Settlements of Kobrin district from And to I

Navasadki

NAVASADK_ – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 19 km on PDZ hell of the city chyg. Art. Kobryn, 57 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas prasyolachnay to a daroza і distances of a pas of Shashi Makrany-Kobryn. 8 gaspadarak, 9 zhykharo ў (2005). At 1789 Navasadk_ – with authority, 4 valok_ zyaml і, 8 gaspadarak, 44 zhykhara, brovar, a karchma (on an arendza z 1709); at Azyatsk_m of a klyucha of Brestskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1897 with authority ў Verkhaleskay an ox., 9 dvaro ў, 75 zhykharo ў mel_sya veterans mlyn, 221 dzes. zyaml_ (1890). At 1905 132 zhykhara. At 1911 with authority Navasyolka¸skay an ox. tago paveta, 137 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 10th lady ў, 60 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 30.10.1950 ў Verkhalesk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940. ў vyosets was 29 dvaro ў, 106 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Navasadk_ of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 104 zhykhara, at 1970 – 83 zhykhara. At 1999 with authority, 18 gaspadarak, 21 zhykhar, at a skladza of a kalgas "Stsyag Peramog і" (z 2004 CBK "Radanezhsk _"; tsentr – century of Korchytsa).

Navasyolki

NAVASELK_ – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 28 km on I WILL KICK hell Mr. Kobryn, 16 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 72 km hell of Brest. To Shashi Brest-M_nsk. 14 gaspadarak, 26 zhykharo ў (2005). At 1897 Nawasyolk_ (Luk) – with authority, 27 dvaro ў 174 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, 287 1/4 dzes. zyaml_ (1890); at _laskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1905 was 175 zhykharo ў, at 1911 – 185 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 19th lady ў, 89 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10. 1940 yes 16.7.1954 g ў _lask_m with / page. At 1940 with authority nal_chvat 159 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў 1943 nyam. - Fasch. zakhopn_k_ spal_l_ to a vyosk (32 dvara) і rasstralyal_ 67 zhykharo ў. On the ¸shanavayena pamyats_ akhvyar to fascism ў 1974 of a ¸stano¸lena pomn_k (on pa¸n. - ¸skh. to the uskrayena vyosk і). Paslya of a vayna with authority adno¸lena. At 1949. argan_zavana kalgas _mya Kutuzava. Pavodle to a perap_s of 1959 Nawasyolk_ nal_chval_ 91 zhykhar, at 1970 – 97 zhykharo ў. At 1999 ў vyosets 18 gaspadarak, 45 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Pra¸d" (z 2004 CBK "Shamyato¸ka"; tsentr – century of Shamyato¸k).

Navasyolki

NAVASYOLK_ – with authority, tsentr Navasyolka¸skaga with/with, for 25 km to Pd hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 71 km hell of Brest. 372 gaspadark і, 819 zhykharo ў (2005). At 1563 ¸pam_nayutsets navaselsk_ya bayara. At 1567 Navasyolk_ – mayontak, the uladayena S. Stakhorskaga, on rubbed. Brestskaga of peahens. At 1747 mayontak, the uladayena Ya. Stakhorskaga. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1886 Navasyolk_ – syalo Verkhaleskay an ox., 50 dvaro ў, 495 zhykharo ў, dzeyn_chal_ valasny to the pra¸leena, M_khayla¸sky tsarkva (zakhavalasya yes nashaga to hour), veterans mlyn, p_tseyna house. For 3 vyarsta hell of a syal znakhodz і ў sya shklozavod Pa¸lopal. At 1890 Navasyolk_ – with authority і syalo. Syalo skladalasya z settlement ў Krupchytsa, Hamyanyata, Valyntsa, Wish-wash, Zagraby і Yashchuk_ (the 1st Navasyolka¸skaye rural t-va), 491 dzes. zyaml_. Vyosk skladalasya z settlement ў Zafaby, Dzekhtsyara і Patsel_ (2nd Navasyolka¸skaye rural t-va). Heating a syal і vyosk_ razmyashchal_sya 8 adnaymenny mayontka ў, uladann_: Zhyromskaga St. (280 dzes. zyaml і), P. Val_tskay (174 dzes. zyaml і), Yu.Astramentskaga (44 dzes. zyaml і), A. Fyadzyushk_ (52 dzes. zyaml і), S. Syamashk_ (172 dzes. zyaml і), R. Antsuta (30 dzes. zyaml і), A. Bayaro¸skay (94 dzes. zyaml і), V. Myslo¸skaga (252 dzes. zyaml і). At 1897 ў to a syala (the 6th settlement ў) 107 dvaro ў, 665 zhykharo ў, mel_sya Verkhaleskaye valasny to the pra¸leena, a tsarkva, tsark. prycht (3 dvara, 17 zhykharo ў), tsark. - prykhodsky school, hlebazapasna magaz_n, pryyomna urachebna rest, drobyazny Crumb; at vyosets (2 pasyolk і) – 27 dvaro ў, 175 zhykharo ў, dzeyn_chal_ veterans mlyn, p_tseyna the house. At 7 adnaymenny mayontka, uladannyakh: The Myslo¸skaga – 2 dvara, 3 zhykhara; Val_tsk_kh – 2 dvara, 12 zhykharo ў; Fyadzyushk_ – 5 zhykharo ў; The Astramentskaga – 12 zhykharo ў; The Yagako¸skaga – 3 dvara, 15 zhykharo ў; Syamashk_ – 2 dvara, 5 zhykharo ў; The Zadz_rno¸skaga – 2 dvara, 2 zhykhara. At 1905. Navasyolk_ – syalo (820 zhykharo ў) і mayontak (42 zhykhara). At 1911 syalo, tsentr adnaymennay volasts_ tago a paveta, 1046 zhykharo ў; mayontak – 11 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, tsentr Navasyolka¸skay of a gm_na of Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і falvarak, 242 ladies, 1205 zhykharo ў. On rubbed. gm_na of the 58th settlement ў, 8246 zhykharo ў. At the 1930th ў vyosets pratsaval_ school і vyachern_ya courses. 3.8.1933 to the syalena navakolny vyosak, yak_ya ¸dzeln_chal_ ў masavy to a pakhodza on mayontak a pameshchyka ў Malache¸sk_kh (century Bulkava Zhab_nka¸skaga of a rayon) z metay prymus_ts _kh vyplats_ts zapazychanasts seasonal rabochy, razgram_l_ nekalk_ syadz_b an asadn_ka ў і atakaval_ pal_tseysk_ ¸chastak at century Navasyolk_. 3 Bresta on a dapamoga pal_tseysk_m prybyl_ soldiers і a joy pal_tsy_. At pamyats adnago z buyneyshy syal. vystuplennya ў 1933 ў Kobrynsk_m of peahens. ў squares of century Navasyolk_ ў 1967 of a ¸stano¸lena abel_sk. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10. 1940 – tsentr Navasyolka¸skaga with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority, 286 dvaro ў, 1409 zhykharo ў pratsaval_ nyapo¸ny syaredny school, general store z gandl. kropkay, addz. suvyaz і, first-aid post, Village Council (telefan_zavan), veterynarna point, gramadskaa of a skhov_shch of a zbozhzh. On rubbed. Village Council znakhodz_l_sya 5th settlement ў, 668 dvaro ў, 3309 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 2 vo_na of Sav. An automated workplace іі (pakhavana on mog_lka, at 1969 ustano¸lena abel_sk) і 22 vyasko¸ets (pomn_k ustano¸lena ў 1965 at a tsentra vyosk і). At 1948 ў Navasyolkakh it was started a buda¸n_tstva of club, ў argan_zavana kalgas _mya Len_na (an ab'yadno¸va ў 14 gaspadarak), yak_ hundred ў we tickle at Dz_v_nsk_m the district (starshynya І. A. N_kanchuk). At l_st. 1949 ў kalgas ustup_l_ 125 gaspadarak. Pavodle to a perap_s of 1959 Navasyolk_ nal_chval_ 1194 zhykhara, at 1970 – 1156 zhykharo ў. At 1999. was 400 gaspadarak, 926 zhykharo ў tsentr a kalgasa of "Stsyag Len_na". Pratsuyuts 2 magaz_na, baln_ets, ambulatoryya, drugstore, Recreation center, syaredny school (pra yoy to a dzeyn_chaa museum), dz_tsyacha garden, felch. - akushersk_ point, vetuchastak, addz. suvyaz і, kamb_nat life. abslugo¸vannya. Pomn_k of an arkh_tektura – the M_khayla¸sky tsarkva (the XIX Art.).

Navasyolki

NAVASYOLK_ – with authority ў Tevelsk_ with/with, for 16 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 4 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 67 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ a pas a¸tadaroga on Kobryn, Kamyanets, Pruzhana. 19 gaspadarak, 25 zhykharo ў (2005). At 1897 Navasyolk_ – with authority ў Mura¸yo¸skay an ox. Pruzhanskaga of peahens. Grodzenskay lips., 22 dvara, 181 zhykhar; 338 dzes. zyaml_ (for 1890). The Syadz_ba of Navasyolk_ nal_chvat 8 zhykharo ў. At 1905 with authority, 221 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav., 7th lady ў, 47 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Tevelsk_m with / page. At 1940 with authority, 39 dvaro ў, 177 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Navasyolk_ of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Molatava. Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets was 138 zhykharo ў, at 1970 – 101 zhykhar. At 1999. 21 gaspadarka, 29 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"; tsentr – century Te¸l і).

Nyatreba

NYaTREBA – with authority ў Garadzetsk_m with/with, on pa¸d. - za. to a beraza of the channel Karale¸skaga. For 15 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 59 km hell of Brest. Heating Shashi Brest-M_nsk. 2 gaspadark і, 2 zhykhara (2005). At 1897 Nyatreba – mayontak at Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 7 zhykharo ў. At 1905 mayontak, 7 zhykharo ў. At 1911 grazed. Rachk_-Nyatreba of Garadzetskay ox. tago paveta, 50 zhykharo ў. 3rd 1921 with authority Nyatreba-Rachk_ ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 8th lady ў, 50 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Aktsyabrsk_m, z 31.3.1959 g ў Garadzetsk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940 with authority Nyatreba, 74 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 1970 had 53 zhykhara, – 38 zhykharo ў. At 1999. 5 gaspadarak, 7 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Kastrychn_k" (tsentr – century Aktsyabr).NavigationSearch in the websiteOur partners