Photo gallery

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St.

Spring Kobrin

Pervomayskaya St. Military registration and enlistment office

Spring Kobrin

Pervomayskaya St. Military registration and enlistment office

Spring Kobrin

Pervomayskaya St. Puganov's square

Spring Kobrin

Pervomayskaya St. School No. 2

Spring Kobrin

Pervomayskaya St. School No. 2.