Settlements of Kobrin district from And to I

Entertainment

ENTERTAINMENT – with authority ў Navasyolka¸sk_m with/with, for 19 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 64 km hell of Brest. To Shashi of Kobryn-Makrana. 11 gaspadarak, 16 zhykharo ў (2005). 3rd 1890. The entertainment was ў valodann_ a b_skupa ў Kraka¸sk_kh. At 1897. An entertainment – mayontak (uladayena A. Yushkev_ch) at Verkhaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 1001 dzes. zyaml_ (1890), 6 dvaro ў, 51 zhykhar. At 1905 pasyolak, 47 zhykharo ў. At 1911 with authority ў Navasyolka¸skay an ox. tago paveta, 55 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 3 dvara, 22 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Verkhalesk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district, z 30.10.1959 ў Navasyolka¸sk_m with / page. At 1940 with authority nal_chvat 16 dvaro ў, 84 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn the Entertainment of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At Saky. 1948. ў vyosets a buda¸n_tstva of a pershag ў Dz_v_nsk_m the district of a tsagelnag z-yes. of Pavodle to a perap_s of 1959 73 zhykhara, at 1970 – 44 zhykhara were started. At 1999 12 gaspadarak, 22 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Chkalava (z 2004 CBK "Verkhalesk _"; tsentr – century of Verkhalesse).

To Zabalazza

ZABALATsTsE – with authority ў An_skav_tsk_m with/with, for 31 km on PDU hell Mr. Kobryn, 10 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 75 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to Arekhava-Balota's a¸tadaroza. 10 gaspadarak, 15 zhykharo ў (2005). At 1890 (Zabalazza) – a pasyolak to a skladza of century Chal_shchav_chy Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 383 1/2 dzes. zyaml_ (to times z 3 _nshym_ pasyolkam_ vyosk і). At 1897 with authority to Chal_shchav_chy (Zabalazza), 9 dvaro ў, 63 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 15 dvaro ў, 79 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў An_skav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 77 zhykharo ў At Vyalikuyu Aychynnuyu a vayna of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 87 zhykharo ў, at 1970 – 74 zhykhara. At 1999. 15 gaspadarak, 22 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya K_rava (z 2004 AT "An_skav_chy"; tsentr – century of Dub_na).

Zabuzhki

ZABUZHK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 5 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 41 km hell of Brest. To Shashi M_nsk-Brest. 39 gaspadarak, 82 zhykhara (2005). At 1890 Zabuzhk_ – with authority ў Pruska¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens., 68 dzes. zyaml_. At 1905 ў vyosets 93 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 9 dvaro ў, 74 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 24 dvara, 95 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Zabuzhk_ of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948 argan_zavana kalgas _mya Budzyonnaga (starshynya M. Amyalchuk). Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets was 129 zhykharo ў, at 1970 – 118 zhykharo ў. At 1999. ў Zabuzhkakh 39 gaspadarak, 95 zhykharo ў, at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і).

Zaversha

ZAVERShA – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 22 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 5 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 72 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Pruzhany-Vysokaye. 54 gaspadark і, 93 zhykhara (2005). At 1658 Zavershy – syalo a mayontka K_vats_chy ў Brestsk_m vayav. INCL. At 1717 falvarak. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority Mura¸yo¸skay an ox. tago paveta, 321 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_lasya to an adnaymennaa to the ¸ladayena O. Sandzetskaga, 13 1/2 dzes. zyaml і, і mayontak Zaversha, uladayena І. Bagusla¸skay, 1882 1/2 dzes. zyaml_ (to times z hutaram_ K_vats_chy і falvarkam_ Sv_shchy і Dzevyatk і). At 1897 ў vyosets 54 dvara, 410 zhykharo ў, mel_sya hlebazapasna magaz_n, the forg; at Zaversh's syadz_ba – 8 zhykharo ў, p_tseyna the house. At 1905 with authority, 399 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav., 41 yards, 201 zhykhar. Z 1939. ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Tevelsk_m with / page. At 1940 with authority nal_chvat 69 dvaro ў, 558 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950 40 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "12 Sakav_k". Vyosets 334 zhykhara, at 1970 – 293 zhykhara were Pavodle to a perap_s of 1959 ў. At 1999 70 gaspadarak, 134 zhykhara, at a skladza of a kalgas "on May 1" (tsentr – century Dzevyatk і). At century of Zaversh naradz і ў sya akadem_k Akadem іі navuk BSSR, the doctor veterynarny navuk, praf., zasl. dzeyach navuk_ BSSR M. K. Yuskavets.

Zavuzho¸e

ZAVUZHO÷E – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 18 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 6 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 64 km hell of Brest. A¸tadarog_ adykhodzyats on Pruzhana, Kamyanets. 37 gaspadarak, 82 zhykhara (2005). Nazva suchasnay vyosk_ pakhodz_ts hell of the river Uzhavaya, a yaky ¸pam_nayezza ў 1563 on myazha z syaly Zalesse. At 1597 Mr. Zavuzho¸e – syalo ў Zalesk_m a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, 13 is shaky zyaml_. Pra to a syala me¸sya zastsenak, 10 it is shaky zyaml_. At 1742 syalo ў Charavachytsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі, 14 is shaky zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Kaz_shchanskay an ox. tago paveta, 538 1/2 dzes. zyaml_ (to times z syadz_bay Germana). At 1897 ў vyosets (heating Masko¸ska-Brestskay chygunk_ і Kobrynska-Pruzhanskaga gandl. to a way) 25 dvaro ў, 201 zhykhar, me¸sya vyatrak. At 1911 285 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 14th lady ў, 79 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Kaz_shchansk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 35 dvaro ў, 222 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў century of Zavuzho¸e 227 zhykharo ў at 1970 – 176 zhykharo ў. At 1999 42 gaspadark і, 103 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"; tsentr – century Te¸l і).

Zakalnechcha

ZAKALNEChChA – with authority ў K_syalyov_tsk_m with/with, heating the channel Kazatskaga. For 14 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 59 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay, poty to an a¸tadaroza Baloty-Kobryn. At 1897 Zakalnechcha – falvarak (A.Gan's uladayena) at a skladza of Blotskay (Balotskay) an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 9 zhykharo ў. At 1905 mayontak a nal_chva ў 10 zhykharo ў. Z 1921 kalon_ya ў to a skladza of Polshchy, at Balotskay (Blotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 20th lady ў 152 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў K_syalyov_tsk_m with / page. At 1940 farms Zakalnechcha nal_chval_ 65 dvaro ў, 254 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 Zakalnechcha – with authority, 126 zhykharo ў, at 1970 – the farm, 20 zhykharo ў at a skladza of a kalgas "Nova a way" (z 2004 "Magdal_nsk і"; tsentr – century Magdal_n).
At a suchasna peryyad it is with authority not populated.

Zakrosnitsa

ZAKROSN_TSA – with authority ў Zalesk_m with/with, for 12 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas a¸tadaroga of Kobryn-І vanava, M_nsk-Brest. 108 gaspadarak, 270 zhykharo ў (2005). Upam_nayezza ў 1563 yak syalo Krasno¸skaye. At 1742 Mr. Zakrosn_tsa – syalo ў to a skladza of Kobrynskay the house-keeper іі, 25 is shaky zyaml_. At 1786 15 it is shaky zyaml і; at 1789 ў Zakrosn_tsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Zaleskay an ox., 549 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak (Zakrosn_tsats_ Pyatrova), uladayena A. Ts_tov_cha, 410 dzes. zyaml і; pasyolak, roznyya ¸ladaln_k і, 24 dzes. zyaml_. At 1897 ў vyosets 68 dvaro ў 460 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n; at a mayontka was 13 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 471 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. 16 dvaro ў, 105 zhykharo ў. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr the Village Council, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m with / page. At 1940 with authority, 72 dvara, 330 zhykharo ў mel_sya nyapo¸ny syaredny school, a hut-chytalnya, magaz_n, the Village Council. Zakrosn_tsk_ from a nal_chv ў the 15th settlement ў, 2615 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn with authority an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At Saky. 1944 ў vyosets ў ba_ z nyam. akupantam_ zag_nul_ partyzana joy _mya Suvorava І. V. Maroza ў і K. Kalaga ў, and taksama 2 p_yaner. On the ¸shanavayena pamyats_ zag_nu¸shy at 1973 on the house A.E.Lak_shyka of a ¸stano¸len a memaryyalny doshka. At 1950 ў vyosets of an argan_zavana kalgas "Zmagar". Pavodle to a perap_s of 1959 ў century of Zakrosn_ts 312 zhykharo ў, at 1970 – 241 zhykhar. At 1999 112 gaspadarak, 266 zhykharo ў, on rubbed. Brestskay sortavyprabavalnay stantsy_. Here pratsuyuts 8-gadovy school, magaz_n, felch. - akushersk_ point, club. Adz_nochna a barrow on a beraza of river Mukhavets.

Zaleski

ZALESK_ – with authority ў An_skav_tsk_m with/with, for 29 km on PDU hell Mr. Kobryn, 10 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 75 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay і pas distances to Arekha¸sk_-K_syalyo¸tsa's a¸tadaroza. 9 gaspadarak, 13 zhykharo ў (2005). At 1563 Mr. Zalesse there is an urochyshcha-vostra ў the village Chal_shchav_chy Kobrynskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 Zalesk_ – pasyolak at a skladza of century Chal_shchav_chy Garadzetskay an ox., 383 1/2 dzes. zyaml_ (to times z 3 _nshym_ pasyolkam_ century Chal_shchav_chy). At 1897 with authority Chal_shchav_chy (Zal_sk і), 11 dvaro ў, 67 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 11 dvaro ў, 54 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў An_skav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 61 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў Zaleskakh 63 zhykhara, at 1970 – 55 zhykharo ў. At 1999 ў vyosets 10 gaspadarak, 21 zhykhar, at a skladza of a kalgas _mya K_rava (z 2004 AAT "An_skav_chy"; tsentr – century of Dub_na). At century Zalesk_ naradz і ў sya K. U. Tunchyk, mekhan_k-vadz_tsel the bayavy car of a pyakhota ў Afgan_stan, yak_ to a zag_n ў 12.7.1987 g ў ba_ a stalemate Kandahar.

Zalesse

ZALESSE – with authority, tsentr Zaleskaga with/with, heating the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. For 8 km on At hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 54 km hell of Brest. To Shashi Kobryn-І a vanava. 268 gaspadarak, 741 zhykhar (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadom z the XVI Art. a yak to the syaleena ў Troksk_m, and zaty Berastseysk_m vayavodstvo INCL. At 1563 Mr. Zalesse – syalo Syaletskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі, 25 is shaky zyaml і, z yak_kh 2 valok_ volnyya sluzhko¸sk_ya, 25 gaspadarak. At gety zha to a godza karale¸sk_ya rev_zor peradal_ a-place chastka zyamel Grusha¸skay to a tsarkva. 1597 z the 25th roll zyaml_ a syala of 1 valok had a manumission a dadzena on Voight (Dan_l Grydkov_ch), other manumission – on a shatern_k (the hunter ptushak). L_stom Caral Genrykha 6 roll of a syal byl_ nadadzena of a pazhyzzyov War to Lav_tskam, 17 is shaky zyaml_ byl_ "on a parade-ground". At the syal of a dzeyn_chal of a karchm. At 1633 syalo Kobrynskay the house-keeper іі, the 25th roll zyaml і, z yak_kh to a pavodla pryv_leya faded. the prince of VKL і Caral Uladz_slav IV'S Polshchy of the Vase 6 is shaky byl_ nadadzena to Marts_n Lazav_tskam. Pad 1644 of a paznachan ў to a document vop_sa ў V_lenskaga tsentr. arkh_va starazh. assembly kn_g. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1867 an adkryta of plank beds. vuchyl_shcha. At 1886 syalo – tsentr Zaleskay an ox., 28 dvaro ў, 272 zhykhara; znakhodz_l_sya valasny to the pra¸leena, pravasla¸ny tsarkva, school. At 1890 ў Zaless_ 549 dzes. zyaml_. Pobach razmyashcha¸sya adnaymenna mayontak, P. Stern's uladayena, 276 dzes. zyaml_. At 1897 syalo (pra gandl. to a way Kobryn-Antopal), 38 dvaro ў, 311 zhykharo ў, mel_sya tsarkva, hlebazapasna magaz_n, valasny to the pra¸leena (pra _m veins house z to 6 zhykhara і), plank beds. vuchyl_shcha, 3 zhykhara. At a vuchyl_shcha ў 1892/93 navuch. to a godza vuchyl_sya 58 hlopchyk ў, at 1905-06 – 73 hlopchyk і, 12 dzya¸chynak.
Mayontak of a pra pashtovy to a way P_nsk-Kobryn at 1897 a nal_chva ў 11 zhykharo ў. At 1905 Mr. Zalesse – syalo, 320 zhykharo ў; mayontak, 15 zhykharo ў; syadz_ba, 11 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 33 dvara, 237 zhykharo ў; falvarak – 2 dvara, 18 zhykharo ў. At the 1930th the school pratsavat. 3rd 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m with/with, z 16.7.1954 g – tsentr the Village Council. At 1940 Mr. Zalesse – farms, 78 dvaro ў, 382 zhykhara; mel_sya stocks to peat, pratsava ў torfazavod. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At vyzvalenchy Bai Z nyam. akupantam_ ў 1944 zag_nul_ 6 partyzan joy _mya A. V. Suvorava. Akhvyara of a pakhavana heating Recreation centers. At 1969 on the mag_l of a ¸stano¸lena pomn_k, yak_ a taksama to a ¸shano¸vaa pamyats 28 adnavyasko¸ets ў that zag_nul_ ў reptiles Faded. Aych. vayna. At 1948. 72 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya A. V. Suvorava. Pavodle to a perap_s of 1959 ў was 370 Zalesse zhykharo ў, at 1970 century – 397 zhykharo ў. At 1999 228 gaspadarak, 620 zhykharo ў tsentr a kalgasa _mya Suvorava (z 2004 CBK "Bystrytsa"). Razmeshchana budynk_ vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ kalgasa, 2 magaz_na, Recreation center, ambulatoryya, dz_tsyacha garden, laznya, table, syaredny school, addz. suvyaz_. At 1980 ў tsentra vyosk_ pasta¸lena pomn_k A. V. Suvorava.

Zalesse

ZALESSE – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 18 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 2 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 62 km hell of Brest. On an a¸tadaroza Kobryn-Kamyanets. 54 gaspadark і, 105 zhykharo ў (2005). At 1563 Mr. Zalesse – syalo Zaleskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі; 50 it is shaky zyaml і, z yak_kh 3 volnyya byl_ nadadzena on sluzhko¸stvo (padlazn_k і), 1 manumission – on Voight (Andrey Bobr, me ў 3 valok_ zyaml і), chynshavy ("on a parade-ground") 46 it is shaky. Usyago 48 gaspadarak (syarod gaspadaro ў kaval, la¸n_k). At 1597 syalo, 50 it is shaky zyaml і, z yak_kh 2 volnyya (on Voight і an asochn_ka). Nashchadk_ A. Babra valodal_ 3 valokam_ zyaml_. Pra to a syala of a dzeyn_chal of a karchm. At 1786 syalo that zha the house-keeper іі; at 1790 falvarak, on yak_ aposhn_ faded. the prince of VKL і Karol Polshchy Stan_sla ў A¸gust I is necessary to Panyato¸sk_ ў pryv_ly. і S. Mal_she¸sk_m. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Mura¸yo¸skay ox., 466 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna falvarak, uladayena B. Karybut-Dashkev_cha, 712 dzes. zyaml_ (to times z to mayontka of Rynk_ і to Asav_ts's ¸rochyshcha). Pra century Zalesse was swept to an asobnaa to M. Kal_sh's ¸ladayena, 44 1/4 dzes. zyaml_. At 1897 ў vyosets 37 dvaro ў, 319 zhykharo ў, a pratsava ў hlebazapasna magaz_n; at 1905 with authority nal_chvat 383 zhykhara, the farm – 9 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to Polshchy's skladza, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav., 29 dvaro ў, 138 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Tevelsk_m with / page. At 1940 with authority, 9 dvaro ў, 356 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Zalesse's vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 59 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Maladaya gvardyya". Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 322 zhykhara, at 1970 – 217 zhykharo ў. At 1999. 70 gaspadarak, 134 zhykhara, at a skladza kalgas "on May 1" (tsentr – century Dzevyatk і). Yosts club, b_bl_yatek.

Dams

DAMS – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 18 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 62 km hell of Brest. On an a¸tadaroza of Kobryn-Baranav_chy. 91 gaspadarka, 239 zhykharo ў (2005). At 1886. Dams – with authority _laskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., mel_sya pashtovy station, Crumb. At 1890 with authority ў Padaleskay an ox. tago paveta, 110 3/4 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, P. Shyrayev's uladayena, 736 dzes. zyaml_ (to times z to falvarka of Astramech і lyasny stitch G_rka¸k). At 1897 on mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: with authority (pra of Masko¸ska-Varsha¸skay of Shashi), 18 dvaro ў, 117 zhykharo ў; settlement of the Dam (Dzerkachov), 1 yard, 7 zhykharo ў; bylyya pashtovy station, 11 zhykharo ў, і karchma, 18 zhykharo ў; the house of an akhova No. 14 on the 17th vyarstsa hell of the station Svadb_ch – St. Dams, 6 zhykharo ў; house of the Dam (Bor), 6 zhykharo ў; lyasnyya starozhk_: Dams, 11 zhykharo ў, і Dams (Gorka¸k), 5 zhykharo ў; 3 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba – Dams, 11 zhykharo ў; Dams (Tsyamn_tsa), 6 zhykharo ў; Dams (Buda), 9 zhykharo ў. At 1905. Dams – with authority (156 zhykharo ў) і mayontak (22 zhykhara). Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 14 dvaro ў, 80 zhykharo ў; falvarak – 2 dvara, 25 zhykharo ў. At 1927 an adkryta (45 kn_g in the Polish mova, 39 chytacho ў); pratsaval_ school, teatralna gurtok, pravodz_l_sya nyadzelnyya chytann_. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Krasnaleska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Astrom_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 20 dvaro ў, 56 zhykharo ў; byla mayontak –10 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana Dam vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At pershyya dn_ vayna nearby hell vyosk_ razmyashcha¸sya kamandna zapasna point the 4th automated workplace іі Zakh. to the front. Heating vyosk_ ў Bai Z nyam. akupantam_ zag_nul_ 27 sav. vo_na ў і 2 partyzana. Pakhavana heating a lyasn_tstv (at 1957 ustano¸lena pomn_k). At 1949 27 gaspadarak z vyosak Dams і Machuln_k_ ab'yadnal_sya ў kalgas "Chyrvona of an arata" (starshynya A.P.Brashavets). Pavodle to a perap_s of 1959 ў Dams was 128 zhykharo ў, at 1970 – 156 zhykharo ў. At 1999 97 gaspadarak, 257 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Len_na (z 2004 AAT "Astrom_chy"; tsentr – century of Plyant). Pratsuyuts magaz_n, ambulatoryya, basic school.

Zasimy

ZAS_MY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, on pa¸d. to a beraza of river of Dakhlo¸k (Mukha¸tsa is nimble). For 16 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 61 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to Yarom_chy-Rechyts's a¸tadaroza і distances of a pas of Shashi M_nsk-Brest. 65 gaspadarak, 153 zhykhara (2005). At 1795 Mr. Zas_my – 2 vyosk_ (3 dvara, 20 zhykharo ў; 2 dvara, 14 zhykharo ў) at Kobrynskay the house-keeper іі Brestskaga vayav. INCL. At 1890 an adna with authority ў Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 368 1/2 dzes. zyaml_. At 1897 ў vyosets 34 dvara, 217 zhykharo ў me¸sya hlebazapasna magaz_n. 1905 had 273 zhykhara. At 1911 – 296 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 44 dvara, 231 zhykhar. At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr Zas_mskaga with/with, z 16.7.1954 g ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m the Village Councils. At 1940. with authority, 63 dvara, 284 zhykhara, mel_sya pack. school, hut-chytalnya, magaz_n, Village Council. On rubbed. Village Council nal_chvalasya 16th settlement ў, 286 dvaro ў, 1334 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Zas_ma's vayn of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At Bai Z nyam. akupantam_ heating vyosk_ ў 1942-43 zag_nul_ 26 partyzan a joy _mya Chapayev; pra vyzvalenn_ vyosk_ 17.7.1944 g zag_nul_ 43 sav. vo_na. Pakhavana ў tsentra vyosk_ (at 1958 ustano¸lena abel_sk). At 1950 30 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Telmana. Zas_makh 283 zhykhara, at 1970 – 235 zhykharo ў were Pavodle to a perap_s of 1959 ў. At 1999 72 gaspadark і, 165 zhykharo ў, at a skladza dapamozhnay gaspadark_ "Zas_ma". Pratsuye magaz_n.

Zosina

ZOS_NA – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 28 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 73 km hell of Brest. Zvyazana z a¸tadarogay Kobryn-І vatsev_cha. 51 gaspadarka, 131 zhykhar (2005). At 1921 Mr. Zos_n – with authority ў Bayko¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav. Polshcha, 21 yards, 119 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Pruzhansk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Bakunsk_m with/with tago a rayona. At Vyalikuyu Aychynnuyu to Zos_n's vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1970 with authority ў Astrom_tsk_m with/with Kobrynskaga of a rayon, 64 zhykhara. At 1999 54 gaspadark і, 160 zhykharo ў, at a skladza of a sa¸gas "Friendship" (tsentr – century. Onions).NavigationSearch in the websiteOur partners