Articles about Kobrin: As a part of VKL and RP

Kobrynsky economy of 1519.

Prycladna da Sjarez_na a padzela gaspadarsk_kh zyamelny uladannya ў on dzyarzha¸nyya і an asab_sta the domain (uladayena) of a vyal_kag of the prince did not _snavat the XVI Art. of a dakladnag. Yana pas sutnasts_ byl_ dzyarzha¸nay ulasnastsyu: the income z _kh _shl_ a yak on pakryzzyo a vydatka ў dzyarzhava, so і on the ¸trymayena of a vyal_kag of the prince of a l_to¸skag і Iago of a shmatl_kag akruzhennya.

Peravozka of goods ў, pryznachany for gandlyu. 3 engravings of the XVI St.

On karanatsyyny diet of 1588 for zabespyachennya dakhodam_ a vel_kaknyazhatskaga of a prastol z dzyarzha¸ny uladannya ў byl_ vydzelena so zvanyya "stalovyya mayontk і", yak_ya poty nazyval_sya ekanom_yam_: Al_tsky, Berastseysky, Garadzetsky, Kamyanetsky, Kobrynsky, Mag_lyo¸sky, Shavelsky.

The 76th staronka "Rev_z іі Kobrynskay the house-keeper іі" 1563 ("The audit of economy by Kobrinska made in 1563 by the korolesky auditor Dmitry Sapegoyu with adding of the acts of Braslavsky territorial court relating to Kobrinska Arkhimandrii". Vilna, 1876).

Kobrynsky ekanom_ya faktychna of a ¸zn_kl ў 1519 yak of a starostvo, addadzenaa ў to a dzyarzhav. Yurydychna aform_lasya ў 1532, kal_ Bon's karaleva atrymat Zhyg_mont I Staroga's hell starostvo are right on Kobrynskaye. At adm_n_stratsyyny adnos_na of a uvakhodz_l a spachatka ў Padlyashskaye, z 1566 at Berastseyskaye of a vayavodstva. Kanchatkova Kobrynskaya ekanom_ya a yak "to a stalovaa to the ¸ladayena" vydzel_lasya to a pavodla "Ardynatsy_ ab karale¸sk_kh prybytka" 1589 at a vyn_ka to a padzel pam_zh dzyarzha¸ny і karale¸sk_m to belongings. Bona's Apracha ў XVI–XVII station Kobrynskay ekanom_yay valodal_ karaleva Hannah Yagelonka і Kanstantsyya A¸stryyskaya.

At 1549, 1563 і 1597 pravodz_l_sya rev_z іі, materyyala yak_kh z'ya¸lyayutsets kashto¸nay g_starychnay kryn_tsay. For 1563 at Kobrynskay the house-keeper іі was heating 77 thousand dzesyats_n zyaml і, at t.l. 89 it is shaky falvarkovay vornay zyaml_ і the 612th roll, zamatsavany for tsyaglym_ syalyanam_. Uklyuchala of a garada Kobryn, Dabuchyn (Pruzhana), myastechka Garadzets. Kind argan_zatsyya prayets, _ntens_f_katsyya gaspadarchay vytvorchasts і, the asvayeena new zyamel (mel_yaratsyya, the vysyakayena lyaso ў) at spaluchenn_ z uzmatsnenny ekspluatatsy_ syalyan pavys_l_ dakhodnasts the house-keeper іі a stalemate the resident of Kan of the XVIII Art. amal at the 8th time ў. Z Kobrynskaya ekanom_ya zbl_zhayetsets z to Brestskay, times of Yana are shown to an ear of the XVIII Art. ў _nventara, rev_z_yakh, contracts, mayuts groundless adm_n_stratsyyu і rakhunk_. At 1757 Ezhy Flem_ng of an atrym ў to a dzyarzha¸stvo agulnaa on Brestskaya і Kobrynskaya the house-keeper іі to term_na on the 6th reptile ў. Zamest to a padzel on volasts_ (Kobrynsky, Bludzensky, Vezhatsky, Garadzetsky, Dabuchynsky, Charavachytsky) і voyta¸stva adby¸sya padzet on gubern_ і klyucha and yak_kh dap_sval_sya yashche asobnyya vyosk і, falvark_ і _nsh. Tak_m to chyna of an uzn_kl Kobrynskaya gubernya z 8th key ў: Kobrynskaga (. Kobryn і Agarodn_k_ Kobrynsk_ya, vyosk_ Dubavoye, Lyakhchytsa, Lyagata, Palyats_chy, Patryk і, Ploskaye, Rukhov_chy, Sukho¸chytsa і H_dra, falvark_ Garyzdrychy і Zalesse), Vezhytskaga (Agarodn_k_ Vezhytsk_ya, vyosk_ Gl_nyank і, Lyshchyk і, Matsyasa, Pestsyank_ і Sta¸py), Garadzetskaga (myastechka Garadzets, vyosk_ Asmolav_chy, Vugla, Grushava, Stone Karale¸sk і, Hudl_n і Chal_shchav_chy), Zakrosn_tskaga (vyosk_ Zakrosn_tsa, Astrom_chy, Bystrytsa, Syalets і Turnaya), L_tv_nka¸skaga (vyosk_ L_tv_nk і, Vostrava, Klyashchy, Lasta¸k_ і Prusk), _la¸skaga [vyosk_ _la¸sk, (_lask), Barshchy, Byarozn, Zas_ma, Lushchyk_ і Stra і], Tevelskaga (vyosk_ Te¸l і, Zalesse, Matzos і Rynk і), Charavachytskaga (Agarodn_k_ Charavachytsk_ya, vyosk_ Batchy, Gl_nyank і, Meln_k і, Perk і, Pesk і, Shypov_chy і Yaska¸chytsa) and yakoga yashche byl_ pryp_sana falvarak і syalo Shmata, falvark_ Adamka ў, Pelchytsa і Fa¸styna ў, syalo Ploskaye.

     To Syalyana on senazhatsi. Z syarednevyakovay engravings.

Vayennyya dzeyann і, gaspadarcha zanyapad pryvyal_ yes skasavannya ў 1766 samak_ravannya, Alya Kobrynskaya ekanom_ya zakhavalasya are groundless. Yae reargan_zatsyyay zanya¸sya ў 1768 Anton_y Tyzenga¸z. Adnak to the skaracheena kolkasts_ a naseln_tstva, the prytsyagneena-place s_l on a buda¸n_tstv of the channel Karale¸skaga, an agulnaa to a pal_tychnaa to the pagarsheena s_tuatsy_ ў to the krayena not dal_ stano¸chy a vyn_ka ў. At 1795 Kobrynsky ekanom_ya a ¸vayshla ў a warehouse of Ras_yskay _mpery_. Zeml_ house-keeper іі z syalyanam_ byl_ padaravana, chastkova of a pradadzena to pryvatny persons.

L.R.Kazlo ўComments


Names of articles

Search in the website

Our partners