Imi of ganaratsets zemlyaki

ALYaKSANDRA Ў Alyaksey Genadzyev_ch, athlete. Naradz і ў sya ў 1973 Mr. Vykhavanets Kobrynskay of school of chess. M_zhnarodna grosmaystar, v_tse-chemp_yon E¸ropy 2000 (M_lan). Neadnarazova of peramozhets yunatsk_kh pershynstvo ў E¸ropy, pryzyor susvetny chemp_yanata ў.

Ivan Vasilyevich ANDRASYuK, belarusk_ expert. Naradz і ў sya 17 sakav_k of 1958 at century Hadynichy. Zakoncha ў M_nskaye to a mastatskaa of a vuchyl_shch (1977). Pratsava ў at Dz_v_nskay to school to nasta¸n_ka malyavannya і charchennya, afarmlya ў new school. To Zhyva ў Gomel і, a dza of a pratsav ў the expert on shpalernay fabryets, a tsyaper to a pratsua ў reklamnay spheres the expert-plakatystam, at are free hour painting partreta і landscapes. Member Belaruskaga of the union of the expert ў z 1995.

ANTANYuK of Georg_y Alyaksandrav_ch, belarusk_ f_losaf, doctor f_lasofsk_kh navuk (1991), prafesar (1993). Naradz і ў sya 13 l_stapad of 1942 at century. Matzos. Paslya zakanchennya as Mag_lyo¸skaga of a mashynabuda¸n_chag of a tekhn_kum serve ў at Savetskay to an automated workplace іі. At 1970 zakoncha ў f_lasofsk_ faculty of Len_ngradskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Vuchy¸sya ў asp_rantura of a _nstytut f_lasof іі і rights of AN of BSSR. Z 1973 of a malodsha, poty navukova starsha supratso¸n_k _nstytuta f_lasof іі і rights of AN of BSSR. At 1974 abaran і ў kandydatsky dysertatsyyu a pas s_stemny to a padykhodza ў satsyyalag_chny dasledavannyakh. Z 1980 of a starsha vykladchyk, datsent, prafesar departments f_lasof іі Natsyyanalnay of AN of Belarus_. Doktarsky dysertatsyya prysvechana to metadalag_chny problems prayektavannya satsyyalny adnos_n. A¸tar to a sherag prats: "Satsyyalnaye to the prayektavayena: Nekatoryya metadalag_chnyya aspects" (1978), "Satsyyalnaye to the prayektavayena і to the k_ravayena gramadsk_m razv_zzyom: tearetyka-metadalag_chna aspect" (1986), "Satsyyalnaye to the prayektavayena ў to a pratsesa of a praktychnag prymyanennya satsyyalny Veda ў" (1992) і _nsh. G. A. Antanyuk ў to navatara at raspratso¸ets metadalog іі satsyyalna-і a nzhynernaga prayektavannya. Z the 1990th reptile ў pastupova perakhodz_ts yes krytychnaga peraasensavannya f_lasof іі і ў whole _dealog іі yak kryn_ets of an ab'ekty¸nag paznannya. Dasleduye agulnasatsyyalnyya і agulnaf_lasofsk_ya problems.

ANTANYUK MAKS_M Antonav_ch, savetsk_ vayenna dzeyach, general-leytenant. Naradz і ў sya ў 1895 at century. Matzos. Z 1915 at an automated workplace іі, zakoncha ў school of a praparshchyk ў. Paslya Lyuta¸skay revalyutsy_ 1917 ў aryshtavana for a balshav_tsky ag_tatsyyu. Udzeln_k Kastrychn_tskay revalyutsy_ 1917 at Petragradze. Z a kastrychn_ka of 1917 at Chyrvonay of a gvarda і, kamandz_r 2 hectares of Kranshtatskaga a joy, udzeln_k bayo ў suprats Krasnova a stalemate Tsarsk_m Syalom. At a gramadzyansky vayna of 1918 — 1920 pamochn_k a kamandz_ra a stick, kamandz_r a battalion of Pa¸dnyovay of group of army ў the 5th automated workplace іі, 10th Kamyshynskay і _nshy dyv_z_y. Paslya gramadzyanskay vayna kamandz_r the 5th V_tsebskay, 3rd Krymskay stralkovy dyv_z_y, namesn_k the general - і a nspektara of a pyakhota of Chyrvonay of an automated workplace іі. The member of TsVK of Uzbek_stan ў 1925, TsVK BSSR at 1927 Zakonchy ў Vayennuyu akadem_yu _mya Frunze ў 1927. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn of a kamanduyucha of the 2nd, 3rd rezervovym_ і the 48th arm_yam і, grupam_ troops to the front Len_ngradskaga, on _nshy command posads. Paslya of a vayna namesn_k kamanduyuchaga voyskam_ Lvo¸skay vayennay akrug_. Z 1947 at a stock. Pamyor 30 l_penya 1961.

Al_tsyya Zb_gne¸n's BARMUTsKAYa, vuchony-medyk. Naradz_lasya ў 1953 at Kobryne. Kandydat medytsynsk_kh navuk, datsent M_nskaga medytsynskaga of an un_vers_tet.

BARODZ_CH Genadze¸n's _nga, sportswoman. Naradz_lasya ў 1979 Maystar to sport of Respubl_k_ Belarus pas plavann_. Udzeln_tsa Al_mp_ysk_kh gulnya ў at Atlantse, a neadnarazovy chemp_yonka of Respubl_k_ Belarus a pas plavann_.

BELSK_ Alyaksey Yak_mav_ch, vuchona. Naradz і ў sya ў 1947 at century Stry_. Kandydat f_z_ka-matematychny navuk, datsent Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet _nfarmatyk_ і radyyoelektron_k_.

VERKHAVETS LYUDM_LA Yaka¸le¸na, vuchona. Naradz_lasya ў 1942 at century L_tv_nk_. Kandydat tekhn_chny navuk, datsent V_tsebskaga tekhn_chnaga of an un_vers_tet.

VO÷K Alyaksey Arsentsyev_ch, vuchona. Naradz і ў sya ў 1930 at century of Myarn_ts. Kandydat g_starychny navuk, datsent Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Pamyor at 1990.

VO÷K Ya¸gen Arsentsyev_ch, palko¸n_k medytsynskay services. Naradz і ў sya ў 1929 at century of Myarn_ts. Kandydat medytsynsk_kh navuk, are deserved ¸rach Uzbek_stan. Pamyor at 1986.

GORDUN Syargey of Alyaksandravich, prota_erey. Naradzi¸sya 4 sakavika 1959 at century Dzivin. Zakoncha ў Minski pedagagichny instytut zamezhny mo ў (1976). Masko¸sky dukho¸ny akademiyu (1986). Pratsava ў nasta¸nikam Masko¸skay dukho¸nay seminaryi. Z 1989 to a pratsua ў Minskay dukho¸nay seminaryi, datsent Minskay dukho¸nay akademii, datsent departments bagaslo¸sk_kh dystsyplin faculty tealogii E¸rapeyskaga gumanitarnaga universiteta.

GRYSHKO÷SK_ Alyaksey Vas_lyev_ch, general-mayor (1945). Naradz і ў sya on May 10, 1904 at century of Myarn_ts. Zakoncha ў Vayennuyu akadem_yu _mya Dzyarzhynskaga (1940). Z 1918 at Chyrvonay the automated workplace іі, ў udzet a prym at Bai to _ ў the Crimea, vuchy¸sya on kamandz_rsk_kh courses. Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn of a pach ў stalemate Len_ngradam to kamandz_ra of an artyleryyskag stick ў to the chena of a mayor. The Udzeln_cha ў at vyzvalenn_ Ukra_na, at Bai at Polshchy, Chekhaslavak іі. To Vayn of a zakoncha ў at Hermann іі kamanduyuchy artyleryyay the 18th automated workplace іі ў to the chena the general-mayora. Paslya of a kamanduyucha vayna artyleryyay automated workplace іі, namesn_k kamanduyuchaga artyleryyay vayennay district і, nachaln_k faculty of Artyleryyskay radyyotekhn_chnay akadem іі _mya Govarava, dyrektar sa¸gasa "3-і rashayucha" stalemate Harkavam. Pamyor 5 sakav_k of 1990.

GULYuK of Georgiy Rygoravich, dzyarzha¸na dzeyach, kandydat selskagaspadarchy navuk. Naradz і ў sya 23 l_penya 1944 at century Dvarets (Yarom_chy). Zakoncha ў Goretsky selskagaspadarchy akademiyu. Pratsava ў to foremen at Yaromitskay of MTS, nachalnikam PMK at of Malaryt, namesnikam ministra, ministram meliyaratsyi the USSR. Dyrektar Departamenta mel_yaratsy_ ND_ rural gaspadark_ Ras_yskay Federatsy_.

DAV_DZYUK Georg_y Pyatrov_ch, belarusk_ satsyyolag і f_losaf. Naradz і ў sya 5 l_penya 1923 at century Aktsyabr. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna kamandz_r companies of a partyzanskag a joy _mya M_kalaya Shysha P_nskaga zluchennya. Paslya of a vayna vuchy¸sya і a pratsava ў at different ustanova of Brest. At 1952 zakoncha ў M_nsk_ pedagag_chna _nstynut _mya A. M. Gorkaga. At 1959 abaran і ў kandydatsky dysertatsyyu. At 1969 an atryma ў the doctor's step f_lasofsk_kh navuk. Z 1962 datsent, z 1970 prafesar. At 1962 — 1973 zagadchyk addzet satsyyalag_chny dasledavannya ў a _nstytut f_lasof іі і the rights of AN of BSSR. Here _m there was a stvorana belarusky satsyyalag_chny school, yaky zaymalasya raspratso¸kay problems prykladny satsyyalog іі, satsyyalny problems of the city і vyosk_. Pad Iago K_ra¸n_tstvam of a pravedzena satsyyalag_chnyya dasledavann_ satsyyalnay structures of a rabochag of a class, a syalyanstvo і _ntel_genets і, on a setup yak_kh nap_sana kalekty¸nyya a manograph іі: "Satsyyalnyya of a zmena of a rabochag of a class Belarus і" (1965), "Satsyyalnyya of a zmena of a syalyanstvo Belarus і" (1966), "Structure savetskay _ntel_genets і" (1970), "Satsyyalnyya of a problem of a syal" (1970) і _nsh. At 1973 G.P.Dav_dzyuk of a ¸znachalv ў department f_lasof іі і problem labaratoryyu satsyyalag_chny dasledavannya ў Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. At aposhn_ya reptiles — prafesar departments satsyyalog іі. At 1989 va un_vers_teets of an adkryt to the addzyaleena satsyyalog іі, for the student ў a yakoga of Georg_y Pyatrov_ch of a nap_s ў і a vyda ў vuchebnyya dapamozhn_k_ "Uvodz_na ў prykladny satsyyalog_yu" (1975) і "Prykladnaya satsyyalog_ya" (1979). Pad Iago Navukov to k_ra¸n_tstva 48 asp_rant ў abaran_l_ kandydatsk_ya, and 12 z _kh — doktarsk_ya dysertatsy_ a pas satsyyalog іі. G.P.Dav_dzyuk at roznyya reptiles of a chyt ў lektsy_ ў _ensk_m і B_lefeldsk_m (German_ya), Lyubl_nsk_m (Slaven_ya), Kraka¸sk_m (Polshcha) un_vers_teta. Pryma ў udzet at m_zhnarodny satsyyalag_chny kanferentsyyakh. Pad Iago K_ra¸n_tstvam of a padrykhtavana і vydadzena ў 1975 "Metadychnyya ¸kazann_ of a pas raspratso¸ets of the plan of an ekanam_chnag і a satsyyalnaga razv_zzya M_nsk for 1976 — 1980". For a gety pratsa G.P.Dav_dzyuk of an uznagarodzhana zalaty medalyom VDNG USSR. Pad Iago redaktsyyay nap_sana і vydadzena kn_g_ "Satsyyalna effect of a spaborn_tstv" (1976), "Metadychnyya of a basis of a satsyyalnag k_ravannya" (1977), "Student і Iago dzeynasts" (1978), "Prykladnaya satsyyalog_ya" (1979, a perakladzena on k_taysky mova ў 1985), "Slo¸n_k prykladny satsyyalog іі" (1984), "Efekty¸nasts a srodka ў masavay _nfarmayets і" (1986), padruchn_k_ і dapamozhn_k_ for VNU ("Uvodz_na ў prykladny satsyyalog_yu", 1975) і _nsh. Usyago of a nadrukav ў 137 navukovy prats, at ty to a l_k 13 — at zamezhny vydannyakh.

DZEHTsYaRUK of Uladzimir of Ivanavich, dzeyach belaruskay dyyaspara ў Eston іі. Naradz і ў sya 24 studzenya 1959 at century Pavizze. Paslya zakanchennya ў 1972 Brestskaga of a chygunachnag of a tekhn_kum ў nak_ravana ў Kazakhstan, dza of a pratsav ў to elektramekhan_ka of Saryshaganskay dystantsy_ s_gnal_zatsy_ і suvyaz_ і to nachaln_ka chygunachnay stantsy_. At 1973 serve ў on Ts_khaak_yansk_m floyets on padvodnay lodets. At 1976 pastup і ў at Belarusk_ _nstynut a _nzhyner ў a chygunachnaga a transschool desk. Paslya zakanchennya nak_ravana ў Eston_yu on a vytvorchaa to the ab'yadnayena of "Estonslanets". Pratsuye to site nachaln_ka s_gnal_zatsy_ і suvyaz_ an aktsyyanernaga ab'yadnannya "Pyle¸k_v_ Ra¸dtes" at Kohtla-Järve. At 1988 are chosen ў Rada of Belaruskaga of a kulturnag zgurtavannya Mr. Tal_na і praz year of a stvara ў at Kohtla-Järve as Belaruska-estonskaye to the zgurtavayena. At 1998 a dabraakhvotna of a vyysh ў z Iago і a pacha ў supratso¸n_chats sa zgurtavanny the Belarusian ў "Spadchyna" ў Narva. Do¸g_ hour of an udzeln_ch ў at padrykhto¸ets radyyoperadach on hvalyakh "Batska¸shchyna" for the Belarusian ў Estonii, ў to Z'Ezd's delegates of the Belarusian ў a bl_zkaga of a zamezhzh, an argan_zav ў a trip of Estonskaga of a kamernag to chorus ў Gomel, pyats velas_pedny vandrovak z Eston іі ў Belarus. Zakhaplyaezza to krayazna¸stvo, geagraf_yay і g_storyyay Eston іі. A¸tar of a zborn_k fish-trap ў і apavyadannya ў "Syarod white estonsk_kh nachey" (1995), kn_g "Trylab_tava berag" (1999), "Kropl_ to the wood" (2000).

DZM_TRUK ALYAKSANDR Andreev_ch, kandydat f_lasofsk_kh navuk (1975), datsent (1976). Naradz і ў sya 3 l_penya 1928 at century of Ushkav_ts. Zakoncha ў yurydychna faculty of Lvo¸skaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet (1951), Akadem_yu gramadsk_kh navuk pra of the Central Committee of CPSU (1961). At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ¸sya syam'ya Dzm_truko ў ¸dzet a prymal of an akty¸na at partyzansk_m to Rukh. At 1944 Alyaksandr Andreev_ch ў adpra¸lena praz l_n_yu to the front for work ў the back Chyrvonay of an automated workplace іі. At 1951 — 1953 a pratsava ў to city town committee _nstruktara, sakratary a district committee of a kamsamol ў Lviv, at 1953 — 1958 at Brestsk_m regional committee of LKSMB, at 1961 — 1976 to lecturers, zagadchyka of sector of an addzel of promotion і ag_tatsy_ the Central Committee of a bedding set, at 1976 — 1982 to nachaln_ka of department, namesn_ka of a nachaln_k of a pas navukovay raboyets M_nskay vysheyshay MUS USSR schools, at 1982 — 1991 to the senior navukovy supratso¸n_ka of a _nstytut g_story_ party_ pra of the Central Committee of a bedding set. Apubl_kava ў bolsh for 30 navukovy prats. Uznagarodzhana to medals і, Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta BSSR. Pamyor 9 snezhnya 1996.

DZYAMCHUK M_kha_l _vanav_ch, belarusk_ vuchony-f_z_k. Dzyarzha¸na dzeyach. Doktar f_z_ka-matematychny navuk (1983), prafesar (1985), member-karespandent Natsyyanalnay of AN of Belarus_ (1986). Zasluzhana dzeyach navuk_ Respubl_k_ Belarus (1996), la¸reat Dzyarzha¸nay prem іі BSSR 1986 Naradz і ў sya on May 28, 1946 at century Dzevyatk_. Paslya zakanchennya syarednyay schools No. 2 of Mr. Kobryn ў 1963 pastup і ў on f_z_chna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. At 1968 — 1970 an asp_rant of department yadzernay f_z_k_ BDU. Pasl asp_rantura of a pratsav ў va un_vers_teets to malodshy, senior navukovy supratso¸n_ka (1970 — 1976), zagadchyka labaratory_ pa¸pravadn_kovay elektron_k_ (1976 — 1984), to zagadchyka was addzet by a srodka ў a¸tamatyzatsy_ navukovy dasledavannya ў to Navukova-dasledchaga of a _nstytut of prykladny f_z_chny problems of BDU (1978—1980), zagadchyka of department a¸tamatyzatsy_ navukovy dasledavannya ў і sakratary Communist Party committee of BDU (1983—1985). At 1985 — 1988 zagadchyk addzet navuk_ і navuchalny ustano ў the Central Committee of a bedding set. Z 1988 m_n_str national adukatsy_ BSSR. Z 1991 namesn_k Starshyn_ Saveta M_n_stra ў Respubl_k_ Belarus, kuryrav ў pytann_ adukayets і, navuk і, cultures, akhova zdaro¸ya. Z l_penya 1994 rektar Belaruskay pol_tekhn_chnay akadem іі. At 2000 — 2001 namesn_k a prem'er-m_n_stra of Respubl_k_ Belarus. Prez_dent M_zhnarodnay akadem іі tekhn_chnay adukayets і, akadem_k M_zhnarodnay akadem іі vysheyshay schools, akadem_k M_zhnarodnay akadem іі _nfarmatyzayets і, v_tse-prez_dent Belaruskay navukova-pramyslovay asatsyyatsy_. Uznagarodzhana Ganarovym_ gramatam_ Vyarkho¸naga Saveta of BSSR, Respubl_k_ Belarus. Vyb_ra¸sya to Vyarkho¸naga Savet's deputies of BSSR (1986), national deputies of the USSR (1989).

M.І. Dzyamchuk — spetsyyal_st at the galena of a navukovag pryborabudavannya і kvantavay radyyof_z_k_. Stvoranyya _m prybor і s_stema pratsuyuts bolsh chy at 30 navukovy centers Belarus і, Races іі, Herman іі, ZShA і _nshy kra_n that a dazvol_la pravests_ seryyu an eksperyment ў z novym_ navukovym_ і praktychnym_ to vyn_ka і, vyrashyts sherag tasks at the galena eksperymentalnay і tekhn_chnay f_z_k_. A¸tar bolsh 300 navukovy prats, at ty to a l_k 40 vynakhodstvo ў і 2 managraf_y. K_ra¸n_k (1973 — 1998) bolsh chy 30 navukova-dasledchy works, project ў і to pragra. Padrykhtava ў 10 kandydat ў і daktaro ў navuk. At aposhn_ya reptiles ў spheres navukovy a _ntaresa ў M.І. Dzemchuka byl_ problems adukatsy_ і razv_zzya navuk_ ў respubl_ets, teoryya і praktyka stvarennya suchasny navukayom_sty, kankurentazdolny vytvorchastsy і tekhnalog_y. A¸tar to a sherag prats і kantseptualny palazhennya ў a pas problems of a buda¸n_tstv natsyyanalnay s_stema adukayets і, stvarennya new adukatsyyny tekhnalog_y і navuchalny ustano ў a _ntegravanaga to a typ, razv_zzya prafes_ynay schools ў market adnos_na, aptym_zatsy_ k_ruyuchy structures at the galena adukatsy_.

ZAPAROZHCHANKA RA_SA Georg_e¸na, vuchony-f_z_k. Naradz_lasya 25 lyutag of 1944 at century of Myarn_ts. At 1966 a zakonchyla of a f_z_chna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Paslya _nstytuyets f_z_k_ AN of Belarus_ pratsavat pra asp_rantura to malodshy navukovy supratso¸n_ka. At 1977 an abaran_la kandydatsky dysertatsyyu a pas spetsyyalnasts_ a quantum elektron_ka. Tematyka yae dasledavannya ў a zvyazana z akty¸nay s_nkhran_zatsyyay a lazernaga vypramenvannya for atrymannya ultrakarotk_kh a _mpulsa ў a svyatla, z nel_neyna-aptychnym_ metadam_ peratvarennya frequencies ultrakarotk_kh a _mpulsa ў і nel_neyny prapuskanny a svyatla pa¸pravadn_kam_. Asno¸ny of metaladies dasledavannya that Ra_s Georg_e¸n's razv_la, z'ya¸lyaetsets a method of a matematychnag madel_ravannya a pratsesa ў at lasers і nel_neyna-aptychny asyaroddzyakh. Nadrukavala bolsh for 100 navukovy artykul ў at aychynny і zamezhny chasop_sa, atrymat 9 a¸tarsk_kh pasvedchannya ў on vynakhodstva. Pas vyn_ka gety dasledavannya ў at 1996. yoy prysvoyena navukovy step of the doctor f_z_ka-matematychny navuk pas spetsyyalnasts_ laser f_z_ka. Navukova Vyaducha supratso¸n_k _nstytuta f_z_k_ _mya B.І. Stsyapanava Natsyyanalnay of AN of Belarus_.

Z_NCHUK STSYAPAN Dzm_tryev_ch, vuchony-teacher. Naradz і ў sya ў 1937 at century Astrom_chy. Kandydat pedagag_chny navuk, datsent Belaruskaga of a pedagag_chnag of an un_vers_tet _mya M. Tanka.

ZNAHARChUK Mikalay of Vasilyevich. Naradzi¸sya 22 kastrychn_k of 1947 at century Dzivin. Zakoncha ў Sevastopalskaye to a vysheyshaa vayenna-marsky vuchylishcha. Pas razmerkavann_ a ladder і ў on Pa¸nochna fleet at the 1st flatyl_yu nuclear underwater boats. Geroysk_ to a zag_n ў at 1976 Z 24 on 25 verasnya ў hour of a campaign on lodets pacha¸sya the fire at elektratekhnichnym to an adsek. Tsana asabistaga zhyzzya 3 kapitany, at t.l. Znakharchuk, likvidavali fire of i of Iago Nastupstva.

_A÷CHUK M_KHA_L Tryfanav_ch, f_losaf, partyyna dzeyach. Doktar f_lasofsk_kh navuk (1946), prafesar (1939), member-karespandent of Academy of Sciences of the USSR (1946), zamezhna member Balgarskay of AN (1975). Naradz і ў sya 19 l_stapad of 1908 at century of Zavuzho¸e. Zakoncha ў to a f_lasofskaa to the addzyaleena Akadem іі kamun_stychnaga vykhavannya (1931). At 1936 — 1939 k_ra¸n_k department ў a dyyalektychnaga to a materyyal_zm to a marks_zmu-len_n_zm of Masko¸skaga of a h_m_ka-tekhnalag_chnag of a _nstytut _mya Mendzyaleeva і Masko¸skay selskagaspadarchay akadem іі _mya Ts_m_razeva. At 1939 — 1941 on partyynay raboyets ў to Vykankoma Kam_nterna. At 1941 — 1947 va ¸pra¸lenn_ promotion і ag_tatsy_ the Central Committee of All-Union Communist Party (bolsheviks). At 1947 — 1949 sakratar the Central Committee of KP(b)B of a pas to a prapagandza і ag_tayets і, the member of KP(b)B Central Committee bureau. At 1949 — 1970 vyo ў navukova-vykladchytsky work ў Masko¸sk_m, Uralsk_m un_vers_teta, _nstytuyets f_lasof іі Academy of Sciences of the USSR. At 1970 — 1978. rektar Akadem іі gramadsk_kh navuk pra of the Central Committee of CPSU, redagav ў chasop_s "Philosophical sciences". Z 1978 consultant of a _nstytut to a marks_zmu-len_n_zm of a pra of the Central Committee of CPSU. ў starshynyoy Navukovaga of council of Academy of Sciences of the USSR of a pas g_story_ gramadskay dumk і, to kandydata at members of the Central Committee of CPSU. Deputat Vyarkho¸naga Saveta of the USSR at 1941 — 1950 Uznagarodzhana mnog_m_ ordenam_ і medalyam_ the USSR. Pamyor 9 studzenya 1990 Dasledava ў problems g_story_ f_lasof іі, g_story_ to a marks_zmu-len_n_zm, pytann_ teory_ cultures, _dealag_chnay baratsba і _nsh. A¸tar kn_g "G.V. Plyakhana ў і Iago Pratsa of a pas g_story_ f_lasof іі" (1960), "G_storyya f_lasof іі a yak of a navuk, yae pradmt, a method і to the znacheena" (1960) і _nshy, adz_n z an a¸tara ў і a redaktara ў "G_story_ f_lasof іі" (t. 1—6, 1957—1965).

І ÷CHANKA Ў V_ktar _vanav_ch, l_ngv_st, teacher, zhurnal_st. Naradz і ў sya 28 chervenya 1962 at century Hadyn_chy. Kandydat f_lalag_chny navuk (1988), datsent. Zakoncha ў Brestsk_ of a dzyarzha¸na of a pedagag_chna _nstynut (1985), to a pra asp_rantur _nstytuyets of a movazna¸stvo _mya Yaqub Kolas AHN of BSSR (1988).

Pratsava ў to nasta¸n_ka at Belskay vasm_gadovay to school of the district (1980 — 1983) Kobrynskaga, vykladchyka of Brestskaga of a dzyarzha¸nag of a ped_nstytut (1985); to vykladchyka of department of an agulnag, slavyanskag і ruskaga of movazna¸stvo M_nskaga of a pedagag_chnag of a _nstytut (1988 — 1989). Z 1990 datsent, z 1996 zagadchyk departments styl_styk_ і l_taraturnaga redagavannya faculty zhurnal_styk_ BDU. Savetn_k of a m_n_str adukatsy_ pas suvyazyakh sa SM_ і gramadskastsyu. Vydatn_k adukatsy_ Respubl_k_ Belarus. Member Belaruskaga of the union of a zhurnal_st ў. A¸tar zvysh 60 navukovy і navukova-metadychny works, at t. l. dzvyukh managraf_y, zvysh 100 publ_tsystychny materyyal ў. Namesn_k of a galo¸nag of a redaktar of a chasop_s "Belarusky mova і l_taratura", member redkaleg іі chasop_sa "Rodnaye of the word".

Zaymayezza styl_stykay belaruskay і ruskay mo ў, l_ngv_stykay publ_tsystychnaga to a tekst, rytorykay. Asno¸nyya prayets: "L_ngv_stychny argan_zatsyya to a tekst. At tvorchay labaratory_ Uladz_m_ra Karatkev_cha" (2002), "L_ngvastyl_styka a track ў Yuryya Kazakova" (2002). A¸tar of a padruchn_k "Suchasnaya belarusky mova. Arfagraf_ya. Graf_ka. Leks_kalog_ya (frazealog_ya). P.1" (2001), a vuchebnaga of a dapamozhn_k "Svyatlo of the word" (at a saa¸tarstvo) (2002), to pragra for the student ў faculty ў zhurnal_styk_ VNU і _nsh.

KAZLO Ў Le ў Ramanav_ch, belarusk_ g_storyk, kn_gavydavets. Naradz і ў sya 28 l_penya 1938 at century L_tv_nk_. Zakoncha ў syaredny school No. 2 of Mr. Kobryn (1956). At 1957 — 1960 serve ў at Savetskay to an automated workplace іі. At 1965 zakoncha ў M_nsk_ pedagag_chna _nstynut _mya A. M. Gorkaga. At 1970 abaran і ў dysertatsyyu і an atryma ў a navukovy step of a kandydat g_starychny navuk. Z 1969 of a pratsav ў at M_nsk_m pedagag_chny _nstytuyets, z 1982 prafesar, the dean M_nskaga of a dzyarzha¸nag of a _nstytut of culture, z 1991 of a pratsav ў at _nstytuyets g_story_ BSSR AN. Z 1993 prez_dent f_rma of "Arty-Feks", z 1995 of a galo¸na redaktar "Vyal_kaga of a g_starychnag of the atlas Belarus і" (at 5 volumes), a chasop_sa ў "Padarozhn_k" і "Our edge". Asno¸nyya dasledavann_ ў to the galena g_starychnay geographer іі і cartographer іі Belarus_. A¸tar kn_g "Dapamozhnyya g_starychnyya of a dystsypl_na" (1980), "Kobryn: G_storyka-ekanam_chna narys" (1987, to times z N. M. Pl_sko), "Museum dasts_pnasts і" (the 3rd vyd., 1989), "Z to a transit license of Caral і a vyal_kaga of the prince" (1992), "Belarus on syam_ rubyazha" (2000) і shmatl_k_kh an artykula ў, navukova the consultant Belaruskay entsyklapedy_.

KACTKO of Uladzimir Syamyonavich, kandydat matematychny navuk, datsent Brestskaga pedagagichnaga universiteta. Naradz і ў sya ў century Yarom_chy.

KUZHYR Pavel of Rygorav_ch, vuchona. Naradz і ў sya ў 1946 at century Batchy. Kandydat f_z_ka-matematychny navuk, datsent, zagadchyk departments f_z_k_ Belaruskay dzyarzha¸nay pol_tekhn_chnay akadem іі.

KUZMICh Mikalay of Pyatrovich, belarusk_ expert, yuvel_r. Naradz і ў sya 28 l_stapad of 1950 at century Patryki. Zakoncha ў M_nskaye to a mastatskaa of a vuchyl_shch _mya A. K. Glebava (1982). Z 1983 udzeln_k ablasny, respubl_kansk_kh, usesayuzny і zamezhny vysta ў, m_zhnarodny s_mpoz_uma ў pas emal_ ў _span іі, Latv іі і to L_tva. At 1993 — 1997 uzna¸lya ў strachana ў hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna of Kryzh Efras_nn_ Polatskay, adnav і ў to a tekhn_k peragarodchatay emal_ the XII Art. of Sumesn z daktaram_ Ras_yskay akadem іі navuk A. Alyakseev і T. Makaravay of a vyd ў to a kn_g "Kryzh — prygazhosts tsarkva" (ab kryzha Efras_nn і, Iago g_story_ і tekhn_ets ¸zna¸lennya). The member Belaruskaga of the union of the expert ў z 1987 Pratsava ў the expert on Brestsk_m kamb_nayets "Mastatstva", z 1998 the expert at Minskay eparkhii. Tvora of znakhodzyatsets ў Maskva's museums, V_lnyusa, Klaipeda, Herman іі, ZShA, _span іі і ў asab_sty kalektsyyakh. La¸reat Dzyarzha¸nay prem іі Belarus_ of 1998. Uznagarodzhana to awards of Kryzha prapadobnay Efras_nn і, _gumenn_ Polatskay (2002).

KUK_NA RA_SA M_kalaye¸na, vuchona. Naradz_lasya ў 1948 at Kobryne. Datsent V_tsebskaga tekhn_chnaga of an un_vers_tet.

KUPRYYaNYuK of Valyantsina Alyaksee¸n. Doktar ekanamichnykh navuk. Naradz_lasya ў century Bukhov_chy. To Zhyva і to a pratsua ў to Maskva.

KURASHYK V_TAL Uladz_m_rav_ch, dzyarzha¸na dzeyach. Naradz і ў sya on May 8, 1939 at century Dz_v_n. Paslya zakanchennya ў 1960 Tarezskaga of a gornag of a tekhn_kum of Danetskay of voblas. (Ukra_na) of a pratsav ў to mashyn_sta, mountain maystra of Kachagarka mine, tekhnolaga, galo¸ny tekhnolaga of plant vysakavoltnay Mr. Kanstants_na¸k's equipments. At 1974 — 1982 the friend і, tickle sakratar Kanstants_na¸skaga of a city town committee of KPU, at 1982 — 1985 starshynya a garvykankoma of E¸patoryya (Crimea). At 1985 — 1987 zagadchyk addzet Krymskaga of regional committee of KPU, at 1987 — 1991 namesn_k foremen і, tickle namesn_k foremen і, starshynya Krymskaga of an ablvykankom. At 1991 — 1993 Starshynya Saveta M_n_stra ў Respubl_k_ the Crimea. Z May, 1993 of a pas 14 chervenya 2001 of a nadzvychayna і pa¸namotsna ambassador Respubl_k_ Belarus va Ukra_ne.

LAZO÷SKAYA Tamara of a _vana¸n, artystka of Dzyarzha¸naga of theater of the opera i of the ballet of Respubl_k_ Belarus. Paslya zakanchennya syarednyay schools pratsavat sakratary at one z brestsk_kh schools, a spyaval ў choruses of a nasta¸n_k ў, poty at vocal a gurtka of a pra club of a rabotn_k ў a bytavoga abslugo¸vannya. Paslya zakanchennya muzychnaga of a vuchyl_shch yae zapras_l_ ў Dzyarzha¸na theater of the opera і ballet. Vykana¸tsa opera tvor ў, romance ў, tvor ў belarusk_kh, rusk_kh і zamezhny kampaz_tara ў.

MAKARUK M_KHA_L Arsentsyev_ch, vuchona. Naradz і ў sya ў 1947 at century. Matzos. Kandydat veterynarny navuk, datsent V_tsebskay akadem іі veterynarnay medytsyna.

MAKARUK M_KHA_L Markav_ch, general-leytenant (2000). Kandydat of military navuk. Naradz і ў sya 1 zhn і ў nya 1945 at century. Matzos. At 1963 — 1967 the cadet Charn_ga¸skaga of a vysheyshag of a vayennag of an av_yatsyynag of a vuchyl_shch. Z 1967 of a pas of 1973 lyotchyk-і nstruktar, namesn_k a kamandz_ra av_yatsyynay eskadryll_ a vuchebnaga Charn_ga¸skaga's stick of a vuchyl_shch, at 1973 — 1976 the listener-in of Vayenna-pavetranay akadem іі _mya Gagaryna. Z 1976 kamandz_r av_yatsyynay eskadryll і, namesn_k kamandz_ra of an av_yatsyynag stick, _nspektar upra¸lennya vayenna-vuchebny ustano ў VPS. Z 1978 pamochn_k a vayennaga atashe pra Embassies of the USSR at Respubl_tsa Cuba, Respubl_tsa _ndyya, at 1989 — 1991 vayenna, vayenna-marsk_ і vayenna-pavetrana atashe pra Embassy of the USSR at Federatsy_ Malayz_ya. Z 1991 pamochn_k galo¸nakamanduyuchaga of VPS, namesn_k nachaln_ka ¸pra¸lennya VPS of Galo¸naga of an aperaty¸nag ¸pra¸lennya Generalnaga of a staff Uzbroyeny s_l Ras_yskay Federatsy_. Vayenna, a vayenna-pavetrana і vayenna-marsk_ atashe pra embassy of Ras_yskay Federatsy_ ў _span іі (1997 — 2000), z — at Respubl_tsa are 2001 Cuba.

MARTYNA Ў Alyaksey M_khaylav_ch, naradz і ў sya 20 zhn і ў nya 1904 at Kobryne. At 1911 — 1915 vuchy¸sya ў Kobrynsk_m prykhodsk_m vuchyl_shcha. At the 1st susvetny vayna syam'ya evaku_ravalasya ў Mr. Ragacho ў, A. M. Martyn's dza ў a pratsyagva ў to a vuchob ў real vuchyl_shcha. Pratsava ў to nasta¸n_ka: at school to a l_kbez (a z_ma 1920/21), at century of M_kalaye¸k (sakav_k 1921 — May, 1922). Paslya smerts_ batsk_ ў 1922 syam'ya vyarnulasya ў Kobryn. At 1922 — 1939 ў chornarabochy at seasonal works і on a lesazavodza. Paslya daluchennya Belarus_ da BSSR'S Zakhodnyay z 24.9.1939 g of a prytsyagnuta on prayets ў Chasovaye to the ¸pra¸leena Kobrynskaga of a pavet for naladzhvannya works of mail. 1 l_stapad of 1939 of a pryznachana to zagadchyka garadsky b_bl_yatek_. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn ў suvyazny a partyzanskaga a joy _mya Chapayeva, a vykonva ў razvedvalnyya zadann_ an operupa¸navazhanaga partyzanskay brygada _mya Chapayeva. Paslya vyzvalennya Kobrynshchyna hell of an akupant ў adna¸lya ў work b_bl_yatek_. 4 zhn і ў nya 1946. pryznachana to Kobrynskaga's dyrektara of a vayenna-g_starychnag of the museum _mya A. V. Suvorava. Pad Iago K_ra¸n_tstvam the museum of hundred ў adny z lepshy at Belarus і, a dza is brought together un_kalnyya kalektsy_ zbro і, num_zmatyk_. A. M. Martyna ў an udzeln_cha ў at gramadsk_m zhyzz_ Kobrynshchyna: at the 1960th reptiles of an argan_zav ў to a rayonnaa to the addzyaleena Tavarystva of a pryroda akhova, at 1966 — Tavarystva of an akhova of a pomn_k ў g_story_ і cultures, yaky a ¸znachalva ў yes 1972 Vyo ў vyal_ky krayazna¸chy work. ў to ganarovy gramadzyan_na of Kobryn. Uznagarodzhana medalyom _mya N. K. Krupskay. Pamyor 15.11.1999.

M_KHAYLA Ў Pavel Alyaksandrav_ch, belarusk_ movaznavets, the teacher, spetsyyal_st at the galena dyyalektalog іі, a l_ngvageagraf іі, anamastyk і, etnal_ngv_styk і, navukovay term_nalog іі. Naradz і ў sya 13 kastrychn_k of 1950 at century of Ushkav_ts. Zakoncha ў Brestsk_ of a dzyarzha¸na of a pedagag_chna _nstynut _mya A. S. Pushk_n (1975), a pra asp_rantura _nstytuyets of a movazna¸stvo _mya Yaqub Kolas AHN of BSSR (1979). Abaran і ў kandydatsky dysertatsyyu on a tema "Leks_ka belarusk_kh gancharo ў" (1981).

Vyklada ў belarusky, Russian mova і to a l_taratur ў Lel_ka¸skay syarednyay to school (1975), pratsava ў to malodshy navukovy supratso¸n_ka of sector dyyalektalog іі (1976 — 1982), vuchony sakratar (1982 — 1986), to zagadchyka of an addzel dyyalektalog іі і l_ngvageagraf іі _nstytuta of a movazna¸stvo _mya Yaqub Kolas AHN BSSR (1986 — 1991); to datsenta of department of a belaruskag of movazna¸stvo M_nskaga of a dzyarzha¸nag of a pedagag_chnag of a _nstytut _mya M. Gorkaga (1991 — 1993). Z 1993 zagadchyk departments of a belaruskag of a movazna¸stvo of the Belaruskaga Dzyarzha¸naga of a Pedagag_chnag of an Un_vers_tet (BDPU) _mya Maks_ma Tanka.

A¸tar bolsh for 140 navukovy і navukova-metadychny prats a pas raznastayny actual pytannyakh suchasnay belaruskay l_ngv_stychnay і metadychnay navuk_. Vuchona sakratar council of a pas to the abarena dysertatsy BDPU pra _mya Maks_ma Tanka, member vuchony council ў un_vers_teta і faculty belaruskay f_lalog іі і cultures, navukova consultant of a chasop_s "Rodnaye of the word". Vydatn_k adukatsy_ Respubl_k_ Belarus.

Pryma ў udzet at padrykhto¸ets m_zhnarodny navukovy the project ў: stvarenn_ "Agulnaslavyanskaga of a l_ngv_stychnag of the atlas" (1982 — 1991) і "L_ngv_stychnaga atlas E¸ropy" (1976 — 1991). A¸tar to a sherag basic і typavy to pragra for the student ў f_lalag_chny faculty ў VNU of Respubl_k_ Belarus, saa¸tar prats: "Tura¸sk_ slo¸n_k" (t. 1—5, 1982—1987), "Slo¸n_k belarusk_kh gavorak pa¸nochna-zakhodnyay Belarus_ і yae pagran_chcha" (t. 1—5, 1979—1986), "Leks_chna atlas belarusk_kh national gavorak" (t. 1—5, 1993—1998), "M_kratapan_m_ya Belarus і" (1974), "Leks_chnyya landscapes Belarus і)" (1995), "Karotk_ ruska-belarusk_ of a tlumachalna slo¸n_k pas agulnay b_yalog іі" (1994), "Agulnaslavyansk_ of a l_ngv_stychna atlas: Seryya leks_ka-slova¸tvaralny" (issue. 3, 2000), "Belarusky mova: Dyktanta, perakaza, peraklada: 5th class; 6th class; 7th class; 8th class; 9th class" (2002) і _nsh.

NASTAS_CH Georg_y M_lanav_ch, palko¸n_k. Naradz і ў sya 29 snezhnya 1923 at of B_el_n (Yugaslav_ya). Z 1939 vuchy¸sya ў pol_tekhn_chnay to school ў Nov_-Sad. Paslya akupatsy_ Yugaslav іі voyskam_ g_tlera¸skay Herman іі (1941) paysho ў at a partyzana. Z May, 1943 kam_sar companies of the Narodna-vyzvalenchay Automated Workplace __ Yugaslav __ (NVAW_Y_). At studzen_ 1944 of hundred ў to kam_sara of the NVAYu mate school on vyzvalenay sayuznym_ voyskam_ terytory_ Eg_pta _tat іі, zaty. At a l_stapadza of 1944 — snezhn_ 1946 vuchy¸sya ў Engelsk_m the military av_yatsyyny vuchyl_shcha of a lyotchyk ў. As Poty serve ў at yugasla¸sk_kh to VPS. At verasn_ 1948, at a nyazgoda sign z pal_tykay І. Broz-Ts_ta, on a bambardz_ro¸shchyka of Pe-2 peralyaets ў on terytoryyu the USSR. Paslya zakanchennya ў 1959 Vayenna-pavetranay akadem іі kamandava ў regiment strateg_chny bambardz_ro¸shchyka ў Tu-16. At 1960 peraysho ў on service ў helicopter av_yatsyyu, at zhn і ў n_ 1962. pryznachana to kamandz_ra of a sfarm_ravanag _m 65-hectare asobnaga of a vertalyotnag stick, yak_ z 1964 baz_rava¸sya ў Kobryne. Z 1970 at adsta¸ets, zhy ў at M_nsku. Uznagarodzhana ordenam_ Chyrvonaga Stsyaga, Aychynnay of a vayna of II stupen і, and a taksama yugasla¸sk_m_ "For zaslug_ perad to the people" II stupen_ i "For Hrabrasts". Pamyor of 21.2.1999 g _my G. M. Nastas_cha it is named vul_ets ў Kobryne.

NOV_K M_kalay Alyakseev_ch, naradz і ў sya 22 krasav_k of 1959 at century Astrom_chy. At 1970 — 1976 vuchy¸sya ў Respubl_kanskay to school - і nternayets of a pas muzyets і vyya¸lenchy to a mastatstva _mya І. V. Akhremchyka on mastatsk_m addzyalenn_. At 1977 — 1979 serve ў at Savetskay to an automated workplace іі. At 1980 — 1986 a pratsava ў the expert-graf_kam at gazeets "The polar truth" (Narylsk, Ras_ya). At 1986 — 1991 vuchy¸sya on addzyalenn_ a pramyslovaga to a dyzayn of Belaruskaga of a teatralna-mastatskag of a _nstytut (a tsyaper of Akadem_ya of a mastatstv ў). Member of the Union of a dyzayner ў Belarus_ (1991). Zaymayezza to dyzayna asyaroddzya, abstalyavannya, to graf_chny dyzayna. Syarod of asno¸ny works — projects of school of a mastatstv ў a sa¸gasa "Dneprabugsk і" the district Kobrynskaga, abstalyavannya for vuchebnay maystern_ a malyunka і to a zhyvap_s, a dz_tsyachaga of a parkavag to an atraktsyyon. Pratsuye і a yak zhyvap_sets at genres to a landscape і a natsyurmorta. Bl_zkaya to the expert of a tem — suchasny belarusky with authority: pobyt, way zhyzzya, vyaskova landscape. Yong A¸tar shmatl_k_kh mastatsk_kh cloths ў, syarod yak_kh nap_sanyya ў 1983 — 1984: "_ndustryyalna landscape", "Zhark і" (natsyurmort), "Garadsk_ landscape. Gorad Narylsk", "Daroga to Talnakh", "Tundra Asennyaya", "Chyrvonyya kamyan і", "Vakol_tsa of Narylsk", "Vozera Glybokaye", "Pasyolak Valyok", "river Berag_ Narylk і", "Vechnyya ices"; at 1992: "Garadsk_ landscape. M_nsk", "Are old Kobryn", "Lvo¸sk_ dvoryk", "Ramonk і", "Vyaskova a landscape. Astrom_cha"; at 1993: "Zasnezhanyya strekh і", "Z_movaya with authority", "Prasn_k і", "Garadok. Tal_nsk_ mats ў", "Kvetk і", "Baz"; at 1995: "Vyaskovaye zhyzzyo", "Nepagodl_va dzen"; at 1996: "Jelly", "Vesnavyya of a pratal_na", "Pershy snow", "Marozna dzen", "Z_mova vechar", "Vosen", "Pralesk", "Daroga ў Kosava", "Vyosachka Krasno¸ka". Pratsa M. A. Nov_k of znakhodzyatsets ў pryvatny mastatsk_kh kalektsyyakh at English іі, Herman іі, Kanadze, Polshchy, ZShA, Frantsy_ і _nshy kra_na.

PRYMAChUK _van Platonav_ch, vuchona. Naradz і ў sya on May 25, 1936 at century. Matzos. Kandydat g_starychny navuk (1980), datsent (1986), prafesar M_zhnarodnaga guman_tarna-ekanam_chnaga of a _nstytut (MGE І) (2001). At 1960 zakoncha ў g_storyka-f_lalag_chna faculty M_nskaga of a dzyarzha¸nag of a pedagag_chnag of a _nstytut _mya M. Gorkaga. Pratsava ў to directors of studies of Luzhka¸skay of school of the district Maladzechanskaga, vykladchyka M_nskaga of a _ndustryyalnag of a tekhn_kum buda¸n_chy the materyyal ў, to _nspektara, nachaln_ka was addzet by M_n_sterstva vysheyshay і syarednyay spetsyyalnay adukatsy_ to BSSR, datsenta of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an ekanam_chnag of an un_vers_tet. Z 2000 to an uznachalvaa department susvetnay g_story_ MGE_. A¸tar bolsh chy 40 prats pas g_story_ Belarus_. Adz_n z a¸tara ў "Ekanam_chnay g_story_ Belarus і" (1983, 1996, 1999) і "Economic history of foreign countries" (1996, 1998). To Iago Navukovykh's stakes of a _ntares ў z'ya¸lyayutsets m_zhnarodnyya suvyaz_ Belarus_ ў to the galena adukatsy_ і navuk і, the stana¸leena kap_tal_stychny adnos_n on terytory_ Belarus_ ў to the 2nd palova of H_H — to an ear of the XX St.

PRYMACHUK LEAN_D Platonav_ch, vuchony-matematyk. Naradz і ў sya ў 1943 at century. Matzos. Kandydat f_z_ka-matematychny navuk (1970), datsent (1980). At 1960 zakoncha ў Stryga¸sky syaredny school і pastup і ў on matematychna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. At 1965 pastup і ў at BDU asp_rantura. Paslya of an abarona kandydatskay dysertatsy_ pratsava ў to vykladchyka, BDU datsenta. At 1973 — 1976 a chyta ў lektsy_ ў Alzhyrsk_m un_vers_teets, at 1981 — 1984 — va un_vers_teets of Ouagadougou (Burk_na-Faso). Bolsh for the 10th reptile ў a pratsava ў to deans of a mekhan_ka-matematychnag of faculty of BDU. Infections datsent departments teory_ BDU functions.

SA÷CHUK Tazzyana M_kalaye¸na, vuchona. Naradz_lasya ў 1970 at Kobryne. Kandydat f_lalag_chny navuk, datsent M_nskaga _nstytuta k_ravannya.

SV_DUNOV_CH Alyaksandr Fyodarav_ch, kandydat bagaslo¸ya. Zakoncha ў Dz_v_nsky school (1956), M_nsky dukho¸ny sem_naryyu (1960), Len_ngradsky dukho¸ny akadem_yu (1964). Sluzha ў at Smalensku (Ras_ya), Dneprapyatro¸sku (Ukra_na). Z 1988 nastayatsel Svyata-M_kalaye¸skaga of a cathedral, blagachynna of a tserkv ў Dnepradzyarzhynsk (Ukra_n).

SVIDUNOVICh Mikalay of Alyaksandravich, belarusk_ vuchona ў to the galena metallurgist іі. Doktar tekhn_chny navuk (1980), prafesar (1982). Naradz і ў sya 29 krasav_k of 1940 at century Dz_v_n. Zakoncha ў Belarusk_ of a pol_tekhn_chna un_vers_tet (1962). Z 1968 to a pratsua ў Belarusk_m tekhnalag_chny _nstytuyets (z 1980 zagadchyk departments of a metalazna¸stvo). Navukovyya prayets of a pas dasledavann_ vysokatemperaturny a pratsesa ў at metalurg_chnay vytvorchasts_. Raspratsava ў tekhnalag_chnyya bases of a plazmafurmennag і a dupleksplazmennaga of a pratses ў at the metallurgist іі, novyya tekhnalog іі vypla¸k_ znosa¸stoyl_vy staly і perapratso¸k_ hromzmyashchalny an adkhoda ў.

SEMYANYUK ULADZ_M_R Andreev_ch, belarusk_ f_losaf. Doktar f_lasofsk_kh navuk (1989), prafesar (1993). Naradz і ў sya 16 l_penya 1940 at century of Zalesse. At 1958 zakoncha ў Zalesky syaredny school і pastup і ў on g_starychna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Paslya zakanchennya a pratsava ў to nasta¸n_ka at Glybotsk_m to the rayena. At 1964 — 1967 an asp_rant of a _nstytut f_lasof іі і the rights of AN of BSSR, poty navukova malodsha supratso¸n_k a getaga of a _nstytut. At 1969 abaran і ў kandydatsky dysertatsyyu on a tema "Hrysts_yanskaye to the vucheena ab to a sensa і meets of a chalavechag zhyzzya". Z 1968 datsent departments f_lasof іі Belaruskaga of a _nstytut f_z_chnay cultures. At 1978 — 1981 a chyta ў lektsy_ ў Vysheyshay _nzhynernay to school of Mr. Zyalyona-Gur (Polshcha). At 1989 — 1993 datsent, prafesar departments satsyyalog іі і medytsynskay etyk_ Belaruskaga of a _nstytut ¸daskanalennya ¸racho ў. Z 1994 prafesar departments f_lasof іі Belaruskay pol_tekhn_chnay akadem іі. Galo¸nyya navukovyya prayets: "Hrysts_yansk_ guman_zm" (1969), "S_yan_zm at pal_tychnay the strategist іі to a _mperyyal_zm" (1981), "Suchasna s_yan_zm: to courses pal_tychny і military avantur" (1986) і _nsh.

SERADOV_CH M_kalay, athlete. Naradz і ў sya ў 1984 Maystar to sport of Respubl_k_ Belarus pas of an easy atletytsa, pryzyor yun_yorsk_kh chemp_yanata ў to light ў 2001 (German_ya), 2002 (Jamaica).

S_DARUK _gar Fyodarav_ch. Naradz і ў sya ў Kobryne. Zakoncha ў f_lalag_chna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Z 1993 to a pratsua ў Brestsk_m theaters lyalek. Pershy p'esa І. S_daruka the farce absurdity "Galawa" was a pasta¸lena on "Volnay to the stsena" ў M_nsku ў 1992. At ty zha to a godza ў Mazyrsk_m Verasen theaters of a pasta¸len of a p'es "Prygoda Lyustrynk і". Kalyadny g_storyya "Anyol's Sword" 1992 had a pasta¸lena ў Brestsk_m theaters lyalek, and ў 1994 — at M_nsk_m ablasny theaters lyalek "Batleyka" (of Maladzechn). 1993 on brestskay lyalechnay to the stsena had a pasta¸lena of a p'es "Janka Zukh і nyachysta spirit", and ў 1994 — "Shtukara". P'Esa "Zbav_tsel", for a yaky a¸tar of an atrym ў to an uznagarod on an aglyadza tvorchay moladz_ respubl_k і, was a pasta¸lena ў to Brestsa ў 1996. The melodrama "Crying, Saxophone" of a pasta¸len on "Volnay to the stsena" ў 1995 і on the stsena of theater _mya Ya. Kolasa ў V_tsebsku ў 1996 Mr. of P'Esa "Dreva of a bug ў" started to a stsen_chnaa zhyzzyo ў Brestsk_m theaters lyalek at 1996, and "Kazka of a pr of a skating rink — a zalatoga of a labk" an azhyla on the stsena Mag_lyo¸skaga of theater lyalek. Uladaln_k Gran-pry of a m_zhnarodnag festyvalyu "A white vezha" ў to Brestsa (2001) for the performance "Zalataya Snuffbox".

S_ZYUK VALERY Alyakseev_ch, vuchona. Naradz і ў sya ў 1966 at Kobryne. Kandydat f_z_ka-matematychny navuk, navukova starsha supratso¸n_k NAN of Belarus_.

S_NCHUK _van _vanav_ch, g_storyk, num_zmat. Naradz і ў sya 8 sakav_k of 1956 at Kobryne. Zakoncha ў BDU (1981). The Spetsyyalny padrykhto¸ka of an atrym ў at the addzel num_zmatyk_ Dzyarzha¸naga of a g_starychnag of the museum (Maskva) at 1983 — 1984. At 1985 — 1991 vyaducha the archeologist of ND_ "Belspetsprayektresta¸ratsyya", at 1989 — 1991 vuchy¸sya ў asp_rantura of a _nstytut g_story_ NAN (addzet a feadal_zma). Z 1995 to a supratso¸n_chaa z to _nstytuta archeologist іі і ethnologist іі Polskay of AN, vyvuch ў manetnyya zbor ў museums of Polshchy. At 1995 — 1998 vykladchyk Belaruskaga of an un_vers_tet of culture, E¸rapeyskaga a guman_tarnaga of an un_vers_tet. Z 1999 to a pratsua ў Natsyyanalny muze_ L_tva. Vykana ў _ndyv_dualnyya navukova-dasledchyya pragrama "Tekhn_ka manetnay sprava of the XVII Art." і "Anamastyka belaruskay el_ta". Dasleduye g_storyyu grashovaga abarachennya, to a tekhn_k manetnay sprava of the IX—XX St. g_storyyu materyyalnay cultures of the XVI—XX Art., problem etn_chnay antrapan_m_k_ Belarus_. Dasledava ў arkh_tekturna-arkhealag_chnyya pomn_k_ on terytory_ Mazyra, Mag_lyov, M_nsk, Bykhava, Nyasv_zha, Kobryna, an udzeln_cha ў at arkhealag_chny ekspedytsyyakh at Grodne, to Msts_slava, Navagrudk. A¸tar heating 200 navukovy prats a pas num_zmatyets і the archeologist іі. Udzeln_k to a sherag m_zhnarodny kanferentsy. Spetsyyal_st a pas vykarystann_ matematychny і f_z_ka-h_m_chny a method ў at g_starychny dasledavannyakh. Member Ras_yskay asatsyyatsy_ "G_storyya і kamp'yuter", Belaruskaga of a num_zmatychnag of a tavarystvo, Belaruskaga of the union of a zhurnal_st ў. At 2000 peramozhets of a ras_yskag to a competition on a ruble sign (dyzayn s_mvat).

SMYAKHOV_CH M_kalay Uladz_m_rav_ch, teacher. Naradz і ў sya ў 1952 at century Dz_v_n. Kandydat g_starychny navuk. Pratsava ў at Belarusk_m pedagag_chny un_vers_teets _mya M. Tanka. Z 2002 datsent departments guman_tarny navuk _nstytuta to a parlamentaryzm і pradprymaln_tstva.

SO÷PEL _gar Vas_lyev_ch, belarusk_ vuchona, spetsyyal_st at the galena _nfarmatyk_. Doktar tekhn_chny navuk (1991), prafesar (1994). Naradz і ў sya 8 krasav_k of 1949 at century Garadzets. Zakoncha ў matematychna faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet (1971). Pratsava ў at _nstytuyets matematyk_ BSSR AN. At 1976 — 1978 an asp_rant of department of a matematychnag zabespyachennya the a¸tamatychnay s_stema k_ravannya (ASK) of BDU. At 1980 abaran і ў kandydatsky dysertatsyyu, z 1981 datsent. At 1991 abaran і ў doctor's dysertatsyyu "A¸tamatyzavanaya a perapratso¸ka of a tekst on a basis of a ¸zna¸lenchag madel_ravannya l_ngv_stychny an ab'ekta ў і a pratsesa ў". Z 1997 zagadchyk departments of a matematychnag zabespyachennya ASK of faculty prykladny matematyk_ BDU. Z'ya¸lyaezza navukovy k_ra¸n_k labaratory_ _ntelektualny _nfarmatsyyny s_stem. Yong Sfarmuliawa ў і razv і ў kantseptsyyu a navaga of a navukovag to a napramk ў to the galena of a shtuchnag to a _ntelekt — an uzna¸lenchaga madel_ravannya l_ngv_stychny an ab'ekta ў і a pratsesa ў. Iago navukovyya і prykladnyya _ntaresa of a tsesn of a zvyazana z prayektavanny, development і ¸karanenny s_stem a¸tamatychnay apratso¸k_ teksta ў, uklyuchayucha of a s_stema of l_ngv_stychny bases Veda ў, semantychnaga to an anal_z of a tekst ў, a¸tamatychnaga referyravannya, mashynnaga to a peraklad, _ntelektualny _nterfeysa ў karystaln_ka, _nzhenery_ Veda ў, _ntelektual_zatsy_ _nfarmatsyyny s_stem. Z'ya¸lyaezza to a¸tara to a sherag of a vynakhodn_tstv ў at the galena of a shtuchnag to a _ntelekt, yak_ya zapatentavana ў m_zhnarodny patent funds. Pad Iago K_ra¸n_tstvam of a raspratsavana tak_ya znakam_tyya ў suchasnay _nfarmatyets _ntelektualnyya _nfarmatsyynyya s_stema, a yak of Cobrain, Knowledgist, Vedy, Goldfive Intelligence, and taksam sherag s_stem at boundaries of the major respubl_kansk_kh navukova-tekhn_chny to pragra, yak_ya zabyaspechvayuts і razv_vayuts a kamp'yuterny form _snavannya belaruskay mova. Yong Z'ya¸liaezza to members of Navukova-metadychnaga of council M_n_sterstva adukatsy_ Respubl_k_ Belarus. At 1999 uznagarodzhana to breastplates "Vydatn_k adukatsy_ Respubl_k_ Belarus".

FALKO÷SK_ (a sapra¸dnaa — Lya¸chuk) Dzm_try N_k_farav_ch, the poet. Naradz і ў sya 3 l_stapad of 1898 at century of Vyal_k_ya Lepyasa. Pachatkovy adukatsyyu an atryma ў at Kobrynsk_m garadsk_m vuchyl_shcha, and z 1912 vuchy¸sya ў Brestskay g_mnaz іі. To Ne¸zabava the 1st susvetny vayna, zhyzzyo by Dzm_tryya prynyalo _nsha haraktar was started. І hatsya yon zakhaplya¸sya chytanny і p_sanny managing ў, abstav_na dyktaval_ neabkhodnasts revalyutsyynay baratsba. At verasn_ 1918 yon stanov_tsets adny z k_ra¸n_ko ў padpolnay yacheyk_ RCP(b), and ў to a l_stapadza — a partyzanskaga a joy. Zmagayuchysya z to _nterventa і, Dz. Lya¸chuk perakhodz_ts on illegal a stanov_shcha, and z to prykhoda at Kobryn Chyrvonay of an automated workplace іі (20.7.1920) uvakhodz_ts at a warehouse of a pavyatovag addzyalennnya a gubcheka. To Alya ў verasn_ 1920 to times z adstupayuchym_ chyrvonym_ chastsyam_ rodnyya myasts_na to a pak_n ў і Dzm_try Lya¸chuk. At 1923 a pas a camp zdaro¸ya Iago kam_saval_. Z getaga to hour yon to a zhyva ў K_ev, dza і to a pachynaa of a prafes_yn of zaymatsets paez_yay, zrab і ў shysya to vyadomy poets Falko¸sk_m.

Kaneshne, burl_vyya revalyutsyynyya reptiles buduts chastsyaky praryvatsets ў Iago fish-traps, Alya Lepshaye that yon stvara ў — a geta tonk_ya l_rychnyya tvor. Mnog_ya z _kh prysvechana to native myasts_na і nap_sana bl_zkay і zrazumelay to kabrynchana mova.

On it is a pity, praising pal_tychny repres_y did not abm_nut a nashag of the poet. snezhnya 1934 Mr. of Iago did not become 17. Reab_l_tavana of a pasmyarotn ў 1957. At Lepyasakh yosts vul_ets of Falko¸skaga, and on mesets, a dza nekal_ the native hut — memaryyalna a sign melted Iago.

FEDASYUK Alyaksandra of a _vana¸n, dzyarzha¸na dzeyach. Naradz_lasya 17 zhn і ў nya 1904 at century Andronava. Zakonchyla school partyyny a shot ў KPZB at M_nsku (1929), Kamun_stychna un_vers_tet natsyyanalny menshastsy Zakhadu ў to Maskva (1934). Z 1926 member Kobrynskaga of a padpolnag of a district committee, z 1928 member Brestskaga of a padpolnag of an akrugovag of a kam_tet of KPZB. At a kastrychn_ka of 1931 — to a sakav_k of 1932 sakratar Navagrudskaga of an akrugovag of a kam_tet of KPZB. At 1929 — 1937 sakratar the Central Committee of KSMZB. Z May, 1934 of a navukova supratso¸n_k _nstytuta g_story_ party_ і Kastrychn_tskay revalyutsy_ pra of the Central Committee of KP(b)B. For a revalyutsyyny dzeynasts of a neadnarazov there was a znyavolena polsk_m_ ¸ladam_. Paslya vyzvalennya Zakhodnyay Belarus_ ў verasn_ 1939 the deputy Narodnaga to a descent Zakhodnyay Belarus і, the member Iago pa¸namotsnay kam_s іі on ses іі Vyarkho¸naga Saveta of the USSR. Sa studzenya 1940 on savetskay raboyets. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn ў partyzana — sakratar Dz_v_nskaga of a padpolnag of a district committee, the member of bureau Brestskaga of a padpolnag of regional committee of KP(b)B. At 1944 — 1957 sakratar Brestskaga, Maladzechanskaga of a city town committee ў a bedding set, zagadchyk addzet the Central Committee of a bedding set. Delegat I (1928), II (1935) z'ezd ў KPZB, K_M's kangresa (1933). Member of the Central Committee of KP(b)B at 1949 — 1952 Deputat Vyarkho¸naga Saveta of the USSR at 1946 — 1954 Deputat Vyarkho¸naga Saveta of BSSR at 1940 — 1947 Uznagarodzhana ordenam_ Len_na і Chyrvonay Zork і, medalyam_. Pamerla.

TS_KHANAVA MARYNA Arkadzye¸na, sportswoman. Naradz_lasya ў 1984 Maystar to sport of Respubl_k_ Belarus pas of an easy atletytsa. Pryzyor of a chemp_yanat ў to light syarod a yun_yora ў at 1999 (Polshcha) і ў 2002 (Jamaica).

ChAROTA _van Alyakseev_ch, belarusk_ l_taraturaznavets, perakladchyk, krytyk. Member of the Union of a p_smenn_k ў USSR, Belarus_ (1985), doctor f_lalag_chny navuk (1998), prafesar (1999). Naradz і ў sya 16 verasnya 1952 at century Lyshchyk_. Syaredny adukatsyyu an atryma ў at SSh No. 2 of Mr. Kobryn.

Z 1969 of a pas of 1974 vuchy¸sya on addzyalenn_ ruskay mova і l_taratura of a f_lalag_chnag of faculty of Belaruskaga of a dzyarzha¸nag of an un_vers_tet. Paslya zakanchennya Iago Pratsava ў to nasta¸n_ka at Palyatsk_shskay syarednyay to school of Vorana¸skaga of a rayon. Z 1977 at Beldzyarzhun_vers_tetse, vykladchyk, starsha vykladchyk, datsent, aposhn_m to hours to a zagadvaa department slavyansk_kh l_taratur. Kandydatskaya dysertatsyyu abaran і ў at Len_ngradze ў 1987, doctor's — "The Belarusky l_taratura of XX stagoddzya і pratsesa of a natsyyanalnag samavyznachennya" — at M_nsku ў 1998. Cola Navucovykh of a _ntares ў І. A. Charota to a ¸klyuchaa pytann_ l_taratura і cultures slavyansk_kh people ў. Vyaducha yugaslav_st Belarus_. Bolsh for the 10th reptile ў to an uznachalvaa of bureau sektsy_ a mastatskaga to a peraklad і l_taraturny suvyazya ў Sayuza belarusk_kh a p_smenn_ka ў. Zaymayezza to peraklada z Serbian, harvatskay, slavenskay, Macedonian, Polish і _nshy mo ў on belarusky і the Russian, and a taksam z belaruskay on the Serbian. Akty¸na acting ў to a druk a yak l_taraturaznavets, krytyk, ese_st, publ_tsyst. A¸tar zvysh 250 navukovy, navukova-metadychny і l_taraturny prats, syarod yak_kh "the Belarusky savetsky l_taratura for myazhy" (1988), "the Savetsky l_taratura ў suvyazyakh і ¸zayemadzeyannyakh. Pachatk_ para¸nalnaga і s_stemnaga to an anal_z" (1989) і _nsh. A¸tar "Antalog іі belaruskay paez іі", vydadzenay at 1993 at Yugaslav іі, ukladaln_k a zborn_ka ў "Serbian paez_ya" (1987) і "the Serbian Pravasla¸naya Tsarkva" (1998), vydadzeny at M_nsku. May of a taksam bolsh for 600 drukavany peraklad ў. Z'ya¸lyaezza sakratary B_bleyskay kam_s іі Belaruskaga of exarchate of Ruskay pravasla¸nay tsarkva і to vykana¸chy redaktara of a chasop_s of "Pravasla¸e". Member redkaleg_y 6 peryyadychny vydannya ў (2 zamezhny), navukova consultant Belaruskay entsyklapedy_. La¸reat m_zhnarodnay prem іі _mya K. Astrozhskaga (Polshcha) for 1999. prem іі Sayuza of a p_smenn_k ў the Serbian іі for 2000 і _nsh. Uznagarodzhana to awards of Prapadobnaga Serg_ya Radanezhskaga (2002).

SHVAYKO VALYANTS_NA Fyodara¸na, vuchona. Naradz_lasya ў 1948 at century Astrom_chy. Kandydat f_lasofsk_kh navuk, datsent Natsyyanalnaga of a _nstytut adukatsy_.

YANCHUK Stsyapan Pyatrovich. Naradz і ў sya ў century Minyanka. Pratsava ў to nachaln_ka of a f_nansavag of an addzel P_nskaga rayvykankoma, to nachaln_ka of Brestskaga of an ablasnog of a f_nansavag ¸pra¸lennya, to namesn_ka of a m_n_str of a f_nans ў. At 1990 — 1994 ministr finansa ў Respubl_k_ Belarus.

Padrykhtaval_ And.І. Valakhanov_ch, M.V. І vanova, V.P. Lyasun, T. S. Nazaruk, N. M. Pl_sko, І. P. Prymachuk, І. Ya.Shved, S. Yurkev_ch.Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners