Articles about Kobrin: Ancient Kobrin district

Knyazhy gara on Kobrynshchyna

At p_smovy word yes us dayshl m_zerny chastka of the past. Nevymerna bolyd nyamy svedka ў g_story_. Geta barrows, garadz_shcha, mog_ln_k і, lock ru_na ў і _nsh. And a voice _kh — pamyats the people. Kal_ zn_kayuts kazk і, legends і padann і, getyya svedk_ peratvarayutsets ў prostyya pagork_ ts_ skop_shcha kamyanyo ў.

On Kobrynshchyna it is near hell of century of Lyakhchytsa (Lyakhchychy) to a _snua pagorak vytsyagnutay forms, yak_ it is abrupt ¸zdymayetsets ¸verkh. Amal on the 10th meter ў Iago Vyarshynya to a panua over navakolnym_ palyam_: Kostsev, Vyrysavaty, Gl_n_shcham і, Nav_nkayu, Sta¸ky.

Dy tolk_ not for a get pagorak an atryma ў to a nazv of Knyazhaya of a gar (Reigning the mountain), bo nearby yosts і bolsh vysok_ya ¸zgork_. Myastsovaye to the padayena to a raspavyadaa: "Da¸no ty was. Knyag_nya Volga here prakhodz_la. There was Yana our, Russian... Nekal_ zab_l_ husband yae, Uladz_m_ra, і Volga's payshla vayavats 3 voragam_...

Volga h_trastsyu peramagla of a vorag ў, perakava¸sha ў horses of a kapyta naadvarot. To Alya for Dz_v_nam ў a post, і adtul soldiers yae daganyal_. At that hour our gara over balotam_ melted, to the wood on yoy was not. There knyag_nya і spyn_lasya. At that hour varozhyya voysk_ nastupal_ 3 po¸dnya, hell Navasyolak. On gara і napatkat smerts Volgu... There yae і pakhaval_. A yak kazhuts, the mag_la was amal a stalemate vyarshynyay. 3 tago to hour of a gar і zavetsets of Knyazhayu. Zda¸na on the mag_l pack ў dra¸lyana of roofs, Alya, a nape¸na, pra Iago's balshav_ka znyal_ are simple..."

On it is a pity, infections already for a pr of a get for the padayena a redka hto a raskazha bolsh a po¸na і a prygozha. Maladzeyshyya, akramya tago that on a pagorka of a pakhavan knyag_nya, a n_choga bolsh not vedayuts.

And the geta g_storyya bolsh chy the 700th reptile ў to Tam was started. At 1287 gal_tska-valynsk_ya knyaz_ payshl_ on Polshchu. Uladz_m_ra-valynsk_ the prince Uladz_m_r Vas_lkav_ch, a tsyazhka are sick, grazed ў zamest to a syaba a vayavoda, and itself zasta¸sya ў Kamyantsa. Velm_ pakutuyucha hell svayoy wounds (Iago Gn_l has a n_zhny sk_v_tsa), yon to paveda і ў to Msts_slav Dan_lav_chu Lutskam that to a pryznachaa Iago Spadkayemtsam. Paslya to a campaign lutsk_ the prince ў vykl_kana for padp_sannya the document ў. Asobna the yaky zhontsa of Uladz_m_r Volze Ramana¸ne had a nap_sana the diploma, ў zaveshchana the city of Kobryn і syalo Garadzel (Garadzets). Akramya tago, at gramayets the prince of a zap_s ў: "... and the princess my Auger will crave in chernich to go to poidet, Ashe will not crave for an ita, and kyko to it Ljubo to me without having risen smotret that who to mayet to repair on we wash a stomach". Yes tago prince vymus і ў perayemn_ka tsalavats roofs that yon not addasts pryyomny wheelbarrow to a _zyaslav suprats yae vol_ in marriage, and tolk_ so, yak of a zakhoch of Volga [1].

At 1289 Uladz_m_r Vas_lkav_ch pamyor. Ramana¸n's Volga on ha¸tura of the husband was 3 _zyaslavay і sa svayoy zalv_tsay, charn_tsay Alenaykh [2]. Aposhn_ time at _patsye¸sk_m to a letap_sa of Volga of zgadvayetsets ў to a sakav_k of 1290.

On tickle poglyad a tsyazhka of pagadz_tsets that ў padann_ gavorytsets of a menav_t of a pr knyag_nyu to Volgu Ramana¸n. To Alya, praanal_zava¸sha of a pryved'zena embroider tekst, sustrakayesh two ¸skosnyya patsvyardzhenn_ to a getam. Pa-pershaye, kal_ knyag_nya paslya smerts_ the husband zb_ralasya paysts_ ў charn_ets, a yak of a get was a prynyata ў tyya hours, so a navoshta was geta a momant agavorvats at gramayets. And a pas - another, kal_ Volga did not think ekhats at Kobryn, so a navoshta to Uladz_m_r was zavyashchats yoy geta the city on the ¸skrayena sva_kh uladannya ў, but not a neykaa to a bl_zheyshaa of a pasel_shch.

V_dats, knyag_nya sa sva_m husband, yak_ pas svedchann_ letap_sets ў "to kn_zhn_ka і to f_losafa", da¸no pradumal_ yae wood paslya smerts_ prince. Kal_ a geta so, so Kobryn, yak_ a _snava ў already da¸no, sapra¸da ў to _dealny mesets for zhyzzya dzvyukh knyag_n.

Darecha, for 4 km Lepel's hell, heating century Vora¸na, yosts two barrows, vyadomyya a stalemate nazvay Knyag_nk_. Pra _kh to a _snua to a nastupnaa to the padayena. The prince, uladar getay zyaml і, paysho ў on a vayna. Zhonka Iago not dachakalasya і a vyyshla in marriage for another. Kal_ prince vyarnu¸sya, yon zab і ў zhonka і to a syaba. Lyudz_ pakhaval_ _kh і over mag_lam_ nasypal_ vyal_znyya barrows. At residents of Kan of the XIX Art. the archeologist M.F.Kusts_nsk_ of an excavation ў getyya nasypa. At adny z _kh yon znaysho ў muzhchynsk_ kastsyak z a cap 'I eat і vyal_kay syakeray, at drug_m — kastsyak zhanchyna, on shy_ ў yae syarebranyya punished і, on hands — bronzavyya sp_ralepadobnyya branzaleta [3].

Zhyzzyo ¸zho the neadnarazova pakazvat — g_storyya adkladayetsets ў pamyats_ the people, at t.l. at padannyakh. To Alya tyya, peradacha pra hell adny nosb_ta ў yes _nshy, addalyal_sya hell faktychnay pershaasnova і prayshl_ praz manumission paetychny _nterpretatsyyu.

Pra Knyazhuyu to a gar _snuyuts p_smovyya zvestk_ ў navukovay l_taratura. Pershy "Rev_z_ya Kobrynskay house-keeper іі" 1563, dza of a zap_san: "Knyazhaya Gore, natural boundary of the village of Rukhovich" [4]. Pazney Gara to a prysutn_chaa on rusk_kh cards XIX of the Art. і on polsk_kh to an ear of the XX St. At residents of Kan of the XIX Art. the archeologist F.V.Pakro¸sk_ sa slo ў a svyatara of a zap_s ў: "village Habov_chy... Blotskay ox., Kobrynskaga of a pavet. At 5 vyarsta on pa¸dnyovy-zakhad hell of a syal yosts nevyal_k_ pagorak, yak_ nazyvayetsets ў to a narodza of Knyazhaya of a gar. Nazyvayezza so to Tam that here to bytsets ў hour boyk_ zab_ta neyky princess" [5].

Yosts nadzeya that pomn_k dachakayetsets arkhealag_chny dasledavannya ў. Bo tolk_ Yana patsverdz_l_ naya¸nasts mag_la і, magchyma, _dentychnasts knyag_n_ Volg_ і zhonk_ Uladz_m_ra Vas_lkav_cha.

Yu.A. Barysyuk.


1. PSRL. T. 2. Ipatyevsky chronicle. M.: Academy of Sciences of the USSR, 1952. Page 904-905.
2. PSRL. Tamsama. Page 9.
3. M.F.Kustsinsky. From notes about barrows of the Lepelsky County//the Polotsk diocesan sheets Vitebsk, 1903.C. 77.
4. Acts V_lenskay arkhealag_chnay kam_s іі. V_lnya, 1876. T. 15. Page 67.
5. F. V. Pokrovsky. Archaeological map of the Grodno province. Vilno, 1895. Page 83.Comments
Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners