Tickle dzen vayna

Prayshlo shmat to hour, adnak dzen 22 chervenya 1941 of good of pomn_tsets to lyotchyka of a 123-hectare zn_shchalnag of an av_yatsyynag stick, yak_ pack ў Tats ў Kobryne. Pamyataye Iago і byla elektramekhan_k the 3rd zskadryll_ getaga stick V_kents_y of Alyakseev_ch of the Glass ў. At zhn і ў n_ a m_nulaga of year yon an adpachyva ў at sanatory_ "Bug" і a pabyva ў at ours to a goradza, a slander ў the museum. And praz neyk_ hour of a prysl ў a ¸spam_na pile ab pavetrany Bai over Kobrynam at tickle dzen vayna.

On ¸zbrayenn_ a stick was heating 70 zn_shchaln_k ў І-153 "tea", and ў ma_ 1941 pastup_l_ the 20th plane ў YaK-_. Kanstruktsyya _kh z'ya¸lyalasya a pryntsypova new, і a tsyazhka was razl_chvats that lyotchyk_ a hutka zmoguts asvo_ts getyya cars. 21 chervenya 1941 ў 24 gadz_na kamandz_r stick mayor B. M. Suryn ab'yav і ў bayavy tryvoga. Samalyota of Iago Zagadu's pas ¸bral_ z "chyrvonay l_neyk і" і zamask_raval_ ў bl_zheyshy yes airfield bushes. Adnachasova for av_yatsyyny a kulyamyota ў pachal_ nab_vats patronam_ stuzhk_. Mustache lyotchyk_ byl_ ў planes, pragraval_ motors. Getyya measures і vyrataval_ regiment hell of a po¸nag zn_shchennya ў hour of a pershag of a varozhag to a raid.

Kal_ya 4 gadz_n ran_ets 22 chervenya over Kobrynsk_m to airfields pakazal_sya fashystsk_ya bambardz_ra¸shchyk_ - heating Yu-88 the 70th plane ў. To Spachatk yany vysypal_ bombs on "a chyrvony l_neyka", and poty pachal_ rasstrelvats z garmat і a kulyamyota ў asobnyya tsel_. Zagarel_sya novyya zn_shchaln_k_ YaK-_.

Kal_ pershyya bombs palyatsel_ on airfield, a mustache zrazumet і that the vayna was started. Pastup_la team: "A mustache on ¸zlyot!" I zakruts_lasya... "Chayk і" znakhodz_l_sya on vyshyn_ hell 200 yes the 5000th meter ў. Sky prasyakalasya nyaspynnym_ garmatnym_ і kulyamyotnym_ trasam_. At a pavetra of a pastayann _sho ў fight, at yak_m prymal_ ¸dzet heating 60 fashystsk_kh the plane ў і 20 − 30 "seagulls" - prats і ў n_k me ў a ya¸ny kolkasny peravaga. Adnak pershyya ¸spykhnu¸shyya "yunkersa" on neyk_ a momant zbyantezhyl_ g_tlera¸sk_kh a lyotchyka ў. Pakla¸sha ў besparadka the freight, bambardz_ro¸shchyk_ pavyarnul_ back.

To Alya Praz nekalk_ m_nut _m on a zmena prylyatsel_ shturmav_k_ Me-110 і zn_shchaln_k_ Me-109. I zno ў "chayk і" vyal_ fight z fashystam_. Nasha lyotchyk_ vykarysto¸val_ to a peravag of "seagulls" perad "to mesershm_ta і" ў mane¸ranasts_. The Agnyavy s_la "chayk і" hots і ¸stupat a pas to a kal_br to varozhy a¸tamatychny garmata, zaty "seagull" for an adna 120 vystrat second of a rab_l ў.

Byla nachaln_k a staff the 4th automated workplace іі L. M. Sandala ў at svayoy to a kn_za of "Perazhytaye" of a p_s ў: "For tickle dzen vayna lyotchyk_ a stick zb_l_ 30 fashystsk_kh the plane ў... At nyaro¸ny ba_ to a zag_n ў kamandz_r a stick mayor Suryn Barys M_kalayev_ch, yak_ pravyo ў at a geta dzen chatyra pavetranyya ba_ і an asab_sta of ZB і ў Torahs planes prats і ў a n_ka".

That zha L. M. Sandala ў a p_sa ў that heating 10 gadz_n ran_ets yon bacha ў, a yak on Kobryn on nevyal_kay vyshyn_ a _shla armada fashystsk_kh a bambardz_ro¸shchyka ў. Nasustrach _m vylyatsel_ to a dzva nevyal_k_ya groups of ours of a zn_shchaln_k ў. Chatyra planes of a kap_tan of Mazhayev, lieutenant ў Zhydava, Rabtsava і Na_zarava − ustup_l_ ў fight z 8 "to mesershm_ta і". Mashyna Zhydava there was a padb_ta і a payshla on the zn_zheena. Tra fascists, razl_chvayucha on an easy zdabycha, pachal_ atakavats to Iago Zverkh. Kap_tan Mazhaye ў, prykryvayucha an exit of a tavarysh z to fight, trapnay kulyamyotnay I chargoit ZB і ў "mesershm_ta". And Zhyda ў fell і ў another. To the resident of Kan of fight ў a leytenant Rabtsava zakonchyl_sya boyeprypasa. Adnak savetsk_ lyotchyk not pal_chy¸sya z nebyaspekay for zhyzzya і a rashucha of a nak_rav ў a pile the car on the plane prats і ў a n_ka, prataran і ў Iago. Pyotr Rabtsa ў zdzeysn і ў the podzv_g pam_zh 10 і 11 gadz_nam_ і zasta¸sya ў live. Yashche nekalk_ month ў yon a vayava ў, and to a zag_n ў at residents of Kan zhn і ў nya 1941, an abaranyayucha Len_ngrad.

To 13 gadz_na 22 cherenya fashystsk_kh the plane ў at the sky over Kobrynam did not become. Pra¸da, і ў the 123rd a stick it was found ў stra_ tolk_ 12 "seagulls". Astatn_m to lyotchyka pastup і ў zagad peralyatats to P_nsk_ airfield.

Vyadoma, a regiment incurred vyal_k_ya striations ў tickle dzen vayna. Adnak ours lyotchyk_ not praygral_ geta fight, vystayal_ perad kolkasna to pera¸zykhodzyachy voraga. Vos z tak_kh pershy nevyal_k_kh peramog, z pershy zb_ty fashystsk_kh the plane ў і padb_ty the tank ў і Vyal_kaya Peramoga grew up zaty.

N. Pl_sko,
dyrektar Kobrynskaga of a vayenna-g_starychnag
museum _mya A. V. Suvorava.

Pl_sko, N. Pershy dzen vayna / N. Pl_sko//Kamun_stychnaya of prayets. – 1985. – May 9. – Page 2.

Popular materials


Comments


Names of articles

Search in the websiteOur partners