Settlements of Kobrin district from And to I

Verkhalesse

VERHALESSE (myastsovy nazva of Verkhol_sse), with authority ў Navasyolka¸sk_m selsaveets, tsentr kalgasa _mya Chkalava. At 1668 syalo ў Palesk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі VKL, 24 valok_ zyaml_. At 1682 at Charnyansk_m a voyta¸stvo tago a key, 24 valok_ zyaml_. _nventar an adznacha ў drenny yakasts zyaml_ ("are angry soil"). At 1789 with authority ў Astro¸sk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі, 24 dvara, 120 zhykharo ў, a karchma, brovar. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobryn-sk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 Mr. of Verkhalesse (Mazhakh_na) — syalo Verkhaleskay volasts і, 22 dvara, 295 zhykharo ў, the M_kalaye¸sky tsarkva, school, veterans mlyn, p_tseyna the house. Verkhalesk_ pravasla¸na prykhod at 1888 a nal_chva ў 1720 a vern_ka ў. At national vuchyl_shcha ў to 1889/90 navuchalny godza there were 45 hlopchyk ў, 1 dzya¸chynka, ў 1892/93 — 42 hlopchyk_. At 1897 45 dvaro ў, 327 zhykharo ў, 693,75 dzesyats_na zyaml_ (for 1890), hlebazapasna magaz_n, a prykhodsky tsarkva. At 1905. 396 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 57 dvaro ў, 357 zhykharo ў, school. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena, z 30.10.1959 at Navasyolka¸sk_m selsaveets. At 1940 103 dvara, 309 zhykharo ў, pachatkovy school, parava mlyn, magaz_n, the Village Council. On 1.1.1999 g 172 dvara, 439 zhykharo ў, budynak adm_n_stratsy_ a kalgasa _mya Chkalava, magaz_n, selsk_ Recreation center, a b_bl_yateka, syaredny school, felcharska-akushersk_ point. Pomn_k on the ¸shanavayena pamyats_ the 58th fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Vosa

VOSA – with authority, tsentr Vosa¸skaga with/with, for 40 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 69 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Makrany-Dz_v_n-Kobryn. 149 gaspadarak, 380 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadom z XVI St. At 1566 with authority Osaya ў Dz_v_nsk_m a voyta¸stvo of Paleskay an ox., the 36th occupied a site ў. At 1668 Mr. Vosa – syalo Paleskaga of a key of Brestskay the house-keeper іі Rechy Paspal_tay. To times z syaly Barysa¸ka nal_chvat 24 valok_ zyaml_. At 1789 with authority ў Dz_v_nsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі, 16 gaspadarak, a karchma. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. 19.12.1795 with authority a padaravana va to the ¸ladayena to nashchadka of the gen. - the field marshal count P.A.Rumyantsava-Zadunayskaga; 168 zhykharo ў. At 1890 with authority (1332 1/2 dzes. zyaml і) і mayontak, Leapold Gokh's uladayena (449 1/2 dzes. zyaml і), at Dz_v_nskay an ox. At 1897. ў vyosets 65 dvaro ў, 397 zhykharo ў, pryp_sny tsarkva of da Z_v_nscai of Uspenskay of a tsarkva; at a mayontka – 10 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 967 zhykharo ў, mayontak – 10 zhykharo ў. At 1911 with authority (487 zhykharo ў) і 5 adnaymenny mayontka ў (to times 40 zhykharo ў) – uladann_ Traf_ma, Harlampa, Kal_strat Serg_ev_cha ў Pyatra Lesn_ka. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Z_v_nscai to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 93 ladies, 468 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna і harava gurtk_. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10. 1940 – tsentr the Village Council, z 8.8.1959 g ў Malarytsk_m, z 25.12.1962 ў Kobrynsk_m rayona. At 1940 with authority, 108 dvaro ў, 661 zhykhar, pratsaval_ pack. school, general store z 1 gandl. kropkay, pazharnaa depo, Village Council. On rubbed. the Village Council was the 8th settlement ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Vos's vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950 60 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Savetsky Belarus" (starshynya D. Serg_ev_ch). Vyosets 462 zhykhara were Pavodle to a perap_s ў 1959 ў. At 1970 164 gaspadark і, 529 zhykharo ў, razmyashchalasya to the pra¸leena of a kalgas. At 1999 ў vyosets 169 gaspadarak, 435 zhykharo ў, tsentr a kalgasa "Friendship of the people ў". Razmeshchana budynk_ vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ kalgasa, magaz_n, felch. - akushersk_ point, the dining room, Recreation center, syaredny school, kamb_nat life. abslugo¸vannya, veterynarna ¸chastak, addz. suvyaz_.

Vosa¸tsa

VOSA÷TSY – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 19 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 65 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Kobryn-Baranav_chy. 31 gaspadarka, 58 zhykharo ў (2005). Upershynya of ¸pam_nayutsets ў 1563 yak of an urochyshch. At 1897 Mr. Vosa¸tsy ў Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 6 ulasn_tsk_kh syadz_b, 46 zhykharo ў (times). Syarod syadz_b znakhodz і ў sya house of a lyasnog of an akho¸n_k of Vosa¸tsa, 6 zhykharo ў. At 1905 a ¸rochyshcha, 61 zhykhar. At 1911 falvarak, 61 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і lesn_cho¸ka, 10 dvaro ў, 88 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zhukhavetsk_m, z 16.7.1954 g ў Astrom_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 10 dvaro ў, 101 zhykhar, a pratsava ў magaz_n. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Vosa¸tsa's vayn of an akup_ravana nyam. - Fasch. Zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948. stvorana kalgas "30th reptile ў Kastrychn_ka" (starshynya Abramchuk). Pavodle of a perap_s at 1959 ў vyosets 121 zhykhar, at 1970 – 154 zhykhara. At 1999 was 36 gaspadarak, 74 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Len_na (z 2004 AAT "Astrom_chy"; tsentr – century of Plyant).

Vostrava

BOCTPABA, with authority ў Tevelsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563 yak syalo Stank_. At 1712 with authority ў Charavachytsk_m of a klyucha of Kobrynskay the house-keeper іі INCL. Roznyya ¸ladaln_k_ mel_ ў vyosets of a pas 2 ts_ 4 valok_ zyaml_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At Vostr's mayontka ў (Vostrava), heating vyosk і, zhy ў adz_n z k_ra¸n_ko ў pa¸stannya 1863 — 1864 R.L.Tra¸gut. Paslya pakarannya Ta¸guta ў zhn і ў n_ 1864 mayontak kanf_skavana. At 1890 mayontak, 694,5 dzesyats_na zyaml_ znakhodz_l_sya va ¸ladann_ L. Navameyskaga; at vyosets — 420,75 dzesyats_na zyaml_. At 1897 with authority, 36 dvaro ў, 283 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; mayontak, 36 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 412 zhykharo ў, at a mayontka 41. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, the 36th lady ў, 200 zhykharo ў, і falvarak, 1 house. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g. at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g at Tevelsk_m the Village Councils. At 1940 Vostrava — farms, 52 dvara, 338 zhykharo ў; byla falvarak, 5 dvaro ў, 40 zhykharo ў. On 1.1.1999 g with authority, 57 dvaro ў, 125 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Dz_m_trova.

Benefit

VYGADA, with authority ў An_skav_tsk_m selsaveets. At 1890 pasyolak at a skladza of century of Vugla Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mpery_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, P. Shter's uladayena, pasyolk_ Kamen-Karale¸sk і, Franopal і Vygada, 140 dzesyats_n zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і). At 1897 Mr. of Vugly (Vygada), with authority, 20 dvaro ў, 133 zhykhara, p_tseyna the house. At 1905 with authority Vygada, 145 zhykharo ў, і kazyonna Vygad's raft, 15 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 12 dvaro ў, 56 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 133 zhykhara. At 1950 15 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Krupskay (starshynya A. Dub_na). On 1.1.1999 g 15 dvaro ў, 33 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya K_rava. Pomn_k on the mag_l of a savetskag of the soldier U. A. Boldyrava, yak_ to a zag_n ў at Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Vyaliki Rudzets

VYAL_K_ RUDZETS – with authority ў Garadzetsk_m with/with, on pa¸d. to a beraza of the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. For 29 km on PDU hell Mr. Kobryn, 5 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 73 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ a pas of Shashi Kobryn-Lun_nets і distances on the ferry. 26 gaspadarak, 54 zhykhara (2005). At 1563 Vyal_kaya of Rudts – an urochyshcha-vostra ў the village of Vugla Vuglo¸skaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 968 1/2 dzes. zyaml_ (to times z grazed. Bug і), і pasyolak, 92 dzes. zyaml і; at Garadzetskay an ox. Pobach znakhodz_l_sya 2 adnaymennyya mayontk і, uladann_: A. Shtera, 2100 1/4 dzes. zyaml_ (to times z kalon_yay Dzyurdzyu¸ka), і B. Snezhk_-Blotskaga, 674 dzes. zyaml_. At 1897 vyosk_: Rudzets of 1 - 33 dvara, 214 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; Rudzets 2 – 44 dvara, 257 zhykharo ў; the settlement Rudzets (Vugal) – 5 zhykharo ў. At 2 mayontka of an adpavedn 13 і 42 zhykhara. At 1905 with authority nal_chvat 520 zhykharo ў, mayontk_ – 6 і 20 zhykharo ў. At 1911 with authority Rudzets, 504 zhykhara; 2 mayontk_ Rudzets – the uladayena Androna¸sk_kh (53 zhykhara) і to the ¸ladayena B. Snezhk_-Blotskaga (8 zhykharo ў). Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. Vyal_k_ Rudzets – with authority (33 dvara, 136 zhykharo ў) і falvarak (2 dvara, 18 zhykharo ў). At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna a gurtok. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Garadzetsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 284 zhykhara. At Aych Faded. to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950 argan_zavana kalgas _mya Shchorsa (starshynya Kul_k). Pavodle to a perap_s of 1959 Vyal_k_ Rudzets of a nal_chv ў 217 zhykharo ў. At 1970 – 143 zhykhara. At 1999. with authority, 29 gaspadarak, 67 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Pratsuye magaz_n.

Vyalikiya Lepyasa

VYAL_K_YA LEPYASA (myastsovy nazva of Vylyk_ Lypysa), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. At 1563 Lepyasa — mayontak at Brestsk_m a vayavodstvo INCL. At a mayontka ў pabudavana manastyr z tsarkvy Kryzha Gaspodnya, yak_ ў 1638 of an atrym ў 1 I drag 9 Margo ў zyaml_ і a transit license on a fish lo¸lyu V.Yu.Pryshykhotskaga's hell і Iago zhonk_ R.A.Pyakarskay. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Stryga¸skay volasts і, 314 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya mayontk_ Lepyasa і Dubava, uladanne Dz. Grozmana, 256 dzesyats_n zyaml_. At 1897 with authority Vyal_k_ya Lepyasa (2 vyarsta hell chygunk_ Brest — Bransk і river Mukhavets), 35 dvaro ў, 227 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, a karchma, Crumb, a tsagelna plant. Heating vyosk_ razmyashchal_sya: house of an akhova of a pra to the platsena No. 4, 8 zhykharo ў; mayontak, 8 zhykharo ў; vayennyya barracks (pra of Masko¸ska-Varsha¸skay of Shashi), 2562 vaysko¸ets і _nsh. 2 palkavyya tsarkva, palkavyya maystern і, budynak vayennaga to a descent z to buffets, saldatsky tea і grocery Crumb. At 1905 at vyosets 284 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 33 dvara, 184 zhykhara, і falvarak Lepyasa, 2 dvara, 11 zhykharo ў. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr Lepyaso¸skaga of the Village Council, z 30.10.1959 at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 75 dvaro ў, 409 zhykharo ў, tsagelna plant, magaz_n, the Village Council, chyrvona a kutok, pachatkovy school, a hut-chytalnya, dz_tsyacha a garden, Crumb. At 1947 at vyosets dzeyn_chal_ a first-aid post, tsagelna plant (starshynya the Village Council of N.І. Sha¸chuk). On 1.1.1999 g 457 dvaro ў, 1246 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Kobrynsk і". Pomn_k on bratskay to a mag_la savetsk_kh a vo_na ў і partyzan, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Vyalichkavichy

VYAL_CHKAV_CHY (myastsovy nazva of Vylychkovychy), with authority ў An_skav_tsk_m selsaveets. At 1890 pasyolak at a skladza vyosk_ Chal_shchav_chy Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mpery_. At 1897 with authority, 12 dvaro ў, 79 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 17 dvaro ў, 84 zhykhara. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 74 zhykhara. On 1.1.1999 g 9 dvaro ў, 16 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya K_rava.NavigationSearch in the websiteOur partners