Novyya pastuplenn_ museum _mya Suvorava 

For aposhni hour funds of the museum _mya Suvorava papo¸n_l_sya-place kolkastsyu new exhibit ў. Asabl_vy kashto¸nasts pradsta¸lyayuts are memorable a medal of 1917 z to alegarychny malyunka і to nadp_sa "Free Ras_ya", and nekalk_ ¸znagarodny medalya ў for ¸dzet a taksam at Aychynnay to the vayena.

Redkastsyu z'ya¸lyaetsets nevyal_k_ Suvorava, zroblena yes 100-goddzya are oval a medallion z to partreta Suzdalskaga of a pyakhotnag a stick, to chiefs of a yakog ў general_s_mus. Velm_ ts_kavyya two grav_ravanyya partreta Suvorava, pas-mastatsku vydadzenyya ў 1900 to a godza "Saldatsky ode ab to Suvorava" і shmatkalyarovyya l_tagraf іі, vypushchanyya yes 100-gadovaga yub_leyu Aychynnay of a vayna of 1812.

3 uznagarodny signs ў a m_nulaga of an asabl_v ts_kavyya roofs for Prague of 1794 і saldatsk_ the medal "For Hrabrasts" of 1917. Syarod new pastuplennya ў yosts vyal_k_ nastolna a medal on a 1000-goddza of Races іі, nastolna a medal for a pra peramoga vyosets Lyasna at 1708 a godza, are memorable a medal of hour ў pershay susvetnay vayna "to Gordasts Ras іі — rusk_ the soldier"; nareshets, seryya raznastayny metal plates hell gala¸ny an attire ў z to nadp_sa "For an adznaka ў ruska-turetskay to the vayena of 1877 — 1878".

 A. Martyna ў

Martyna ў, A. Novyya pastuplenn_ museum _mya Suvorava / A. Martyna ў//Kamun_stychnaya of prayets. – 1967. – 9 verasnya.Navigation

Our partners