Photo gallery

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.

Summer Kobrin

Pushkin St.

Summer Kobrin

Peshekhodnaya St. of Suvorov

Summer Kobrin

Peshekhodnaya St. of Suvorov

Summer Kobrin

Peshekhodnaya St. of Suvorov

Summer Kobrin

Peshekhodnaya St. of Suvorov

Summer Kobrin

Lenin Square

Summer Kobrin

Lenin St. River Mukhavets

Summer Kobrin

Lenin St. River Mukhavets

Summer Kobrin

Lenin St.

Summer Kobrin

Lenin St.