Photo gallery

Spring Kobrin

Dzerzhinsky St.

Spring Kobrin

Dzerzhinsky St.

Spring Kobrin

Dzerzhinsky St.

Spring Kobrin

Aquapark

Spring Kobrin

Aquapark

Spring Kobrin

School of arts

Spring Kobrin

Aquapark

Spring Kobrin

Aquapark

Spring Kobrin

Memorable stone

Spring Kobrin

Aquapark

Spring Kobrin

Park of A. V. Suvorov

Spring Kobrin

Park of A. V. Suvorov