Kobrynskaga of Savet's garadskog of the veteran ў.

ShABAShO Ў Syargey M_khaylav_ch, naradz і ў sya on May 1, 1923 at century. Dragoons of the district Lyoznenskaga. Zakoncha ў Mag_lyo¸sk_ ped_nstynut (1956), VPSh pra of the Central Committee of CPSU (1961). At an hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna partyzan, kamandz_r an uzvoda, pal_truk companies, namesn_k a kam_sara of a partyzanskag a joy of "Marak" of a brygada of "Alyaksey" ў V_tsebskay voblasts_ ў 1942-1944. At 1944-1948 1-a sakratar V_tsebskaga і Lyoznenskaga of a district committee ў LKSMB. At 1948-1956 2-і і 1-a sakratar V_tsebskaga regional committee of LKSMB; at 1956-1959 1-a sakratar Aktsyabrskaga of a district committee of KG_B of V_tsebsk і Ezyaryshchanskaga of a district committee of a bedding set. At 1961-1962 1-a sakratar Kobrynskaga of a district committee of a bedding set. At 1963-1971 sakratar Brestskaga of regional committee of a bedding set, at 1971-1983 1-a sakratar V_tsebskaga regional committee of a bedding set. Uznagarodzhana ordenam_ Len_na, Kastrychn_tskay revalyuets і, Aychynnay of a vayna I i II steps, "Pashana's Sign", Pratso¸naga Chyrvonaga Stsyaga (troycha), medalyam_. ў to Vyarkho¸naga Savet's deputies of the USSR trokh skl_kannya ў. Ganarova gramadzyan_n cities of V_tsebsk.

ShAHMETA Ў Stsyapan Kandratsyev_ch, starshynya rayvykankoma ў 1948-1950.

SHUM_L_N Barys Ts_khanav_ch, 1-a sakratar RK KP (b) B at 1959-1961.

YaZhO Ў _van Fyodarav_ch, naradz і ў sya 21 verasnya 1928 at century of Pagodz_n Dzm_trye¸skaga of the district Kurskay of voblas., Ras_ya. Vuchy¸sya ў Chuguye¸sk_m vysheyshy military av_yatsyyny vuchyl_shcha (1947 — 1949), zakoncha ў M_nsky VPSh (1965). Pratsava ў on trade pradpryemstvo, at a kalgasa. 3rd 1951 at bodies dzyarzhbyaspek і, operupa¸navazhana ў to Brestsa, Sharasho¸sk_m, Dz_v_nsk_m districts. 3rd 1954 _nstruktar Dz_v_nskaga, Kobrynskaga (z 1965 zagadchyk the pramyslova-transpartnaga addzet) a district committee ў a bedding set. At 1969 — 1978 starshynya Kobrynskaga of a garvykankom. At 1978-1989 a pratsava ў to namesn_ka of a dyrektar ptushkafabryk_ "Kobrynskaya". Uznagarodzhana to the awards "Pashana's Sign", medals!, Ganarovay gramatay Vyarkho¸naga Saveta BSSR.

Padrykhtavala T.S. NazarukComments


Names of articles

Search in the website

Our partners