Photo gallery

Summer Kobrin

Peshekhodnaya St. of Suvorov

Summer Kobrin

The square of Morozov

Summer Kobrin

The square of Morozov

Summer Kobrin

The square of Morozov

Summer Kobrin

Liberty Square

Summer Kobrin

Liberty Square

Summer Kobrin

Liberty Square

Summer Kobrin

Pervomayskaya St.

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.

Summer Kobrin

Dzerzhinsky St.