Settlements - Letter B | Kobrin district | Tourist Kobrin

Settlements of Kobrin district from And to I

Balatas

BALATA, BALOTY (myastsovy nazva of the Bog), with authority ў K_syalev_tsk_m selsaveets, tsentr kalgasa "Uskhod". Upam_nayezza ў 1513. At 1559 mayontak Balachane ў Kobrynsk_m paveets of VKL, Fyodar Balotskaga's uladayena z bratam_ K_rylam і Tarasam. At 1623 to the uladayena lutsk_kh an ezu_ta ў. At 1652 a vyadoma the Balotsky tsarkva (at a mayontka). Hell Lutskaga of an ezu_tskag of a kaleg_um yoy ў nadadzena fundush on couple of a shaft ў, a zhyta, 50 zloties і. At a mayontka і to Balota (Blota's) syala dzeyn_chal_ a karchma і brovar. At 1672 to K.P.Brasto¸skam of a dadzena pryv_ly on mastavy it is washed ў a mayontka. At 1773 Mr. Baloty — falvarak at Brestsk_m a vayavodstvo. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1882 a pabudavana a dra¸lyany tsarkva Prapadobnay Paraskev Serbskay (zakhavalasya yes a nashaga to hour), pravasla¸na prykhod at 1888 a nal_chva ў 1385 a vern_ka ў. At Blotsk_m national vuchyl_shcha ў to 1889/90 navuchalny godza vuchyl_sya 64 hlopchyk і; at 1892/93. 46 hlopchyk ў; at 1905/06 — 93 hlopchyk_. At 1890 on mesets suchasnay vyosk_ і ў yae navakoll_ _snaval_: pasyolak Snezhk_-Blota, syalo Bloty-Payezu_tsk_ya, mayontk_ — Bloty-Payezu_tsk_ya, A.Gan's uladayena (to times z 4 falvarkam_ 3819 dzesyats_n zyaml і), Bloty-Shlyakhetsk_ya, the uladayena P. Baz_le¸skaga (454,25 dzesyats_na zyaml і), Blota, to the uladayena F.G_rzha (48 dzesyats_n zyaml і). At 1897 mayontk_: Bloty-Payezu_tsk_ya, 50 zhykharo ў, і Bloty-Shlyakhetsk_ya, 29 zhykharo ў, at Blotskay volasts_. At 1905 at mayontka of an adpavedn 26 і 16 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, falvarak Blota (Balota) - Shlyakhetsk_ya і with authority Balota Vyal_k_ya, the 114th lady ў, 771 zhykhar, at Blotskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya, teatralna a gurtok. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at K_syalev_tsk_m selsaveets. At 1940 farms: Balota-Shlyakhetsk_ya, 8 dvaro ў, 50 zhykharo ў, і Vyal_k_ya Balota, 365 dvaro ў, 1303 zhykhara; byla mayontak Balota, 3 dvara, 30 zhykharo ў. On 1.1.1999 g with authority, 256 dvaro ў, 570 zhykharo ў, magaz_n, club, a b_bl_yateka, syaredny school. At 1983 an ustano¸lena to a nadmag_lla on the mag_l 20 chyrvonaarmeyets ў, yak_ya zag_nul_ ў hour savetska-polskay vayna of 1920 Pomn_k_ of an arkh_tektura: veterans mlyn, tsarkva Prapadobnay Paraskev Serbskay.

Barodzichy

BARODZ_CHY (myastsovy nazva of Borodz_chy), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets. Barodz_cha і volasts Barodz_tskaya of a vyadoma z 1500. At 1516 uladann_ M_kalaya Kezgayla (Kezhgayla) at INCL. At 1554 M. M. Kezgayla Stan_sl's son ў z zhonkay Sof'yay pradal_ volasts for 1,5 thousand the cop l_to¸sk_kh groshay to a b_skup Lutsk і to a brestskam to Valeryyan Pratasev_chu, yak_ ў 1559 of a padarav ў yae V_lenskay to a kap_tula. Vyosk_ Barodz_tskay volasts_ (Tarakan і, Brashev_chy, S_manov_chy, L_to¸skaye, Barodz_chy і _nsh.) razmyashchal_sya on vyal_kay adleglasts_ an adna hell of one uzdo¸zh uskhodn_kh a boundary ў Kobrynskaga of a pavet і not stvaral_ an adz_naga of a gaspadarchag to a complex ¸ladannya ў V_lenskay kap_tula. Vyosk_ Barodz_chy і Myafyodav_chy (Nyakhvyodav_chy) utvaral_ svoyeasabl_va on the alert ў on terytory_ Kobrynskaga of a pavet, і z prychyna svayoy addalenasts_ hell astatn_kh vyosak volasts_ a pastupova strats_l_ gaspadarchy znachnasts. To the Gaspadarchy centers volasts_ there was century Brashev_chy, and ў _nventara of 1747 of Barodz_chy of a paznachana a yak nezaseleny, empty with authority (z 1636 of Brashev_tsk_ a key znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Albrykhta Stan_slava Radz_v_la). At 1766 Barodz_chy — syalo the mayontka of Brashev_chy, to the uladayena V_lenskay of a kap_tula, was swept a pravasla¸ny tsarkva. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 syalo ў Antopalskay volasts і, 17 dvaro ў, 247 zhykharo ў, a tsarkva (Barodz_tsk_ of a pravasla¸na prykhod at 1888 sklada¸sya z 2288 a vern_ka ў), 2 p_tseynyya ladies. Heating a syal znakhodz_l_sya: Uladz_slav's syadz_ba S_manov_cha, 18 dzesyats_n; falvarak to Barodz_chy, uladayena Saf іі von Brewerytsch. At 1897 at the syal 49 dvaro ў, 294 zhykhara, a tsarkva, school of the diploma (pobach prakhodz і ў the channel Dnyapro¸ska-Bugsk_); at a falvarka 3 dvara, 19 zhykharo ў. At 1905 syalo, 289 zhykharo ў; falvarak, 14 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, with authority ў Antopalskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, the 25th lady ў, 118 zhykharo ў, school; falvarak, 5 dvaro ў, 34 zhykhara; Assad, 2 ladies, 10 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Hudl_nsk_m, z 16.7.1954 g at Grusha¸sk_m the Village Councils, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena, z 21.1.1961 g at Garadzetsk_m selsaveets. At 1940 at vyosets 333 zhykhara. At 1950 argan_zavana kalgas "8 Sakav_k" (starshynya F.Stsepanyuk). On 1.1.1999 g 52 dvara, 81 zhykhar, magaz_n, a b_bl_yateka, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. G_starychnyya kamyan_-boulders. Vayskovyya mog_lk_ hour ў the 1st susvetnay vayna.

Barshcha

BARShChY (myastsovy nazva of Borshch і), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. At 1795 with authority ў Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 22 dvara, 160 zhykharo ў. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Kaz_shchanskay volasts і, 101 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 3 mayontk_: Barshchy-Rechytsa, S. Vyaro¸k_na-Shelyuta's uladayena, 216 dzesyats_n zyaml і; Guska-Barshcha, uladayena M. Astrametskay, 350 dzesyats_n zyaml і; Guska-Barshcha, uladayena A. Androna¸skaga, 222 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 11 dvaro ў, 86 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, the forg, veterans mlyn; at mayontka: Barshch (Gusk), 22 zhykhara; Barshcha, 15 zhykharo ў; Barshcha (Rechytsa), 20 zhykharo ў, tsagelna plant; Barshcha (Asav_tsa), 6 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 81 zhykhar; at mayontka: Barshcha — 7 zhykharo ў; Barshchy-Rechytsa — 5. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 8 dvaro ў, 33 zhykhara; falvarak, 1 yard, 7 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Zas_msk_m, z 16.7.1954 g at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 at vyosets 21 yards, 99 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 9 dvaro ў, 19 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Zvyazd".

Barysava

BARYSAVA (myastsovy nazva of Borysovo), with authority ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563 yak of century Barysav_chy. At 1890 with authority ў Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 238 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: pasyolak, 245 dzesyats_n zyaml_ (to times z century. Zamosc і grazed. K_syalyo¸tsa) і mayontak, Vos_p's uladayena V_tko¸skaga, 156 dzesyats_n zyaml_. At 1897 at vyosets 32 dvara, 241 zhykhar, hlebazapasna magaz_n, veterans mlyn, p_tseyna the house, at a mayontka 15 zhykharo ў. At 1905 with authority, 351 zhykhar, і mayontak, 6 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Blotskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; with authority, 19 dvaro ў, 150 zhykharo ў, school, і falvarak, 1 yard, 12 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g at H_drynsk_m selsaveets. At 1940 with authority, 50 dvaro ў, 301 zhykhar, tsagelna plant (6 rabochy). On 1.1.1999 g. 179 dvaro ў, 460 zhykharo ў, pachatkovy school, at a skladza of a kalgas "Magdal_nsk і".

Barysa¸ka

BARYSA÷KA (myastsovy nazva of Borysovk), with authority ў Osa¸sk_m selsaveets. At 1668 syalo ў Palesk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі INCL. Times z Osayu — 24 valok_ zyaml і, z _kh 1 manumissions, 23 dvara. At 1682 Barysa¸k's sells і the Wasp tago a key і the house-keeper іі, 24 valok_ zyaml і, z yak_kh 1 valok of an admeran on the Dz_v_nsky tsarkva, 2 valok_ ў Voight, 4 at 2 syalyan, 7 empty; 30 dvaro ў. At 1789 with authority, 25 dvaro ў, a karchma, jelly, a uvakhodz_l ў Dz_v_nsk_ a key of Brestskay the house-keeper іі. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 Mr. Barysa¸ka — with authority Makranskay volasts і, 2338 dzesyats_n zyaml і; at 1897 102 dvara, 609 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, p_tseyna the house. At 1905 809 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Dz_v_nskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 130 dvaro ў, 653 zhykhara. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, teatralna a gurtok. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g. at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Osa¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Malarytsk_m, z 25.12.1962 at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 at vyosets 217 dvaro ў, 830 zhykharo ў, pachatkovy school, chytalnya, kaaperata ў. At Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn of 23.9.1942 g g_tlera¸sk_ya karn_k_ rasstralyal_ ў the wood 206 zhykharo ў vyosk_ і navakolny hutaro ў, to a vyosk (225 dvaro ў) spal_l_. Paslya of a vayna with authority adno¸lena. On 1.1.1999 g 130 dvaro ў, 313 zhykharo ў, magaz_n, selsk_ club, a b_bl_yateka, basic school, at a skladza of a kalgas "Friendship of the people ў". Pomn_k_ to akhvyara to fascism ў tsentra vyosk_ і ў the wood, on the mag_l rasstralyany m_rny zhykharo ў.

Basyach

BASYaCh (myastsovy nazva of Bosyach), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1589. At 1629 mayontak at Brestsk_m a vayavodstvo of Rechy Paspal_tay. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority, 144 dzesyats_na zyaml і, at Stryga¸skay volasts_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: vakol_ets (roznyya ¸ladaln_k і), 311 dzesyats_n zyaml і; 2 mayontk_ — the uladayena A. Basyatskaga, 203 dzesyats_na zyaml і; to the uladayena A. Sla¸skaga, 167,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 30 dvaro ў, 207 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; at vakol_ets 14 dvaro ў, 92 zhykhara; at mayontka: Basyach — 30 dvaro ў і 13 zhykharo ў; Basyach (Kanavala¸shchyna) — 4 zhykhara. At 1905 at vyosets 283 zhykhara, a mayontka — 34. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; with authority, 35 dvaro ў, 196 zhykharo ў; kalon_ya, 10 dvaro ў, 72 zhykhara. At the 1930th reptiles pratsaval_ school і vyachern_ya courses. Z 1939. at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 68 dvaro ў, 333 zhykhara. At 1948 57 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Peramoga" (starshynya L. Guzyuk). On 1.1.1999 g 58 dvaro ў, 132 zhykhara, magaz_n, at a skladza of a kalgas of "Peramoga".

Batcha

BATChY (myastsovy nazva of Batche), with authority, tsentr Batchynskaga of the Village Council і kalgasa "Zapaveta of a _l_ch". Vyadoma z the XVI Art. a yak syalo Kobrynskay the house-keeper іі Brestskaga of a vayavodstvo (z 1566) INCL. At 1563 a uvakhodz_la ў Palyats_tskaye of a voyta¸stvo, 46 dvaro ў, 47 is shaky zyaml_. At 1597 tsentr voyta¸stvo, a karchma, 45 it is shaky zyaml_ l_chyl_sya on chynsha, 2 volnyya — at a ts_vun і a bondara. 1786 syalo, at Brestskay has a house-keeper іі. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 with authority ў Pruska¸skay volasts і, 64 dvara, 461 zhykhar, 1270,75 dzesyats_na zyaml_ (at 1890); school, p_tseyna house. At 1897 90 dvaro ў, 555 zhykharo ў, a national vuchyl_shcha, hlebazapasna magaz_n. At 1905 599 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 49 dvaro ў, 268 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council. At 1940 128 dvaro ў, 590 zhykharo ў, pachatkovy school, magaz_n, hut-chytalnya. On 1.1.1999 g 145 dvaro ў, 411 zhykharo ў, budynk_ a vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ a kalgasa "Zapaveta of a _l_ch", magaz_n, selsk_ Recreation center, a b_bl_yateka, syaredny school, felcharska-akushersk_ point, the dining room.

Belsk

BELSK (a myastsovy nazva B_lsk), with authority ў Navasyolka¸sk_m selsaveets, tsentr a kalgasa "For Radz_ma". At the syaredzena of the XVI Art. mayontak at Brestsk_m paveets INCL. Adpavedn to a vayennam to a perap_s of 1567 uladaln_kam_ a mayontka z'ya¸lyal_sya Bagdan Pankev_ch і Iago the son. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Verkhaleskay volasts_. Pobach z weighty znakhodz_l_sya 3 adnaymennyya mayontk_: uladann_ S_m_l_tsyyana Belskaga, 319 dzesyats_n zyaml і; Stan_slava Belskaga, 1623,5 dzesyats_na zyaml_ і to Pa¸l Sk_bne¸skaga's ¸ladayena, 316 dzesyats_n zyaml_. At 1897 with authority, 61 yards, 363 zhykhara, hlebazapasna magaz_n. Heating vyosk_ _snaval_ ¸zho 5 mayontka ў Belsk, z yak_kh uladanne Sk_bne¸skaga nal_chvat 2 dvara, 10 zhykharo ў. Astatn_ya nalezhal_ Belsk_m: To Rygor (5 zhykharo ў), to a _asafat (5 zhykharo ў), to S_m_l_tsyyan (9 zhykharo ў), to nashchadka _nshy Belsk_kh (3 dvara, 28 zhykharo ў, veterans mlyn). Zabudova 3 mayontka ў razmyashchalasya sumezhna z vyaskovym_ budynkam_. At 1905 with authority, 657 zhykharo ў, і mayontak, 56 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 117 dvaro ў, 670 zhykharo ў; falvarak, 3 dvara, 21 zhykhar. At the 1930th reptiles pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Navasyolka¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 at vyosets 221 yards, 1123 zhykhara, pachatkovy school, an argan_zavana of a tavarystvo of a pas sumesnay apratso¸ets zyaml_. On 1.1.1999 g 338 dvaro ў, 803 zhykhara, magaz_n, selsk_ Recreation center, a b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ point, dz_tsyacha a garden, basic school. Pomn_k_ on bratskay to a mag_la savetsk_kh a vo_na ў і partyzan і on the ¸shanavayena pamyats_ a vo_na ¸-zemlyako ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Borki

BORK І, with authority ў Astrom_tsk_m selsaveets. At 1786 syalo ў Brestskay the house-keeper іі VKL, 16 is shaky zyaml_. At 1795 with authority Kobrynskay the house-keeper іі, 17 dvaro ў, 94 zhykhara. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Padaleskay volasts і, 93 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_lasya to an adnaymennaa of a ¸rochyshch, P. Pa¸zun's uladayena, 60 dzesyats_n zyaml_. At 1897 Bork_ — with authority, 13 dvaro ў, 83 zhykhara; house (former Zhukhavetsky outpost) of a pra of Varsha¸ska-Masko¸skay of Shashi, 11 zhykharo ў; 2 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba Bork_ (Palonshchyzna), 16 і 11 zhykharo ў. At 1905 with authority, 183 zhykhara, і falvarak, 7 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 20 dvaro ў, 121 zhykhar. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Krasnalesk_m, z 16.7.1954 g at Astrom_tsk_m the Village Councils. At 1940. with authority, 29 dvaro ў, 162 zhykhara, і farm, 2 dvara, 15 zhykharo ў. At 1949 argan_zavana kalgas "Chyrvona pine forest". On 1.1.1999 g 38 dvaro ў, 89 zhykharo ў, magaz_n, at a skladza of a kalgas _mya Len_na. Pomn_k to akhvyara to fascism, on the ¸shanavayena pamyats_ 18 zhykharo ў vyosk і, yak_ya byl_ rasstralyana fashystam_ ў 1943.

Brylyova

BRYLYoVA, with authority ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1549 at Kobrynskaga Spaskaga's _nventara of a manastyr. At 1563 an urochyshcha heating Kobryn, at Kobrynsk_m paveets INCL. At 1739 mayontak at Brestsk_m a vayavodstvo. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Blotskay (Balotskay) volasts і, 120,75 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: urochyshcha, D. Weinstein's uladayena, 20 dzesyats_n zyaml і; 2 mayontk і, uladann_ Ya. Bradz_nskay, 214,5 dzesyats_na zyaml і, і F.G_rzha, 51 dzesyats_n zyaml_. At 1897 at vyosets 15 dvaro ў, 105 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, at mayontka: Brylyova, 36 zhykharo ў, Brylyova-Padlyasok, 17 zhykharo ў. At 1905 with authority, 209 zhykharo ў, і mayontak, 8 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Blotskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; with authority, falvarak і Assad nal_chval_ 26th lady ў, 157 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g. at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at K_syalev_tsk_m selsaveets. At 1940 Brylyova — farms, 45 dvaro ў, 236 zhykharo ў. Paslya Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў vyosets of a pratsav ў torfazavod of "Brylyov". On 1.1.1999 g 79 dvaro ў, 201 zhykhar, at a skladza of a kalgas "Magdal_nsk і".

Bukhovichy

BUKHOV_CHY (myastsovy nazva of Bukhovychy), with authority, tsentr Bukhov_tskaga of the Village Council і kalgasa of "Peramoga". Vyadoma z the XVI Art. a yak with authority і mayontak at Kobrynsk_m paveets INCL. At 1559 mayontak Bukhov_chy znakhodz і ў sya va ¸ladann_ the brother ў Galyan_shchav_cha ў. At a mayontka, va Garbantsa's ¸rochyshcha, there was a pabudavana of a tsarkv (Bukhovetskaya-Garbanskaya), yaky ў 1599 of an atrymal fundush on zeml_ Verashchaka ў. Syalo Bukhov_chy of a ¸vakhodz_l ў a warehouse of Kobrynskay the house-keeper іі, Astrametskaye's voyta¸stvo, 13 is shaky zyaml_. At 1597 syalo ў Kobrynsk_m a starostvo, 13 is shaky zyaml і, znakhodz_lasya ў pazhyzzyovay to an outpost ў Kryshtofa Zyanov_cha, vayavoda of a brestskag. At 1786 at the syal 11 it is shaky zyaml і, at adnaymenny a zastsenka 12 Margo ў zyaml_. Mayontak Bukhov_chy (ts_ Kul_ko¸shchyzna, ts_ Astramech) z 1732 of a zakladzena to Bukhovetskam to a dam_n_kanskam to a manastyr (at 1674 pabudavana dam_n_kansk_ kastsyol). Manastyr of a _snav ў yes 1832 Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 2 pravasla¸nyya tsarkva (adna z _kh byla kastsyol and yakoga ў 1889 of a prybudavan of zvan_ets); at 1888 prykhod a nal_chva ў 2637 a vern_ka ў. At 1890 at Padaleskay volasts і, syalo, 359 dzesyats_n zyaml і, mayontak, the uladayena S. Ka_she¸skay, 241 dzesyats_n zyaml_. At 1897 with authority, 44 dvara, 254 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, a prykhodsky Pakro¸sky tsarkva (zakhavalasya yes a nashaga to hour, byla kastsyol), the house of a tsarko¸nag of an akho¸n_k (4 zhykhara). Pobach _snaval_ falvarak Bukhov_chy (Karasto¸ka), 7 zhykharo ў; pryvatny syadz_ba of Bukhov_chy, 53 zhykhara, veterans mlyn. At 1905 with authority, 289 zhykharo ў, і 2 mayontk_: Bukhov_chy, 20 zhykharo ў і Bukhov_chy Malyya, 3 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. Bukhov_chy — with authority, 20 dvaro ў, 106 zhykharo ў; falvarak, 4 dvara, 26 zhykharo ў. Falvarak Bukhov_chy Malyya (Karasto¸ka) of a nal_chv ў 2 dvara, 16 zhykharo ў. At the 1930th reptiles dzeyn_chal_ school, chytalnya, teatralna a gurtok. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Yarom_tsk_m selsaveets, z 19.7.1976 g tsentr the Village Council. At 1940 at vyosets 58 dvaro ў, 260 zhykharo ў; at former a mayontka 4 dvara, 37 zhykharo ў, a pratsava ў parava mlyn. At 1948 argan_zavana kalgas "Savetsky Belarus". On 1.1.1999 g 127 dvaro ў, 372 zhykhara, magaz_n, selsk_ club, a b_bl_yateka, basic school, dz_tsyacha a garden, budynk_ a vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ a kalgasa of "Peramoga". Pomn_k of an arkh_tektura — the Pakro¸sky tsarkva (1674). Pomn_k to fellow countrymen, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Bystrytsa

BYSTRYTsA (myastsovy nazva of Bystrytsya), with authority ў Zalesk_m selsaveets. At 1541 Bystrychy, mayontak heating Kobryn, the uladayena of a manastyr of Svyatoga of Saviour ў Kobryne (a padaravana to a manastyr to _vana Syamyonav_cham Kobrynsk_m). At 1597 mlynar Bystrytsa Lyagata¸skaga of Kobrynskaga's voyta¸stvo of a starostvo me ў 2 valok_ zyaml_. At 1742 Mr. Bystrytsa, ts_ Mlynara — syalo, 30 Margo ў zyaml і, a tsarkva. At 1786 10 it is shaky 18 Margo ў zyaml_. Z 1795 at Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1897 with authority ў Zaleskay volasts і, 56 dvaro ў, 333 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 385,5 dzesyats_na zyaml_ (for 1890). At 1905 342 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, 12 dvaro ў, 60 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g at Zalesk_m the Village Councils. At 1940 the farms of Bystrytsa, 74 dvara, 330 zhykharo ў. On 1.1.1999 g 221 yards, 609 zhykharo ў, magaz_n, tsentr brygada No. 3 of a kalgas _mya Suvorava.

Byaroza

BYaROZA (myastsovy nazva of Byroz), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. At 1559 Mr. of Byaroza (Berazoye) — mayontak і syalo ў Kobrynsk_m paveets INCL. Chastk a mayontka znakhodz_lasya va ¸ladann_ sir Kastsyushk і, other chastka — ў Senk і, Dzyaments_ya і Karn_la Kulnev_cha ў. At 1597 syalo Byaroza ў Lyagata¸sk_m a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, 32 valok_ zyaml і, 3 zastsenk_ (usyago z zastsenkam_ 40 it is shaky); znakhodz_lasya ў pazhyzzyovy uladann_ Z.V.Guzelfa. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1864 a pabudavana a dra¸lyany Kryzha¸zv_zhansky tsarkva (zakhavalasya yes a nashaga to hour; at 1888 prykhod a nal_chva ў 1999 a vern_ka ў). At 1886 syalo Stryga¸skay volasts і, 30 dvaro ў, 328 zhykharo ў, a tsarkva, school. At 1890 at the syal 349 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, Vos_p Trashynskaga's uladayena, 237,5 dzesyats_na zyaml_. At 1897. syalo, 62 dvara, 398 zhykharo ў, prykhodsky tsarkva, national vuchyl_shcha, hlebazapasna magaz_n, p_tseyna house. At mayontka: Byaroza — 29 zhykharo ў, Bozhy Gift (ts_ Byaroza) — 7 zhykharo ў. At 1905 at the syal 471 zhykhar, at Byaroz's mayontka — 46. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. Byaroza, with authority, 79th lady ў, 358 zhykharo ў, і falvarak, 2 ladies, 8 zhykharo ў. At the 1930th reptiles pratsaval_ school і teatralna a gurtok. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 at vyosets 111 dvaro ў, 507 zhykharo ў; at former a mayontka — 2 dvara, 10 zhykharo ў. At 1950 45 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Stsyag Peramog і" (starshynya V. Dzemyanchuk). On 1.1.1999 g. 119 dvaro ў, 244 zhykhara, magaz_n, a b_bl_yateka, basic school, felcharska-akushersk_ point, at a skladza of a kalgas of "Peramoga". Pomn_k_ arkh_tektura — tserkva _l_nsky (1863) і Kryzha¸zv_zhanskaya (1864). Pomn_k to 46 fellow countrymen, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Byarozna

BYaROZNA (myastsovy nazva of Byrozn), with authority ў Astrom_tsk_m selsaveets. At 1555 mayontak at Kobrynsk_m paveets of VKL, the uladayena of a zyamyan_n of D. Matskov_cha. Yong not me ў svaygo the son і ¸synav і ў Jan Tserabenskaga's zyamyan_na, yaky pazny to a pak_n ў at a spadchyna mayomasts. 18.6.1558 Zhyg_mont of II A¸gust svayoy gramatay patsverdz і ў are right Tserabenskaga on Byarozna. Drug_ mayontak Byarozna of a nalezh ў to sir Alyakhnov_chu z bratam_. At 1563 Mr. Byarozna — syalo volasts_ Garadzetskaga of a dvar, Grusha¸skaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі, 15 is shaky zyaml і, 13 dvaro ў. At 1786 at a skladza of Brestskay the house-keeper іі, 15 is shaky zyaml_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobryn-sk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1795 at vyosets 8 zhykharo ў. At 1890 1171,5 dzesyats_na zyaml і, at _laskay volasts і; at 1897 96 dvaro ў, 533 zhykhara, hlebazapasna magaz_n. Heating vyosk_ prakhodz і ў gandlyova a way Antopal — Pruzhansk_ pavt, znakhodz і ў sya ¸chastak Byarozn, 17 dzesyats_n zyaml і, the uladayena A. Maks_mov_cha (1890). At 1905 565 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; 32 dvara, 112 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 yes 16.7.1954 g at _lask_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 573 zhykhara. On 1.1.1999 g 99 dvaro ў, 200 zhykharo ў, magaz_n, at a skladza of a kalgas of "Pra¸d".NavigationSearch in the websiteOur partners