Settlements - Letter X | Kobrin district | Tourist Kobrin

Settlements of Kobrin district from And to I

H_dra

H_DRY – with authority, tsentr H_drynskaga with/with, for 10 km to Pd hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 56 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-Dz_v_n. 295 gaspadarak, 773 zhykhara (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. At 1563 Mr. H_dry – syalo Patryka¸skaga of a voyta¸stvo volasts_ Charavachytskaga of a dvar, 22 valok_ zyaml і, z yak_kh 1 free valoka was a nadadzena to Voight, 21 – "on a parade-ground"; 20 gaspadarak. Akramya tago, to syalyana nalezhal_ 15 lyasny it is shaky zyaml_ (on a chynsha) і 7 it is shaky on senazhats і patreba zamkavyya. At 1597 syalo, 22 valok_ zyaml і, the karchma was swept. At 1642 an adpavedna z be tired a rev_zor of Dz. Sapeg_ on pav_nnasts to the syalena plats_l_ the 55th penny ў z valok_. At 1786 zastsenk_ a syala nal_chval_ 259 Margo ў zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 Mr. H_dry – farms (uladaln_k_ Ska¸ronsk_ і Zadarno¸sk і), 124 1/2 dzes. zyaml і, at Verkhaleskay an ox. At 1897 with authority, 63 dvara, 432 zhykhara, dzeyn_chal_ hlebazapasna magaz_n, piece Crumb. At 1905 413 zhykharo ў. At 1911 with authority Navasyolka¸skay an ox. tago paveta, 530 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 36th lady ў 246 zhykharo ў pratsaval_ school, vyachern_ya courses. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 і z 18.12.1972 – tsentr the Village Council tago a rayona, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m with / page. At 1940 farms, 99 dvaro ў, 436 zhykharo ў dzeyn_chal_ magaz_n, a hut-chytalnya, pack. school. On rubbed. Village Council nal_chval_sya 23 naselenyya points, 426 dvaro ў, 2111 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ heating vyosk_ zag_nul_ 2 vo_na of Sav. Automated workplace іі і partyzan. At 1965 on the mag_l (on pa¸n. - za. to the uskrayena vyosk і) ustano¸lena abel_sk, yak_ a taksama to a ¸shano¸vaa pamyats 37 adnavyasko¸ets ў zag_nu¸shy at Bai Z akupantam_. At 1949 stvorana kalgas _mya Stal_nskay kanstytutsy_ (an ab'yadno¸va ў 40 gaspadarak). Pavodle to a perap_s of 1959 503 zhykhara, at 1970 – 515 zhykharo ў. At 1999 284 gaspadark і, 812 zhykharo ў tsentr a kalgasa "Zara" (z 2004 CBK "Uzykhodzyachaya Zara"). Pratsuyuts 2 magaz_na, dz_tsyacha garden, Recreation center, spart. complex z to pools, syaredny school, dining room, addz. suvyaz і, felch. - akushersk_ point, kamb_nat life. abslugo¸vannya.

Habov_cha

HABOV_CHY – with authority ў Dz_v_nsk_m with/with, on pa¸d. - za. to a beraza of the channel Kazatskaga. For 18 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 63 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to an a¸tadaroza Kobryn-Dz_v_n. 242 gaspadark і, 668 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena ў Troksk_m vayav. INCL. At 1563 Habov_chy – syalo ў Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 17 is shaky zyaml_. At 1597 syalo Syaletskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskaga of a starostvo, dzeyn_chat a karchm. At 1724 syalo ў Brestskay the house-keeper іі, 29 is shaky zyaml_. At 1789 with authority, 29 it is shaky 40 Margo ў zyaml і, 47 gaspadarak, 260 zhykharo ў, a karchma; at a skladza of Dz_v_nskaga of a key of that zha the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 syalo – 2350 1/4 dzes. zyaml і, tsarkva; tsark. prycht – 60 dzes. zyaml і; at Blotskay (Balotskay) volasts_. Pra to V. Dzembsk_'s syala of a valod ў 4 dzes. zyaml_. At 1888. Habov_tsk_ pravasla¸na prykhod nal_chva ў 1148 vern_ka ў. At 1897 syalo (pra vayenna-kamun_katsyynay to a daroza Kobryn-Dz_v_n), 76 dvaro ў, 551 zhykhar, dzeyn_chal_ the Pakro¸sky tsarkva, tsark. - prykhodsky school, hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, a p_tseyny ¸stanova. At 1905 670 zhykharo ў. At 1911 607 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Balotskay (Blotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 143 ladies, 741 zhykhar. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 yes 30.10.1959 – tsentr the Village Council tago a rayona, poty with authority ў to skladza K_syalyov_tskaga with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 ў vyosets 184 dvara, 852 zhykhara, dzeyn_chal_ pack. school, magaz_n. On rubbed. Village Council nal_chval_sya 3 naselenyya points, 1431 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ on dandies zag_nul_ 14 adnavyasko¸ets ў (at 1965 ustano¸lena abel_sk). At 1949. 22 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Molatava (starshynya M. S. M_syuk). Pavodle to a perap_s of 1959 ў Habov_chakh 448 zhykharo ў, at 1970 – 1048 zhykharo ў. At 1999 255 gaspadarak, 713 zhykharo ў, tsentr a kalgasa _mya Kutuzava (z 2004 CBK "Kutuza¸sk _"). Yosts magaz_n, Recreation center, dz_tsyacha garden, 8-gadovy і f_l_yal muses. schools, felch. - akushersk_ point, the dining room, addz. suvyaz і, vetuchastak.

Hadyn_cha

HADYN_CHY – with authority ў Navasyolka¸sk_m with/with, for 23 km to Pd hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 60 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to Kobryn-Makrana's a¸tadaroza. 104 gaspadark і, 226 zhykharo ў (2005). At 1567 Hadyn_chy – mayontak, Raman's uladayena і Mike Kulnev_cha ў (at 1565 Syamyon і Dzyam'yan Kulnev_chy), at Brestsk_m of peahens. Pobach z to mayontka of a prakhodz_l of a myazh of Kobrynskaga of peahens. Pazney Kandrat Hadyn_tsk_ of a zavyashch ў mayomasts to Lepyaso¸skam to a pravasla¸nam to a manastyr. At 1667 St. Tabensk_ on the chal svaygo a joy zdzeysn і ў attack on mayontak, Alya ў are wounded manakham_ і pamyor. Brestsk_ padsudak Pshazdzetsk_ of an apra¸d ў the monk ў, adnak at hutk_m hour a taksama of a razrabav ў mayontak. Paslya of Klyaments_ya Tryzna's hadayn_tstv, arkh_mandryt V_lenskaga Svyatadukha¸skaga of a manastyr, ў atrymana karale¸sk_ l_st z to zagada to Pshazdzetskam і Tabensk_m vyarnuts mayomasts to monks. At 1679 Mr. of Galo¸ny L_to¸sk_ trybunat vyrasha ў to a sprav on karysts a manastyra. Z 1691 yes 1740. mayontak znakhodz і ў sya va ¸ladann_ bazylyan Lepyaso¸sk_kh. Pazney zno ў uzn_kal_ sprechk_ for mayomasts pam_zh manakham_ і panam_ Slavakam_ і Pukhalsk_m і, і was a vyrashana on karysts aposhn_kh on the right. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Verkhaleskay an ox., 1774 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: pasyolak, 179 1/2 dzes. zyaml і, і 2 mayontk і, uladann_ S. Mar'yanov_cha (399 1/2 dzes. zyaml і) і A. Lyub_mava (186 dzes. zyaml і). At 1897 ў vyosets 40 dvaro ў, 274 zhykhara, a tsarkva on mog_lka, hlebazapasna magaz_n; at akol_ets – 15 dvaro ў, 76 zhykharo ў. Mayontk_ nal_chval_: Hadyn_chy-Sha¸chuka – 8 zhykharo ў, Hadyn_chy-Mar'yanov_cha – 10 zhykharo ў, Hadyn_chy-Mats_yuka – 14 zhykharo ў, me¸sya veterans mlyn. At 1905 _snaval_ with authority (302 zhykhara) і mayontak (10 zhykharo ў). At 1911 ў to a skladza of Navasyolka¸skay an ox.; with authority – 374 zhykhara; akol_ets – 32 zhykhara; mayontak, A. Korsak's uladayena – 43 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority, 59 dvaro ў, 308 zhykharo ў, і 2 falvark і, 3 dvara, 26 zhykharo ў (times). At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў to BSSR skladza, z 15.1.1940 g ў Dz_v_nsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Verkhalesk_m, z 30.10.1959 ў Navasyolka¸sk_m Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m district. At 1940 with authority, 95 dvaro ў, 489 zhykharo ў, pratsavat pack. school. At Faded, Aych. to a vayn of Hadyn_chy of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 17 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Peramoga" (starshynya P. M_kalayuk St.). Pavodle a perap_sa of 1959, 352 zhykhara, at 1970 – 356 zhykharo ў. At 1999 115 gaspadarak, 258 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya Chkalava (z 2004 CBK "Verkhalesk _"; tsentr – century of Verkhalesse). Yosts magaz_n, club, b_bl_yatek. At century. Hadyn_cha naradz_l_sya it is white. expert І. V. Andrasyuk, is white. l_ngv_st, the teacher, zhurnal_st In.І. І ў chanka ў (z'ya¸lyaetsets to members redkaleg іі chasop_sa "Rodnaye of the word").

Hudl_n

HUDL_N – with authority ў Garadzetsk_m with/with, for 27 km on At hell Mr. Kobryn, 4 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 71 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-of a _vanav. 49 gaspadarak, 108 zhykharo ў (2005). At 1499-1500 at l_sets knyag_n Ulyana і Hannah of ¸pam_nayetsets a yak of century Hodl_n. At 1563 Mr. Hodl_n – syalo Grusha¸skaga of a voyta¸stvo volasts_ Garadzetskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі, 16 is shaky zyaml_ (yakasts zyaml_ drenny), 13 gaspadarak, z _kh 3 gaspadary-budn_k_ (to Paless_ razvozchyk_ goods ў).
At 1786 syalo ў Brestskay the house-keeper іі, 16 is shaky zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 syalo, 360 1/2 dzes. zyaml і; mayontak, uladayena І. M_trashe¸skaga, 276 dzes. zyaml і; at Zela¸skay an ox. At 1897 with authority (pra pashtovy to a way Kobryn-P_nsk і l_n іі Paleskay chygunk і), 67 dvaro ў, 420 zhykharo ў, pratsaval_ school of the diploma, a hlebazapasna magaz_n. Mayontak of a nal_chv ў 11th lady ў, 72 zhykhara. At 1905 ў vyosets 483 zhykhara. At 1911 with authority Garadzetskay an ox. tago paveta, 544 zhykhara. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 31 houses, 192 zhykhara. Z 1939 ў to BSSR skladza, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 – tsentr the Village Council tago a rayona, z 16.7.1954 g ў Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g ў Garadzetsk_m the Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940. ў vyosets 109 dvaro ў, 372 zhykhara, pratsaval_ pack. school, Administrative Code. magaz_n; argan_zavana kalgas _mya the 6th ses іі Vyarkh. Saveta BSSR (55 horses, 80 Galo ў violent ragatay zhyvyola). At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn Hudl_n of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 52 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Shvern_ka. Pavodle to a perap_s of 1959 308 zhykharo ў, at 1970 – 235 zhykharo ў. At 1999 51 gaspadarka, 116 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Dzeyn_chaye magaz_n. At century Hudl_n naradz і ў sya ¸dzeln_k rev. to Rukh ў Zakh. Belarus і, adz_n z argan_zatara ў partyz. to Rukh to ¸ reptiles Faded. Aych. vayna M. Ts. Shysh (at 1974 at a tsentra vyosk_ a ¸stano¸lena of a stel).NavigationSearch in the websiteOur partners