Settlements of Kobrin district from And to I

Ushkav_tsa

USHKAV_TSA – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 10 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 36 km hell of Brest. Heating Shashi M_nsk-Brest. 59 gaspadarak, 167 zhykharo ў (2005). At 1563 ¸pam_nayutsets to the zyamena Yushkov_chy [hell of an asabovag _mya Yushko (Ya¸f_m_y). At 1890 Mr. Ushkav_tsa – with authority ў Pruska¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 71 1/4 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, uladayena A. Apatsev_cha, 105 dzes. zyaml і, і akol_ets, 122 dzes. zyaml_ (to times z akol_tsay Patryk і). At 1897 ў a mayontka 8 zhykharo ў, at adnaymenny inhabited ladies of a pra ¸rochyshcha of the Manhole, Masmyshchy, Pralnya-11 zhykharo ў. At 1905 _snaval_ with authority (167 zhykharo ў) і mayontak (25 zhykharo ў). At 1911 with authority nal_chvat 143 zhykhara, mayontak – 37 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 9th lady ў, 56 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g. ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 farms, 29 dvaro ў, 142 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 26 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Pushk_na (starshynya І. Dzm_truk). Pavodle to a perap_s 1959 Mr. of Ushkav_tsa nal_chvat 92 zhykhara, at 1970 – 117 zhykharo ў. At 1999 51 gaspadarka, 138 zhykharo ў at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і). At century of Ushkav_ts naradz і ў sya P.A.M_khayla ў, is white. movaznavets, the teacher, spetsyyal_st at the galena dyyalektalog іі, anamastyk і, a l_ngvageagraf іі, navuk. term_nalog іі.NavigationSearch in the websiteOur partners