Settlements of Kobrin district from And to I

M_nyanka

M_NYANKA – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 14 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 60 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Brest-Baranav_chy. 66 gaspadarak, 150 zhykharo ў (2005). At 1599 to the ¸pam_nayena M_nyank_ of a nape¸n rechk_. At 1890 Mr. M_nyanka – with authority Padaleskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 290 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna pasyolak, 7 1/2 dzes. zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і). At 1897 with authority, 44 dvara, 290 zhykharo ў mel_sya hlebazapasna magaz_n, the forg. At 1905 352 zhykhara, at 1911 445 zhykharo ў. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 34 ladies, 172 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 farms, 69 dvaro ў, 246 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1950. 42 gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kuybyshava. Pavodle 1959 Mr. of M_nyanka nal_chvat a perap_sa 239 zhykharo ў, at 1970 – 230 zhykharo ў, on yae terytory_ razmyashchalasya to the pra¸leena of a kalgas. At 1999 with authority, 83 gaspadark і, 180 zhykharo ў, tsentr a kalgasa of "Zvyazd" (z 2004 CBK "M_nyansk _"). Dzeyn_chayuts magaz_n, club, dz_tsyacha garden, felch. - akushersk_ point, syaredny school, addz. suvyaz_.

Magdal_n

MAGDAL_N – with authority ў K_syalyov_tsk_m with/with, on Kobrynsk_m the channel. For 6 km on PDU hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 49 km hell of Brest. Heating Shashi M_nsk-Brest. 243 gaspadark і, 638 zhykharo ў (2005). At 1890 Mr. Magdal_n – mayontak Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga of peahens., uladayena S. Tum_nskay і S. Zakrzhe¸skay, 214 dzes. zyaml_. At 1897 ў a mayontka 31 zhykhar, at 1905 – 58 zhykharo ў. 3rd 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Blotskay (Balotskay) to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 9th lady ў, 63 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., 12.10.1940 ў K_syalyov_tsk_m with / page. At 1940 the farms of Magdal_n, 20 dvaro ў, 90 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948 ў vyosets of an argan_zavana kalgas "Nova a way" (ustup_l_ ў Iago to a ¸sa 46 gaspadarak; starshynya P.R.Karanchuk, sakratar kamsamolskay argan_zayets і). Pavodle to a perap_s of 1959. Magdal_n of a nal_chv ў 235 zhykharo ў, at 1970 – 319 zhykharo ў. At 1965 ў tsentra vyosk_ on the ¸shanavayena pamyats_ akhvyar to ¸stano¸lena fascism pomn_k. At 1999 220 gaspadarak, 580 zhykharo ў, tsentr a kalgasa "Magdal_nsk і". Pratsuyuts magaz_n, Recreation center, school, felch. - akushersk_ point. At century Magdal_n naradz і ў sya M.P. M_kul_k, yak_ ў reptiles Faded. Aych. vayna z'ya¸lya¸sya to partyzana joy _mya Suvorava of a brygada _mya Molatava. The Udzeln_cha ў at vyzvalenn_ Kobryna, naladzhvann_ pan-ton і ferry a perapra ў.

Maz_cha

MAZ_CHY – with authority ў Batchynsk_m with/with, on pa¸n. - ¸skh. to a beraza of river Mukhavets. For 7 km on the 3rd hell of the city і chyg. Art. Koryn, 45 km hell of Brest. Heating Shashi Kobryn-Zhab_nka. 38 gaspadarak, 85 zhykharo ў (2005). At 1890 Maz_chy – with authority Stryga¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 144 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 2 adnaymennyya mayontk і, uladann_ V. Bradz_nskaga, 68 dzes. zyaml і, і M. Verashchak і, 187 dzes. zyaml_. At 1897 with authority (pra of Paleskay chygunets і river Mukhavets), 25 dvaro ў, 186 zhykharo ў, a pratsava ў hlebazapasna magaz_n; mayontak, 6 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 229 zhykharo ў, mayontak – 57 zhykharo ў. At 1911 with authority (229 zhykharo ў) і mayontak (55 zhykharo ў). Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 16th lady ў, 120 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Batchynsk_m with / page. At 1940 farms, 43 dvara, 198 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. A perap_sa of 1959 with authority nal_chvat 1944 Mr. of Pavodle 148 zhykharo ў, at 1970 – 137 zhykharo ў. At 1999 41 gaspadarka, 79 zhykharo ў, at a skladza of an agraf_rmy-kalgas "Patryk і". At 2004 Maz_chy of a daluchana yes of AAT "Kobrynsky Ptushkafabryka".

Mazura

MAZURY – with authority ў Garadzetsk_m with/with, for 31 km on I WILL KICK hell Mr. Kobryn, 9 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 75 km hell of Brest. Heating Shashi M_nsk-Brest. 39 gaspadarak, 54 zhykhara (2005). At 1563 Mozyr – an urochyshcha of the village of Vugla. At 1731 Mr. Mazura ts_ Beraz_no – mayontak at Brestsk_m vayav. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1885 with authority _laskay an ox., 254 zhykhara. At 1897 49 dvaro ў, 297 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 421 3/4 dzes. zyaml_ (1890). At 1905 ў vyosets 313 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 49th lady ў, 269 zhykharo ў. At the 1930th pratsaval_ school, vyachern_ya courses, chytalnya. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g ў Grusha¸sk_m the Village Councils, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district, z 21.1.1961 g ў Garadzetsk_m with / page. At 1940 ў vyosets 401 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya M. Astro¸skaga (starshynya M. Bagachuk). Pavodle to a perap_s 1959 Mr. Mazury nal_chval_ 194 zhykhara, at 1970 – 225 zhykharo ў. At 1999 48 gaspadarak, 75 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Pratsuye magaz_n. At century of Mazura naradz і ў sya kamandz_r partyz. joy _mya S. M. K_rava Brestskaga partyz. zluchennya P.N.Papla¸sk_ (a memaryyalny doshka of a ¸stano¸len on a budynka of a magaz_n ў 1975).

Mazura

MAZURY – with authority ў H_drynsk_m with/with, for 3 km on PDZ hell of the city і chyg. the Art. Kobryn, 42 km hell of Brest Heating Shashi M_nsk-Brest. 101 gaspadarka, 284 zhykhara (2005). At 1897 Mr. Mazury – with authority Pruska¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 22 dvara, 148 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n; 116 dzes. zyaml_ (for 1890). At 1905 ў vyosets 173 zhykhara. At 1911 171 zhykhar. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 16th lady ў, Shzhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g ў Petska¸sk_m, z 18.12.1972 ў H_drynsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 34 dvara, 190 zhykharo ў, the pack pratsavat. school. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Alyaksandra Ne¸skaga. Pavodle to a perap_s 1959 Mr. Mazury nal_chval_ 150 zhykharo ў, at 1970 – 224 zhykhara. At 1999 86 gaspadarak, 283 zhykhara, at an agraf_rma skladza "Belarus" (z 2004 CBK "Verbnaye"; tsentr – century Pesk і). Pratsuye of pack. school.

Are small Rudzets

Are SMALL RUDZETS – with authority ў Garadzetsk_m with/with, on pa¸d. - za. to a beraza of the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. For 27 km on PDU hell Mr. Kobryn, 7 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 71 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to Arekha¸sk_-K_syalyo¸tsa's a¸tadaroza. 22 gaspadark і, 37 zhykharo ў (2005). At 1563. Small Rudtsa – an urochyshcha-vostra ў the village of Vugla Vugolskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens. At 1921 Rudzets, 33 dvara, 162 zhykhara, at a skladza of Garadzetskay of a gm_na of Kobrynskaga of peahens Are with authority small. Paleskaga vayav. Polshcha. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Garadzetsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 ў vyosets 357 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Kato¸skaga. Pavodle to a perap_s of 1959 261 zhykhar, at 1970. – 167 zhykharo ў. At 1999 ў century. Are small Rudzets was 27 gaspadarak, 48 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Pomn_k to fellow countrymen, yak_ya zag_nul_ ў reptiles Faded. Aych. vayna ў Bai Z nyam. akupantam_ (ustano¸lena ў 1965 on pa¸n. to the uskrayena vyosk і).

Kids

MALYShY – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 12 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 8 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 63 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-Kamyanets. 35 gaspadarak, 80 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets with authority vyadoma z XVII Art. yak to the syaleena Berastseyskaga vayav. Pad 1676 of a paznachan ў to a document vop_sa ў V_lenskaga tsentr. arkh_va starazh. assembly kn_g. At 1717 Malyshy – syalo ў Brestsk_m vayav. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Stryga¸skay an ox., 325 1/2 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 2 adnaymennyya mayontk_ – uladann_: A. Krasko¸skaga, 43 dzes. zyaml і, і M. Maslev_cha, 142 dzes. zyaml_. At 1897 with authority (for 4 vyarsta hell Masko¸ska-Brestskay chygunk і) nal_chvat 36 dvaro ў, 242 zhykhara, me¸sya hlebazapasna magaz_n. At mayontka of an adpavedn was 15 і 7 zhykharo ў. At 1905 ў vyosets 269 zhykharo ў, at mayontka – 26 і 11 zhykharo ў. At 1911. with authority – 320 zhykharo ў, adnaymenna mayontak (Ta¸be's uladayena) – 7 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 39 dvaro ў, 229 zhykharo ў, і falvarak – 7 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority – 57 dvaro ў, 256 zhykharo ў, і byla falvarak – 3 dvara, 30 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas "Are light a way" (starshynya P. Syusyura). Pavodle to a perap_s of 1959 ў century 1970 had 257 Malyshy zhykharo ў – 196 zhykharo ў. At 1999 42 gaspadark і, 83 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – century Strygava).

Malyya Lepyasa

MALYYa LEPYASY – with authority ў Bukhav_tsk_m with/with, for 6 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 50 km hell of Brest. Heating Shashi Kobryn-Baranav_chy. 16 gaspadarak, 28 zhykharo ў (2005). At 1890 Lepyasy Malyya – pasyolak at Stryga¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 85 1/2 dzes. zyaml_. At 1897 with authority (for 2 vyarsta hell chygunk_ Brest-Bransk і river Mukhavets), 9 dvaro ў, 67 zhykharo ў. At 1905 71 zhykhar, at 1911 92 zhykhara. At 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 12th lady ў, 74 zhykhara. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959 ў Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g ў Bukhav_tsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 18 dvaro ў, 74 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1948 stvorana kalgas "Chyrvona stsyag". Pavodle to a perap_s of 1959. Malyya Lepyasa nal_chval_ 97 zhykharo ў, at 1970 – 77 zhykharo ў. Razmyashchalasya to the pra¸leena of a kalgas. At 1999 15 gaspadarak, 30 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Kobrynsk і" (tsentr – century _myan_n).

Matzos

MATZOS – with authority ў Tevelsk_m with/with, on pa¸n. - za. to a beraza of river She¸nya (Mukha¸tsa is nimble). For 14 km on PNZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 64 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-Kamyanets. 44 gaspadark і, 90 zhykharo ў (2005). At 1563 syalo Osavaya Gl_nyanskaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі; 12 it is shaky zyaml і, 11 gaspadarak. At 1742 syalo Matzos ts_ Osava (Vosava), 12 is shaky zyaml і, Vezhatsk_ a key of Brestskay the house-keeper іі. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority ў Mura¸yo¸skay an ox., 342 3/4 dzes. zyaml і; pra vyosets ў P. Kuzmuna mel_sya 14 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena A. Malakho¸skaga, 414 1/2 dzes. zyaml_ (to times z to Gl_nyank's falvarka і to Tsyamn_ts's ¸rochyshcha). At 1897 with authority – 52 dvara, 339 zhykharo ў, 2 hlebazapasnyya magaz_na; mayontak – 12 dvaro ў, 60 zhykharo ў. At 1905 with authority, 420 zhykharo ў; mayontak, 8 zhykharo ў. Z 1921. with authority ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav., 36 dvaro ў, 181 zhykhar. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 67 dvaro ў 359 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to an akup_ravana Matzo vayn nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944 Mr. of Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 1970 had 263 zhykhara, – 171 zhykhar. At 1999 49 gaspadarak, 101 zhykhar, at a skladza of a kalgas _mya Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – century Strygava).

Melniki

MELN_K_ – with authority ў Batchynsk_m with/with, on pa¸n. to a beraza of river Mukhavets. For 13 km on PDZ hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 36 km hell of Brest. To Shashi Kobryn-Kamyanets. 12 gaspadarak, 12 zhykharo ў (2005). At 1890 Meln_k_ – with authority Pruska¸skay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips., 182 1/4 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz і ў sya mayontak Meln_k_ ts_ Novyya Charavachytsa, the uladayena To. і I. Maze¸sk_kh, 771 1/2 dzes. zyaml_ (to times z falvarkam_ Ursynava і Kants_nava). At 1897 with authority – 18 dvaro ў, 179 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; adnaymennyya the farm і mayontak – a pas 6 zhykharo ў at skin. At 1905 ў vyosets 198 zhykharo ў, at a mayontka – 14 zhykharo ў. At 1911 with authority (160 zhykharo ў) і mayontak (22 zhykhara) at Pruska¸ska-Ramana¸skay an ox. tago paveta. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 18th lady ў, 84 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Batchynsk_m with / page. At 1940. farms, 37 dvaro ў, 195 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Meln_k_ of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z chervenya 1941 yes l_penya 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Frunze. Pavodle with authority nal_chvat a perap_sa of 1959 140 zhykharo ў. At 1970 – 74 zhykhara. At 1999 12 gaspadarak, 25 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas "Zapaveta of a _l_ch" (z 2004 CBK "Batchy"; tsentr – century Batchy).

Melyankova

MELYaNKOVA – with authority ў An_skav_tsk_m with/with, on pa¸d. - za. to a beraza of the channel Arekha¸skaga. For 35 km on PDU hell Mr. Kobryn, 11 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 81 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas to Arekha¸sk_-Balota's a¸tadaroza. 45 gaspadarak, 87 zhykharo ў (2005). At 1563 Melentkova – an urochyshcha-vostra ў the village of Vugla Vuglo¸skaga of a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі. At 1890 Melyankova – pasyolak at a skladza of century of Vugla, 1130 dzes. zyaml_ (to times z 7 _nshym_ pasyolkam_ vyosk і), at Garadzetskay an ox. Kobrynskaga of peahens. Grodzenskay lips. At 1897 Mr. of Vugly (Melyankov) – with authority, 55 dvaro ў, 316 zhykharo ў. At 1905 382 zhykhara, at 1911 374 zhykhara. Z 1921 with authority ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 61 houses, 279 zhykharo ў. At the 1930th the school, at a yaky pravodz_l_sya nyadzelnyya chytann_ pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў An_skav_tsk_m with/with, z 8.8.1959 g. ў Kobrynsk_m district. At 1940 ў vyosets 388 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z chervenya 1941 yes l_penya 1944. At 1949 argan_zavana kalgas "Len_n's Way" (starshynya M. Kryval). A perap_sa of 1959 with authority Melyankova nal_chvat Pavodle 346 zhykharo ў, at 1970 – 246 zhykharo ў. At 1999 55 gaspadarak, 119 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya K_rava (z 2004 AAT "An_skav_chy"; tsentr – century of Dub_na).

Mukha¸loki

MUKHA÷LOK_ – with authority ў Astrom_tsk_m with/with, for 13 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 59 km hell of Brest. Transpartnyya suvyaz_ pas of Shashi Brest-Baranav_chy. 32 gaspadark і, 45 zhykharo ў (2005). Pad 1606 of a paznachana yak Mukha¸lok's yard. At 1727 Mukha¸lok_ – mayontak at Brestsk_m vayav. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 320 1/2 dzes. zyaml і, і mayontak, uladayena M. Matno¸skay, 409 dzes. zyaml і; at Padaleskay an ox. At 1897 with authority, 35 dvaro ў, 228 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; mayontak – 6 zhykharo ў. At 1905 ў vyosets 285 zhykharo ў, at a mayontka – 9 zhykharo ў. At 1911 with authority nal_chvat 314 zhykharo ў, mayontak (uladayena Dambro¸skay) – 3 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і Assad, 16th lady ў, 80 zhykharo ў. At the 1930th the school pratsavat. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas. z 12.10.1940 ў Zhukhavetsk_m, z 16.7.1954 g ў Astrom_tsk_m Village Councils. At 1940 farms – 33 dvara, 177 zhykharo ў, і falvarak – 1 yard, 14 zhykharo ў; pratsavat pack. school (paslya 1945 – school-syam_godka). At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 12 vyasko¸ets ў (at 1965 ustano¸lena abel_sk). Pavodle to a perap_s of 1959 Mukha¸lok_ nal_chval_ 212 zhykharo ў, at 1970 – 206 zhykharo ў. At 1999 38 gaspadarak, 65 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas _mya M_churyna (tsentr – century Astrom_chy). Dzeyn_chaye magaz_n.

Myarnitsa

MYARN_TSA – with authority ў Tevelsk_m with/with, for 12 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 7 km hell chyg. the station Te¸l_ (on l_n іі Brest-Baranav_chy), 62 km hell of Brest. Heating a¸tadarog_ Kobryn-Kamyanets. 15 gaspadarak, 37 zhykharo ў (2005). At 1563 Mern_tsk_ zastsenak on myazha of the village of Zalesse. "Togo of a torture chamber of Zalesskago is given on mern_tstvo for l_sty his king m_lost_ to a mernik Kobrinskoma, Cherevachitskoma Vezhetskoma, to Gorodetsky Klim Timofeyevich 4 volok_ with everyone on 30 pennies on fate 65". At 1890 Mr. Myarn_tsa – mayontak at Mura¸yo¸skay an ox. Pruzhanskaga of peahens. Grodzenskay lips.; to the uladayena of Bagushe¸skaga St., 324 dzes. zyaml_. Pobach znakhodz_lasya adnaymenny pustka, G. Prymachuk's uladayena, 17 dzes. zyaml_. At 1897 mayontak a nal_chva ў 3 dvara, 25 zhykharo ў, at 1905 – 2 mayontk_: 69 і 7 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority і kalon_ya, 8th lady ў, 58 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas. z 12.10.1940 ў Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g ў Tevelsk_m Village Councils. At 1940 with authority, 12 dvaro ў, 92 zhykhara. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of an akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. ў 1959 і 1970 with authority nal_chvat 1944 Mr. of Pavodle of a perap_s 79 zhykharo ў. At 1999 15 gaspadarak, 42 zhykhara, at a skladza of a kalgas _mya Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – century Strygava). At century of Myarn_ts naradz_lasya vuchony-f_z_k R.G.Zaparozhchanka, a yaky razv_la a method of a matematychnag madel_ravannya a pratsesa ў at lasers і nel_neyna-aptychny asyaroddzyakh.

Myafyodavichy

MYAFYODAV_CHY – with authority ў Garadzetsk_m with/with, at sutoka of Karale¸skaga і the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga ў. For 27 km on PDU hell Mr. Kobryn, 4 km hell chyg. the Art. Garadzets (on l_n іі Brest-Gomel), 71 km hell of Brest. 88 gaspadarak, 158 zhykharo ў (2005). Vyadoma z XVI Art. yak of century Nyakhnedav_chy (Nekhvedzev_chy) Barodz_tskay ox. Kobrynskaga of peahens. INCL. Pavodle of a _nventar of Barodz_tskay an ox. 1558 with authority zaymat 2 mesets ў volasts_ a pas kolkasts_ zhykharo ў і a prynos_la to the income 17 1/2 cop of a penny ў (z 1559 va ¸ladann_ kap_tula V_lenskay). Yes syaredz_na of the XVIII Art. vyosk_ Myafyodav_chy і Barodz_chy strats_l_ svayo gasp. to the znacheena syarod _nshy villages. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1843 mayontak і to a vyosk of Myakhvedav_chy arandaval_ Dzvonsk_ya (to the early uladayena Brashev_tskaga of a kastsyol; 355 2/3 dzes. zyaml і). Vyosk the nal_chvala 37 dvaro ў, 287 zhykharo ў, dzeyn_chat a karchm; at a falvarka mel_sya zhylyya і gasp. pabudova, hlebazapasna magaz_n. At 1890 with authority Antopalskay an ox., 380 zhykharo ў (1885), 1336 1/2 dzes. zyaml_. Pobach z weighty znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena M. Lyub_mavay, 264 1/2 dzes. zyaml_. At 1897 with authority, 82 dvara, 561 zhykhar, hlebazapasna magaz_n, at 1905 591 zhykhar. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Garadzetskay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 47th lady ў, 297 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Antopalsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Garadzetsk_m with/with, z 8.8.1959 g ў Kobrynsk_m the district. At 1940 with authority nal_chvat 601 zhykhar. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn of Myafyodav_chy of an akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 yes l_p. 1944. At 1949 argan_zavana kalgas _mya Chkalava (starshynya Ya. Yak_mchuk). Pavodle to a perap_s of 1959 ў vyosets 542 zhykhara, at 1970 – 445 zhykharo ў. At 1999 99 gaspadarak, 180 zhykharo ў, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – century Garadzets). Pratsuyuts magaz_n, club, b_bl_yatek. At century of Myafyodav_chy naradz і ў sya Z.Z.Dzen_syuk, yak_ ў reptiles Faded. Aych. vayna z'ya¸lya¸sya to padpolshchyka, razvedchyka, padry¸n_ky, suvyazny asobnaga of a partyzanskag joy _mya Kato¸skaga.NavigationSearch in the websiteOur partners