Photo gallery

Summer Kobrin

Zamkovaya square. Former bank

Summer Kobrin

Zamkovaya square. Former bank

Summer Kobrin

Liberty Square

Summer Kobrin

Liberty Square. Memorial board

Summer Kobrin

Liberty Square

Summer Kobrin

Sculptural composition "Youth"

Summer Kobrin

Sculptural composition "Youth"

Summer Kobrin

Lenin St.

Summer Kobrin

Lenin St.

Summer Kobrin

Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Sovetskaya St.

Summer Kobrin

Sovetskaya St.