Gictoryya Kobryna

Kobryn (myastsovy nazva of Kobryn), the city, tsentr Kobrynskaga of a rayon, prystan on the river Mukhavets, chygunachny station on l_n іі Brest — Gomel. For 52 km on ¸skhod hell of Brest, z yak_m zvyazana a¸tadarogay, and a taksama — z M_nskam, Kovel, Malarytay, P_nskam і _nsh.

Pavodle padannya, zasnavana ў the XI—XII Art. nashchadkam_ a k_e¸skaga of the prince of a _zyaslav on mesets of a rybatskag of a pasel_shch on a pra vostrava ¸padzenn_ the river Kobrynk_ ў Mukhavets. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў _patsye¸sk_m to a letap_sa stalemate of 1287 yak ulasnasts prince Uladz_m_r Vas_lkav_cha, unuk of a gal_tskag of the prince Raman Msts_slav_cha (z Rurykav_cha ў). Nedze ў to an ear of the XIV Art. on starazhytny garadz_shcha (razmyashchalasya on pyaschany uzgorka of a levag of a berag of river Mukhavets) byl_ pabudavana of Verkhn_ і N_zhn_ zamk_.

The treatise of 1366 (pam_zh polsk_m karalyom Kaz_m_ram ІІІ Vyal_k_m і l_to¸sk_m_ to princes і) zatsverdz і ў are right to z pavetam_ a vyal_kaga of the prince Algerd, and poty і Iago of the son Fyodar Ratnenskaga. Z 1404 unuk Algerda, Raman Fyodarav_ch (z Ratnensk_kh), stanov_tsets to rodapachynaln_ka knyazyo ў Kobrynsk_kh. Menav_ta z getay couples Kobryn — tsentr an adnaymennaga of a knyastvo. At 1465 upershynyu ¸pam_nayetsets of Spask_ manastyr, yak_ ў nadzelena "dzesyats_nay z a mlyna on ratse Kobryntsa і z bread that zb_ral_ z zamkavay zyaml і, shasnazzazzyu kavalkam_ to honey і a dzvyuma to taverns і".

Z 1519 tsentr Kobrynskaga of a starostvo, at 1520 — 1566 tsentr Kobrynskaga of a pavet of Padlyashskaga, z 1566 Berastseyskaga of a vayavodstvo ў Vyal_kaga of knyastvo L_to¸skaga. Pachynayucha z 1532 kobrynsk_ya zeml_ (ekanom_ya) tradytsyyna daraval_sya polsk_m to karaleva: To Bona Sfortsy, Hannah Yagelontsy і Kanstantsy_ A¸stryyskay.

Pavodle rev_z іі 1563, at Kobryne was 377 dvaro ў. Karale¸sky Kobrynskaya ekanom_ya pra_snavat amal yes the 2nd palova of the XVIII Art. Z of 1589 of a pas of 1766 the city me ў Magdeburgskaye of the right (samak_ravayena), ulasna the coat of arms — shchyt z vyyavam_ Saint Hannah і Mats_ Bozhay z dz_ets.

At an ear of the XVII Art. at Kobryne a prazhyval bolsh for tysyacha pa¸tara chalavek, nal_chvalasya heating the 500th lady ў. Adnak of war of the 2nd palova of the XVII Art. — to an ear of the XVIII Art., dy yashche spustashalnyya ep_dem іі і the fires, a znachn padarval_ dabrabyt the cities і zmenshyl_ Iago Naseln_tstva. On nekator hour (at aposhn_ya reptiles _snavannya Rechy Paspal_tay) Kobryn navat strats і ў the satsyyalna the status і ў abveshchana selsk_m to pasel_shcha. Adnak to a ne¸zabava yon adnav і ў svayo to the znacheena. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, pavyatova tsentr a spachatka of Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_.

Kobryn і to a navakolla on karets of 1886.

On rubyazha of the XVIII—XIX Art. at Kobryne dzeyn_chal_ a garadsky town hall, Spask_ manastyr, Prachystsenskaya, M_kalaye¸sky і Petchynayuchy z 1532 kobrynsk_ya zeml_ (ekanom_ya) a tradytsyyna daraval_sya polsk_m to karaleva: To Bona Sfortsy, Hannah Yagelontsy і Kanstantsy_ A¸stryyskay.

Pavodle rev_z іі 1563, at Kobryne was 377 dvaro ў. Karale¸sky Kobrynskaya ekanom_ya pra_snavat amal yes the 2nd palova of the XVIII Art. Z of 1589 of a pas of 1766 the city me ў Magdeburgskaye of the right (samak_ravayena), ulasna the coat of arms — shchyt z vyyavam_ Saint Hannah і Mats_ Bozhay z dz_ets.

At an ear of the XVII Art. at Kobryne a prazhyval bolsh for tysyacha pa¸tara chalavek, nal_chvalasya heating the 500th lady ў. Adnak of war of the 2nd palova of the XVII Art. — to an ear of the XVIII Art., dy yashche spustashalnyya ep_dem іі і the fires, a znachn padarval_ dabrabyt the cities і zmenshyl_ Iago Naseln_tstva. On nekator hour (at aposhn_ya reptiles _snavannya Rechy Paspal_tay) Kobryn navat strats і ў the satsyyalna the status і ў abveshchana selsk_m to pasel_shcha. Adnak to a ne¸zabava yon adnav і ў svayo to the znacheena. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, pavyatova tsentr a spachatka of Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_.

On rubyazha of the XVIII—XIX Art. at Kobryne dzeyn_chal_ a garadsky town hall, Spask_ manastyr, Prachystsenskaya, M_kalaye¸sky і Pyotr-Pa¸la¸skaya of a tserkva, two kastsyola. At a vayna of 1812 at Kobryne і Iago navakoll_ 15 l_penya adby¸sya fight, at yak_m the Russian arm_ya atrymat a peramoga over napaleona¸sk_m saksonsk_m to cases. Hell getay vayna city zno ў motsna to a patsyarpa ў. At 1813 here a kvatarava ў _rkutsk_ gusarsk_ a regiment, serve a dza ў malada A. S. Grybayed's cornet ў. Z the 1830th a reptile ў naz_rayetsets of a gaspadarcha ¸zdy the cities, zvyazana z adna¸lenny the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga, zavyarshenny a buda¸n_tstva of Shashi Maskva — Warsaw (1846), a yaky prayshla praz the city, and ў 1882 here z'yav_lasya chygunachny station of Paleskay mag_stral_. At 1897 at a goradza nal_chvalasya

10 355 zhykharo ў, dzeyn_chat heating 30 pradpryemstvo ў (157 rabochy), nekalk_ a dzesyatka ў vetrany і horse mlyno ў, 3 tsagelnyya і 1 mednal_tseyna plant, 6 garbarnya ў, 2 p і ў plants, 195 fractional Crumb, 2 shp_tal_ (vayskova і garadsk і).

At 1915 the city ў akup_ravana germansk_m_ to troops і, at 1919 a ladder і ў a stalemate control adno¸lenay Polshchy, and ў peryyad savetska-polskay vayna of 1920 nekator hour (the resident of Kan l_penya) here a _snava ў pavyatova re¸ky. At 1921 — 1939 Kobryn at a skladza of Polshchy, tsentr a paveta of Paleskaga of a vayavodstvo. Z the resident of Kan of 1939 at Brestskay voblasts_ BSSR, z 15.1.1940 g tsentr Kobrynskaga of a rayon.

At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn z 23 chervenya 1941 of a pas 20 l_penya 1944 Mr. Kobryn ў are busy nyametska-fashystsk_m_ to zakhopn_ka і, yak_ya for an hour akupatsy_ zn_shchyl_ ў to a goradza 6900 gramadzyan. Vyzvalena voyskam_ 1 hectares to the front Belaruskaga ў to a hodza of Lyubl_n-Brestskay aperatsy_ 1944 12 army chastsyam nadadzena ganarovyya naymenn_ "Kobrynsk_kh". Z 1946 to a pratsua of Kobrynsk_ of a vayenna-g_starychna museum. At 1959 at a goradza of 13,7 thousand zhykharo ў.


At a city tsentra. Budynak of a rayvykankom.

Z 7.3.1963 g — the city of an ablasnog padparadkavannya. At 1970 24,9 thousand zhykharo ў. On 1.1.1998 g 51,9 thousand zhykharo ў. On 1.8.2002 g 51,2 thousand zhykharo ў. Pratsuyuts pradpryemstva "Kobrynsky pradz_lna-weaver's fabryka of "Ruchayk", "Kobrynsk_ of a _nstrumentalna S_TOMO plant, "A sewing f_rma of "Bosom", "Kobryn-tekstyl", adkrytyya aktsyyanernyya tavarystva (AAT) "Plant of a g_dra¸l_chnag mashynabudavannya", "Kobryndre ў", "_lnozavod", "Kobrynsk_ of a maslasyrarobcha plant", "the Kobrynsky selgastekhn_ka", "Kobrynsk_ rayagrapramsnab", Kobrynskaye to the ¸pra¸leena mag_stralny gazapravoda ў Respubl_kanskaga of an un_tarnag of a pradpryemstvo "Beltransgaz", bakery.

Buda¸n_chyya argan_zatsy_: AAT "Buda¸n_chy Trest No. 33", "Kobrynprambud", pradpryemstva "Perasovachnaya mekhan_zavany colon No. 16", "Perasovachnaya mekhan_zavany colon No. 57" AAT "Palessezhylbud", "Selsk_ Buda¸n_cha Kamb_nat", "Darozhnaya Buda¸n_chy Mekhan_zavany Colon No. 31". Kamunalnyya services: pradpryemstva zhyllyova-kamunalnay gaspadark_ "Kobrynsky ZhKG", "Kobrynrayvodakanal", zelyangas, rayonnaa to a vytvorchaa to the ¸pra¸leena gazavay gaspadark_ "Kobrynraygaz", Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences elektrasetak.

Vul. Suvorava

Gandlyovaye to the abslugo¸vayena: 121 magaz_n (44 harchovyya, 65 trade, 12 zmeshany), z _kh 10 nalezhats to pradpryemstvo rayonnay kamunalnay ulasnasts і, 13 — to ablasny wholesale bases, 15 f_rmenny magaz_n ў, 52 — nedzyarzha¸nay forms ¸lasnasts_ і 31 magaz_n pradpryemstvo ў different departments ў. At a goradza 56 pradpryemstvo ў a gramadskaga harchavannya on 3358 pasadachny mesets ў.

Naybolsh buynym_ pradpryemstvam_ gandlyu і gramadskaga harchavannya z'ya¸lyayutsets gandlyovyya pradpryemstva of "Nadzey", "Kobryn-Serv_s", "Un_vermag of "Kobryn", "Brestsky ablasny Groceries base.

Household to the abslugo¸vayena: 2 ladies to life, 4 tsyruln і, tsekh pas perapratso¸ets selskagaspadarchay pradukets і, stalyarna tsekh.

Ustanova of a medytsyna і azdara¸lennya: the central rayonny baln_tsa, a dz_tsyachy baln_tsa, radz_lna the house, skurna-veneralag_chna і prots_tuberkulyozna dyspanser, station hutkay medytsynskay dapamog і, the central pal_kl_n_ka, a stamatalag_chny pal_kl_n_ka, tsentr g_g_ena і ep_dem_yalog іі, 6 drugstores, sanatory-praf_laktory pradz_lna-tkatskay fabryk_ "Ruchayka", ps_khane¸ralag_chna _nternat, pans_yanat for the veteran ў vayna і prayets.

Ustanova adukatsy_: kaledzh, two vuchyl_shcha, 9 syaredn_kh agulnaadukatsyyny schools, the zavochny school, school - і nternat for dzyatsy, yak_ya is weak chuyuts, vuchebna-vytvorcha kamb_nat, sparty¸ny school of an al_mp_yskag to a reserve, sparty¸na-yunatsk_ club f_z_chnay padrykhto¸k і, the House tvorchasts_ dzyatsy і moladz і, Tsentr dz_tsyachay tekhn_chnay tvorchasts і, the House young a natural_sta ў, Dz_tsyachaya with authority, dz_tsyacha dashkolna the house, the 14th dz_tsyachy a cage ў.

Ustanova of culture: garadsk_ Recreation center, Recreation center AAT "Kobrynsky Selgastekhn_ka", darosly і dz_tsyachy b_bl_yatek і, dz_tsyachy school of a mastatstv ў, vayenna-g_starychna museum _mya A. V. Suvorava, park of Culture і adpachynka _mya A. V. Suvorava, k_nateatr "Rainbow".

Pomn_k_ arkh_tektura: gistarychnaya zabudova of the city, budynak former Spaskaga of a manastyr (XVIII Art.), Svyata-Alyaksandra-Ne¸ski cathedral (1868), Svyata-Petra-Pa¸la¸skaya of a tsarkv (1913), Svyata-Mikalaye¸sky tsarkva (1860), Svyata-Georg_e¸sky tsarkva (XVII—XVIII Art.), kastsyol to Spachyn naysvyatseyshay Dzev of Maryi (1843), budynak former s_nagogi (2nd palova of the XIX Art.), budynak former pashtovay stantsyi (1846), syadzibny house A. V. Suvorava (XVIII Art.), park of Culture of i imya adpachynka A. V. Suvorava (1768).

Pomniki gistoryi culture i: Torahs pomn_k_ A. V. Suvorava, pomn_k peramog_ ў 1812, pyats bratskikh magil savetskikh voina ў, Torahs magily akhvyar to fascism, abelisk at arrogance 40-goddzya Peramogi ў Vyalikay Aychynnay to the vayena, pomnik to partyzana.

N. M. Pl_sko.Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners