Kobrin's photos to Dozhinok

Photo gallery

Kobrin to Dozhinok

Fizkulno-ozdorovitelny complex. Winter garden, of Hidra

Kobrin to Dozhinok

Suvorov oak, Divin

Kobrin to Dozhinok

Lenin St.

Kobrin to Dozhinok

Yunost stadium

Kobrin to Dozhinok

Kobrin park of A.V. Suvorov

Kobrin to Dozhinok

Former summer theater

Kobrin to Dozhinok

Monument to Suvorov in park

Kobrin to Dozhinok

Monument to Suvorov in park

Kobrin to Dozhinok

Kobrin park of A.V. Suvorov

Kobrin to Dozhinok

Monument to Suvorov at the museum