Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Mychanka, Vieux і Nouveau Mych. poglyad praz les reptiles

nepadal±k Baranav_tchy Berastsejskaj вобласцi pratsyakae de l'écrevisse de Mychanka, yakaya byare patchatak pad Garadychtcham, pratsyakae pa Lyakhav_tsk_m і Івацэвіцкім раёнakh і ýпадае ý à l'écrevisse de ChTcHarou. Відаць, l'enfer getaj retchk і, z un tel myakkaj і pouchystaj nazvaj, і пайшлі аднаімённыя вёскі – Vieux і Nouveau Mych.

Un vieux Mych дзесьці ý 10-12 km sur паýночны zakhad l'enfer de Baranav_tch, et nouveau sur 5 km бліжэй. Вёскі ý пісьмовых davedkakh упамінаюцца z 15 art., pad nazvaj Mych. Людзі ýжо paznej boudouts' nazyvats' іх – adnou Vieux, l'autre le Nouveau Mych. Sur patchatak 20 art. chez ma±ntkou St. Mych 11 двароý і 128 жыхароý, chez le plus сяленні 2 dvary і 11 жыхароý.

Pavodle перапісу 1970 ý v±stsy 187 жыхароý. S±nnya est sérieuse ý zanyapadze, est petite là i двароý і жыхароý. Et vos' Novaj Mychy pachantsavala bol'ch. OUjo z 16 art. pasyalenne z'yaoulyalasya myastetchkam. Paslya 2-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1793) Nouveau Mych chez skladze Ras_jskaj Імперы і, tsentr воласці ý Navagroudsk_m pavetse.

Chez 1880 godze ý myastetchkou en chauffant 160 двароý і bol'ch tysyatchy жыхароý, дзейнічалі kasts±l і tsarkva, сінагога, 3 яýрэйскіх les écoles, бальніца, 21 krama, brovar, tsagel'ny l'usine, paravy і vetrany mlyn. 3 navoutchal'nykh устаноý : narodnae вучылішча. Існавала chmat промыслаý : chavetskae, kravetskae, kouznetskae, pa vyrabou roznykh рэчаý z dreva.

Et sur patchatak 20 art. chez myastetchkou étaient 320 двароý і amal' 4 tysyatchy жыхароý. Chez dadatak дзейнічалi і прызыýны outchastak і apteka. Sur s±nnya ý N.Mychy bol'ch 500 двароý і bol'ch 2 mille жыхароý.

Уладальнікі паселішча
Perchym vyadomym gaspadarom St. Mychy быý Іван Khadkev_tch, marchalak лідск і, віцебск і, et z 1482 кіеускі. (Daretchy, près de 1482 быý zakhvatchany татарамі. Là ja ý няволі і pam±r). 3 пісьмовых davedak vyadoma, chto ý 1540 godze ma±ntkam art. de Mych валодаý Alyaksandr Khadkev_tch, vayavoda navagradsk і, et z 1550 yago le fils Geras_m.

3 1574 ans ý S.Mychy гаспадарыý Jan Khadkev_tch, le fils Geras_ma. Jan Khadkev_tch быý janaty sur Krysts_ne Zbaroýskaj, datchtsy vayavody. Chez іх était celui-ci dzyatsej. Ale samaj вабітнай asobaj быý Jan Karol' (1561-1621). Jan Karol' навучаýся ý еурапейскіх універсітэтах. Майстэрскі валодаý rytsarskaj spravaj, замежнымі мовамі. Bien des fois наведваý Італію, Іспанію, Frantsyju, German_ju, Angl_ju. Служыý chez іспанскага karalya.

Pa вяртанні быý pry dvary pol'skaga karalya Зігмунта III. Менавіта ±n заýважыу воінскія talenty maladoga Khadkev_tcha.
Jan Karol' Khadkev_tch быý janaty sur Sof'i Maletskaj, datchtsy padol'skaga vayavody, які ваяваý souprats' Maskov іі z самім Stefanam Batoryem.

3 1599 ans Jan Karol' пачаý sva± jytsts± le yack воін. Chez les reptiles vajny Retchy Paspal_taj (sajuz Karony (Pol'chtcha) і Vyal_kaga Knyastva (Biélorussie) Літоýскага z Chvetsyyaj (1600-1609) la diète назначыý Khadkev_tcha aux hetmans і адміністратарам Лівон іі (Prybaltyka). Majutchy невялікае les troupes z belarouskaj de la noblesse, de Khadkev_tch супрацьстаяý couvre vajskovaj сіле Chvedskaga каралеýства і паказаý à la lumière le yack vajujuts' вялікія воіны. (Chez шведскім à la troupe служылі les Allemands, galandtsy, les Français, англічане).
Chez бітве pad par Kamenem Blanc 25 verasnya 1604 de Khadkev_tch, majutchy dvoukhtysyatchny atrad, разбіý сямітысячны le corps chvedskaga du général, страціýшы ýсяго 81 tchalaveka, Tady ý 1605 godze шведскі правіцель gertsag Charles z à 14 millièmes troupes рушыý sur Khadkev_tcha, chez yakoga était 3 tysyatchy воінаý. Прымяніýшы vaennouju smyakalkou, Khadkev_tch разбіý chvedskae les troupes. Загінулі 9 mille шведаý і 100 ліцвінскіх воінаý.

Tryoumfal'naya peramoga
Калі patrebna était нанесці voragou апошні le coup, chez краіне пачаýся rokat de la noblesse (ouzbroenae vystouplenne pol'skaj de la noblesse souprats' каралеýскай oulady). Хадкевіч быý vymouchany весці les troupes sur abaronou svajgo karalya. Et калі ý 1608 godze вярнуýся chez Лівонію, du yang amal' tsalkam était pad шведамі.

Літвінскае Les troupes de Khadkev_tcha roukhalasya ýначы, адпачывалі le jour. Ішлі sur l'assaut de Ryg і, і znyanatskou напалі sur krepasts'. Krepasts' zdalasya. OUdabavak znatchnym trafeem былі deux varojykh караблі. Хітры l'hetman прыдумаý le yack vykarystats' шведскі la flotte. Getyya deux караблі sa сваімі воінамі ±n накіраваý sur шведскі la flotte, які стаяý nepadal±k en chauffant Chaltsa (port). Vo_ny Khadkev_tcha спусцілі sa сваіх karabl±ou лодкі z porakham і направілі іх près de l'escadre шведаý. Non паспелі les Suédois ýцяміць chto oui tchago, le yack ліцвіны запалілі les époques, et самі перабраліся ý другія лодкі. Agon' l'enfer vyboukhou перакінуýся sur deux шведскіх караблі. Napoujanyya les Suédois паднялі ветразі і адышлі l'enfer beraga. Ліцвіны святкавалі peramogou.

Ale les Suédois non здаваліся. Chez 1609 godze souprats' Khadkev_tcha выступіý z aux troupes шведскі le général Mansfel'd z à 14 millièmes troupes. Хадкевіч z aux troupes адступіý і пераправіýся tseraz Dv_nou. Les Suédois палічылі gety манеýр pour ýцёк. I рушылі pour ліцвінамі. Ici і высветлілася, chto Khadkev_tch чакаý шведаý chez zasadze. Non даýшы aux Suédois agledzetstsa, ліцвінскія воіны наляцелі sur шведаý, затапталі іх і загналі ý à l'écrevisse...

Retch Paspal_taya зноý svyatkavala peramogou. Karol' navat пажадаý, kab Khadkev_tch узначаліý les troupes ý pakhodze sur Maskvou. Ale Khadkev_tch адхіліý getouju prapanovou, заявіýшы, chto vajue толькі abaranyajutchy ajtchynou. Ale zagad karalya patrebna était vykonvats'. Gety pakhod sur Maskvou non pryn±s лаýраý перамогі. OUdabavak znyanatskou pam±r сярэдні le fils Khadkev_tcha.

Le yack non balela l'âme, et abaranyats' радзіму treba. Chez 1613-1615 ±n кіруе abaronaj Smalenska (Smalensk быý par les terres de VKL). I paspyakhova. Chez 1618 godze Khadkev_tch узначаліý les troupes tsara Ouladz_slava (le fils pol'skaga karalya try les reptiles сядзеý sur рускім prystole), і патрабаваý chez Міхаіла Ramanava сыйсці z tsarskaj pasady. Spalokhany Ramanaý de 11/01/1618 de l'année заключыý мір z RP. Et pour царскі tytoul аддаý Retchy Paspal_taj Smalensk_ya і TcHarn_gaýsk_ya землі. Et ici і asmanskaya імперыя (tourk і) вырашылі захапіць Еýропу, z à 250 millièmes troupes.

Retch Paspal_taya супрацьпаставіла aux Turcs 34 tysyatchy ліцвінаý і 30 mille казакоý. Ajtchyne était patrebna peramoga. Les troupes soustrelasya sur ratse Dnestr, en chauffant le château de Khots_n. Sorak dz±n доýжылася vajna паміж хрысціянамі і мусульманамі. Les troupes de Khadkev_tcha разбіла галоýныя сілы tourak. 80 mille tourak загінулі. Туркі адступілі. Asman non стаý ouladarom Еýропы. Et Khadkev_tch загінуý chez apochnyaj бітве. Sur полі бітвы. Воіны пахавалі est entière svajgo de l'hetman дзесьці là, pad Khots_nam. Et sertsa ý sarkafagou даставілі ý kryptou kasts±la Vyal_kaj Berastav_tsy. Ainsi пажадаý l'hetman. Dze s±nnya par celle-là sarkafag nevyadoma.

Et getmanskaya boulava du comte Khadkev_tcha знаходзіцца ý à Varsovie. 3 1621 ans magnatskouju рэзідэнцкую ý Mychy агаліý le frère de Jan Khadkev_tcha Alyaksandr, janaty sur Katatyne, datchtsy львоýскага du marchand. Iх datchka Ganna z 1626 становіцца ýладальніцай Mychynskaga du château. Moujam Ganny быý Prakop Сіняýскі. 3 1632 ans ýладаром Mychy становіцца le fils Ganny, et zatym і патомкі à la génération Сіняýскіх.
Chez 1728 godze pa des données Інвентара un Vieux Mych nalejyla à la génération Nesyaloýsk_kh «armes de Kochbak». Et ý 1845 godze ma±ntak належыý Ljudv_kou Dambroýskamou. OUladanne налічвала 2126 дзесяцін зямлі. Chez 1911 godze уладальніцай ma±ntka était графіня El_zaveta Paýlaýna Mous_na-Pouchk_na. Апошнімі ýладальнікамі (1939) былі Barzan'kovy.

Sur s±nnya і Vieux і Nouveau Mych ouvakhodzyats' près du stock de la société anonyme de type ouvert «Agrakamb_nat Мір», z'yaoulyaetstsa блізкім prygaradam Baranav_tchy.
YAchtche je prédirai une fois tchytatchou, chto паселішча Mych vyadoma z perchaj palovy 15 stagoddzya. I уваходзіла yano ý састаý каралеýскіх zyamel' VKL.

Менавіта Jan Geras_m Khadkev_tch (1537-1579) sur высокім beraze ракі Mychanka заклаý рэзідэнцыю ý vyglyadze du château (50 kh 50) z драýлянымі башнямі pa vouglakh, z высокімі сценамі. Vakol du château быý высокі nasypny l'arbre i глыбокі роý, які напаýняýся водамі ракі.

Chez tsentry zamkavaj рэзідэнцыі быý драýляны dvoukhpavyarkhovy la maison. TSentral'nouju tchastkou à la maison zajmala вялікая de la salle sur другім paverkhou, z doubovaj chyrokaj лесвіцай. Oui les salles z de deux бакоý прымыкалі les salles menchykh памераý, кабінет gaspadara, бібліятэка, jylyya памяшканні pour гаспадароý, z koukhnyaj і stalovaj, глыбокі kalodzej pour vady. Другія драýляныя paboudovy прызначаліся pour kladavykh, jytla прыслугі. Chez prots'leglym au réservoir былі gaspadartchyya paboudovy...

La moustache ý à l'esprit tago à l'heure. Chez 1654 godze ý l'heure vajny des Races іі z Retchtchou Paspal_taj zamak Khadkev_tchaý згарэý і bol'ch non аднауляýся. Рускія vayavody дакладвалі svajmou tsarou, даслоýна : «Dans la petite ville de la Souris des gens lithuaniens de tous ont fait tomber... Et la ville la Souris ont brûlé et ont ruiné tout à fait, sans reste...».

Sur s±nnya парэшткі zamkavykh des scènes praglyadvajuts' z поýдня вёскі sur droit beraze ракi Mychanka. Du bien відаць tchatyrokhvougol'naya plochtcha, akroujanaya aux arbres vychynej oui 2 метраý і chyryn±j les fosses oui 20 m Et калісь gety роý меý глыбіню amal' 8 m

Sont nouveaux l'épanouissement de Mychanskaga fal'varka наступіý chez l'autre palove 18 stagoddzya pry Nesyaloýsk_kh, ale geta il y avait ýжо Nouveau Mych. Juzef Nesyaloýsk_ (1728-1814) sur жывапісным rel'efe zakladvae nouveau рэзідэнцыю, oujo ý стылі le baroque. Juzef Nesyaloýsk_ актыýна ýдзельнічаý chez жыцці au bord : pasol sur les diètes, depoutat Trybounala BKЛ, starasta tsyrynsk і, padkomoryj navagratsk і, vayavoda. Chez 1764 godze ýдзельнічаý pry выбранні sur le trône de Stan_slava Аýгуста de Panyatoýskaga, і сябраваý z ім.

Daretchy, chez 1784 godze pa daroze ý Nyasv_j karol' завітаý oui syabra ý un Vieux Mych. CHto уяýляла saboj сядзіба Nesyaloýsk_kh ? Сядзібны la maison быý tsaglyanym, pameram 12x6 сажняý, sont couverts salomaju (экалагічна tchysty dakh). nepadal±k быý khlebny le grenier, paboudovy pour скаціны, вінакурня, vadzyanaya мельніца, jytlo прыслугі.

OUyaznaya en rougeoyant pratsyagam 200 m і chyryn±j 13 m perad гаспадарскім aux maisons raschyralasya і prymykala oui l'autre алеі. Getaya en rougeoyant la craie tchatyry sont contents дрэý, z par deux прагулачнымі дарожкамі pa 4 mètres. 3 tsyagam à l'heure мяняліся gaspadary, перабудоýвалася і сядзіба.

Chez patchatkou 20 stagoddzya быý paboudavany nepadal±k dabrotny spirtzavod, daretchy z шыкоýнай жоýтай tsegly. (I tsyaper chez bon stane, ale чамусьці non выкарыстоýваецца). Pa des données Інвентара en 1728 – geta myastetchka (Nouveau Mych) z некалькімі вуліцам і, z гаспадарскім oujo драýляным aux maisons, z высокім cassé de mansarde dakham. 3 вялікім aux salles de gala і 15 pakoyam і, pyatstsju garderobam і, stalovaj z прыгожымі упрыгожаннямі z лепкі. Le district vyznatchala la brame deuxétagée z galereyaj.

YAchtche sur тэрыторыі ma±ntka былi медзеплавільны і лесапільны les usines. Paslya III padzelou Retchy Paspal_taj (1795) myastsovaj chlyakhtse non oui spadoby былі расійскія les lois і парадкі. I калі chez 1831 godze ýспыхнула паýстанне, mychanskaya la noblesse padtrymala yago. Et калі паýстанне atrymala parazou – ousju gaspadarkou royal ýлада канфіскавала – dabro vyvezl і, paboudovy разабралі.

Ab мінулым myastetchka ýсё напамінаюць некалькі пабудоý. YAchtche ý bon stane dvoupavyarkhovy флігель гасцінага dvara. Et ý tsentry вёскі Nouveau Mych высіцца kasts±l Pryabrajennya Gaspodnyaga. boudavaousya ±n chez 1825 godze z tsegly, sur mestsy згарэýшага драýлянага kasts±la, які будавалі ý 1641 godze sur foundouch de Kaz_m_ra Lev Sapeg_.

Kasts±l agarodjany parkanam z trokharatchnaj mouravanaj bramaj. Chez vouglou agarodjy perad kasts±lam пастаýлена deuxétagé de tente званіца. Некалькі слоý ab la décoration kasts±la.

Цікавая гісторыя ambona. Дзесьці ý patchatkou 20 stagoddzya yago прывезлі z Nyasv_ja, z kasts±la бенедыкцінак. Ambon vykanany chez стылі rakako. Аднаýляýся апошні une fois chez 1929 godze. Ambon dekaryravany скульптурамі 4 евангелістаý, херувімам і, паляýнічымі atryboutam і, et taksama картушкамі і медальёнамі. Zavyarchae ambon sculptural groupa ангелаý. Sur les choeurs устаноýлены argan, vykanany ý 1762 godze, адноýлены ý 1891 godze.

Abrazy 18 stagoddzya : «un St Stan_slava», «un St Ganny, Mary_ і Іі sousa Khrysta», «Mats_ Bojaj z дзіцём». Галоýны altar – dvouyarousny, sur высокім цокалі. Sur другім la galerie vakol карціны «Sacré syam'ya» – sculptural groupa анёлаý.

Chez getaj ja v±stsy sur tsentral'naj plochtchy akajmavanaya agarodjaj стаіць і Spasa-Preabrajensky tsarkva. Paboudavana ý 1859 godze, z dreva, sur высокім padmourkou. Галоýны ýваход z zakhodnyaga au côté adznatchany vysokaj papertsju z лесвічным aux cascades. Bakavy ýваход z au côté plochtchy.

Chez інтэр'еры дамінуе prastora tsentral'naj малітоунай les salles. Цікавасць vyzyvajuts' abrazy : «a sauvé Pantakrata», «Mats_ Bojaya z дзіцём», «Svyaty Alyaksandr Neýsk і», kanets 18 stagoddzya.