Settlements of Kobrin district from And to I

Shamyato¸ka

SHAMYATO÷KA – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 26 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 70 km hell of Brest. Heating Shashi M_nsk-Brest. 101 gaspadarka, 271 zhykhar (2005). Z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 16.7. 1954 ў _lask_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 255 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 23 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Varashylava (starshynya M. Ya. Sel_vonchyk). At 1965 on the ¸shanavayena pamyats_ adnavyasko¸ets ў, yak_ya zag_nul_ ў Bai Z nyam. akupantam_ ў reptiles Faded. Aych. vayna, ustano¸lena pomn_k. Pavodle to a perap_s of 1959 109 zhykharo ў. At 1970 ў century of Shamyato¸k (Free) 236 zhykharo ў, pabudavana budynak pra¸lennya a kalgasa. At 1999 112 gaspadarak, 312 zhykharo ў, tsentr a kalgasa of "Pra¸d" (z 2004 CBK "Shamyato¸ka"). Pratsuyuts syaredny school, dz_tsyacha garden, Recreation center, 2 magaz_na, dining room, felch. - akushersk_ point, addz. suvyaz і, club.

Shura

ShURY – with authority ў Garadzetsk_m with/with, for 30 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 74 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Kobryn-І vanava. 8 gaspadarak, 10 zhykharo ў (2005). At 1847 Mr. Shury – with authority an adnaymennaga a mayontka, ulasnasts Grusha¸skay pravasla¸nay tsarkva, 2 dvara, 28 zhykharo ў; on rubbed. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. Mayontak of a nal_chv ў 293 1/3 dzes. zyaml_ (z _kh 1/3 dzes. prykhodz_l_sya on tsark. prycht). At 1885 with authority ў _laskay an ox. tago paveta, 60 zhykharo ў. At 1897 11 dvaro ў, 71 zhykhar; 77 dzes. zyaml_ (for 1890). At 1905 ў vyosets 69 zhykharo ў. At 1911 pasyolak, 59 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 6th lady ў, 19 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g ў Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g ў Garadzetsk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940. ў vyosets 66 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s 1959 Mr. Shury – farms, 55 zhykharo ў; at 1970 – with authority, 48 zhykharo ў. At 1999 9 gaspadarak, 11 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets).

Shypovichy

SHYPOV_CHY – with authority. ў Batchynsk_m with/with, for 14 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 5 km hell chyg. the station Sta¸py (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 50 km hell of Brest. 63 gaspadark і, 163 zhykhara (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. At 1563 Shypov_chy – syalo Shypov_tskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі; The 47th roll zyaml і, z yak_kh 1 free valoka was a nadadzena to Voight (Gardzey Buslov_ch), 3 valok_ – on an asadza (nadadzena on the 65th reptile ў to Voight і M. Yushkav_chu), 44 gaspadark_. At 1597 syalo, 47 it is shaky zyaml і, zastsenak (11 Margo ў zyaml і), at Kobrynsk_m a starostvo. At 1679 syalo ў Charavachytsk_m of a klyucha. Pavodle pryv_leya faded. prince of VKL і Caral Polydchy Yana III Sabeskaga Frantsysk і Eleanora Umyasto¸sk_ya atrymal_ 8 1/4 pustyya valok_ zyaml_ syala. At 1744 A¸gust the III vyda ў pryv_ly on 8 1/4 valok_ zyaml_ on a chynsha to the Tatar harunzham to Matsvey Abrag_mov_chu. At 1786 syalo ў Kobrynskay the house-keeper іі, 47 is shaky zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 154 1/4 dzes. zyaml і, і adnaymenna mayontak, Kaz_m_r's uladayena і Pa¸la Stsyarp_nsk_kh, 210 dzes. zyaml і; at Pruska¸skay an ox. At 1897 ў vyosets 51 yards, 381 zhykhar, pratsaval_ 2 hlebazapasnyya magaz_na; at a mayontka – 9 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 425 zhykharo ў. At 1911 adnaymennyya: with authority – 109 zhykharo ў, farms – 379 zhykharo ў, 2 mayontk_ (uladann_ M_khalyuka і Dudk і) – 11 і 12 zhykharo ў. Z 1921 with authority to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav. 26th lady ў, 155 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school, chytalnya, harava a gurtok. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Batchynsk_m with / page. At 1940 farms, 59 dvaro ў, 284 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. Pavodle to a perap_s of 1959 Shypov_chy nal_chval_ 307 zhykharo ў, at 1970 – 169 zhykharo ў. At 1999 with authority, 64 gaspadark і, 179 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zapaveta of a _l_ch" (z 2004 CBK "Batchy"; tsentr – century Batchy).NavigationSearch in the websiteOur partners