Photo gallery

Summer Kobrin

Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Building of post station

Summer Kobrin

Building of post station

Summer Kobrin

Building of post station

Summer Kobrin

Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Monument to A. V. Suvorov. Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Monument to A. V. Suvorov. Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Monument to A. V. Suvorov. Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Raduga movie theater

Summer Kobrin

Raduga movie theater

Summer Kobrin

Pushkin St.