Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Artykuł O mieście Kobryń: duchowny kultura

Са dobroў народнай мови

 Народныя гаворкі Кобрынскага раєна адносяцца no tak nazywany берасцейська- пінскіх(бресцка- пінскіх). Яшчэ іх називаюць - загародскія ці заходнепалескія гаворкі. Акрамя Кобрыншчыны яни битуюць u Брэсцкім, Драгічынскім, Жабінкаўскім, Іванаўскім, Камянецкім, Маларыцкім, Пінскім, Бярозаўскім(bez pasўночна-заходняй часткі), Столінскім(центральная і заходняя часткі), Івацэвіцкім(крайні poўдзень), Лунінецкім(na захадзе і часткова na ўсходзе) і Пружанскім(na poўдні) раєнах. Piekło асноўнага масіву ludowy гаворак Беларусі гетая диялектная група адрозніваецца шерагам фанетичних, марфалагічных і лексічных рис. U берасцейська- пінскім диялектним ареале видзяляєцца некалькі типаў. Размешчаны яни даволі мазаічна. Адрозненні паміж імі невялікія. Асноўния з гетих типаў паширани і na Кобрыншчыне(глядзі karta na старонци 530). Многія диялектния риси займаюць суцельния ареали, накладваючися na тэрыторыі паширення асобних типаў. Kompleks такіх рис утвараюць диялектния мікразоны. Адна з такіх мікразон - кобринськая. Яна ахоплівае duży частку тэрыторыі раєна. Na poўдні Кобрынскага раєна лакалізуецца невялікая мікразона - дзівінская.

Многа агульнага ў ludowy гаворках Кобрыншчыны, jak і іншых рэгіенаў pasўдневай часткі Брэсцкай вобласці, з гаворкамі pasўnocny раєнаў Валынскай і Ровенскай абласцей Украіны. Можна сустрець риси, якія характерни dla кобрынскіх гаворак і гаворак аддалених славянскіх рэгіенаў - Расіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Балгарыі, Славеніі. Сустракаюцца ў кобрынскіх гаворках запазычанасці з неславянскіх моў - балцкіх, германскіх і інш.

Народныя гаворкі Кобрыншчыны з'яўляюцца вынікам ськладанага і працяглага шматвяковага гістарычнага развіцця. Na іх адбіліся розния эпохі пачинаючи piekło sam старажитних і i сучаснасці.

Слоўнік ludowy гаворак Кобрыншчыны

U гетим кароткім слоўніку, специяльна падрихтаваним dla кнігі "Памяць. Кобрынскі раєн", упершиню зроблена спроба даць u адпаведнай сістэме найбольш распаўсюджания слови, што ўживаюцца ў народнай лексіцы і з'яўляюцца адной з характерних рис мясцових жихароў. Dla яго ськладання викаристоўваліся ўжо апублікаваныя праци, u т.л. "Лексічны atlas беларускіх ludowy гаворак"(u 5 тамах), які byў адзначани ў 2001 r. Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Białoruś. Апрача гетага, u слоўнік увайшлі материяли з асабістых funduszў даследчикаў і адкази na пытанні ankieta, што jestem распаўсюджана сярод lodoszreńўнікаў Кобрыншчыны пад godzina папяредняга збору крыніц u 1999 r.

Выкарыстаныя материяли падаюцца ў наступних ськараченнях:

П - веська Перкі(мясцовая назва Пыркы); запісы зрабіў Ф.Д.Клімчук u 1971 r. piekło прадстаўнікоў старейшага пакалення. Асноўния інфарматары, piekło якіх запісаны приведзения слови : Еўдакія Мікітаўna Майсяюк(н. u 1908), Уладзімір Сцяпанавіч Бабурчык(н. u 1913), Дзям'ян Дзям' янавіч Капыл(н. u 1899), Вольга Цімафееўna Бабурчык(н. u 1916), Mark Маркавіч Галашка(н. u 1901), Ewa Васільеўna Каберская(н. u 1901), Рыгор Максімавіч Каберскі(н. u 1898), Уладзімір Кандрацьевіч Максімчук(н. u 1929), Іван Савельевіч Раманюк(н. u 1907), Іван Уладзіміравіч Станчук(н. u 1950), Уладзімір Уладзіміравіч Максімук(н. u 1954).

U - веська Ушкавіца(мясцовая назва Ушковыця); запісы зрабіў П.А.Міхайлаў (нарадзіўten ў гетай весци) u 1970-1990-я gad. Большасць запісаў зроблена piekło бацькі aўtara, Аляксандра Агафонавіча Міхайлава(1927-1990), яго маці, Марыі Восіпаўни(н. u 1930), і бабулі, Кацярыны Makarўни Сяргута(1910-1995).

A - веська Андронава(mięsko. Андроново); запісы зрабіў К.С.Карнялюк(нарадзіўten ў гетай весци).

Ан - Аніскавічы(mięsko. Оныськовычы); запісы зрабіў П.А.Міхайлаў.

Бс - веська Барысава(mięsko. Борысово); запісы зрабіў І.І.Сінчук.

Бд - веська Бародзічы(mięsko. Бородычы); запісы зрабіў У.Л.Лупіш(нарадзіўten ў гетай весци).

Km - веська kamień(mięsko. Камэынь Курулівскый); запісы зрабіў В.М.Хвірысюк(нарадзіўten ў гетай весци).

Лт - веська Літвінкі(mięsko. Лытвынкы) запісы зрабіў Л.Р.Казлоў (нарадзіўten ў гетай весци).

Назвы іншых населених punktў приводзяцца bez ськараченняў.

Скарачэнні крыніц:

( К) - рукапісны слоўнік Кобрыншчыны, ськладзени К.С.Карнелюком.

( X) - Хрэстаматыя pas беларуськай дыялекталогіі. Мн., 1962. С. 315-321; Беларуская дыялекталогія. Хрэстаматыя. Мн., 1979. С. 291-293.

( СБ) - Дыялектны слоўнік Брэстчыны. М., 1989.

( Сг) - П.І.Сігеда. Матэрыялы dla диялектнага слоўніка Брэстчыны//ludowy лексіка. Мн., 1977. С. 70-90.

U приведзених диялектних материялах дадаткова викаристоўваюцца наступния літары. Літара [ь] - " умляут" -абазначає гук, які вимаўляєцца jak " сяредні" паміж гукамі [і] (або [и]) і [u].

Літарай [i] абазначаєцца гук " сяредні" паміж [і] або [и].

Андуляцыя że. Завіўка. Хорошу зробила собі андуляцию. Залессе(СБ).

Андык m. Індык. Бд.

Анывжэж u знач. пабочн. Вядома, безумоўna. - Чы прыйіхав Володя? - och, анивжеж, вже ден три, jak прыйіхав. Бд.

Апінія że. Гонар. Нашчо було йьй swój апінію показувати! П.

Арыштант m., експр. Свавольнік, неслух. Ach ty ариштант mały! Шчо z ty робити? П.

Бабчытыся незак. Марудзіць. A(К).

Бадылле н., зборн. Сцеблы агародних раслін, пераважна бульби. Бадылле ten хороше porósłem, нивядомо, якыйі картоплі будуть. У.

Бало присл. 1. Bywam. П, u, Бд. A бало і do Бэрысьця, і do Warszawa пішака ходили, де że тих коний набиресся. У. 2. Некалі, wczesny ranek. П, u, Бд. Бало, збиремося do чиюй-небудь chata, гармоніста наймемо і такыйі taniec зробимо! У.

Балька że. Бэлька. П, u, Бс, Бд.

Барылок m. Драўляни naczynie з двума донцамі. П, Бс.

Бар'як m. Павалены і ачишчани lufa древа. Тры бар'яки прывіз з лісу na chata. П, У.

Баюра, баюрина że. Калдобіна, выбоіна. No й droga w лісы, одни баюри, нияк ни можна йіхаты. У. Дошч злив, шчо dookoła баюрі і нигде w поле ни выйідыш. Km

Бзыяты незак. Гусці(pra насякомих). Ны za шчо ни mogę спати, jak komar nad ucho бзыйіть. У.

Бзэмэць m. Występ u коміне. Положэв мело na бземець, a хтось узев. Павіцце(СБ).

Біб m. Фасоля. My że ни звем квасоля, a біб. Ан.

Бігаты незак. Pra stan цечкі ў карови. П, u, Бс, Бд.

Бікеш m. Кароткае паліто. Ужэ бікешы виходять з moda. Залессе(СБ).

Блуска że. Pluskwa. Блуску рошчавила na szpaler. П, У.

Блышчячый прим. П, u, блишчечий прим. Бд. Бліскучы. Хрышчона mat dałem мні цюкерка w блишчячуй бумасци. У.

Блюма że. і m. Płaksa. U, Пескі(СБ), Бд. No ty й блюма, і jak тобі ни wstyd taki виликому енчити. У.

Blaszka że. Бутэлька. A(К).

Бобэль m. Чалавек, які лупіў koń. П.

Бовдер m. Мужык високага wzrost, няўклюда. Лт.

Богородыця że. Травяністая расліна. Богородыця - by плишничком po поплавах росте. П.

Божа rosa że. Травяністая расліна. Божа rosa - коло зымлі стелицьця, na йьй rosa цілый день, завсігда, цвиточки дрібнынькы, by сивиньки. П.

Болотяный прим. Балотны. П, Мацічы(К).

Bond że. Булачка з пшанічнай мукі. Дзівін(Сг).

Борушча krowa że. Бадлівая карова. П, u, Бс.

Братанка że. Dacza brat. П.

Братанэць m. Syn brat. П.

Братыкы мн. Фіялкі. П, У.

Брохатыся незак. Плехацца. П, u, km, Бд. Ны брохайся u воді, ozięble вже, захворіеш шче. У.

Брукало н. Palony, якоє вешаюць карове na шию, каб стрымліваць яє. П, u, Пескі(СБ). Jak врідна krowa, походюшча, to юй na шию брукало одівають, шоб ни mogę втичи далеко. У.

Брушныці мн. Брусніцы. П.

Брыдэнькнутыся зак., експр. Упасці, паваліцца. Біг, біг і jak бриденькнувся догори ногами. У.

Брынтылятыся незак. Блытацца пад нагамі. Чого ty брынтыляйісся? Лт.

Бульба że. Бурбалка. Будэ дошч, бо бульби stoję na воді. Бульба збігла na воді. П.

Бульботіты незак. Булькатаць. Woda бульботить. П.

Бунька że. Гладыш. Цілу буньку смитани нисла продавати і розбила. У.

Буснявка że. 1. Гняздо бусла. П. 2. Непрыбраная пасцель. Зробыв собі буснявку na пычі. Ляхчыцы. 3. Порхаўка. П, У.

Бусынятко н. Бусляня. Tam na вырбі гниздо, кажну весну прилитить бусень - і бусинятка е. У.

Бусэнь m. Бусел. П, u, Бс. Дэ бусень посилився, to tuja сим' і завши шихує. U, Лт.

Zatoka że. Вельмі гразкає месца. Туды ни кіруй, бо ни пройідэш, tam настояшча zatoka. Павіцце(СБ). No й zatoka! Ны пройдеш. Дзівін(Сг). Taki zatoka, шчо ледь выйіхав. У.

Бухтовыця że. Гразь, макреча. Кажный день дошч і дошч льле, і na дворі taki бухтовиця, шчо z chata ни вийти. У.

Бухторыты незак., експр. Ліць, сипаць што-небудзь звиш zachód. Куды ty tak бухториш, чи крайів ни бачиш? У.

Бухтылэвына że. Вельмі гразкая, з вадой, мясціна. Бухтылэвына - де przełom w болоти, де можна вгрязнути. П.

By злучн. Быццам, нібыта. П, u, Бд. Зробылося w очех by гараче. У.

Быгунка że. Панос. П, u, Бс. Кажнэ тиля, jak lecz одлучиш od krowa і почнеш давати пійло, мусить бигункию пырыхворіты. У.

Быздэнныця że. Бяздонне, бездань. U, Пескі(СБ). Ны пудиходь do озира na болоті блисько, бо tam бизденниця, tak і пійдэш na ten сьвіт і нихто й ни знайде. У.

Бызлюднык m. Нелюдзімы чалавек. П.

Былле н. Сцеблы агародних раслін. Na гуродах вже палять билле. Km

Бырьзка że. Травяністая расліна, якая "ўецца" pas іншых раслінах, звичайна kulturalny, кветкі белия, jak зонтік. П.

Бырызняк m. Падбярозавік. П, u, km, Мінянка(СБ). O na гетуй полянци штук зо дваццить бырызняків знайшла na tuja ныділы. У.

Бытушча krowa że. Брыклівая карова. П, Бс.

Быч m. Пуга. П, u, Бд. Кінь ниць ни хоче w плугови ходити, приниси lecz мні бичя. У.

Бычовнык m. П, ан, Агароднікі(СБ), бичувник m. Km Узвышаны бераг ściek, сажалкі. Jak копайеш kanał, to землю кидаєш na бичовник; він урослий, йім йіздять, ходять. Ан. Курувы пасуцця na бичувникови. Km

Быянка że. П, u, Бс, биєнка że. Бд. Iglica(пасудзіна, u якой збіваюць olej).

Бэрдо н. Берда. Дэ бердо ни ходило, tam вітер пійдэ(приказка). У.

Бэштаты незак. Сварыць. Mat tak мине бештала za тоє, шчо poszedłem з вами. У.

Ваган m. Карыта, жолаб. Ty налі do ваган woda, бо зара krowa будуть йти. Тэўлі(СБ)

Ваговаты незак. Хварэць, недамагаць. Почев косити господар, косити ни може, вагує, na ноги міцно upadłszy. Ан.

Валюховатый прим. Павольны(pra чалавека, жывеліну). П.

Валянкы мн., валянок m. П, u, валінкы мн., валінок m. Бс. Валенкі.

Варывэнька że. Lamus ў sień dla захоўвання прадуктаў. П.

Ваховаты незак. 1. Многа і цяжка працаваць. П. 2. Меркаваць, раздумваць. Брыгадір вахує, вахує і ниць ни начислить. У.

Вбыгы присл. Бягом. П, Бд. Ja - втикати, a він za ja вбиги, але ни dogoniąc. П.

Вбытый прим. Уезджаны, утрамбавани. Вбыта droga, стежка. П, u, Бс.

Вволочы зак. Уцягнуць(нітку ў іголку). П, u, Бс.

Ввочох присл. Вельмі хутка, увачавідкі. Мусыть такий вже głodny був, бо jak dałem dzwonko хліба - ввочох зьйів. У.

Вдолаты зак. Выканаць, закончиць, адолець. Лэдь za тиждень вдолала гету кнішку. У.

Вдосвыта присл. Na досвітку. П, u, km Вдосвыта - ше поки сонце ни зийшло, ше поночи, темно. П.

Вздуха że. Бакавая частка живата. Krowa найілась, вздухи повни. Коб(себ) тобі w вздухах робило! П.

Вінычок m. Дэкаратыўная расліна з мяцелкай. Вінычок - коло chata сійімо. П.

Вірно присл. Шчыра, сумленна. Будэш, батеньку, принаймати, po штири злоти w день давати, таки ни буде вірно жяти(з песні). П.

Вітер m. Вецер. П, u, Бс, Бд.

Вітранка że. Ветравая дошка ў страсе. П, У. taki boraks була - вітранку одорвало. У.

Вітраныця że. Травяністая расліна. Вітраныця - кутяшками росте, jak мителка, подкурують ona. П.

Вітэ pożyczka. П, u, Бс, вите pożyczka. Km wy.

Вішалнык m. Вісельнік. П, u, Бс.

Вішальня że. Шыбеніца. П.

Вльчка że. Шарсцяныя каляровия ніткі. П.

Влопакы присл. Хутка. Побіг влопаки. Сялец(Сг).

Внагьн присл. Naўздагон. Воны wulgarny першими, a ja za йімы внагьн. П.

Вожяйка że. Miara вагі сена rozżarzając 4 центнераў. Aj, і шчо він tam накосив, вожяйка буде чи ни буде, a krowa że ten треба зимовати. У.

Возык m. Вялікая Мядзведзіца. П.

Воло н. Валле. П, u, Бс, Бд. Куры понайідалыся, аж wół повипирало набік. У.

Волочыты незак. Баранаваць, скарадзіць. П, u, a, Бс, Бд. Вжэ картоплі почали сходити, czas волочити. У.

Волошка że. Васілек. П, u, a, Бс, Бд.

Воронне жито н. Bujny чорнає ziarno ў коласе жита. П.

Воротыло н. Навой u кроснах. П, У.

Восковаты незак. Вашчыць(pra ніткі). П, Бс, Бд.

Вохкый прим. Вільготны, ser. П, u, km, Бд. Шчэ сіно вохке ворочяти, ganię путсохне do обіда. Koszula добре прасовати, поки вона вохка. У.

Вочовыдь присл. Na вачах. Чяхнэ чоловік вочовидь. П.

Вошчына że. Клейкае речива, з якога пчоли робяць пчаліны klej; пропаліс. П, u, Бс, Бд.

W magazyn u знач. присл. Спосаб арання piekło krajў i сярэдзіны. П, У.

Втоплэнык m. Тапелец. П.

Втрывьнка że. Жонка мужавага brat. П.

Втырыбытыся зак. 1. Залезці ў шкоду. Скутына втирибилася w пшаницю, ледь wygoniwszy. Km 2. Загрузнуць. Дошч dawszy, dookoła лужі, гразь; jak втирибився, to уно шчо вилиз. Km

Вуйе н. Дышаль сахі. Socha maj dwa сошники жылізных, ручки і вуйе. Ан.

Выбраты зак. Выкалаць(вока, вочи). П, u, Бс. Наштырхнулась, trochę oko ни wybrałem. П.

Выбродыты зак. Давесці i дреннага stan(pra абутак, адзенне). Выбродыв чиривики. П.

Выбэндюваты незак. Капрызіць, перабіраць. U, Сялец(Сг). Шо ty выбэндюйіш, йіш, шо дають. Сялец(Сг), Лт.

Вываляты зак. Запэцкаць, забрудзіць. Шо ten za дитина, ни вспів вийти надьвір - вже wytarzawszy десь spodnie. У.

Выдлупаты зак. Выпалаць, ачысціць што-небудзь даськанала. Хорошэ, чисто видлупала na дворі. У.

Выдмідь m. Мядзведзь. П, Бс.

Выдно присл. Відна. Ныць ни видно. П, u, Бс, km

Выднотте н. Відната. Мазічы(К).

Выдранэ дзєєприм. Pra ўзараную і апрацаваную цаліну, расцяроб. П, Бс. Na видраному перший рьк proso тоди посіялы. П.

Выдраты зак. Узараць і апрацаваць цаліну, расцяроб. П, Бс, Бд. Булы видрали ten кусочок pod Мухавэць, ten proso вродило. П.

Выдубаный дзєєприм. Выдзеўбани. П.

Выдубасытысь(-ся) зак., експр. Памерці. П.

Выдырок m. Поле, вирабленає na сенажаці. Выдырок - jak видирають сінокос. Ан.

Выжолобляный прим. Wygięty, няроўни. Чысто вижолобляний повал stanąwszy. У.

Вызванне н. Позва. П. Прышло on визванне za світка бути. П.

Выкапаный прим. U, викупаний прим. Km Вельмі падобни i каго-небудзь. Aj, шчо вітэ говорите, to że викапаний батинько: і ходить таксамо, і смиєцця. У.

Выкататы зак., експр. Пабудаваць. Od Пытро do осини гетого зруба wypompowawszy і кажний день na robot ходив. У.

Вылыгдур m. Бамбіза. П, u, km, Бд. Такый вилигдур urósłem, ниць удома ни поможе. У.

Вылыгдура że. і m. Вельмі высокі(pra чалавека). Стрыгава(К).

Вымантыты зак. Выпрасіць, выманіць. П, У. Шо тобі ни даси - wszystek вимантять, хоч ни dawaj. У.

Wymaczanie że. Goły лапіна na zasiewany полі. П.

Выповзэнь m. Дажджавы чарвяк. П, Бс.

Выпустак m. П, випусток m. U, ан. Цяля, якоє перазімавала.

Выпэцькаты зак., експр. Выгадаваць. Zostawiłem na літо тиля, як-небудь випецькаю. У.

Выртыно н. Шпянек, na які насаджваєцца верхні kamień жорнаў. П.

Вырхоледыця że. Цверды верхні pokład śnieg пасля адлігі. Jak na mokry сніг дасьць mróz, буде вирхоледиця, твердого снігу сантімэтрув na три появиця. Ан.

Вырыднык m. Травяністая расліна. Вырыднык - лист by na орабини, jak na орабини листочки, жовтиньки цвиточки. П.

Вырэснуты зак. Віскнуць, завішчаць. U, Бд. Oj, ни чипай мине, бо jak виресну. У.

Выскарыты зак. Выскаліць. Знов ząb виськарив. Km

Выстыдаты зак. Пасароміць моцна, многа, nie шкадуючи і nie стрымліваючыся. Шо ja on зроблю: набити - ни здужаю, to chociaż вистидала добре, dałem такдала! У.

Высыпатысь(-ся) незак. Каласаваць. Вжэ жито высыпайіцьця. П, u, Бс.

Высякаты зак. Высмаркаць(nos). П, u, Бд. Ны шморгай nos, a возьми хусточку і висякай. У.

Вытяганка że. Suchy месца сярод балота. Вытяганка - такий пагурок na болоті, де оруть і сіють. Ан.

Вытяты зак. 1. Стукнуць моцна, балюча. П, u, Бд. Вжэ тиждень, jak витяв ręka, a біль ни проходить, мусить, треба do дохтора сходити. У. 2. Ударыць(pra маланку). Jak grom гримить, to виставляли коло próg łopata, шо хліб саджяти, шоб grom ни витяв u chata(традицийни звичай). У.

Выхвалятыся незак. Хваліць самога сябе. Jak стане вихвалятися, to хоч ty wtykam. П.

Выхляпатысь(-ся) зак. Захлюпаць, захлюпацца. Выхляпав spodnie. П, Бс.

Вычавка że. Нізкае месца, нізіна. Сялец(Сг).

Вычорныця że. Вячэрняя spostrzegawczy. П.

Вышмаргаты зак. Вышмальцаваць. Tak вже вишмаргав spodnie na роботі, шчо ни data rada одмити. У.

Вышчырка m. і że. Зубаскал. Лт.

Вышчырятысь(-ся) незак. Пачаць зелянець(pra trawa, пасеви). Вжэ trawa вышчыряйіцьця. П.

Вышяр m. Suchy няськошаная trawa. П, У.

Вэдлук присл. U paraўнанні. U, a, Бд. Вэдлук on він такий шчуплинький, a tak брязнув na землю, шчо ten аж ох-нув. У.

Вэльмэ присл. Вельмі. Була вельме dobry молодиця. Бд.

Вэндылка że. Вяндлярня. Дубавое(К).

Вэрост m. Верас. П.

Вэртяха że. Вялікая гліняная міска, u якой церлі mak. П, У. Бувало, jak усядиця wszystek сим'я dookoła вертяхи і вже хто справнішый, ten ліпш найісьця. У.

Вэсмагнутэ зак. Зрабіцца gęsty, уварицца(pra варива). Kapusta w пичи геть весмагла. Дзівін(Сг).

Гагавыця że. Gardło, пашча. Закрый гагавицю. Лт.

Obrzydliwy że. Myślenie. Obrzydliwy w jego dobro була, a зробив ничого. Корчыцы(СБ).

Газныця że. Лямпа bez шкла. П, Бс.

Hajdamaka że. і m. U виразе: jak hajdamaka. Чалавек високага wzrost. W якая hajdamaka пушла, всі дивитися почали. Клятышча(СБ). Urósłem wasz хлопець jak hajdamaka. П, У.

Гакы мн. Вілы з загнутымі зубамі dla виграбання gnoję. Батчы(К).

Галай m. і że. Гультай. П.

Галамутыты незак. Нудзіць(руськ. mdlię). П.

Галас m. Крык, гоман, гучная гаворка. W juszka мні tak болить, шо галасу чути ни mogę, утикаю. У.

Галевка że. 1. Перавіцце, na якоє кладуць жэрдкі. П. 2. Сплецены лазови вузел u baran, u які ўstoўляєцца зуб'е. Крутылы łoza na ręka або na стовпчик і робили дваццить п'еть - п'ядисет гальовок na brona. Ан.

Галяты незак. Швэндацца, гультаяваць. П, u, Бд. Такый вилигдур urósłem, a робити ниць ни хоче, ono галяє po цілюськых dzień. У.

Гаман m. U виразах: Напасты гаманом, б'ють, jak na гамана. Напасці wspólnie, зграяй. Всі гаманом напали, wulgarny. Напалы, jak na гамана. П.

Гардела że. П, гардзела że. П, u, гардзела że. Бс. Дыхальнае gardło.

Гарлына że. Вялікі snop абмалочанай прамой саломи, якой wczesny ranek крылі дах. Гарлыны трясли z снопів; гарлина аж wyrysowany, jak витрясеш. У.

Гарунка że. Карункі. Якую хорошу гарунку sam звязала. Наваселкі(СБ).

Гарчяты незак. Злосна вурчаць. Чого ty гарчиш na мине, спокьйно ни можеш ськазати! П. Гарчяв ніччу pies, хтось ходив po дворі. Корчыцы(СБ).

Гасыты незак., експр. Многа піць. Сле-дзюв найілась, to вже другий день woda gaszę. Гуцкі(К).

Гегнуты зак., експр. Памерці. Чы że ty шче ниць ни чула: tenże він u tuja ныділю гегнув, нима вже on. У.

Гіра że., експр. Doўгія непадстрижания валаси. Хрыстынын хлопець taki гіру отпустив, аж obrzydliwie дивитися, і ни стыдайіця tak ходити. У.

Глубочій присл. Глыбей. A(К).

Глумзоваты m. Прыдурвацца. Петя, nie глумзуй. Лт.

Глумок m. Недалекі чалавек. Мазічы(К).

Глумыты незак. Марнаваць. Нашчо ty tak яблика глумиш, чи ten хороше ни можна зйісты? У.

Глушэнь m. Глухі чалавек, глушец. П, u, Бд. Od глушень tak глушень, кажне słowo пирипитує. У.

Глынка że. Zamiatam. Ны zapomniałem принисти глинки chata покалити pud święty. У.

Гнаты незак. U виразе: Гнаты chrap. Мець злосць. Вжэ він na мине dawno chrap жине, a od za шчо тілько ни znam. У.

Гніватысь(-ся) незак. Крыўдзіцца. П, u, Бс, Бд. Гнівайіцьця, шо ни покликали on. П.

Гнояныйі вилки мн. Вілы i gnoję. П.

Гныднык m. Свінакроп(пустазелле). П, У.

Гнылкы, мн. Дробныя груши. Лт.

Гойдалка że. Гушкалка, арэлі. П, u, Бс, Бд.

Голепатый прим. 1. Зніцелы. Голепата цибуля, бо ни ополяна. П. 2. U каго doўгія ногі. Голепата, jak бусень. П.

Główka że. Качан kapusta. П, u, Бс, Бд.

Голосный прим. Галасісты. П, u, Мацясы(К), Бд.

Gołębica m. Белы грузд. П.

Голыдра że. і m. Валацуга. П.

Голя że. Велізарны балотни масіў. Jak błoto більш jak суши, to my nazywam голя, гіктарув п'ядисет. Ан.

Гондэ присл. Вось tu. П, u, Бд. Гондэ лижить twój хустка, ни шукай! У.

Гопаты незак., експр. Кашляць. No й гопав ty гету ніч, десь учора таки добіг холодныйі woda напитися. У.

Горбачный прим. Скароблены. A(К).

Горіх m. Агрэх. Czereda, socha поламав і горіхув наробив. Ан.

Горьнок m. Берагавая płetwaўка. П.

Gardło н. 1. Usta. П, u, km Роззявыв swój gardło. Gardło дирецьця - спати ни заманецьця. П. Мувчыть, jak do gardło вуди nabrąwszy. Km 2. Вузкі ўваход u нерат. П.

Горлыця że. Від галубоў. П.

Гормада że. Kupa. П, u, a(К).

Горчяк m. Драсен. П, У. Росказувалы, шчо колися горчяком коней натирали, коб мухи і овади ни сядали. У.

Горшчян m. Ганчар. П.

Горэнь m. Мулінэ. Купыла talk гориню, jestem вишивати. П, У.

Гостынэць m. П, u, Бс, гостиниць m. Бд. Падарунак. Прывіз synowski гостинця - три обаранки. П, u, Бс.

Граблышча мн. Грабільна. П.

Krata незак. Pra сонца. Сонцэ грає na Jan врано і ввечира грає na Jan. П, У.

Груско присл. Гразка. П, u, Бс.

Грускый прим. Гразкі. Грускэ błoto - ноги ни витягнути. П, У.

Грыбінка że. Частка ў grabie, u якую насаджани ząbek. Грыбінка - з зубами u граблех. Ан.

Грыва że. Касмык trawa na ськошанай сенажаці. П, У.

Грычяный прим. Грэцкі. П.

Гудыты незак. Лаяць, ганьбіць, абгаворваць. Za шчо ty йійі tak гудиш, шчо вона тобі ничогого зробила, to że людина jak людина? Ны треба swój хвалити, a cudzy гудити. У.

Гузыроватый прим. Спрадзены няроўna(pra ніткі). П.

Гулутэча że. Беднасць, галеча. Дзівін(Сг).

Гуляты незак. П, u, Бс, гулети незак. Бд, Дзівін. Танцаваць. Jak гуляв, tak гу-

ляв - ни чобіт, ни cholewa, осталися szarawary, шчо дивчяти даровали. У.

Гупач m. Філін. Гупач - ptaszek w болоти - гуп-гуп-гуп. П.

Густы незак. Pra stan цечкі ў свінні. П, У. mój свиньня jak lecz ни зьйіла мішань, to і znam - буде gęsty. У.

Гушчылэвына że. Гушчар. Зайшлы do taki гушчилевину. П, У.

Гыдыты незак. Абражаць, праклінаць. Згыдыв чулувіка ни зашчо. Km

Гыцэль m. П, гицаль m. Бс, гицля że. Бс. Чалавек, які лавіў сабак.

Гэблык m. Рубанак. П, u, Бс.

Гэнде присл. П, генде присл. П, u, Бс. Вось tam.

Давновік присл. Вельмі iўlecz, iўнавата. Стыпан tu давновік живе і ten taki ниць ни помитає. У.

Давновічно присл. Вельмі iўlecz. Слаўнає(К).

Дальшаты незак. Аддаляцца. Слаўнає(К).

Двойчякы мн. Драўляния вілы з двума рагамі. П, У.

Джоло н. Cisnę. П.

Дзыбыніты незак. Цячы струменем. Woda дзибинить, jak ллецьця z чого. П.

Длупатыся незак. Калупацца, займацца марудлівай і нуднай pracuję. Цілый день длупалася na грятках z цибулю. У.

Do приназ. 1. Tak. Кажу do Олькы: шось мні tak słabo. У. 2. У. Чы й іздыла ty w ныділю do Бэрысця? У.

Добруткый прим. Вельмі dobry. Малышы(К).

Довба że. і m., експр. Дурань. Довбо ty! П.

Довбсты незак. Дзяўбці(pra птушак). П, У.

Довгастый прим. Прадаўгавати. П.

Докляроваты незак. Пераконваць, даказваць, абяцаць. І tak вони мні докляровали ейі привисти. У.

Долыговаты незак. U, Бд, дулиговати незак. Km Хварэць, nie хапаць(pra здароўе). Tak шось noga долигує, мусить, pogoda вже зміныця. У. Такый худий, певно шчось юму дулигує. Km

Допадаты незак. Імкнуцца, старацца. Дэсь tu pud стріху допадає воробей, шукає дирки pud гниздо. У.

Дорадыты зак. Параіць, падказаць. Dobry люде дорадили, jak мні вылічытыся, a дохторі ледь w могилу ни загнали. У.

Дорыштыты зак. Давесці i канца, змарнаваць. Дорыштыв ten білого koń роботию. П.

Дорэшты m. I канца. Лт.

Досціпыроный прим. Дасціпны. П.

Дось присл. Даволі, досиць. Ten w мине котик дось sprawny: вже że шчурів u мине було кілько do гетого, a jak lecz on принисла, od хутко звів. У.

Доткнутысь зак. Дакрануцца. П, u, ан.

Дотынаты незак. Дапякаць, папракаць. П, u, Бс.

Доцеклый прим. Ten, хто хоча ўten ведаць, дасціпны, цікаўни. П, У. od доцеклий, всюди тобі треба свого nos вткнути, нигде бис тибе ни обийдиця. У.

Дошчястый прим. Зроблены з дошак. Стына дошчяста. П.

Драгьчка że. Травяністая расліна. Драгьчка - цвиточки by бобочки, by łza, сивиньки, po поплавах росте, листку нима, трасецьця, чи вітер, чи ни вітер. П.

Дранкы мн. Драніца dla крицця страхі. П, Бс.

Драпчястый прим. 1. Лапчасты. Драпчястэ листе. П. 2. Шурпаты. Гэтой коц натто драпчястий. Лягаты(К).

Дружбак m. Сябар. П, У.

Дубкы присл. Дыбам. A кінь ten буде дубки становитися, цудо вичвиряти, lecz w оглоблі нияк ни затягнути. У.

Дудях m. Сцябло сланечніку. Na дудяхови okrągły, ty że stromy w йіх колись мусить? Ан.

Дутынатэ незак. Упікаць, дакараць. Чуго те мэні дутынайіш, ja że ни виноват. Дзівін(Сг).

Drab że. і m. Высокі, цибати чалавек. Urósłem taki drab, a sens z тибе ниякого. У.

Дыль m. Tenўzgraja дошка, диля. П, У.

Дырвыніты незак. Нямець. Забужкі(К).

Дыржун m. Дзіця ўзростам rozżarzając pasўrok і больш. Дытына z повроку - вже диржун. П.

Дырно н. Дзірван. П, У. dawno, dawno ja w батинька була, вже й droga дирном zarósłem(з песні). П.

Дырывленый прим. Драўляни. Хабовічы(X).

Дырышоватый прим. Масць каня: сівавата- чорна-гнеди. П.

Дыхта że. Dykta. П, u, Бс. Купыв дихти повала пудбити. У.

Дыхтіты незак. 1. Дрыжаць(pra дригву). 2. Цяжка дихаць(pra дыхавічнага чалавека). П.

Дыхтыліты незак. Адчуваць недахоп паветра, рабіць частия ўздыхі, задихацца. Jak zacząłem дыхтыліты, jak zacząłem, чисто задихаюся. У.

Дыхтылэвына że. Дрыгва. П.

Дэйкаты незак. Перадаваць няпеўния навіны. П, У. Дэйкають, шчо u Мані хутко высілле буде. У.

Дэ-нэгдэ присл. Дзе- нідзе. W гетум році зусім яблика ни вродили, ono де-негде вісять po jeden і wszystek. У.

Дэрво н. Дрэва. П, u, Тэўлі(К).

Дэся присл. Недзе, дзесьці. U, Мацясы(К).

Дэшчо присл. Што-небудзь, штосьці. П, u, Балоты(X).

Дягастый прим. Pra тканіну ў палоську. П.

Жагаты незак. Бліскаць, жахаць(pra маланку). Малышы(К).

Жвір m. Пясок- гравій. Лт.

Жжучыты зак., експр. З' есці з прагнасцю. Він уже все жжучи. Сялец(Сг).

Жнэць m. Жняя. П, u, Бс.

Жовна że. і m., експр. Назола. A(К).

Жолобына że. Нізкая мясціна na полі. П.

Жолыты незак. Жаліць(pra пчоли). П.

Жомраты незак. Павольна есці, жаваць. Шчо ty tam жомраєш, jak биззубий. У.

Жуковына że. Пярсценак. Na пальцови блишчала жуковина. Тэўлі(СБ).

Журахлыны мн. Журавіны. П, У.

Жухотіты незак. Гарэць, свяціцца. Лягаты(К).

Жыжуха że. Крапіва- жигучка. П.

Жылныковаты незак. Nie есці ў посния дні. П.

Жырдяный прим. Жардзяны. Жырдяная zagroda. П, Лт.

Жыроваты незак. Карміцца(pra живел). П, У.

Жытныця że. Расліна з сямейства жыцікавых, пустазелле. Хабовічы(К).

Жыты незак. Бываць, наведваць. Ja вже пуврока ни жила w Кобрыні. У.

Жябськы гриби мн. Агульная назва неядомих грибоў. П, У.

Жядный pożyczka. Ніякі. П, У. jak уплюниця гета choroba, to нима oda йійі жядного ратунку. У.

Забавытысь зак. Затрымацца na некатори godzina. U, ан. Латата jeden з другию і трохи забавилась. Ан.

Заблютуватысь(-ся) незак. Блытацца(pra ніткі) П.

Заборсаты зак. Зашнураваць(чаравікі). Б.

Забраковаты зак. Нехапіць. П, u, Корчыцы(СБ). Wybrakowałem грошей, ни купила хустки. П. wybrakowałem розуму вучитися; a руки золотыйі, жити буде добре, ни пропаде. Корчыцы(СБ).

Заброхатыся зак. Абрасіцца. Krowa do шкоду забігла, aż wygoniłem, чисто сподницю заброхала. У.

Buble że. і m. Павольны чалавек. П.

Заваряты незак. Перашкаджаць, блитацца пад нагамі. П, u, a, Бс. Ны заваряй pud ногами, одийдися. У.

Завірэнцыя że. Занятак хоць які. Поблютала трохи ниток зимою dla завірэнцыйі. У.

Zakręt мн. Галавакружэнне. Тую зиму ja якраз міцно хворіла, аж zakręt w голові були, аж кидало, a вже гету, дяку Богу, ліпш таки. У.

Завыдлывый прим. Зайздросны. Mój сусітка taki завидлива, шо оє-ей. У.

Завыдоваты незак. Зайздросціць. П, У. Ны завидуй na cudzy, треба swój старатися наживати. У.

Завынуты зак. Запрасіць, запатрабаваць. П, u, Лягаты(К). Jak завине шчо, хоч ty on с-пуд зымлі dostaję. У.

Завыты зак. Завязаць(хустку). П, u, Бс. Подывыся w люстро, jak ty хустку zawyłem. У.

Загануты зак. Загадаць(zagadka). П, У.

Загвабыты зак. Захапіць. Загвабыв wszystek собі. П.

Загмабыты зак. Захапіць. Wąs собі загмабив by. П.

Загранка że. Зародак u яйку. Загранка u йійці, вроді taki чирвячка u былкові. Ан.

Загранэ йійцэ н. Аплодненае яйка. П, u, Бс.

Загрузлэ н. Непраходнае месца na дарозе, балоце. Tu загрузле всюди - jak my пройідымо? П.

Загуслый прим. Загусцелы. U, Батча(К), Бд.

Загуснуты зак. Зрабіцца gęsty. U, Стрыгава(К).

Задегаты зак. Запэцкаць, занасіць.A(К).

Заздроный прим. Зайздросны. П, У.

Зайты зак. Зайсці. Трэба зайти do матира. Зайшло сонце. П, u, Бс.

Закалэць m. Недапечаны chleb. П, У. od господиня хліб спикла - закалець na палець. У.

Закачяты зак. Закасаць. П, У. Закачяй вижий spodnie, бо намочиш; tu głęboko. У.

Закіс m. U, ан, закьс m. П. Пакос ськошанай trawa. Po jeden закосу popadam скошаныйі trawa. Ан.

Закладчына że. Пачастунак u пачатку будавання chata. П, У.

Закло н. Альховыя krzak. П.

Закотыты зак. Закасаць. П, Бс.

Закрут m. Паварот, выгін ракі. П.

Zakręcenie że. Паварот дарогі. Na закрутци my судосилися. П.

Закрутэнь m. Кіечак, якім каристаюцца при вязанні снапоў. П, У. od zły głowa, закрутня w domu забулася, і jak типер в'язати jestem? У.

Закэнзлаты зак. П, Бс, закендзлати зак. У. Закілзаць.

Залубыці мн. Выязныя сані. П.

Залэйцяты зак. Падпарадкаваць каго-н. Лягаты(К).

Заміжок m. Узмежак. U, Рынкі(К).

Замітаты незак. Замятаць. П, У.

Заміть że. Завея. Taki заміть, шо хоч ни виходь з chata. Корчыцы(СБ).

Заморожіты зак. Пакрыцца цвіллю. П.

Zadra że. Падоўжния і папярочния палкі ў драўлянай baran. Zadra забивали w гальовки na пирикростках. Ан.

Занэгодытыся зак. Раздажджыцца. Надовго занегодилося. Павіцце(СБ).

Запатырыты зак., експр. Заткнуць motyka. Стрыгава(К).

Запорізцы мн. Прысутныя na вяселлі, але nie яго ўдзельнікі. Дзівін(К).

Запражка że. Tenўчанає lniany nasienie. Трошкы соли всиплеш u запражку і картопля пасмачніла. Ан.

Запывкы мн. Заручыны. Na запивки йшли, to słoma трасли дивчята po всім сылі, шоб za mąż пойти. П.

Запыныты зак. Адагнаць piekło шкоди(pra скаціну). П, u, Рынкі(К).

Зара присл. Jednocześnie, цяпер. П, u, Бс.

Зараскы присл. Jednocześnie. Зараскы воно уже ни do nasz бригаду входить. Ан.

Зарывака że. і m. Ten, хто любіць задзірацца(пачинаць iglica, spawanie). П.

Зарыватысь(-ся) незак. Задзірацца(пачинаць spawanie, iglica). П, У.

Заскорузіты зак. Пакрыцца тонкай ськаринкай ільду. A tajawszy bańka ше ни замерзла, ono tak заскорузіла. У.

Засмака że. Прыправа з mięso, тлушчу. П, u, Бс, Бд.

Засмачыты зак. Заправіць страву. П, u, Бд. Пуджар sadło z цыбулію і засмачи боршч з бураків, смачнішый буде. У.

Засторкнуты зак. Затрымацца. Шчось ty типер і ни засторкнув u йійі, мусить wygoniłem z chata чи й мо зусім ни пустила. У.

Засторонок m. Lewy ці prawy частка клуні(гумна). П, У.

Застыгнуты зак. Застыць. Було гаряче, a вже застигло. П, Бс.

Застыты незак. Зацямняць. П, u, Бс. Ны застуй мні. У.

Naciek że. Krawędź. П.

Затоп m. Powódź. Гуцкі(К).

Затулка że. Засланка(u печи). П.

Затулочок m. Клінок dla замацавання каси i касся. Do kosa затулочка зробив. Ан.

Затурыты зак., експр. Занесці. Затуры гети лахи na вишки, себ ни заваряли. Płetwaўкі(К).

Затырусыты зак. Запарушыць(вока). П, u, Бс, płetwaўкі(К), Бд.

Заушныця że. Płatek ucha вуха. П.

Захватыты зак. Застаць na месци. Ны захватила on вдома. П, У.

Захолонуты зак. Застыць. П, u, Бд. Вынысь квашилини na дьвір, tam вони ліпш і хучій захолонуть. У.

Захыляты незак. Зацямняць. П, Бс.

Зачыпка że. Прычына. A ty że завши зачипку знайдеш, byle посваритися. У.

Зачыпытысь(-ся) зак. Прычапіцца. Зачыпывсь, jak słot, jak smoła. П.

Зашэрхнуты зак. П, u, ан. Пакрыцца тонкім ільдом. Зашэрхло - jak такий ледик na пувсантімытра. Ан.

Заялозыты зак. Зашмальцаваць. Ty, jak дитина mały, wniwecz koszula заялозив. У.

Збігчы зак. З' явіцца(pra бурбалку na вадзе, пришч na целе). Бульба збігла na воді. Na руці пришч збіг. П.

Збіж że. U, Бс, Бд, збьж że. П. Збожжа.

Зблудыты зак. Трохі заблудзіцца. П, u, Бс.

Збобовчыты зак. Моцна ўдариць. Батча(К).

Збобушыты зак. Моцна ўдариць. Лягаты(К).

Збродыты зак. Давесці i няякаснага stan(pra абутак). Збродыв чиривики. П.

Збудылыты зак. Збуцвець. П.

Збузаныты зак. Знасіць(pra адзенне); зганьбіць. Казішча(К), Каташы(К).

Збунтоваты kosa зак. Няўzamiatam пакляпаць касу. П.

Збурытысь зак. Успеніцца, выліцца з пасудзіны(pra малако na агні). Вжэ mleko далий ни може збуритись - кубочок lecz осталося w кострульци. У.

Збухтована kosa że. Каса з няроўнасцямі ў выніку няўмелага кляпання. П, У.

Збуяты зак. Вельмі разрасціся na ўгноєнай глебе. П, У.

Збытковаты незак. Здзекавацца. U, Каташы(К).

Збытылыты зак. Збуцвець. П.

Зважытысь(-ся) зак. Намерыцца, вирашиць. П, Бс.

Звызты зак., експр. 1. Моцна ўдариць. П, u, Бс. Jak звизу хлюбою po плечух. П. Звызы добре йійі po плечох, to дисятому закаже, jak do чужий ogród лазити. У. 2. U виразе: jak mowa звизе. Jak витримає mowa(pra лаянку). No й klnę, no й daję, jak mowa звизе. У.

Звынный прим. Хуткі, спритни. O, w йійі córka вельми звинна. У.

Згамжоный прим. Змяты, забруджани. Кустовічы(К).

Згоныны мн. Адходы при малацьбе(пераважна біты колас). Згоныны згрибли. П. Чы ty здурів: узяв і висипає згонини u путсьціл У. Згонелы граблеми згонини, i й шче мителкою змитеш. Ан.

Зграя że. U виразе: jak зграя. U вялікай колькасці і агрэсіўna. Напалы, jak зграя. П, У.

Здолаты зак. Адолець. Ны здолала on. П, У.

Здоровыло н. U, здоровидло н. і m. Лягаты(К). Здаравяка.

Здуматы зак. Успомніць. П, У. Ныяк ни здумаю, jak почынайіця гета пісьня. У.

Здымкы мн. Расліннае покрива na балоце, якоє ўспухає, узнімаецца. Сялец (Сг).

Ззарання присл. Загадзя, wczesny ranek, датэрмінова. Ззарання прийшли na высільле, ше й никого ни було навить. У.

Зіва że. Прамежак паміж верхнімі і ніжнімі ніткамі аснови, праз які праходзіць чаўнок. П.

Зірный, зьрний прим. Зорны. Зірнэ(зьрне) небо. П.

Зьрочка że. Зорачка. Och, mój зьрочка. П.

Зльг m. П, зліг m. Ан. Аблога, залеж.

Зложыты зак. Адзець. A(К).

Змаленького присл. Змалку. A(К).

Змутыты зак. Падмануць. Змутыть jak нимашчо. Km

Змынюшыты зак. Аблаяць. П, У.

Змыркаты незак. Змяркацца. Змыркае - темно робицьця. П, У.

Знадобытыся незак. Спатрэбіцца. Імяніны(К).

Зобачыты зак. Убачыць. Зобачыв na mieszkaniec Ghana Marta. Бс, Бд.

Зозулін len m. Казялец(люцік). П, У.

Зозулін ручничок m. Плямістая зязюлька, плямісты ятрышнік(расліна). П.

Зозулін шчавух m. Кісліца. П.

Зумэслэ присл. Naўмисна. Od зумесле ни jestem гувурете з йім. Дзівін(Сг).

Зыйты зак. Узысці. Зыйшов місяць. Зыйшла зора(zorza). Шэно сонце зийшло. П, У.

Зыкаты незак. Гаварыць са злосцю. Паляцічы(К).

Зылізнык m. Рыдлеўка. П, Бс.

Зыльнковатый прим. Зеленаваты. П.

Зылынычкы мн. Зяленкі. Дзівін.

Зымоваты незак. Карміць зімою(дамашні статак). Сіна ни косиш, чим будеш зимовати krowa? У.

Зырытыся незак. Углядацца. Кустовічы(К).

Зяблыты незак. Пераворваць pole ўвосень перши raz. Раньшэ піжню зяблить, a potem ше ломить пирид зимою, jak dobry господар. Ан.

Зяпнуты зак. Раскрыць kompania, уздихнуць. Jak pani pod здухи, і ни зяпнеш. У.

Зяхотіты незак. Młody owieczka гарець. Слаўнає(К).

Йідкый прим. Смачны(pra trawa, сена dla скаціны). Йідкая trawa na заміжку. П. Купылы taki йідкого сіна, добре подказала зовиця. Корчыцы(СБ).

Йіж m. Вожык. П, Бс.

Кабалныця н. Варажбітка(na karta). П, u, Бд. Засовайся хучій, бо генде йде кабалниця, шче присуниця do chata. У.

Obcas m. Rama драўлянай baran ў виглядзе дугі, канци якой змацавани папярочним брусам. Obcas u бороні dębowy був. Ан.

Кабыця że. Прыпечак. Кабыцю вже почистила, була гразна oda горшкьв, oda dym. Кобрын(СБ).

Кавдун że. Страўнік свінні. U, Дзівін.

Кавычяты незак. Мяўкаць doўга, безупинна, працягла(pra kat). No й чого ty кавичиш, mleko że влила, іды й йіж. У.

Kał m. Гразь, бруд. П, u, Бс.

Калдуб m. Naczynie, видзеўбани з калоди. Калдуб - дирив'яний, z bierwiono видубаний. П.

Кално присл. Гразка. Посля дошчів stanąłem кално na дорози. П.

Kantor m. Бязмен з пружинай. П.

Kapłon m. Страва з kawałeczekў chleb, кіпячонай вади(ці малака), запраўленая тлушчам ці цукрам. П, u, Бс, Бд, Гуцкі(К). Мні tak типер kapłon схотілося, нароби lecz, Мане. У.

Капылюш m. Czapka гриба. Слаўнає(К).

Карачун m. Дзяркач. П, u, слаўнає(К).

Карбіж m. Кругі na рагах u карови, pas якіх визначаюць яє ўзрост. Скілько карбыжів, стілько літ krowa. Ан.

Карпаны мн. Tratwa. Miasto загородили новими карпанами. Тэўлі(СБ).

Картоплынне н. Бульбоўнік. Картоплынне чисто посохло, можна вже копати картоплі. У.

Картоплыско н. Бульбянішча. W поныділок картоплисько jestem пириорувати. У.

Качян m. Chrap(kapusta). П.

Кашанка że. Крывяная каўbas. Дзівін.

Kwaszenie że. Драўляни naczynie na sadło. П, u, Бс.

Квасоля że. Фасоля. П, У.

Квашылыны мн. Студзіна. Зайды w магазін і купи свиньнячих łapka, зваримо квашилин. У. Вэльмы w Ганны квашилини смачни. Km

Квітка że. 1. Пачастунак пасля заканчення пабудови chata, гумна і інш. П, u, Бс. 2. Звязка абрадавих калоссяў. Z посліднего snop робили квітку; jak засивали, to tuja квітку - посадити; йійі посвятять na сплінне. П. 3. Пладаносная частка сцябла proso, aўса, грэчкі. П, У.

Квычяты зак. Вішчаць(pra свіней). П, У. Свыны квичять, треба do koryto шчо вкинути. У.

Кіха że. Cela dla веласіпеда. П, u, Бс, Бд. Od і dawaj on посля гетого ровира: spędziwszy czas кіху, поставив on нишком і ниць ни powiedziawszy. У.

Кьльша że. 1. "Вугал" u fura сена. 2. перан. Сцягно(u чалавека). П.

Кьш m. П, кіш m. U, Бс, Кошык.

Кладовытыся незак. Класціся(спаць). U, Рынкі(К).

Класты незак. Апранацца. Na двурі хулудно треба тыплішу удежу класти. Km

Клекотаты незак. Клекатаць(pra бусла). П, u, Бс.

Клін, кльн m. Klon. П.

Клопоухый прим. Аблавухі. Клопоухый випрук u мине: такыйі свини, кажуть, вельми хороши ростуть. У.

Клыгаты незак. Чыкільгаць. Клыгае - ідэ, by woda пливе. Лт.

Клыкаты незак. Глытаць. П, u, Бс, Бд. Gardło tak болить, шо ни mogę ниць кликати, мусить, знов ангіна. У.

Клыкнуты зак. Праглынуць. П, u, Бс, Бд.

Клын m. Прарэх, ширинка ў spodnie. П, u, Бд. Клына chociaż зашпили, a to ходиш, jak чучало, смишиш людей. У.

Клюня że. Гумно. П, u, Бс.

Ключка że. Кульба. Ішов, опирався ключкию. Бс, Бд.

Кляваты незак. Ледзь жиць, мець дреннає здароўе. Вжэ Нычыпор ледь кляває, зусім ниць нима on, a такий чоловирно був. У.

Клямра że. Жалезная частка папругі. П.

Кнур m. Кныр. П, u, Бс. Свыння гуде, треба do кнуря висти. У.

Кныбэль m. Кіечак, якім каристаюцца при вязанні снапоў. П, У.

Кныга że. Кнігаўка. Лт.

Кобыльнюх m. Конскае шчаўе. П, У.

Ковдылыты незак. Пускаць u паветра " brzęknę"(pra расліны). Ковдылыть, jak висохне. П.

Ковзалка że. Doўзанка, ślizgawka. П, u, ан.

Ковпотыло н. Свіное логава. Na дворі mróz, to зробила поросятюм ковпотило, шчоб ни померзли. У.

Ковроток m. Kałўkompania. П.

Ковтуноватый прим. Pra чалавека з каўтуном. П, У.

Ковшок m. Участак(pra las). Ковшок лісу. П.

Кожушковый прим. Utkany tak, што ўprąd дає ўзори толькі na prawy bak тканіны, a na lewy яго kontur. Хабовічы(К).

Кожушкы мняти незак. Угінаць, мяць тонкі lód. Мняв кожушки і ввалився w полонку, no й dałem że mat. У.

Koza że. 1. Стракаты пеўнік(гриб). П. 2. Нязжаты касмик жита, які пакідалі na полі. Колысь na poła koza оставляли, jak жяли. У.

Козачкы мн. Дзьмухавец, адуванчик. Бувало, jak нарвеш козачків і dawaj битися йімы. У.

Козякы мн. Агульная назва ядомих грибоў. П.

Кокьль m. Kąkol. П.

Кокодакаты незак. П, Бс, кокудакати незак. У. Кудахтаць(pra курей). Кукоріку, кокудак, хлопці w ріку, дівкы do mak. У.

Колосытысь(-ся) незак. Каласаваць. Вжэ колосицьця жито. П, У.

Колыся присл. Калісьці. П, u, Дзівін.

Копані мн. Месца, дзе капалі torf. W копанях ходив кьнь. П.

Копсатыся незак. Таміцца, стамляцца. Tak za день накопсався, шо й йісты ни chcę, ono коб ляхчи хучій і wszystek. У.

Копынутыся незак. Кідацца. Він копинувся do людей. Лт.

Копыты незак. Класці сена ў kop. Сіно копити w копыці. П, У.

Копыця że. Капа сена. Ц, u, Бс. Возьмы носілкы, копицю сіна принисем. У.

Кордупэль m. Недаростак. Кустовічы(К).

Корнатый прим. Кароткі. П.

Krosta że. Кастрыца. П, У.

Косар m. Касец. П, u, Бс.

Костоправ m. Балотная расліна. Костоправ - w болоти росте, ни цвите. П.

Kosa мн. Валасы. П, u, Бс, Бд.

Котко зваротн. forma. Maj дзіцятка. Przebieg do мине, котко. П.

Котяхы мн., котяк m. Кветкі вярби. П, u, Бс.

Коц m. Даматканая посцілка. Покынув лижко jak бирлогу, ходь by коцом zesławszy. У.

Коцюба że. 1. Качарга. П, u, Бс, Стрыгава(К). 2. Чапельнік. Лт.

Коцюбнык m. Качарэжнік. П, У.

Кошанка że. Скошанае ржишча з розним палявим зеллем. Od чим маєш кажний одвичорок пити, ліпш пойшов by де якую копицю кошанки збив by, зимою wszystek пійдэть. У.

Кошлатый прим. Касматы. Бд, Бс.

Kraj приназ. Rozżarzając. Сыдыть сваничка kraj океничка, z sokół розмовляє(з песні). П.

Kraj присл. Вельмі неабходна. Мні kraj йійі треба побачити. Кобрын(К).

Крамінне н., зб. Крамяні. П, У.

Крамнына że. Фабрычная тканіна. П.

Крамэнь m. Крэмень. П, У.

Краплыстый прим. Масць каня: шери з белымі крапінкамі. П, У.

Красноголовэць m. Падасінавік. П, Бс.

Краснюк m. Падасінавік. П, u, Тэўлі(К).

Красолька że. Сіваваронка. П.

Okruch że. Скрылік sadło. Одрізана - okruch, a пуджариш, to skwarka. Ан.

Кругала присл. Dookoła, вакол чаго-н. Кругала chata бігала. Ан.

Круглішаты незак. Станавіцца больш okrągły. П, У. Місяць wszystek бьльшає, круглішае. П.

Okrągły н. Czapka сланечніка. Okrągły - u чому вже семушки ростуть. Ан.

Кругловыдый прим. Круглатвары. П.

Кругыкаты незак. Рохкаць(pra свіней). Свыны квичеть, jak чавиш, a tak - кругикають. Ан.

Кругытаты незак. Вішчаць(pra парасят). П.

Круз приназ. Цераз, праз. Пырыліз круз пльт. П.

Kaszarnia że. Аддзел u млине, дзе вирабляюць grysik. П.

Крутомізнык m. Манюка. Aj, шчо ty гетого крутомізныка слухаєш, він ksiądz рідного і ten пудмане. У.

Urwisko że. Моцная завіруха. Taki urwisko na дворі, tak boraks крутить. П, u, Бс.

Кручявына że. Моцная завіруха. Кручявына na дворі, nos ни показати. П.

Крывогорлый прим. Крывароты. П, У.

Крывый прим. Кульгавы. П, u, Бд. Poszedłem za jego, бо bogaty, хоч кривий. Бд.

Крыга, że. Скіба зямлі. Зымля мнякинька, tak хороше кригами одвалюйіцьця. A (К).

Krzyż m. Спіна ў месци згібу. П, У.

Крыжовныця że. Спіна ў месци згібу. П.

Крыжовыйі дороги мн. Скрыжаванне дарог. П, У.

Крынтак m. Ручны свердзел вялікага дияметру, які викаристоўваєцца ў будаўніцтве. Лт.

Крышян н. Скрылік бульби. П, У.

Kosmaty прим. Касматы, калмати. Бс, u, Бд. Був do jego kosmaty pies. Бд.

Кудысь, кудися присл. Кудысьці, некуди. П, u, płetwaўкі(К). Jak пойшов кудися з раньня, to do гэтыйі pora шче ни вирнувся. У.

Кузака że. Казяўка. П, У.

Кукса że. Бязрогая карова. П, У.

Кулупайло н., m. і że. Маруда. Шчо za кулупайло - wszystek пумалу робить. Km

Кулык m. Snop прамой саломи, якой крылі дах. Лт.

Кулэнька że. Луста chleb. Дзівін(Сг).

Кумнір m. Каўнер. П, У.

Купэля że. Невялікі вадаєм, u якім вада nie висихає lato. Ранішэ робили купелю, бо jak косиш, to треба, коб була woda, бо jak же ty будеш биз woda; вона okrągły, нивилика. Ан.

Курава że. 1. Пылішча. Машына пройшла, to taki курава стойіть. У. 2. Віхор. Дывыся, якая курава покрутила. У.

Курячка że. Дымар. On курячкию ни викуриш. П.

Куряччый прим. Курыны. Чы е w тибе, Мане, куряччи ейця; куриця заквоктала і нима w мине na чім посадити. У.

Куття że. Панцак(буйния ячния grysik). П, u, Бс.

Kupka że. 1. жарт. Malutki chata. П. 2. Пячурка(dołek з bok печи, дзе сушаць што-небудзь). Пулужэ, дочичко, запалке do kupka. Дзівін(Сг). 3. Снапок ільну. Narwałem всюго двацциць кучок garnę. Дзівін(Сг).

Кыдный прим. Спраўни. Батчы(К).

Кый m. Кій. Ны києм, to поліном. П, У.

Кылішок m. Czarka. Лт.

Кылька pożyczka. Некалькі. A, шче килька штук е, приходь, позичу. У.

Кырза że. Каласоўнік(пустазелле ў жице, пшаніцы). П.

Кырыз присл. Цераз, праз. Ан, Дзівін. U my було кириз jeden chata сило горіло. Ан.

Кытайка że. Стужка. П, Залессе(СБ).

Кэргавый прим. Які з плямамі(pra вішні). Кэргавы вышні топіро, a колись хороши були. У.

Lawa że. Rów. П'яный ішов з robot, повалився do lawa й usnąwszy, wszystek ніч na сируй зымлі пролежав. У.

Лагвыця że. Драўляная пасудзіна(beczka, ськриня) dla засолкі sadło. Дзівін, Павіцце(Сг).

Ладыты незак. Рамантаваць. П, u, Бс, km jak бач ровира пуладив. Km

Ладытыся незак. Жыць згодна, przyjazny. П, u, km Пубралыся уднакуви і живуть добре, ладяцця. Km Ныдавно побралися і вже ни ладяця. У.

Лайза że. і m. Валацуга. No й лайза ty, і jak тобі ни wstyd тако соватися? У.

Лапсырдак m. Stary адзежина. П, Бс.

Ласочка że. Pieszczota(жывеліна). П, У.

Ластовка że. Ustaўка ў spodnie. П, Бс, płetwaўкі, Лт.

Ласыці мн. Wzór na замерзлих вокнах. П, У. Такый mróz, шо ласыці всі okno замуровали. У.

Латач że. Лотаць(балотная расліна). П, ан. Росцвів такий латач хороший. Ан.

Латуха że. 1. Stary адзежина. П. 2. Неадукаваны чалавек. Лт.

Лекотіты незак. Трэсціся, дрижаць, баяцца. П, u, Бс, Бд. Чого ty шче лекотиш, уже że usiałem lęk dawno пройшов? Аж лекотить od chłód, a ни одіныця, говори ни говори. У.

Літній прим. Цеплаваты. П, u, Батчы(К). Trochę літня woda. У.

Літюсь, літюся присл. Летась, u мінулым годзе. П, u, Бс.

Лныско н. pole, дзе rosnę len. П, У.

Ломанта że. і m. Балбатун. Od ломанта, нима ниякого uratowałem, хоч z chata wtykam. У.

Лушпайі мн. 1. Астаткі пасля прасейвання грецкай мукі. П. 2. Бульбяныя шалупіны. Лт.

Лыжко н. Ложак. П, u, Бс.

Лыкотіты незак. Дрыжаць. П.

Лыпчыця że. Расліна з сямейства павітухавых, якая паразітуе na лене. Хабовічы (X).

Łysy m. Ліса(агульная назва samiec і самкі). П, У.

Лысыты незак. Рабіць зарубкі na ствале древа. Jak дають дилянку лісу, to диривини, котори тобі лисять і po лисяному номирують. У.

Лыхый прим. 1. Злосны, сярдзіты. Пчолы топіро лыхыйі, jak з улия вилитають. 2. Пакрыўджани. Пытро ten na мине лихий, шо ja on koń ни dawszy сіна привисти, a мні że і sam треба було słoma wzięty, бо свини вже потопилися. У.

Лэшкаты незак. Кастрыраваць, пакладаць. Прывызы дохтора, треба кабанчика лешкати, ни повизеш же na bazar нилешканого. У.

Любывэ мнясо н. Mięso bez тлушчу. A(К).

Людячый плишник m., свьйський плишник m. Разнавіднасць плюшніку. Людячый чи свьйський плишник - хліб пичем na йім. П.

Люмза że. і m., експр. Румза. А. Маруся вже że taki люмза, і мизинцем ейі навить ни зачипи. У.

Люхт m. Juszka(u печи). П, У.

Любцько прим. Па-людску. Батчы(К).

Ляды мн. Набіліцы. П.

Лякан m. Пудзіла. Na гуроди треба пуставити лякана, шчоб kruk гурка ни wybrąwszy. Km

Лякаты незак. Пужаць. П, u, km Ны лякай мине, бо якось tak пирилякався, шчо місяць хвурів. Km

Лятого присл. Усе- такі. П, u, Бс. Лятого був хороший рьк. П.

Мазаты незак. Песціць(pra дзіця). П.

Makuch m. Шалупіны piekło tenўчанага льнянога nasienie і канапель. Ан.

Маніты незак. Прыемна пахнуць. Манів хороше хлібэць, na плишнякови спечоний. Ан.

Мантыты незак. Прывабліваць. Od же że сусітка w мине: мантила-мантила мойіх курей, типер всі do однэйі w йійі нисуцьця. У.

Мантэчка że. Мянташка. П.

Маруднык m. Марудлівы, павольни ў рабоце чалавек. П.

Марцеваты незак. Pra stan цечкі ў кошкі. П, У.

Махляр m. Хлус, ашуканец. U, a(К).

Мачіснык m. Дзягель(травяністая расліна). П.

Мгьч że. П, мгіч że. У. Дробны дождж.

Мірытыся незак. Збірацца, мець намер, намервацца. Мірылася w ныділю do Кобрыня сходити, a tu дошч такыйулів! У.

Місто н. Горад. П, Бс, Бд.

Мішанка że. Трасянка(сумесь сена і саломи). П, u, Бс.

Мішань że. Свіная trucizna з мукі і бульби. П, Бс.

Мленок m. Кій, при дапамозе якога приводзяць u рух верхні kamień жорнаў. П.

Мныго присл. Многа. П, u, Бс.

Мнявкаты незак. Мяўкаць. U, Гуцкі(К).

Мнявчяты незак. Мяўкаць. П, У.

Мнясныці мн. Мясаед. П, У.

Мнясо н. Мякаць агародніны ці садавіны. W чирешень більш мняса, чим u вишень. Забужкі(К).

Мовмыра że. і н. Маўчун. Гуцкі(К).

Модыковаты незак. Прыстасоўваць, приладжваць, майстраваць. Шо ty tam модикуєш, ни чипи, пудожди ksiądz, він ліпш za тибе понімае і зробить. У.

Мозьль m. П, мозиль m. Бс. Вузел na нітцы.

Мокротэча że. Мокрае надвор'е, макрата. П, u, Бд. Na дворі мокротеча, ни вийти z chata. У.

Молодэць m. Малады нежанати чалавек. П, Дзівін.

Молотэбнык m. Малацьбіт. П, У.

Молочійка że. Разнавіднасць грузда. П, У.

Молочяйка że. 1. Адуванчык. 2. Разнавіднасць малачаю. П.

Монторытыся незак. Марудзіць, калупацца. Шо ty tam монторися, ходімо хучій. У.

Монтык m. Хітрун. A(К).

Моріг m. Атава. Жынім krowa туди, tam же молодий моріг одріс, tam dawno погребляно. Ан.

Моркытаты незак. Быць u stan цечкі(pra авечак). П, У. Шчось довго nasz овечка ни моркиче, шчоп chociaż ни pozostałem ни кітна. У.

Мормыло н. Маўклівы чалавек. П.

Морозыско н. Марозішча. П, У.

Mgła że. Імжа. Паляцічы(К).

Мосійка że. Дробны дождж, імжа. Aj, який tam дошч був, мосійка! Ан.

Мотлох m. Дробязь(śrutowy бульба і інш.). U, Сялец(Сг). Ныць картоплі ни вродили, оден мотлох. У.

Моцеваты незак. Стукаць jajko аб ząb, правяраючи, ці моцнає яно. W мине тато вміе ейця моцевати, a ja nie. У.

Мрукнуты зак. Буркнуць, ськазаць нешта невиразна. П, Бс.

Мрэць m. Нябожчык. П, У.

Мстлывый прим. Помслівы, мсцівы. П, Бс.

Мудрыкы мн. Мудрагельства. Паляцічы(К).

Муля że. Osłomuł. П, u, Бс, Бд. З мулі ни витягнути. П.

Муратый прим. Брудны. П.

Мураха że. Mrówka. П, У.

Мурлата że. Бервяно, якоє кладзецца паверх белек. П, У.

Мурлявый присл. Кволы, chudy. Тэўлі(К).

Мусово присл. Абавязкова. П, u, Бс, Бд, płetwaўкі(К).

Мусыть присл. Мабыць. П, У.

Мутня że. Хлусня. П, Бс.

Мутыты незак. Хлусіць, маніць. П, u, Бс, Бд. Гэто ниправда, він мутить. П.

Мутюн m. Ілгун. П, u, Бс, Залессе(СБ). Ны слухай гетого мутюна. Залессе (СБ).

Мыдвэдыны мн. Ажыны. П, u, Бс. Мамо, wywar мні варення з мидведин. У.

Мыдлыты незак. Абівацца, бадзяцца, ацірацца, круціцца(częsty з метай што-небудзь украсці). Шось діты коло городжи мидлять, чи ни хочуть do ogród влізты, наглядай tu. Ныма чого тобі tu мидлити, йди одсюль. У.

Мыкыткый прим. Губаты. A(К).

Мымра że. і m., експр. Маўклівы, негаваркі, zachmurzony чалавек. No й мимра, твій Стыпан, za день і słowo oda on ни почуєш. У.

Мынюшыты незак. Моцна, бридка абгаворваць. Клавдя tak вже йійі минюшила, tak минюшила! У.

Мырма że. і m. Маўчун. Płetwaўкі(К).

Мытануты зак. Падмесці(неакуратна). A(К).

Мыхір m. Мачавы пузир. Колысь з мыхіра дітюм цацку робили: виминають on w попилови, насипають groch, надувають, роблять шилистуна, буде мняхкий, chociaż u ucho pcham. У.

Мышяты незак. П, u, мишати незак. Km, мишети незак. Бд. 1. Перамешваць. Poszedłem намишяю krowa. П. Мышаты сіно z суломию, шчоб посля січкы нарізаты. Km 2. Чаргаваць. Jak в'язала mat сведра, to мишала білу нитку z синию. Km 3. Перашкаджаць. Ны мишяй мні, ни товчись pod ногами. П. Дытэй z субою пу ягуди брати ни треба : уно мишати будуть w лісы. Km Ны пошила тобі рубашки, цілый вечор мишели мыні. Бд.

Мэдвэдыны мн. Ажыны. Дзівін.

Мэдыковаты незак. Прыстасоўваць, приладжваць. Лт.

Мярговаты незак. Меркаваць. Мярговала, шчо хватить гориню na вишивку, a on wybrakowałem дьві тальки. У.

Набраты зак. Падмануць, абдуриць. Od і nabrąwszy він мине: powiedziawszy, шо гриби вже е w бирезини, ja poszedłem, пувдня просовалася і chociażby jeden na pokaz знайшла. У.

Навськый Вылыкдэнь m. Памінальны дзень. Навськый Вылыкдэнь - w читвер посля Паскы. П, У.

Навыдоцы присл. Na бачним месци. П, У.

Наглыця że. Няшчасце. Наглыця тибе ни возьме. П, У.

Наглядаты незак. Назіраць, сачиць, ахоўваць. Ja poszedłem цибулю plewiony, a ty tu za хатию наглядай, kop ten бандіт czasem ни вворвався. У.

Нагнаты зак. Дагнаць. П, u, km Пуйіхав ровиром, to my юго ни дожинем. Km

Найпэрш присл. Перш. П, u, Бс. Найпэрш мні привизеш, a посля Володі. П, У.

Наковісытысь(-ся) зак. Нахіліцца, нагнуцца нізка, блізка i каго-, чаго-небудзь. Чого ty наковісывся trzeba ja, stanąłem по-людську. У.

Нальйман m. Гультай. П.

Налягаты незак. Уздзейнічаць aktўna, настойліва; примушаць i чаго-небудзь. Syn шо dzień налягає na мине - ubranie roboczy хучій высільле і wszystek! У.

Намусклый прим. Насычаны вільгаццю(pra драўніну). П.

Напостаты зак. U, ан. Настояць, запатрабаваць. Німці u my напостали послідню krowa забрати. Ан.

Напрошкы присл. Напрасткі. П, u, Бс, Бд.

Напусто присл. Дарэмна. П, У.

Напытлюватыся зак., експр. Напрацавацца. Всэ прибирала і tak напитлювалася za день. Корчыцы(СБ).

Напэрыты зак. Адлупцаваць. П, u, Бд. Добрэ таки тибе mat наперила. У.

Наставыты очи. Утаропіцца. П, u, Бс.

Настілнык m. П, настілнык m. У. Абрус(накриваць stół, дзежку).

Настромыты зак. Ударыць насторч. Настромыла пальця. П, У.

Настропалыты зак., експр. Падбухторыць, настроіць супраць каго-небудзь. Ten, певно, жінка tak on настропалила, шо навить na рідну матира почяв кидатися. У.

Натрыпаты зак., експр. Набіць. П, u, Бд. A ja swój натрипала і никуди ни пустила, ganię w domu посидить. У.

Натурлывый прим. Наравісты(pra каня). П, u, Бд. Oj, to кінь натурливий, ty йім сіно можеш і ни привисти. У.

Натякаты незак. Намякаць. Знов o my шчося w сылі говорять, бо Сыкліта мні типеричка вже натякала. У.

Нахляпаты зак. Нахлюпаць. Na koszula нахляпав. П, u, Бс.

Нахопытысь зак. Нечакана, неприкметна прыйсці, пачацца і г.д. Осэнь нахопилась jak ty ни бач і оглянутися ни вспіла. У.

Начый pożyczka. Іншы. Ja lubię начий kolor. Корчыцы(СБ).

Нашчо присл. Навошта. П, u, Бс, Бд. A нашчо мні такий клопот чужих дитей глядіты - мні й свойі głowa одурили. У.

Нашыховаты зак. П, u, km Падрыхтаваць, сабраць. Мамо, ty вже torba нашиховала? Km

Нывжэж присл. A jak жа. U, Бд. Нывжэж, напевно jestem, й ни питайся навить. У.

Ныгды присл. Ніколі. П, u, Бс, Бд. Більш нигди моейі й ноги na twój дворі ни буде, raz u тибе хватило совисти taki na дитей ськазати! У.

Ныдогрызок m. Недаедзены кавалачак chleb. П, u, Бс.

Нызасторкнуты зак. Nie затримацца. У.

Нызаты незак., експр. Штурхаць. П, u, Бд. Ныжэ й ниже w боки дитину, радий, шчо більшый urósłem. У.

Нымаеш присл. Няма. A ячмынів нимаєш, ни rok типер na ячмінь. Ан.

Нымовіть jak присл. Надта, немаведама. Нымовіть jak треба було w Кобрынь зьйіздыты, a ja пуднятись ни mogę. У.

Ныоболыты незак. 1. Nie сприяць. To że to треба taki чоловіковы уродитися: він навить своюй матири ниць ниоболить, шчо вже tu o людей. У. 2. Ненавідзець. Вона йіиі ниоболила. П. 3. Зайздросціць. Сусід завши ниоболить, шчо w my картопли dobry рустуть. Km

Ныостыркатыся незак. Nie биць, редка паказвацца. І шчо za хлопець, w domu й ни остыркайіця, wszystek w поході й w поході. У.

Ныхарчованый прим. Ненаедзены, галодни. Ныхарчована ходила. П.

Ныхлымяжый прим. Нехлямяжы. П, У.

Ныхлюя że. Неахайная жанчина. П, u, Бд. No й нихлюя, якая na юй сподниця zachlapuję, ty lecz подивись. У.

Ныць присл. Нічога. П, u, Балоты(X). Ныць мні ни треба od тибе, ono ни чипи мине. У.

Нычогый прим. Дрэнны. П, u, Бс.

Нышкорыты незак. Шукаць личом, дзюбай(pra свіней, курей). Нышкорять prosię, риють, шукаючи шчо. П.

Нэмныця że. Балота, u якоє правальваюцца, багна. Ны йди, tam немниця. П.

Нэродь że. Дробныя nieўрадлівыя плади, насенне, збожжа. П, У.

Обдыртус m. Абарванец, абшарпанец. Ідэ обдиртус, ono шмати трасуцьця. У.

Обзэль m. Знадворны warstwa драўніны, абалона. П, У. Дырывына называйіця: jeden обзель, стрижня й ни видно зусім. У.

Облак m. Воблака. П.

Облямьвка że. П, облямівка że. У. Апуха ў кажуху.

Обміл m. Мелкаводдзе. Na обміл заходить ryba na нерест. Ан.

Обобурыты зак. Ударыць. Обобурыв po плечох. П, У.

Оболок m. Воблака. П, u, ан. Алэ й pogoda, byle оболок найшов na сонце, tak ozięble - аж ни видиржяти. У.

Обор m. U виразе: na обор data. Даць bez грошай, павериўши na słowo. Na обор dawszy - биз грошей, na повіру. П.

Оборьг m. Стрэшка nad стажком сена, абарог. П.

Обраты зак. Аграбіць, абрабаваць. П, Бс.

Обробытыся зак. Зрабіць усю praca. П, u, Бд. Лэдь za день обробилася. У.

Обходыты незак. Рабіць абход. Колысь na Юр'я z короваєм обходили свойі ниви, жито. П.

Обыраты незак. Грабіць, рабаваць. П, u, Бс.

Овад m. П, giez m. У. Авадзень. Jak напали giez, to ледь krowa подойіла, попоходила za ona po всім поплави. У.

Овэчый шчавух m. Кісліца. Овэчый шчавух po пьжні росте. П.

Оглэдшчына że. Агляд гаспадаркі нявести радней жаніха і наадварот напярэдадні вяселля. П.

Огрыватыся незак. U виразе: Ны огриватися w domu. Амаль nie биваць w domu, недзе прападаць. Мій хлопець wszystek літо w domu й ни огрывайіця: забижить, зьйісьць дешчо і знов побіг. У.

Огэндэ присл. Вунь tam. Огэндэ лижить геблик, podałem lecz мні on. У.

Oda приназ. Za. Jak вона і три дні ни йістымэ, to буде товшча oda wy. У.

Одброджуваты незак. Размяжоўваць слядамі сенажаць. Trawa одброджує z тички na kopniak - стежку рабить. Ан.

Одбродыты зак. Адбрадзіць, правесці слядамі мяжу na сенажаці. П.

Одбытковаты зак., експр. Набіць. Зара wziąłem шитика, одбиткую добре і ty напевно ляжеш вже тогді. У.

Одвідаты зак. Наведаць. П, У.

Одвологнуты зак. Адсырэць(pra бялізну). Нагавыці пирисохли, шчо ниможна прасовати: повісь нануч na дьвір, шчо by одвологли. У.

Одгануты зак. Адгадаць. П, У.

Оден ліч. Адзін. П, У.

Однаковый прим. Jak некранути, цели, nowy, биццам nie byў u карыстанні. П, u, Бд. Він окуратно одежу носить, wszystek весну одівав kostium, a jak однаковий. У.

Односталка że. Kółko каўbas. П, У.

Одротованый горшчок m. Гаршчок, аплецени дротам. П, Бс.

Одура że. і m. Назола. П, u, Бд. Твій хлопець taki одура głowa, jak сьвіт ни бачив, ни chcę ja тобі on глядіты. У.

Одынак m. Адзіны syn u tu' і. З одинака jak ни пес, to pies. У.

Одяг m. Адзенне. Хабовічы(X).

Одягнуты зак. 1. Адзець. Одягнула palto і poszedłem. П. 2. експр. Пацягнуць, удариць. Діты, опсятьте, бо одягну шитиком. У.

Ознаймыты зак. Паведаміць. П.

Окап m. Частка страхі, якая звісае nad сцяной. П.

Окапа że. Скура, якой абшити хамут. У.

Oko н. Дзірка ў верхнім камені жорнаў, куди насипаєцца збожжа. П, У.

Окрадаты незак. Абкрадаць, красці. І tu окрадає, і w колхозі окрадає - такыйі жулікы е. У.

Окромій, окромий присл. Асобна. П.

Окыдь że. Ападкі. Вжэ że якаясь окидь буде: бач коло соньця якоє прислоньне.

Оладок m. Аладка. Ten оладок na пудлогу upadłszy, оддай on свинюм. У.

Ольхьвка że., ольхівка że. Свінуха cienki(гриб). П, У.

Ондэ присл. П, гонде присл. Вось tu. У.

Zaczyn m. Частка ракі, якая зімой nie замярзає. Zaczyn - де woda ни замирзає, дивися, шоб туди ни влытіты. Ан.

Опівзына że., опівзныны мн. Tenўстия дубци, галіны, якія кладуцца na вяршиню stóg. Опівзыны звязують чи ськручують. П.

Оплічка н. Плечавы сустаў. П, У.

Оплятаты незак., експр. Есці многа poўним kompania. Od оплятає, аж juszka трясуцьця, jak тиждень ныйівшы. У.

Ополонок m. Праснак. Лт.

Ополошыты зак. Аблаташыць. Діты залізлы do sadzawka і ополошили jeden яблину. У.

Опона że. Веласіпедная шина. П, u, a, Бд. Ны zapomniałem купити нову опону. У.

Опочыты зак. Адпачыць. П, u, Бд. Ляж, опочинь, наробився że za день. У.

Opój że. і m. U виразе: opój сьвіта Чалавек, які многа п'е. Aj, шчо вже o jego tam говорити: to że to opój сьвіта. У.

Опранутысь зак. Надзець верхняє адзенне. П, u, Бс, Бд.

Опсадовыты зак., експр. Супакоіць. Ja хутко тибе опсадовлю, ни siadłem lecz sam. У.

Опсядаты незак. Супакойвацца. Опсядь, бо наперу. У.

Опходыты незак. Кранаць, непакоіць. Тым він мине ни опходить, шчо чужий. Чого воно maj мине опходити? У.

Опчахнуты зак. Абсохнуць(pra trawa). Тыпэрычка pogoda, do обіда kośba опчахнуть, a з обіда можна буде повирнути. У.

Опылонок m. Праснак. Опылонок - тако palec потикає, дирочки зробить і пиче. Ан.

Опырызаты зак. Моцна сцебануць(przestraszam). Jak опиризала бичем, дисятому закаже w яблика лазити. У.

Опытуватысь(-ся) незак. Вітацца(za ręka). П.

Орэчок m. Мужчынская sukienny doўгая адзежина. П.

Осмалок m., осмалки мн. Трохі падгарелая звараная бульбіна ці падгарелая частка яє. Выйняла чигуна z картоплями z печи, бырітэ зверху осмалки. П. a ja таки вельми lubię картоплі з осмалками. У.

Осмьлок m. Смаляны кавалак древа. П.

Оснывныця że. Рамачная снавалка. Хабовічы(X).

Осыпаты зак. Пакрыць, напоўніць, абсесці. Jak ворінне поплава obsypuję - сніг буде(прикмета). У.

Осыпаты незак. 1. Акучваць матикай. Ны було де koń wzięty, мусила всі сотки осипачкию осипати. 2. Пасыпаць mąka(karm живеле). Трэба йіхаты знов змолоти para мишечкув, бо вже нима чим осипати ни свинюм, ни krowa. У.

Осыпачка że. Матыка bez зубцоў. П, u, Бс. Нагостры мні осипачку, poszedłem бураки plewiony. У.

Obsypałem że. Brutalny змеленає ziarno na karm живеле. П, У. Ны шахтай tak obsypałem, do nowy шче далеко. У.

Осыть że. Сітаватае древа. П.

Осытуватый прим. П, оситоватий прим. У. Сітаваты(pra драўніну). Прывіз оситовату tablica мні. У.

Осэлыця że. Сенажаць rozżarzając агарода. П.

Откыдалнык m. Мяшочак dla адцеджвання тварагу. Зав'ежэ откидалника, помне, каміньчыком приложиць і буде ser. Ан.

Od присл. Нядаўna. Od судосила йій'і w Кобрыні: taki бабзно зробилася, ськуль, здаєцця, w юйі набралося wszystek. У.

Отпанахтаты зак., експр. Адрэзаць вялікі кавалак чаго-небудзь. Ja ш тобі казала нивиличкий dzwonko sadło одрізаты, a ty отпанахтала кавал, шо й za тиждень ни зьйімо. У.

Отрэпыны мн. Мяккае атреп'е лену.

П, У.

Отухнуты зак. Знікнуць(pra пухліну). Ręka була spuchnąłem, a зара вже отухла. П.

Отхэцькаты зак. Выхадзіць, вилечиць. Para ден лижяла tam, aż йіиі отхецькали. У.

Охлюпыстый прим. Пахілы(pra lęk). Охлюпыста стріха. Ан.

Охылынка że. Вялікая хустка. П, Корчыцы(СБ).

Очыпытысь зак. Прычапіцца. Очыпывся do jego jak słot. П, У.

Ошалапутыты зак. Абмануць, абвесці вакол palec. Taki хорошу дівку ошалапутив і покинув, більш такэйі вже нигди ни знайдеш. У.

Пагурок m. П, ан, пагурок m. Km, Ляхчыцы. Узвышаная мясціна, узгорак. Літо мокре було і хулудно, to добре, шчо сотки na пагуркуви дали. Km

Паданкы мн. Плады, якія самі ападаюць з древа. П, u, Бс.

Пазур m., пазурі мн. Кіпцюры ў птушак, капити ў парнакапитних. П, У.

Палахтіты незак. Палаць. П, У.

Паросток m. Расток. П, u, Бс. Намочыла гурки(насінне), to вже попаростились, паросточки е, паростки. П.

Пасаман m. Дзягастыя плями. Чого w тибе пасамани na сорочци? U, Ляхчыцы.

Пасовыско н. Basza. П, У.

Пасовэць m. Плытагон. П.

Пастовнык m. Выган rozżarzając вескі. W пастовнику ниць trawa нима, довго krowa пасли. Колысь сіяных trawa ни було, ono косили po пастовниках. Ан.

Pasierb m. Няродны syn, пасинак. П, У.

Пасырбыця że. 1. Сястра толькі pas бацьку. 2. Няродная dacza, падчарица. П.

Пацеры мн. Пацеркі. П, У.

Пачосы мн. Пачаскі. П, У.

Півэнь m. Певень. Jak півэнь вечором заспиває, to пырыміна pogoda буде. П, У.

Пір 'е m. Лісце цыбулі. U, Бс.

Пішком присл. Пешшу. П, u, Бс.

Пьд m. П, під m. У. Месца, дзе zgrajaў stóg сена.

Пьп m. Бацюшка, pop. Пой' іхалы do pop - нима pop вдома : чи twój, чи mój нишчаслива los(з песні). П.

Плавнык m. Wodny расліна. Плавнык - широкинький, стибильки maj, білінькым цвите, po воді. П, У.

Плавушка że. Раска. П.

Пласкый прим. Пахілы. Пласка стріха. П.

Płaca m. Dzwonko палатна(типу наміткі), дарылі na вяселлі. П.

Плешка że. Бд, пляшка że. Бс. Бутэлька. Плешку горілкы випили.

Плысак m. Плыгагон. П.

Плыска że. Лісічка(гриб). П, У.

Плюта że. Дождж са śnieg. U, Дзівін(Сг).

Пляжыты незак. Ісці безупинна, doўга, u вялікай колькасці(pra дождж і mokry śnieg). No й пляжить na дворі, jak ськотину покормити? У.

Плямкаты незак. Есці прицмокваючи, прицмокваць. П, У. Ны плямкай, jak йісы, tak ни хороше робити. У.

Пляцок m., пляцки мн. Блін na ўсю пательню. П, u, Бс.

Po приназ. Пасля. П, У. По обіды пійдэш грибсти сіно u валки, бо нануч na дошч пиридавали. У.

Поблагнуты зак. Змарнець. Tak картоплі поблагли, шоб chociaż чисто ни пропали. У.

Повал m. Tak. П, У. Пічку брикетом topię, to za зиму повал tak закоптицця, шчо ледь отшарую pud Паску. У.

Повдня że. Pasўdzień, сярэдзіна dzień. П, У.

Повідде н. Powódź. Повідде - jak woda мниго. Ан.

Повня że. Poўня(faza miesiąc). П, У.

Поводыты незак. Вадзіць каня ў godzina ворива. П, u, Бс.

Повпыватысь(-ся) зак. Панапівацца. П, u, Бс, Бд. Повпываюцьця, jak чмылі. П.

Поврозы мн. Тасемка, матузи ў фартуху. Поврозы довги, добре зав'язувати. Корчыцы(СБ).

Повх m. Kret. П, u, Бд. Повх зануч wszystek грятку цыбулі сточив, треба пирисаджувати. У.

Повхоточына że. Kupka зямлі, наточаная кратамі. Ныяк ни можна косити, одни повхоточини po траві, ono kosa тупиш. У.

Повшок н. Мядзведка. П.

Повшубок m. Pasўкажушак. Бс, Бд. Зложы повшубка, to буде і типло і хороше. Бд.

Повыден присл. Павінен. П, У. Повыден Вітя w суботу прыйіхаты z Кобрыня, a нывістка повидна w ныділю. П. Повыден був шче зрання прийти, a шчось нима. У.

Поганяты незак. П, u, Бс, поганети незак. Бд. Панукваць(каня). Поганев swój koń, седячи na wóz. Бд.

Gonitwa że. Нізкае месца. W погоні ольшина росте. П.

Подарыты зак. Даць міласціну. П, u, Бс, Бд. Трэба подарити старця. П.

Подвалок m. Першае бервяно ў зрубе. П, u, Бс.

Подвірный прим. Знадворны(pra rama ў вокнах). Подвірны okno уже вставив, зашклив, можна пирибиратися u нову chata. У.

Подворьныця że. Дошка пад варота- мі. П.

Подганяты незак. Прымушаць i хутчейшага виканання praca. П, Бс.

Подгрыбнык m. Польскі гриб, падгриб. П.

Подмэтяный прим. U виразе: wulgarny, jak подметяни. Пайшлі пасля няўдачи. U, Лт.

Поднетка że. Падносак. Ty ни варт мэйі поднетки. П.

Подоріжка że., подорожник m. Апенька лугавая. П.

Подполюшка że. Перапелка. Подполюшка(спяває) - піть - піть, под-полю, под-полю. П.

Подстанывка że. Падстаўка пад вулей na древе. П.

Подтягнюватый прим. Падцягнуты, з mały живатом. Коны подтягнювати, ни тлусти. П.

Подупліты зак. Аслупянець piekło lęk, моцна спужацца. П, У. jak стали стриляти, to вони подуплілы. П. jak гримнуло, tak усі w хаті подуплілы, полякались. У.

Подшэвка że. Падшыты ніз вопраткі. П, Бс.

Подыйка że. Няпэўная навіна. Подыйка йдеть. П.

Под'юндыты зак. Падбухторыць. Гэто ty on под'юндила, шчо він такий злий. Kamień(СБ).

Позавтрэй присл. Wpustўтра. П.

Позазавтрэй присл. Праз три дні(u будучим). П.

Позазавчір присл. Тры дні wstecz. Позазавчір діло було. Ан.

Позазавчора присл. Тры дні wstecz. П, У.

Позапрыгумныком присл. Пазагуменні. П.

Поздоровкатысь(-ся) зак. Павітацца. Зайшов u chata, поздоровкався з господарем. U, Бд.

Поземкы мн. Суніцы. П.

Пойняты зак. Злавіць. Пойняты курицю треба. П, У.

Поклюшка że. Невялікі гнуткі калочак. Na вьз голле кладуть і вирубують поклюшки, ставлять na драбину, шоб бьльш голля накласти. П.

Поковбачытыся зак. Пакрывіцца. Зусім доськи na пудлозі поковбачилися, мусить сирими застилав. У.

Покорожаный прим. Няроўни. W в'язови глатка kora, a w беростови покорожана. П, u, Бс.

Покыданка że. Разведзеная, пакінутая мужам жонка; развядзенка. П, u, Бд. Покыданцы тяшко za mąż знов вийти. У.

Полевый гриб m. Махавік зялени, заєчи баравік. П.

Політок m. Палетак. U виразе: Крычыть na wszystek політок. Моцна кричиць. П.

Plewa że. 1. Мякіна. П, u, Бс. 2. Астаткі пасля прасейвання aўсянай, ячнай мукі. П, u, Бс.

Половый прим. Масць карови, каня: светла-жоўty. П, У.

Половынчык m. Бервяно, разрезанає ўdoўże напалавіну. П, u, Бд. Колысь хливи, chata(jak хто вельми бідный) і клюні z половинчикув робили. У.

Полокаты незак. Паласкаць. П, u, Бд. Пополокала лошки П. Занысы мні одежу do колодяза, poszedłem полокати. У.

Полотте н. Поліва, праполванне. П, u, Бд. Tak za весну далося гете полотте : руки поопухали, шо й krowa ни mogę выдойіты. У.

Полохлывый прим. Палахлівы. П, u, Бс.

Полупышок m., półpuszek m. Палукашак(кош, які ўstoўlaўten ў wóz, сані). П, Лт.

Po trochę присл. Павольна. Po trochę йшли, йіхалы, робили. П, u, Бс.

Помоч że. Дапамога. П, У.

ІІомытушчый прим. Памятлівы. П, u, Бс.

Понаравытысь(-ся) зак. Спадабацца. П, u, Бд.

Поночота że. Цемень. Поночота, ниць ни видно, nos ни висадити. П.

Поночы присл. П, u, понучи присл. Km Цемна. Було tak понучи, шчо ледь духати дутягнувся. Km

Попаростытысь(-ся) зак. Папрарастаць. П, u, Бс.

Попырычняк m. Папярочны zagon. П, У. Попырычняка треба бураками засадити: na зиму krowa шо data буде. У.

Порохняк m. Трухлявае древа. П, Бс.

Поскрыптуха że. Słotny з рештаў цеста. Павіцце(СБ).

Посляд m. Дробнае ziarno збожжавих kultura. П.

Пособляты незак. Памагаць. Мні оден дядько пособляв купляти. П, u, Бс.

Пособыты зак. Дапамагчы. П, u, Бс. Пособыв мні мишки покласти na вьз. П.

Постолы мн. Лапці. П, u, Бс, km Постолы płynę, волоки wyję - подаркув ни наробила(з песні). П.

Постэля że. Пасцель. Вона слала постелю. Бд.

Naczynie m. Naczynie. П.

Потак m. Прыстасаванне dla навівання цевак. П, У.

Потапэць m. Страва з кавалачкаў chleb, вади(ці малака), запраўленая тлушчам або цукрам. П.

Потырэбыны мн. Пахмелка, пахмелле. Ja ten myślę, куди він tak wcześnie пойіхав, a to że na потиребини хучій погнався. У.

Потяс m. Прасніца. П, У.

Пофарбленый прим. Пафарбаваны. П.

Походэнька że. Жанчына, якая любіць хадзіць bez справи pas chata. П.

Походэнькы мн. Хадня piekło chata i chata. П.

Поцвелый прим. Цвілы. Поцвелый хліб йілы діты, коб grom ни боєтися. Ан.

Пошчо присл. Навошта. П, У. Пошчо воно тобі гете, пошчо! П. І пошчо воно тобі здалося? У.

Правдывэць m. Баравік. П, u, Бс. Бало, jak poszedłem do бирезину, to тилько одни правдывці биру, a зара ходь by na pokaz якого знайти. У.

Prawo н. Улада. Було польське prawo, нимецьке, совецке. П.

Правыло н. Бервяно, якоє кладзеццаў апошнім вянку зруба. П, u, Бд. Гэтой бар'як na правило dobry буде. У.

Прач m. Скрутак ільновалакна. Прач - бирецьця po сім повісом і трирази po сім. П.

Прачык m. Апалонік. Jak були малими, ловили прачикув і бавилися йімы. У.

Прогапыты зак. Прашляпіць, правароніць, празяваць. П, u, Бд. Прогапыла taki хорошу хустку w онучника, ни купила. У.

Прогаяты зак. Прагаварыць, загаварицца. Годыну сыділа tu і прогаяла, a мні że чясу нима! У.

Obżartuch m. Абжора. П, u, Бс.

Прокынутыся зак. З' явіцца нечакана ў невялікай колькасці. П, u, Бд. Jak дожджі пройшли, to були трохи гриби прокинулися, a зара sucho - ten й знов нима. У.

Проманежыты зак. Страціць. Пый, пий, to prawo хутко проманежиш! У.

Прорьй m., П, прорій m. U, ан, Лт. Праліўни дождж, лівень.

Протяг m. Працяжнае вимаўленне. W Ходосах говорать z протягом. П.

Прохытроный прим. Дапытлівы. П, У.

Прузак m. Раменьчык. П, У.

Прыборкаты зак. Прыручыць. Лэдь трохи тилятко приборкала, a to taki дике уродилося. У.

Прыгарка że. Zarumieniony вяршок малака при кіпячэнні ў печи. Na малодуху казали: ни йіж пригаркув. A to буде дошч іты. Jak za mąż ітымэш. Ан.

Прыгумнык m. Месца rozżarzając гумна і месца, дзе roztajały гумно. П.

Прызьба że. Прызба. П, У.

Прызылыты зак. Прываражыць, присушиць. Прызылыла хлопця - зіллем on приворожила. Ан.

Прымантыты зак. Прываражыць, прывабіць. І чим тілько вона зуміла on примантити? У.

Прыматкобожытыся зак. Уладкавацца, прыладзіцца, прымасціцца. П, У. Місця za stół ни було, to ja сяк-так ськраєчку приматкобожилася і tak wszystek вечор і проседила. У.

Прымгнуты зак. Задрамаць. Пойды вже ty попильнуй krowa, a ja poszedłem chociaż na минюту примгну. У.

Прыморозок m. Замаразак, примаразак. П, u, Бс. Прыморозок бирецьця, треба картоплі нануч nakryty. У.

Прыморужаный прим. Прыжмураны. Ono вже входить do chata приморужаний, to znam, шчо випивши. У.

Прымружыты(очи) зак. Прыплюшчыць(вочи). П, Бс.

Прынайматы незак. Наймаць godzina piekło godzina. Oj хто że тим серпом буде жяти? -будеш, батеньку, принаймати(з песні). П.

Прынытытыся зак. 1. Прылашчыцца, прыгалубіцца i каго-небудзь. Od принитилася do матира. 2. Супакоіцца, сціхнуць na нейкі godzina, затаіцца. Дэ lecz ty tam принитилася, a no вилазь. У.

Прыпольный заєць m. Zając-szarak. П.

Прыпык m. Прыпечак. П, У.

Прыскаты незак. Пырскаць. П, u, Бс.

Прыскрынек m. Бакавая ськринка ў куфри. П, u, Бс.

Прыступа m. Прымак. Тожэ пришов do my w приступи, raz do жінкы пришов жити. Ан.

Прыступытыся зак. Падступіцца, падысці, прыступіцца. Jak наллю woda do koryto, to з-за пчол ни приступитися. У.

Прыхаманутыся зак. Прыбрацца, апрануцца ў чистає, пригожає. Іды і ty трохи прихаманися, зложи чисти нагавици і koszula. Ан.

Прыхватком присл. Урыўкамі. П, u, Бд.

Прышчіток m. Стрэшка ўнізе франтона. Трэба nowy прышчітка зробити, гетий зусім гнилий. У.

Пудвалок m. Падруба. П, У.

Пудмурьвка że. Падмурак chata. П.

Пуд'юджуваты незак. Падбухторваць, падштурхоўваць словамі зрабіць што-небудзь(звичайна дреннає). П, u, Бд. Гэто напевно Васыль on пуд'юдив, sam він нигди taki ни зробив by. У.

Пужално н. Драўляная частка пугі. П.

Пузатій m. Пузач. A який він пузатій був, коб ty бачила! У.

Пульга że. Вялікая мяцеліца. Пульга - jak виликий вітер і сніг, шо й іты ниможна. Ан.

Пулятысь незак. Напружвацца з усіх сіл. Дзівін(Сг).

Пустыты зак. Сапсавацца(pra дарогу напрадвесні). Droga пустила - висна почынайіця. П, У.

Пучытыся незак. Распускацца, набриняць(pra пупышкі). Пучыцця вже смородіна, ше хучій za вирбу вона роспускайіця. У.

Działo że. Карабок(з-пад запалак). П, u, Бд. Дьві пушки запалкув купила. П. Ны dawaj дитини działo бавитися. У.

Пырыковбасюваты незак. Моцна нахіляць што-небудзь. Ны треба tak, ни пириковбасюй. У.

Пырыкульбачытыся зак. Перакуліцца. Jak pani де чим, аж пирикульбачися. У.

Пырылетный, z пирилетами дошч. Кароткачасовы дождж, дождж з перапынкамі. П, У. Бс.

Пырымота że. Памылка при снаванні. П, У.

Пырыпасаный прим. Перавязаны, перапяразани. Drużba(na высіллі) пирипасаний ручником. П.

Пырыпілка że. Матылек. П, У.

Пырыпіччэ н. Вугал насупраць печи. П.

Пырыпьй m. Падарунак маладим na вяселлі. Дзівін.

Пырыпываты незак. Адорваць маладих na вяселлі. Дзівін.

Пырэй m. Пырнік. П, Бс.

Пычурка że. Шампіньен. П, u, Бс.

Пычы незак. Скварыць, смажиць. П, u, Бс.

Пычяйка że. Пякотка. W мине пичяйка пиче. П, У.

Пышнота że. і m. Чалавек, спешчани ежай, пераборлівы ў ежи. Пышнота ty u мине, тоє ни хоче, гете ни jestem, od йіж, шчо dałem, ни ten забиру зусім. У.

Пышчуга że. Пясчаная мясцовасць.П, У.

Пэвный прим. Упэўнени, пераканани. П, u, Бд. Він певний був, шо on нихто ни бачив. У.

Пэлька że., експр. Usta. Роззявыв swój пельку. П, У.

Пэндзэль m. Прылада, якой беляць scena. П, u, Бс.

Пэнькаты незак. Лопацца. П, u, Бд. Myję слоікы гарячию woda, to один пенькнув, мусила викинути. У.

П'явэчынык m. Ракавіна слімака. П.

Радюшка że. Посцілка. П, u, Бс.

Ралюх m. Шырокі кавалак узаранай зямлі piekło разори i разори. П, У.

Раптом присл. Усяго. Раптом na годину мні треба був жылізнык, і ten навить пошкодовала. У.

Ратай m. Араты. П.

Раховаты незак. Лічыць. П, Бс.

Рачыты незак. Жадаць. Шчо бачить, тоє й собі рачить. У.

Ридкьвка że. Свірэпа. П.

Робітка робить. Pra цвіценне(красаванне) жита. П, У. ja робітку бачила. Робітка робить na жити - жито цвите. П.

Робочый прим. 1. Працавіты. П, u, Бс, ан. 2. U виразе: Робоча зимля. Верхні warstwa ворнай зямлі. Ан.

Роділля że. Парадзіха. П, У. Ходімо, Мане, do роділлі na одвіткы u ныділю. У.

Розбороняты незак. Разводзіць iglica, уціхамірваць тих, хто пачаў iglica. П, У.

Розбываты незак. Растрасаць ськошанає сена. П, u, Бс.

Розвыдняты зак. Развіднець, развіднецца. П, u, Бс.

Роскалле н. Халепа. Сніг ростане - буде роськалле. П.

Роскынуты зак. 1. Разаслаць(пасцель). П, u, Бд. Роскынь посьціль, czas спати лягати. У. 2. U виразе: Роскынуты karta. Паваражыць na karta. Cyganka tak роськинула karta і каже : "Ны бидуй, буде w тибе ше ліпша овечичка"! У.

Роспанахтаты зак., експр. Разрэзаць моцна, глибока, na wylot. Чыстыла бураки і tak міцно роспанахтала ręka ножем, зара ниць ни mogę робити. У.

Роспьрка że. Планка, якая змацоўває крокви rozżarzając іх ськрижавання. П.

Роспорка że. Разрэз u spodnie. П, Бс.

Роспранутысь(-ся) зак. Зняць верхняє адзенне. U, Бс, Бд.

Роспруга że. Разора - баразна паміж градамі, загонамі. П, У.

Россвітте н. Світанак. П.

Росхытаты зак. Расхістаць, раськаливаць. Zdrowy ząb ciężko росхитати. Ан.

Rosa присл. Росна. П, У.

Рошча że. Wzrost(jak працес), урадлівасць. П, u, Бд. Ныма w мого часнику рошчи. П. ten w jego taki рошча: буде chudy він u wy, aż ни виросте, затоє тогді який хлопчисько стане, ни одлюбуйіся. У. Ныма рошчи pud дервом. Ан. Dobro рошча do мэйі kapusta, зародить kapusta. Бд.

Рублыстый прим. Масць каня: наяўнасць больш цемних кругоў. П.

Руменок m. Рамонак. П, У.

Рыжэць m. Жоўty зярністы пясок. П.

Рыза że. Апілкі. П.

Рызак m. Прыстасаванне dla резання сечкі. П.

Rynek że. Malutki пательня na трох nóżka. Ліпава(СБ).

Рышытняк m. Рашэтнік(гриб). П, У.

Садовыты незак. Садзіць, усаджваць. Дружко młody садовить na посад, za stół йіх пирипивають тогді. Ан.

Садовытыся незак. Садзіцца. Ныма kola садовитися, ходімо вправлятися, potem будеш опочивати. У.

Сачівка że. Сачавіца. П.

Свынтыянськэ зілле н. Святаяннік П.

Свыны мн. Чорныя грузди. Ja свиней назбираю, одвару, увиллю смитани, накришу цибульки - і tak выйімся! У.

Свынынчык m. П, u, Бд, свинюшник m. Лт. Свіны драўляни хлеўчик ці прибудова dla свіней.

Свыріпа że. Варыва з лебяди. Бувало посербаєш свыріпы і цілый день робиш. У.

Свырчок m. Цвіркун. П, Бс.

Свытыты незак. Ззяць. Зоры світять. П, u, Бс.

Свэдэр m. Світэр. П, u, Бс.

Серомно присл. Wąs роўna. П. У.

Сьшка że. Плуг- акучнік. П.

Скьп m. Кастрыраваны baran. П.

Скьрка że. Скарынка. П.

Сколотыты зак. Патаптаць, паблитаць пасеви(скацінай). П.

Сконвіку присл. Спрадвеку. Сконвіку звали і зовемо наше сило - Пыркы. П.

Скотурхаты зак. Пабудзіць, раськатурхаць. Лэдь ськотурхала мужика, tak міцно спав. У.

Скрунуты зак. Павярнуць. Droga ськрунула вбік. Ровыром йіхав i вбік ськрунув. П, У.

Скрутытысь(-ся) зак. Ашалець. П, u, Бс.

Скрывдыты зак. Пакрыўдзіць. Він такий, шо любить оддати(вярнуць doўг), шоб чоловіка ни ськривдити. Ан.

Скубосінка że. Кручок з zagięty канцом dla виськубвання сена са стажка. Ан.

Скулыты незак. Скавытаць(pra сабаку). П, u, Бс.

Скупляты незак. Выкупляць. Дзівін.

Скупындя że. і m. Скупянда. П, u, Бс.

Скупыты зак. Падкупіць. Нывіста bogaty, my do ейі ни приступимо, долярами ни ськупимо(з песні). П.

Следзь m. Селядзец. П, У. od smaczny следзя купила, і ни słony, і тлустий - смакота. У.

Słot że. Mokry śnieg. Прычыпывся do мине jak słot сниговая. Ан.

Слызота że. Слізгота. Od слизота, ни ступити noga. У.

Слыпыньдя że. і m. Сляпы чалавек. Po trochę, to głowa розоб'еш, слипиньдя, пригинайся трохи. У.

Сніданічко н., памянш. Снеданне. Прыйіхала Манечка з вынчяннічка, просить w батенька сніданічка; тоє батенько sam знає, сніданічко видаває(з песні). П.

Собачча droga że. Сцежка, пратаптаная жывеламі, ледзь прикметная сцежка. П.

Совплі мн. Ледзяшы. Бс.

Сокоріты незак. Сакатаць(pra курей). П, У.

Сокорына że. Таполя. Скількы гнездув na сокорыні. Наваселкі(СБ).

Солодойіжоватый прим. Пераборлівы ў ядзе. Шо ten za чоловік, солодойіжоватый, ничого ни йісьць. Ан.

Соломняный прим. Саламяны. П, u, Бс, Бд.

Соныко н., памянш. Сонейка. Такы ни буде вірно жяти - wszystek na сонико поглядати: сонце wysoko, to й шче жнімо, сонце низенько, to й ходімо(з песні). П.

Спадаты z тіла. Худзець. П, У. za cudzy діло ни спадай z тіла. П.

Спалахтіты зак. 1. Згарэць хутка, вялікім полимем. П, u, Бд. Сухыйі drwa u плыті jak ty ни бач спалахтілы, to свиннячи картоплі навить ни закыпілы. У. 2. перан. Закахацца. Спалахтів хлопець, буде женитися. Павіцце(СБ).

Спахово присл. Нязручна з-за нахілу. Tu спахово зайіжджяты. П.

Спаховый прим. Пакаты, спадзісты, які maj нахіл. Спаховый берог. Спахова droga. П.

Spław m. Дрыгва, багністае балота. Spław дихтять, аж іты ниможна, tam же нима де noga ступити. Ан.

Споврочыты зак. Сурочыць. П, u, Бд. Pokazałem by тобі prosię, але boję się, шо споврочиш. У.

Спожыток że. Спажыва. Tu нима спожитку. П.

Спокойнота że. і m. Спакойны ціхі чалавек ці жывеліна. П, У.

Спомытаты зак. Успомніць. Гэто tak dawno було, шо ja нияк ни mogę спомитати, jak on звали. У.

Спродаваты незак. Прадаваць, збиваць. Ныхай батенько кони спродає, my гроши присилає(з песні). П.

Спрокудыты зак. Абрыднуць. П.

Спрынджыньвка że. П, u, спрынджынівка że. Бс. Культыватар. П.

Спудныцця że. Спадніца. Бд.

Спуст m. Фуганак. П, u, Бс, Бд.

Спыльчлывый прим. Запальчывы. П.

Ссякаты незак. Падсыхаць. Na дворі ссякло трохи, може, випусьць дівчыну na якую годину, нихай побігае. У.

Стовпак m. Кветаноснае сцябло цыбулі. Цыбуля poszedłem do стовпаки. П, u, Бс.

Стожарыско н. Месца, дзе zgrajaў stóg, стажар'е. П, У.

Стоконытысь(-ся) незак. Хораша прыбірацца. Чом йій ни стоконитись! П.

Столнычка że. Kółko резаць sadło, mięso і інш. Podałem столничку, sadło покришу. У.

Стонога że. Сараканожка. П, u, Бс, Бд.

Сторчма присл. Старчма. П.

Страмыты незак. Сароміць. Хотів пострамити йіиі. П, Бс.

Страхопуд m. і że. Баязлівец. П, u, Бс.

Стрьп m. Wierzch страхі. Натягнув стропа słoma. П, У.

Стройічный прим. Дваюрадны, траюрадни. П.

Стрыжты очима(pra каня) незак. Уважліва сачиць. П, Бс.

Стрыжэнь m. Зламаны róg. Krowa, jak зоб'е róg, остаєцьця стрижень. Jak перший raz зоб'е, to шче одростає, a більш - nie. У.

Стуболыты зак. Вытаптаць(pra пасеви). Krowa wniwecz стуболили картоплі мойі. У.

Стуболяный прим. Збіты, стаптани скацінай(pra orzę). Стуболянэ місьце - де ськотину крутить na одним місьці. П, У.

Стыдотьте н. Вялікі сорам. O стидотьте буде, jak люде почують, й na сило ни вийдеш. У.

Стымыныты зак. Сцягнуць, сперці. Кьшка кубасу стиминила. Ganię тибе черви зйідять! П.

Стыпыр'е н. Лісце цыбулі. П.

Стырня że. Іржышча. П, Бс.

Стышчыты зак. Адважыцца, рашицца. П, У. oj, пійдэм u chata, сядем za стіл і wszystek, таки że ни стишчить при людех прогнати. У.

Стэлюватыся незак. Выводзіць паслед(pra карову). Krowa отилилась і нияк ни стэлюйіця. У.

Сувалок m. Скрутак палатна. П, u, Бс.

Сугурбуватый прим. Сутулаваты. П.

Судосыты зак. Сустрэць. П, u, a, ан. Судосыв свого сусіда коло сила. П. Побыжы mama судоси з robot, видро з mleko пудниси хоч. У.

Судосытысь(-ся) зак. Сустрэцца. П, У.

Сухопарком присл. Усухамятку. П, u, Бд. Жінка on сьніданьне николи ни варить, сухопарком пойісьць і побіг na robot. У.

Сухопостьй m. П, сухопостий m. Бд. Сухастоіна.

Сушчык m. Акраец chleb. Сушчыка dałem мні пойісты. Ан.

Схвостатысь(-ся). U виразе: wulgarny схвоставшися. Пайшлі пасля няўдачи. Лт.

Схляпатысь(-ся) зак. Захлюпацца. Схляпавсь(-ся) wniwecz. П, Бс.

Podobny прим. U виразе: podobny дні. Перыяд убивання miesiąc i палови. Jak місяць менчає, to podobny дні. Ан.

Сходыты незак. 1.Узыходзіць, усходзіць. Місяць сходить. П, u, Бс. 2. Падыходзіць(pra цеста). П, У. Хліб сходить, хутко w піч jestem сажяти. У.

Схохулытысь(-ся) зак. Стуліцца. П, Бс. Бусэнь, схохулившись, пришов pod chata, бо chłód. П.

Схрон m. 1. Ракавіна слімака. П. 2. Krypta. Лт.

Схронышчэ н. Лісіная нара. П.

Сы приназ. П, се приназ. U, Бс. Калі, jak. Сы купиш, to приниси. П.

Сыдорко н. Божая кароўка. П, Бс. Сыдорко, пидорко, чи пень, чи bierwiono, чи буде взавтра pogoda? Сы pogoda, to пушчу. Сы нигода, to заб'ю. П.

Сыймыковатысь(-ся) незак. Раіцца, абмяркоўваць. П, У.

Сылно присл. Многа, ураджайна(pra садавіну, агародніну). П, u, Бд. Od силно tajawszy яблина oda дороги зацвила. П. u гетум році силно яблик na яблинах. У.

Сылнык m. Прыбудова i гумна. П.

Сыло н. Веска. П, u, Бс, Бд.

Сыненка że. Сяннік. Сыненку u prążek ткали. Ан.

Сыній прим. П, u, Бс, синий прим. Km Сіні.

Сыновыць m. Пляменнік. З йім жила stary mat, жінка, dwoje дитей і сирота синовиць. Бд.

Сыняк m. Махавік жоўта-бури, імшарнік. П.

Сыпкый прим. Pra бульбу, якая dobro разварваєцца. Сыпкы картоплі. П, У.

Сыроміть присл. Амаль дарма аддаць. Зайшов якийся одур do głowa, сыроміть оддала півня. У.

Сыстранка że. Dacza сястри. П.

Сыстранэць m. Syn сястри. П.

Сэлег m. П, селях m. У. Качар. Zarąbuję stary селяха na zupa. У.

Сядаты незак. Садзіцца. П, У.

Сякаты незак. Смаркаць. П, У.

Талашкатысь(-ся) незак. Бадзяцца. П.

Talk że. Macica мулінэ. Na макатку сім талек гориню пойшло. У.

Таляхаты незак. Абгаворваць. Ны мають robot, позбиралися ten й таляхають язиками na всіх пудряд. У.

Темрава że. Цемната. Темрава na дворі хоч очи виколь. У.

Тьк że 1. Prąd u гумне. 2. Ziemny падлога. П.

Тлумак m. Клунак. П, У.

Товканыці мн. Звараная tenўчаная бульба. U моюй сымйі таки нихто товканиць ни йісьць, a od zupa ono podaję. У.

Товкынуты зак. Штурхнуць. П, u, Бс.

Топіро, топірычко присл. Jednocześnie, цяпер. П, u, Бс.

Топыты незак. Паліць(u печи). П, u, Бс, Бд.

Dźgnąłem зак. Зрушыць з месца. П, Бс. Ны dźgnąłem ja гетого myszka, przebieg пособ.п.

Торочкы мн. Завязкі ў навалачци. Tak хутко торочки поодривалися. Мінянка (СБ).

Тройчякы мн. П, u, тройчаки мн. Бс. Драўляния вілы з трима рагамі.

Тромкаты незак. Брынкаць. Na гітары коло chata вечором тромкає і тромкає. Корчыцы(СБ).

Трохкантовый прим. Трохвугольны. П.

Труйіты незак. Труціць. П, u, Бс.

Трускавкы мн. Клубніцы. П, u, Бс, Бд.

Трыпальня że. Падстаўка, na якой треплюць len. П.

Трыпаты незак. Гаварыць бязглуздзіцу. U, Бс, Бд.

Трыпачка że. Прылада ў виглядзе лапатачкі, якой треплюць len. П, u, Бс.

Трыпытаты незак. Лапатаць крыламі(pra птушак). Na jeden місцы крилами трипече to вгору, to вниз(pra жаваранка). У.

Трэпсы мн. Махры вакол хусткі. П.

Туболыско н. Збітая скацінай basza, дзе mały trawa. Туболыско - де ськотину крутить na одним місьці. П.

Тубылнык m. Мясцовы, тутейши жихар. П.

Тутыка присл. Вось tu. Ны znam, куди воно mogę подітыся, ja тутика kładę. У.

Тхьр m. П, тхір m. U, Бс, Бд. Тхор.

Тхнуты зак. Дыхнуць, перавесці duch. Чысто замучила мине ze swój роботию, ни дає мні й тхнути. Ны дає мні навить тхнути, wszystek купи i купи. У.

Тылыпатыся незак., експр. Ісці. Myślę, і хто tam такий na змырканьні тылыпайіця дорогию? У.

Тымнота że. Цемень, цемната. П, u, Бс.

Тыпэр присл. Сення. П, u, Бс, Бд.

Тыртушка że. Тарка. П, u, Агароднікі(СБ).

Тырыбіж m. Расцяроб. Тырыбіж де выкорчовуйіця wszystek. Ан.

Тытьн m. Тытунь. П, У.

Тэмно присл. Цемна. Тэмно, хоч ty очи вибири. П, u, Бс.

Тэпэра(теперичко) присл. Цяпер. Хабовічы(X).

Тюблыты незак., експр. Несці, везці многа і цяжка. Буракы вже na cukrowy тюблять. У.

Siła pociągowy н. Прыстасаванне, при дапамозе якога i сахі прыпрагаліся wał. Siła pociągowy na wół - taki ськручана бироза коло jarzmo. Za siła pociągowy прычіпалы socha. Ан.

Тяжірізный прим. Вельмі цяжкі. A(К).

Убыратыся незак. Прыбірацца. U, Дзівін.

Увобгаты зак. Шчыльна скласці, уціснуць. Wąs w чумайдан увобгала. Корчыцы (СБ).

Угразыты зак. Развярэдзіць rana. Помаліньку йди, ни угрази lecz rana. У.

Удвэжыты зак., експр. Ударыць. Jak удвежу де чим - вивирнися! Jak удвежив, аж згорбився. У.

Уздро н. Ніжняя частка снапа. П.

Улюлюшыты зак. 1. Укласці ў безнадзейную справу, набиць дарагую і непатребную реч, страціць(pra гроши). Такыйі гроши улюлюшив za гете palto, a воно тобі - jak свынні набедрики. У. 2. Выпасці ў вялікай колькасці(pra дождж). Дошч jak улюлю-шив - чириз пувчаса й сіно na поплаві popłynąłem. У.

Умануты зак., експр. Украсці. Він думав: "Уворвуся do chata і гроши уману". У.

Упастысь(-ся) зак. Растлусцець, растаўсцець. П, У. Упасся, роспасся, jak bierwiono, jak кольдка. П.

Уповывач m. Pasek, якім спавіваюць дзіця. П.

Услужный прим. Чалавек, які імкнецца ўсім дагадзіць. П, У.

Усялка że. Адна з чатирох вяровак, na якіх вісіць калиська. У.

Уталоватыся зак. Замарыцца, стаміцца. Za день коло gnoję tak уталуйіся, шо, jak додому придеш, і йісты ни хочиця, ходь by do лишка дойти. У.

Утырэбытыся зак. Улезці, умяшацца. Знов ty кудися утиребився! У.

Maniera że. Характар, noraў. Od maniera u чоловіка, ниць напротів ни ськажи, одразу аж кипить. У.

Ушчыпный прим. Вузкаваты(pra адзенне, якоє шчильна прилягає). Купэлэ п уже тыбі, сте palto, хуроше na від, але że вельме ушчипне, пурвецьця хутко. Дзівін(Сг).

Fałda мн. Зборкі ў адзежине. П, Бс.

Фарбыты незак. Фарбаваць. П.

Халеватыся незак. Убірацца, прихарошвацца. No й куди ty tak ззараньня халюйіся, пойди ліпш мні drwa топити приниси. У.

Харій m. Аер. П.

Хаяты незак., експр. Абгаворваць, нагаворваць, знеслаўляць. Хватыть вже хаяти on, mało він гіршый za остатніх. У.

Przechwałka że. Выхвалянне, przechwałka. Przechwałka повни torba, a w torba ниць нима. П.

Хворостына że. Гнуткі дубец. Ja тибе зара хворостинию. U, Бд.

Хвошчійка że. Хвошч вясной. П, У.

Хвылька że. Хвілінка. Прышла do тибе na хвильку. П.

Хвыля że. Кароткі godzina. Вітя прыйіхав na хвилю do my. П.

Хітялка że. Гушкалка. Хытаюця na хітялцы діты. Ан.

Хлопчыско m. Вялікі здарови chłopiec. П, u, Бд. Хорошый w тибе хлопчисько urósłem. У.

Хлыпаты незак. П, хлипати незак. Бс. Моцна плакаць.

Хляпанына że. Слата, халепа. П, У.

Холодныця że. Нізкая nieўрадлівая глеба. П.

Холодняво присл. Халаднавата. П, У.

Хоромына że. Будынак, будиначак. Jak дирив'янна хоромина, to w юй тыплій, a такыйі пустаки, ten літом chłodnie. У.

Хрыпотіты незак. Гаварыць хрипла, хрипець. Шо ten ty, синочок, хрипотиш, чи lecz ни добіг ty do холодныйі woda, зара знов зляжеш. У.

Хряпко присл. Pra stan замерзлай дарогі bez śnieg. Замэрзло хряпко. Na дорози хряпко. П.

Хтося pożyczka. Хтосьці, нехта. Ны чула, Мане, хтося ніччу заліз u свинарник і порося ukradłszy. У.

Chudość że. і m. Вельмі chudy чалавек. Такэйі chudość, jak ty, ja шче ни бачив. У.

Хыжый прим. Chwacki, пригожи(pra скаціну). Taki було тялятко хиже. П.

Хылятысь(-ся) незак. Хістацца(u godzina хадзьби). П, Бс.

Хытаты незак. Калыхаць. Ręka хитати mały w колисци. Ан.

Хытатысь(-ся) незак. 1. Хістацца(биць нетривалим). 2. Калывацца(pra ząb). П, u, Бс.

Цацкаты незак. Гадаваць, пеставаць. Jednocześnie on цацкаєш-цацкаєш, a jak пудросте й одверниця. У.

Цвыгаты незак. Біць гнуткім прутам. Такы цвигну типеричка тибе pręt. У.

Цвыгэль m. Трохвугольны клінок тканіны, які ўstoўляєцца ў rękaў. П.

Цвысты незак. Цвісці. Папороть цвите вночі пирид Jan. П, У.

Цылюськый прим. Цэлы, цалюткі. Цылюськый Божый день робив. П, u, Бд.

Цымалкый прим. Велікаваты. П, У.

Цыпкы m., ципок m. 1. Вузкія дошачкі ў драбінах. П, У. 2. Пруткі ніта. Хабовічы(X).

Цюпаты незак. Папракаць. П, У. Шчо ty мине mój córka цюпаєш, шче нивядомо, шо u самэйі росте. У.

Цюпнуты зак. Папракнуць. П, У.

Цюроваты незак. Цыраваць. П, У.

Цюрубало н. Костка з абрезанага свінога кумпяка. Шуро, пойди розрубай мні цюрубало do zupa укинути. У.

Цяпаты незак. Няўzamiatam даіць карову. Добрэ chociaż córka уміе трохи цяпати krowa, a to й ни znam, шчо робила by, taki хвора була. У.

Чавыты незак. 1. Быць цесним. Чобуты купила малыйі і чавлять, ниможна худити. 2. Душыць, расціскаць. Нашчо чавити такыйі ягуди. Іды ліпш стешкию. Km Чарінь że. Гарачае месца ў печи. Лт.

Чатоваты незак. Пільна сачиць. Кьшка ввесь rana чатує коло мышачыйі nora. П.

Чвэндыты незак. 1. Дымець, куродимець. П, u, Бс. Drwa сырыйі, to чвендиє w пычі. П. 2. експр. Зацяжна куриць, пуськаючи kawał dym. П, u, Бс. Чвэндые гетого папироса. П, Бс. Шо ty tu чвендиш коло дитини, йди na дьвір! У.

Чвэрыты незак. Рабіць непристойнає, гарэзнічаць, витвараць. П, u, Бд. Taki чверить. І jak on ни wstyd. П. Шчо ty tam чвериш, шчо аж chata ходуном ходить. У.

Чоботы мн. Bot. П, u, Бс, km, Бд.

Чодык m. Лядзяш. Ten w wy сосульки, a w my чодики. Ан.

Чоловічок m. Tęczowy абалонка вока. Źrenica - mały, чоловічок - бьльший. П.

Czop m. Корак u скрыні драўлянага калодзежа. Czop - motyka w скрыні w колодязови, оттикали, jak mało woda було. Ан.

Чустрый прим. Zręczny. Чустрый твьй хлопець, Мане. П.

Чустрыты незак. Церці бульбу na тарци. П.

Trochę світ. Na досвітку. П, u, Бс.

Чухрыты незак. Чухаць. Чухрыв собі głowa. U, Бс, Бд.

Чылядныкы мн. Працаздольныя członek tu' і парабка або падзенния найміты. Чылядныця codziennie ходила na robot. Wziąwszy парубка з чилядниками. Чылядныкы - сим'я парубка. П.

Чымыльдыкнуты зак. Выпіць гарэлкі. Дэ ty всьпів чимильдикнути, ty że na роботі був? У.

Чыротянка że. Асака са сцяблом круглай forma. П.

Krok u знач. присл. Павольна. Ішла krok, po trochę. П, u, Бс.

Шаленнык m. Балотная расліна. Шаленнык - po болоти, po воді росте, дрібнэ листе, цвіт - bukiet różowy, jak pies шалений вкусить, to впотрибляють. П.

Шалына że. Незаселеная територия. Nie, tu уже шалина, сіл нема. Ан.

Шаналівка że. Жаночая górny хустка, покриўка. Лт.

Шанда że. Шандра(травяністая расліна). П.

Шатрьвка że. Вышэйшы гатунак мукі. П.

Швырга że. і m. Ten, хто гавориць byle што. Швырга ty! П.

Швыргаты незак. Шпурляць. П, У.

Швырготаты зак. Балбатаць(гавариць na замежнай мове). Лт.

Rzuciłem зак. Шпурнуць. П.

Швыткый прим. Хуткі, szybki, шпаркі. U, ан.

Швэдор m. Світэр. П.

Шьпка że. Прыбудова i гумна(u мінулым і chata). П.

Шкалык m. Кілішак. Na nowy рік ja випив шкалик. Osa(СБ).

Szafa m., szafa że. Шафа. П, У.

Шкаралюпа że. Шкарлупіна jajko. П, u, Бд.

Skwarka że. Скварка. П, u, Бс.

Skoda присл. Шкада. П, u, Бс.

Шкодоваты незак. Шкадаваць. П, u, Бс.

Шкрыптаты незак. Скрэбці. Трэба ліпш шкриптати свинню, коб жовтинька була, a ни чорна. У.

Шлапаковатый прим. Вялікі і пляськати. Шлапаковатый сніг. П.

Шлапастый прим. Такі, які падає камякамі(pra śnieg). Бач, який шлапастий сніг ідэ. У.

Шлойда że і m. Балбатун. U, Пескі(СБ). Ныма чого on слухати, шлойду гету, шолотить чорт відь шчо. У.

Шлюхтоваты незак. Чысціць(кішкі). Ан.

Шляпнуты зак. Кінуць граззю. Шляпнув błoto, kał. П, Бс.

Шморгнуты зак., експр. Ударыць(дзіця). Siadłem, бо jak шморгну шитиком po плечох. У.

Шморыгаты незак. Сашморгваць лісце з галінак. Пойды нашморигай вишневого лисьця, гурки посолимо. У.

Шнурівка że. Sznurowadło u абутку. П, u, Бс.

Шныргаты незак. Штурхаць. Зашчо ty on шниргаєш u боки? У.

Шнырыты незак. Шныпарыць. І шчо ty tam шнириш, шчо ty tam оставив? У.

Шпаркомарудный прим. Ten, хто робіць хутка, але няякасна. Шпаркомарудный - taki примовка - хутко робить, i ни вельми получяйіцьця. П.

Шпары мн. U виразе: Шпары w пальці зайшли. Адубелі piekło холаду palec. П, u, Бр.

Шпарыты незак. Ісці(pra моцни дождж). Дошч шпарить. П, У.

Шпыця że. Спіца ў kola. П, У.

Штакэт m. Агароджа з дошчачак. П, У.

Штурбынуты зак. Штурхнуць. П, У.

Штырхнуты зак. Штурхнуць. П, Бс.

Шубыныця że. Шыбеніца П, Бс.

Szum m. Piana. Лт.

Шушмо н. Wiązka, paczka. П, Лт.

Шушмынне н. Дробнае ламачча, трэсачкі і іншая драбяза. П.

Шчавух m. Шчаўе. П, У.

Шчьпты мн. П, шчіпты мн. У. Невялікая колькасць солі, pieprz, якую можна ўзяць трима пальцамі.

Шчока że. Бакавая частка церніцы. П.

Шчося присл. Нешта. Шчося говорив йій. Бд, У.

Шчур m. Пацук. П, u, Бс.

Шчыбрэць m. Чабор. U, Бс.

Шчынок m. Пластаваны абяремак сена, саломи. П, У.

Шчыняты незак. Пластаваць сена, салому. П, У.

Шчыпыты зак. Прышчапіць. П, Бс.

Шыкотытыся незак. Корпацца. У.

Шылехаты незак. Шалясцець. Мышы шилехають do spiżarnia. П, Бс.

Шылехнуты зак., експр. Выліць. Шылехнув видро woda na głowa і sam побіг. У.

Шыльбухнуты зак. Упасці, нечакана ўваліцца. Tak шильбухнув u woda, шчо й крикнути ни ўспів. У.

Шылькітка że. U, шилькьтка że. П. Казытанне. Ja шылькіткы jak ogień боюся. У.

Шылькотаты незак. Казытаць. П, У. Ны шилькочи йійі, to że ни можна. У.

Шымородьде н. Драбяза(трэскі, галінкі і інш.). Выпаль wszystek гете шимородьде, ganię ни заваряє pud ногами. У.

Шыпота że. Ігліца хвоі(калі асипаєцца). П.

Шытык m. Папруга, ремень. П, u, Бс.

Шыховаты незак. П, u, Бс, шихувати незак. Km Шанцаваць, шчасціць. My кажного rock шиховало z коровию. П. bogaty завши шихує: maj jeden лехковушку, na тобі - виграв u лотирею druh! У. Юму завши шихує. Km

Шэно присл. Толькі што. Шэно пришов - і za robot. П, u, Бс.

Шэрэнь m. Іней, шерань. Po дэрві шерень, to хороший ячмінь наросте. Ан.

Шяпка że. 1. Суквецце сланечніку. П, u, Бс. 2. Górny частка гриба. П, У.

Юдыты незак. Зводзіць. Куды on юдиш, куди? У.

Юрок m. Прыстасаванне звіваць ніткі ў kłębek. П.

Юхта że. U виразе: mokry, jak юхта. Вельмі, моцна mokry. Mokry, jak юхта, прийшов з podwórze. У.

Юшыты незак. Цячы струменем(pra кроў). Dach юшить. П, Бс. Dach jak з wydra юшить. У.

Яглыты незак. Моцна і doўга кричаць(pra дзяцей). І чого ty яглиш?! Ан.

Ягнючка że. Ягня-авечачка. П, У.

Ядлый прим. Смачны dla скаціны(pra сена, trawa). П, У.

Ядрыное прим. н. Bujny, урадлівае(pra збожжа). П.

Ядуха że. Задышка. П, u, Бд. Ны здумай wzięty Барташука орати, w jego ядуха, вже stary. У.

Jak бач присл. Вельмі хутка. U, km Мулудый, здуровий, jak бач дялку ськусив. Km

Яктыныбач присл. Імгненна, вельмі хутка. П, У.

Якыйся pożyczka. Якісьці, нейкі. П, У. Якыйся півэнь прибився do мого podwórze, може твій, Сане? У.

Jałowy прим. Ялавічны, які з ялавічыны. Стушыла w горшкови ялове мнясо z картоплями - od сим'я выйілася! У.

Ялозыты незак. Вымазваць, пецкаць. Taki sam ten w мине ниокуратне дитина : za день усю одежу заялозить, ни вспиваю myty і одіваты. У.

Ялоха że. Ялавая карова, jałўка. П, У. Трэба здати krowa na baza і купити телочку, бо шчо вже з йійі - і stary, і ялохию осталася. У.

Ярівныця że. Салома яравой збажини. Ярівныця - з ярового. П.

Ярмо н. Palony, привязанає i шыі карови tak, каб, калі яна захоча бегчи, біла ona pas каленях. Ярмо - поліно na шыйі u krowa, коб ни wtykam do шкоду. Ан.

Zawzięty присл. Zaўзяти. П.

Ясля мн. П, u, ясля мн. Km, ясло н. Дзівін(СБ). Дзясны. Ясла вэрхні і ни- жні. П.

Ятел m. Дзяцел. П.

Ятрытысь незак. Чырванець, пакривацца висипкай(pra cały rozżarzając rana). П

U, km

Ятылына że. Дзікая канюшина. П, u, km taki dobry ятилина na заміжковы narósłem, іды тилятови skarpa. U


Падрыхтавалі Ф.Д.Клімчук, П.А.Міхайлаў

Komentarz