Settlements of Kobrin district from And to I

L_pava

L_PAVA – with authority ў Garadzetsk_m with/with, for 19 km on At hell Mr. Kobryn, 63 km hell of Brest; chyg. station on l_n іі Zhab_nka-Drag_chyn. 49 gaspadarak, 110 zhykharo ў (2005). At 1890 L_pava – with authority Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 214 zhykharo ў (for 1885), 380 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, uladayena І. An_kh_mo¸skaga, 460 1/2 dzes. zyaml і, і ¸chastak (roznyya ¸ladaln_k і), 129 dzes. zyaml_. 1897 ў vyosets had 44 dvara, 266 zhykharo ў a pratsava ў hlebazapasna magaz_n; at a mayontka – 3 dvara, 27 zhykharo ў. At 1905 with authority (301 zhykhar) і mayontak (8 zhykharo ў), at 1911 an adpavedna 309 і 5 zhykharo ў (mayontak znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Nadze_ Bush). At 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Vyosk L_pava і Asad L_pava-Sadov_n to times nal_chval_ 21 yards, 115 zhykharo ў; falvarak L_pava – 1 yard, 5 zhykharo ў (1921). Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g. ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Kamensk_m, z 16.7.1954 g ў Garadzetsk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940 ў vyosets 331 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 30 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Budzyonnaga (starshynya M. Brashchuk). A perap_sa 1959 L_pava nal_chvat Pavodle 237 zhykharo ў, at 1970 – 241 zhykhar. At 1999 60 gaspadarak, 132 zhykhara, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Pratsuye magaz_n. At century L_pava naradz і ў sya M.P. Gr, yak_ ў Faded. Aych. to a vayn ў suvyazny at partyz. to a brygadza "For Radz_ma" _mya Flegantava.

L_pava

L_PAVA – with authority ў Dz_v_nsk_m with/with, for 26 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 72 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Kobryn-Dz_v_n. 25 gaspadarak, 37 zhykharo ў (2005). At 1563 a ¸rochyshcha L_pn_k_ ў to a village Habov_chy skladza. At 1566 with authority L_pavaya ў Dz_v_nsk_m a voyta¸stvo of Paleskay an ox., 22 zaselenyya ¸chastk_. At 1668 L_pava – falvarak Paleskaga of a key of Brestskay the house-keeper іі, 22 valok_ zyaml_. At 1789 falvarak at Dz_v_nsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі, razmyashcha¸sya dvorna agarod. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 L_pava – mayontak at Blotskay (Balotskay) an ox., to the uladayena E.Tum_nskay, 3440 dzes. zyaml_ (to times z to M_kalayev's falvarka). At 1897 ў a mayontka 1 yard, 37 zhykharo ў, at 1905 was 29 zhykharo ў. At 1911 with authority, 213 zhykharo ў. At 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Dz_v_nskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 16th lady ў, 116 zhykharo ў. Z 1939. ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Yagm_na¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Dz_v_nsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 29 dvaro ў 187 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 zhykhara vyosak the Shouting і L_pava argan_zaval_ kalgas _mya 70-goddzya І. V. Stal_na. L_pava 154 zhykhara, at 1970 – 192 zhykhara were Pavodle to a perap_s of 1959 ў century. At 1999 34 gaspadark і, 54 zhykhara, at a skladza of a kalgas "Novaye zhyzzyo" (tsentr – century Dz_v_n).

L_pniki

L_PN_K_ – with authority ў Garadzetsk_m with/with, on pa¸n. to a beraza of the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. For 22 km on PDU hell Mr. Kobryn, 6 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 66 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to a lyasny daroza і distances of a pas of Shashi Kobryn-Lun_nets. 2 gaspadark і, 2 zhykhara (2005). At 1563 ¸pam_nayetsets of a ¸rochyshch of L_pava Grud Garadzetskaga gasp. dvara. At 1897 Mr. Franopal (L_pn_k і) – with authority pra of Paleskay chygunets, at Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 18 dvaro ў, 107 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 9th lady ў, 50 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Kamensk_m, z 16.7.1954 g ў Garadzetsk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940 with authority nal_chvat 99 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 22.12.1942 nyam. akupant spal_l_ century. Arol (12 dvaro ў), yaky znakhodz_lasya for 1 km to Pd hell of century L_pn_k і, on a beraza of the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. 18 vyasko¸ets ў zag_nul_ ў Faded. Aych. to a vayn. At 1974 on mesets spalenay vyosk_ ¸stano¸lena pomn_k. Pavodle to a perap_s of 1959 L_pn_k_ nal_chval_ 57 zhykharo ў (with authority і adnaymenna the farm), at 1970 – 49 zhykharo ў. At 1999 2 gaspadark і, 3 zhykhara, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets).

L_tvinki

L_TV_NK_ (L_tsv_nk і) – with authority ў Batchynsk_m with/with, for 12 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 5 km hell chyg. the station Batcha (on l_n іі Brest-Kobryn), 52 km hell of Brest. 78 gaspadarak, 206 zhykharo ў (2005). At 1563 L_tv_nk_ – syalo volasts_ Charavachytskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі, 19 is shaky zyaml і, 19 gaspadarak. Pobach znakhodz і ў sya zastsenak, 60 Margo ў zyaml і, uladayena V. Tvaro¸skaga. At 1597 syalo ў Patryka¸sk_m a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, 19 is shaky zyaml і, z yak_kh 1 valok free (on Voight). At 1712 with authority Charavachytskaga of a key of Kobrynskay the house-keeper іі; a pas 6 it is shaky zyaml_ ў vyosets mel_ Yado¸sk_ і Pachobut. At 1744 faded. the prince of VKL і Karol Polshchy A¸gust the III vyda ў to Shagan і to the _aayena Abrag_mov_cham pryv_ly on the 12th roll zyaml_ ў vyosets (on chynshavay aplayets). Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1886 with authority ў Pruska¸skay an ox., 28 dvaro ў, 334 zhykhara; pratsavala of plank beds. vuchyl_shcha, at yak_m at 1889/90 navuch. to a godza zaymal_sya 26 hlopchyk ў, at 1892-93 – 27 hlopchyk ў, 2 dzya¸chynk_. At 1890 L_tv_nk_ nal_chval_ 548 1/4 dzes. zyaml і; uladaln_k І. Malchuk of a pra vyosets me ў 63 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena Shadursk_kh, 1421 1/2 dzes. zyaml_ (at 1841 mayontak, a spadchynnaa to the ¸ladayena І. І. Shadurskaga, uklyucha ў falvark_ і vyosk_ L_tv_nk і, Prusk, Lasto¸k_ z to 533 syalyana і). At 1897 ў vyosets 47 dvaro ў, 398 zhykharo ў, plank beds. vuchyl_shcha, hlebazapasna magaz_n; at a mayontka – 33 zhykhara; at a pass. L_tv_nk_ 2–1 yards, 10 zhykharo ў (syam'ya Yu.Parazo¸skaga). At 1905 with authority nal_chvat 428 zhykharo ў, mayontak – 32 zhykhara; at plank beds. vuchyl_shcha ў 1905 - 06 vuchyl_sya 32 hlopchyk і, 8 dzya¸chynak. At 1911 ў vyosets 490 zhykharo ў, at S. Shadurskaga's mayontka – 50 zhykharo ў, at B. Shadurskaga's mayontka – 44 zhykhara. Z 1921 ў to Polshchy's skladza, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 27 dvaro ў, 134 zhykhara, і falvarak – 3 dvara, 20 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Batchynsk_m with/with tago a rayona. At 1940 L_tv_nk_: farms – 64 dvara, 340 zhykharo ў, і byla mayontak – 2 dvara, 33 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948 argan_zavana kalgas "Zapaveta of a _l_ch" (starshynya Malchuk). Pavodle to a perap_s of 1959 with authority nal_chvat 344 zhykhara, at 1970 – 304 zhykhara. At 1999 81 gaspadarka, 218 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zapaveta of a _l_ch" (z 2004 CBK "Batchy"; tsentr – century Batchy). At century L_tv_nk_ naradz_lasya V. S. Sel_von_k, udzeln_ets rev. to Rukh ў Zakh. Belarus і, ganarova gramadzyan_n Brest (1969).

Lasta¸k_

LASTA÷K_ – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 12 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 4 km hell chyg. the station Sta¸py (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 45 km hell of Brest. 41 gaspadarka, 103 zhykhara (2005). At 1563 Lasta¸k_ – syalo Gl_nyanskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі, 29 is shaky zyaml і, z yak_kh manumissions: 1 valok on Voight, 2 valok_ on sluzhko¸stvo; 18 gaspadarak (syarod gaspadaro ў 2 la¸n_k і). At 1786 syalo Brestskay the house-keeper іі, 29 is shaky zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority Pruska¸skay an ox., 418 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena V. Shadurskaga, 664 1/2 dzes. zyaml_. At 1897 with authority, 35 dvaro ў 264 zhykhara, mel_sya school of the diploma, a hlebazapasna magaz_n; mayontak nal_chva ў 17 zhykharo ў. At 1905 ў vyosets 294 zhykhara, at a mayontka – 23 zhykhara. At 1911 with authority (285 zhykharo ў) і mayontak (36 zhykharo ў; roznyya ¸ladaln_k і) znakhodz_l_sya on rubbed. Pruska¸ska-Ramana¸skay ox. tago paveta. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 18th lady ў, 78 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 67 dvaro ў, 263 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 30 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Gorkaga. Pavodle to a perap_s of 1959 Lasta¸k_ nal_chval_ 272 zhykhara, at 1970 – 155 zhykharo ў. At 1999 48 gaspadarak, 124 zhykhara, at a skladza of a kalgas "Gl_nyansk і" (tsentr – century Gl_nyank і). Pratsuye magaz_n.

Lel_kava

LEL_KAVA – with authority ў Dz_v_nsk_m with/with, on pa¸d. - ¸skh. to a beraza of the channel Tserabov_tskaga. For 47 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 97 km hell of Brest. 332 gaspadark і, 1077 zhykharo ў (2005). Vyadoma ў the XVI Art. on rubbed. Ratnenskaga of peahens. Karale¸stva Polskaga. At 1546 Lol_ka¸tsa's ¸pam_nayutsets. At 1774 Lel_kava – mayontak at a skladza of Holmskay zyaml_ Rechy Paspal_tay (rubbed. Polshcha). Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kovelsk_m of peahens. At 1883 with authority, tsentr Lel_ka¸skay an ox., at Ratnenskay pal_tseyskay to an akruza. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna falvarak, uladayena Byko¸sk_kh. The katal_tsky kapl_tsa of Ratnenskay a paraph іі was swept. At the XVIII Art. ў vyosets of a pabudavan a dra¸lyany Dzm_trye¸sky tsarkva (zakhavalasya yes a nashaga to hour). Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, tsentr gm_na of Kamen-Kashyrskaga of peahens. Paleskaga vayav., 157th lady ў, 744 zhykhara. On rubbed. gm_na nal_chvalasya 136th settlement ў 10 372 zhykhara. At the 1930th. ў vyosets pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna gurtok. At 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 ў Dz_v_nsk_m the district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g – tsentr Lel_ka¸skaga with/with, poty at a skladza of Pav_zze¸skaga, Dz_v_nskaga (1970) of the Village Council ў, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 ў century Lel_kava 266 dvaro ў, 1294 zhykhara, mel_sya nyapo¸ny syaredny і pack. schools, magaz_n, hut-chytalnya, pashtovaa addz., Village Council (telefan_zavan), first-aid post, pazharnaa depo, uchastk_ lyasgasa і lespramgasa. On rubbed. Village Council znakhodz_l_sya 4 naselenyya points, 378 dvaro ў, 1489 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 39 adnavyasko¸ets ў (at 1965 on ustano¸lena mog_lka abel_sk). At 1949 60 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Chyrvonaya is sharp-sighted". Pavodle with authority nal_chvat a perap_sa of 1959 960 zhykharo ў, at 1970 – 1084 zhykhara, a dzeyn_chala to the pra¸leena of a kalgas. At 1999. 354 gaspadark і, 1064 zhykhara, tsentr a kalgasa "Chyrvonaya is sharp-sighted". Pratsuyuts magaz_n, felch. - akushersk_ point, Recreation center, syaredny school, addz. suvyaz_. Pomn_k of an arkh_tektura – the Dzm_trye¸sky tsarkva.

Onions

ONIONS – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 28 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 72 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas a¸tadaroga of Kobryn-І vatsev_cha і Brest-M_nsk. 234 gaspadark і, 651 zhykhar (2005). At 1897. Onions – with authority _laskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 28 dvaro ў, 229 zhykharo ў, the forg was swept. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: settlement (pra of Masko¸ska-Brestskay of Shashi; 6 zhykharo ў) і lyasny akhova (5 zhykharo ў). At 1905 with authority nal_chvat 200 zhykharo ў, the settlement – 9, an akhov – 7 zhykharo ў. At 1911 ў vyosets 316 zhykharo ў. At 1921 ў to a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 29th lady ў, 146 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g ў _lask_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 366 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1944 nyam. akupant rasstralyal_ 30 vyasko¸ets ў (at 1974 on the ¸shanavayena _kh pamyats_ a ¸stano¸lena a memaryyalny doshka). At 1949 argan_zavana kalgas _mya K. Marx. Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 223 zhykhara, at 1970 – 213 zhykharo ў. At 1999 228 gaspadarak, 721 zhykhar, tsentr a stud farm "Friendship". Pratsuyuts magaz_n, Recreation center, ambulatoryya, dz_tsyacha garden, syaredny school.

Lutsev_cha

LUTSEV_CHY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 6 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 49 km hell of Brest. To Shashi Brest-M_nsk. 133 gaspadark і, 357 zhykharo ў (2005). At 1890 Lutsev_chy – with authority ў Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 214 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna pasyolak, 22 dzes. zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і). At 1897 ў vyosets 48 dvaro ў, 323 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, the forg, p_tseyna the house; the house of an akhova No. 16 on the 14th vyarstsa hell of the station Zaprudy-Kobryn of a nal_chv ў 7 zhykharo ў. At 1905 with authority, 335 zhykharo ў. At 1911 with authority (415 zhykharo ў) і adnaymenna the house heating Shashi (5 zhykharo ў). Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 18 dvaro ў 103 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 65 dvaro ў 259 zhykharo ў, і. falvarak Lutsev_chy, 6 dvaro ў, 30 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Lutsev_chy of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1947 pabudavana budynak pack. schools. Pavodle with authority nal_chvat a perap_sa of 1959 280 zhykharo ў, at 1970 – 300 zhykharo ў.
At 1999 143 gaspadark і, 387 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Kobrynsk і" (tsentr – century _myan_n). Pratsuyuts magaz_n, pack. school.

Lushchyk_

LUSHCHYK_ – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, heating river Mukhavets. For 13 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Brest-Baranav_chy. 53 gaspadark і, 123 zhykhara (2005). At 1563 syalo Ukaloda (Ukloda) Astrametskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі; 6 it is shaky zyaml і, z yak_kh 4 volnyya valok_ byl_ dadzena on an asochn_tstv, and 2 valok_ "on a parade-ground" (babro¸n_tsk_ya). Asochn_k_ (І. Karagodav_ch z 2 synam_ і 2 brata A¸dzeev_chy) akho¸val_ Kobrynsky pushcha to times z lyasn_chy і; babro¸n_k_ plats_l_ chynsh. At 1597 syalo Lyagata¸skaga of a voyta¸stvo of that zha the house-keeper іі, 6 is shaky zyaml і, z yak_kh 1 valok free (on an asochn_tstv). _nventar adznacha ў drenny yakasts zyaml_ syala. At 1742 syalo Lushchyk_ (Ukloda), at a skladza of Kobrynskay the house-keeper іі, 7 is shaky zyaml_. At 1795 with authority, 5 gaspadarak, 26 zhykharo ў. Heating vyosk і, at the bridge tseraz river Mukhavets, znakhodz і ў sya veins the house of a lyasn_chag z gasp. pabudovam_ і mlyny. At 1890 ў to a skladza of Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 357 dzes. zyaml_. At 1897 48 dvaro ў, 293 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; pobach razmyashchalasya former karchma, 6 zhykharo ў. At 1905 ў vyosets 326 zhykharo ў. At 1911 358 zhykharo ў. At 1921 ў Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Polshcha, 30th lady ў, 188 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zhukhav_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Astrom_tsk_m Village Councils. At 1940 Lushchyk_ – farms, 60 dvaro ў, 263 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 6 zhykharo ў vyosk і, 23 vyasko¸ets byl_ rasstralyana nyam. akupantam_. At 1957 on the ¸shanavayena pamyats_ akhvyar to fascism ў tsentra vyosk_ ¸stano¸lena abel_sk. At 1949 35 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "the Way of a _l_ch" (starshynya A.DZ. Strachuk). Pavodle to a perap_s of 1959 Lushchyk_ nal_chval_ 265 zhykharo ў, at 1970 – 236 zhykharo ў. At 1999. 39 gaspadarak, 76 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya M_churyna (tsentr – century Astrom_chy). At century Lushchyk_ naradz і ў sya S.DZ. Strachuk, yak_ ў reptiles Faded. Aych. vayna z'ya¸lya¸sya sakratary argtsy_ KSMZB, and a taksama znakhodz і ў sya at vayenna-buda¸n_chy works at sav. back.

Lyshchyk_

LYSHCHYK_ – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 16 km on PNZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 53 km hell of Brest. On chyg. the station Sta¸py (on l_n іі Brest-Baranav_chy). Transpartnyya suvyaz_ a pas a¸tadaroga on Kamyanets, to Zhab_nk. 53 gaspadark і, 107 zhykharo ў (2005). At 1563 zgadvayetsets of the village Dankav_chy. At 1786 Lyshchyk_ – syalo ў Brestskay the house-keeper іі, 27 is shaky 7 Margo ў zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Mura¸yo¸skay an ox., 248 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya: mayontak Lyshchyk і, uladayena A. Charnotskay, 217 dzes. zyaml і; 2 mayontk_ Lyshchyk_-Bork і, uladann_ V. і S. Vlasto¸sk_kh (Ulasto¸sk_kh, 167 dzes. zyaml і), P. Barko¸skaga (90 1/2 dzes. zyaml і). At 1897 with authority, 21 yards, 294 zhykhara, mel_sya hlebazapasna magaz_n, the forg, veterans mlyn, і a syadz_ba of a mlynar (8 zhykharo ў); at 2 mayontka 9 і 12 zhykharo ў, at a falvarka – 11 zhykharo ў. At 1905. with authority, 248 zhykharo ў, і 3 adnaymennyya mayontk_ – an adpavedna 2,8 і 9 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 13 dvaro ў, 78 zhykharo ў, falvarak – 5 zhykharo ў, kalon_ya – 4 dvara, 19 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 57 dvaro ў, 290 zhykharo ў. Z 1949 of an argan_zavana kalgas "New Zara" (starshynya F.І. M_khnyuk). Pavodle to a perap_s of 1959 ў Lyshchykakh was 307 zhykharo ў, at 1970 – 254 zhykhara. At 1999 63 gaspadark і, 120 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Gl_nyansk і" (tsentr – century Gl_nyank і). Pratsuye magaz_n. At century Lyshchyk_ naradz і ў sya is white. l_taraturaznavets і perakladchyk І. A. Charota.

Lyagata

LYaGATY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, on pa¸d. - ¸skh. to a beraza of river She¸nya (Mukha¸tsa is nimble). For 6 km on PNZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 57 km hell of Brest. To Shashi Kobryn-Vysokaye. 118 gaspadarak, 307 zhykharo ў (2005). At 1563 zgadvayutsets a yak of the village Legatav_chy. At 1597 Mr. Lyagaty – syalo, tsentr Lyagata¸skaga of a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, 31 valok zyaml і, z yak_kh 1 valok free (there was a nadadzena to Voight). At 1724 syalo ў Kobrynsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі, 31 valok zyaml_. At 1757 to a pavodla pryv_leya faded. prince of VKL і Caral A¸gust III Maryya's Polshchy і Frantsysk Astro¸sk_ya atrymal_ ў to a syala 3 valok_ zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority Stryga¸skay an ox., 521 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: akol_ets, 98 dzes. zyaml і, і mayontak, uladayena K. Kunakhov_cha, 366 3/4 dzes. zyaml_. Mayontak Labacho ¸-Lyagaty, to the uladayena M_tskev_cha, nal_chva ў 129 1/2 dzes. zyaml_. At 1897 ў vyosets (5 versts hell chygunk_ Brest-Bransk) 89 dvaro ў, 534 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; at mayontka: Lyagata – 40 zhykharo ў, Lyagata (Labachov) – 13 zhykharo ў. At 1905 with authority, 628 zhykharo ў, і mayontak, 31 zhykhar. At 1911 with authority nal_chvat 559 zhykharo ў; adnaymenna mayontak, to the uladayena Melann_ Barko¸skay, 30 zhykharo ў; mayontak Labachova-Lyagata, to the uladayena Grudz_nskaga – 31 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 71 yards, 402 zhykhara, falvarak – 1 yard, 13 zhykharo ў. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 the farms of Lyagata – 110 dvaro ў, 528 zhykharo ў, і Assad – 5 dvaro ў, 70 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950. stvorana kalgas _mya K. Marx. Pavodle to a perap_s of 1959 ў Lyagatakh 501 zhykhar, at 1970 – 365 zhykharo ў. At 1999 124 gaspadark і, 296 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Kobrynsk і" (tsentr – century _myan_n). Dzeyn_chaye magaz_n.

Lyaskova

LYaSKOVA – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 12 km to Pn hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 57 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi of Kobryn-Vysokaye і Brest-Baranav_chy. 71 gaspadarka, 172 zhykhara (2005). At 1559 – mayontak і syalo Lyasko¸skaye, at Kobrynsk_m of peahens., Rygor's uladayena і Fyodara Aglyadov_cha ў. Pad 1602 of a paznachana mayontak Lyaskova. At 1629 mayontak, the uladayena Lyasko¸sk_kh, at Brestsk_m vayav. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 Lyaskova – with authority ў Stryga¸skay an ox., 148 dzes. zyaml і; akol_ets, 66 1/2 dzes. zyaml і, і 3 mayontk_ – uladann_: V. Lyasko¸skaga, 144 1/2 dzes. zyaml і; K. Stefano¸skay, 121 dzes. zyaml і; Franko¸skaga, 145 1/2 dzes. zyaml_ (mayontak Lyaskova-Lyagata). At 1897 with authority – 42 dvara, 279 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; akol_ets (with authority) – 10 dvaro ў 65 zhykharo ў, 2 kuzn і, joiner's і wheel maystern_. Pobach znakhodz_l_sya 3 mayontk_ Lyaskova, adpavedna 17, 7 і 4 zhykhara. Zhyla Lyaskov (Melekhava's) house of a pra of a ¸rochyshcha Melekhava of a nal_chv ў 11 zhykharo ў. At 1905 with authority (291 zhykhar) і mayontak (18 zhykharo ў). At 1911 ў vyosets 354 zhykhara, at a mayontka (Václav Lyasko¸skaga's uladayena) – 14 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 66 dvaro ў, 374 zhykhara; falvarak – 1 yard, 20 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority – 76 dvaro ў, 450 zhykharo ў byla falvarak – 2 dvara, 25 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Lyaskov's vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 of mpavodle to a perap_s of 1959 445 zhykharo ў, at 1970 – 362 zhykhara. At 1999 90 gaspadarak, 215 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Peramoga" (z 2004 CBK "Pakro¸sk _"; tsentr – century Bukhav_chy). On za. to the uskrayena vyosk_ pakhavana of a Russian vo_na, yak_ya zag_nul_ on Kobrynshchyna 13.7.1812 g ў Bai Z napaleona¸sk_m_ voyskam_. At 1986 on the mag_l are filled a barrow і a ¸stano¸lena of a stel.

Lyakhchytsa

LYaHChYTsY – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 14 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 59 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza tseraz channel of the Check і pas distances to an a¸tadaroza Dz_v_n-Kobryn. 64 gaspadark і, 173 zhykhara (2005). Nazva vyosk_ a ¸tvorana hell of the word of "Pole" – a nezaseyanaa the field ("ляшыць" – znachyts zasyavats). Pavodle of plank beds. padannya, nazva pakhodz_ts hell of a prozv_shch of pershapasyalenets of the Pole, yak_ ў to Poles. Heating vyosk_ byl_ znoydzena kramyanyovyya nakanechn_k_ strala і dz_da. At 1563 Mr. Lyakhchytsy – syalo, 7 the house-keeper іі INCL. Taksam ¸pershynyu ¸pam_nayetsets of a ¸rochyshch of Knyazhaya Gar, on yak_m, to the pavodla of plank beds is shaky zyaml і, at a skladza of Syaletskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay. padannya, pakhavana knyag_nya Volga. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At a geta hour of upam_nayutsets pradsta¸n_k_ Lyakhchyts Dzyatl_k і Marchuk. At 1890 with authority Blotskay (Balotskay) an ox., 913 dzes. zyaml і, at 1897. was 38 dvaro ў, 268 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n. At 1905 with authority (367 zhykharo ў) і adnaymenna mayontak (13 zhykharo ў). At 1911 with authority nal_chvat 318 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Blotskay (Balotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 40th lady ў 214 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 30.10.1959 ў Verkhalesk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 73 dvara, 285 zhykharo ў, pratsavat pack. school. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Lyakhchytsa's vayn of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 32 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya M_churyna. To Poty times z vyoskam_ Korchytsa, Hadyn_chy, Verkhalesse і Alkho¸ka skladal_ kalgas "Peramoga". Pavodle to a perap_s of 1959 ў Lyakhchytsakh was 211 zhykharo ў, at 1970 – 253 zhykhara. At 1999. 72 gaspadark і, 204 zhykhara, at a skladza of a kalgas "Stsyag Peramog і" (z 2004 CBK "Radanezhsk _"; tsentr – century of Korchytsa). House Yosts sats. paslug, magaz_n, laznya. Heating vyosk_ znakhodzyatsets 2 mag_la akhvyar to fascism і Knyazhaya Gar's barrow.NavigationSearch in the websiteOur partners