Settlements - Letter g | Kobrin district | Tourist Kobrin

Settlements of Kobrin district from And to I

Girsk

G_RSK, with authority ў K_syalev_tsk_m selsaveets. At 1897 with authority ў Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 80 dvaro ў, 579 zhykharo ў, the forg, 2 krama, 719 dzesyats_n zyaml_ (for 1890). Pobach z weighty prakhodz і ў gandlyova a way Garadzets — Navasyolk_. At 1905 484 zhykhara. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Blotskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo; 68 dvaro ў, 468 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 yes 31.3.1959 g at Aktsyabrsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 798 zhykharo ў. At 1947 the pachatkovy school pratsavat. At 1950 42 vyaskovyya gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kato¸skaga. On 1.1.1999 g 138 dvaro ў, 253 zhykhara, magaz_n, at a skladza of a kalgas "Uskhod". Pomn_k on the mag_l 32 partyzan a joy _mya Kato¸skaga, yak_ya zag_nul_ ў Bai Z g_tlera¸tsam_ ў 1942 — 1944.

Gayko¸ka

GAYKO÷KA (myastsovy nazva of Gayk_vk), with authority ў H_drynsk_m selsaveets. At 1540 karale¸sk_ the Nut of an atrym ў zyamlyu heating kanyusha vyosk_ Azyata. At 1890 with authority ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 797,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena M. Kazyaradskay, 430 dzesyats_n zyaml_. At 1897 at vyosets 43 dvara, 326 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna the house, pobach z weighty a prakhodz_la of a shash Kobryn — Vladava; at a mayontka 7 zhykharo ў. At 1905 233 zhykhara, at a mayontka — 4. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Navasyolka¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, the 27th lady ў, 167 zhykharo ў, school. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Dz_v_nsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 yes 30.10.1959 at Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 with authority, 72 dvara, 480 zhykharo ў, pachatkovy school. On 1.1.1999 g. 92 dvara, 255 zhykharo ў, magaz_n, club, at a skladza of a kalgas "Zara".

Garadzets

GARADZETs (myastsovy nazva of Gorodets), with authority, tsentr Garadzetskaga of the Village Council і kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga. Vyadoma z the XII Art., zgadvayetsets ў 1142, at an hour knyazhatsk_kh m_zhusob_ts. At 1286 valynsk_ the prince Uladz_m_r Vas_lkav_ch at dukho¸nay gramayets of a zavyashch ў svayoy zhonets to Volza Ramana¸na to times z Mr. Kobrynam і syalo Garadzets. Pazney Garadzets — the city at votchynny uladann_ knyazyo ў Kobrynsk_kh, z to an ear of the XVI Art. at a l_ka karale¸sk_kh "dining rooms a mayontka ў". At 1563 Mr. Garadzets — the city і the yard Kobrynskay the house-keeper іі (z 1532), z 1566 at Brestsk_m a vayavodstvo INCL. At a goradza _snaval_ the market, 5 vul_ts (Kobrynsky, Pryshykhotsky, P_nsky, Grusha¸sky, vul_ets ¸zdo¸zh tsarkva), a _l_nsky tsarkva (chalk 2 volnyya valok_ zyaml і), zvysh 193 gaspadarak (to the pavodla dasledavannya ў Yu.A.Yak_mov_cha, 205 dvaro ў), pradmesets, agaroda. At a dvara Garadzetsk_m mel_sya agaroda, 2 mlyna, an akhova. Volasts Garadzetskaga of a dvar skladalasya z 2 voyta¸stvo ў (the income hell volasts_ — the 275th cop of the 11th penny ў). At 1589 a karaleva Hannah Yagelonka granted to the city of Magdeburgskaye of the right without ulasnag k_ravannya: Garadzets of a pas ¸s_kh sprava padparadko¸va¸sya to Kobrynskam to a mag_strat. At 1597 at a goradza 60 it is shaky zyaml і, z yak_kh 57 byl_ "on a parade-ground", 1 nalezhal to Voight, 2 — a tsarkva; mel_sya market, _l_nsky tsarkva, house of a svyatar, agaroda, mlyna, 5 p і ў ny і 1 myadovy karchma. On terytory_ a dvara sv_ran, the house chelyadz і, kitchen, pyakarnya, Stein і, a barn, a stadol. At 1618 the city of a nal_chv ў 222 plyaets, z yak_kh zb_ralasya to the income the 218th cop і the 13th penny ў. At 1633 a dzeyn_cha ў Garadzetsk_ kastsyol, for a yakog to a pavodla of a l_st of a karale¸skag of a rev_zor of Ya. Valov_cha byl_ admerana 15 "asely" і 3 "пустыя" valok_ zyaml_ ў to a syala Grushava. At 1742 a _l_nsky un_yatsky tsarkva karystalasya 2 volnym_ valokam_ zyaml і, at 1789. stalemate I tsarkvoit l_chylasya 13 "manumissions" of plyaets ў. Paslya 1757 Mr. Garadzets — a myastechka, tsentr Garadzetskaga of a key (uvakhodz_l_ vyosk_ Asmalov_chy, Vugla, Grushava, the Stone Karale¸sk і, Hudl_n і Chal_shchav_chy). At 1784 aposhn_ polsk_ Karol Stan_sla ў A¸gust a slander ў a pas myastechka to a daroza to Grodzensk_ diet. Adnachasova Karol to times sa I sv_tat to an agledza ў pabudavana the channel Karale¸sk_, a prayekh ў a pas the channel on spetsyyalny boyets 0,25 vyarsta yes of other lock. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At zhn і ў n_ 1820 of a zhykhara і to the syalena a myastechka adma¸lyal_sya vykonvats pav_nnasts_ on karysts svaygo a ¸ladaln_ka. 24 zhn і ў nya ў Garadzets of a pryba ў kobrynsk_ zemsk_ spra¸n_k, was an adpra¸lena military team ў 50 chalavek. At 1860 a myastechka, 149 dvaro ў, prystan and 1866 of a dzeyn_chal katal_tsky paraf_ya. At 1878 1264 zhykhara, pashtovy station; at 1876 at Garadzets of a peravezen a dra¸lyany Svyata-Vaznyasensky tsarkva z century. Kamen-Shlyakhetsk_ (zakhavalasya yes nashaga to hour). At 1886 tsentr Garadzetskay volasts і, 74 dvara, 1331 zhykhar, valasny to the pra¸leena, 2 tsarkva (at 1888 2576 a vern_ka ў), 2 s_nagog і, school, 4 krama, 3 zayeznyya dvara, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna the house. Heating a myastechka cheese dairy, veterans mlyn. At 1890 at a myastechka 822 dzesyats_na zyaml_. Mayontak Garadzets, P. Shter's uladayena, 5800 dzesyats_n zyaml_ (to times z to 4 falvarka і). At 1897 a myastechka, heating a gandlyovag to a way Kobryn — P_nsk, Paleskay chygunk і, the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga; 279 dvaro ў, the 275th inhabited the lady ў, 1691 zhykhar, 2 tsarkva, 2 ya¸reysk_ya mal_to¸nyya ladies, a s_nagoga, a national vuchyl_shcha (at 1889/90 navuchalny godza there were 82 hlopchyk і, 20 dzya¸chynak, at 1892/93 89 hlopchyk ў, 17 dzya¸chynak; at 1905/06 185 hlopchyk ў, 15 dzya¸chynak), valasny to the pra¸leena, a myashchansky ¸prava, mail, hlebazapasna magaz_n, 14 Crumb, 4 vetranyya mlyna, 4 kuzn і, tsagelna plant, 3 p_tseynyya ladies. At dzen Troytsa's Saint pravodz_l_sya k_rmasha. Pobach z to myastechka znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak (pra chygunets), 7 dvaro ў, 51 zhykhar; pasyolak (heating chygunachnay stanets і), 6 zhykharo ў; the house і mlyn, 3 zhykhara — uladann_ P.P. Shtera. Pra Dnyapro¸ska-Bugsk_m channel of a _snaval of a plats_n No. 1 z to akho¸ny houses of the 2nd ¸chastk of Brestska-L_to¸skaga addzyalennya district Kovenskay і, 8 zhykharo ў. At 1905 at a myastechka of 2949 zhykharo ў, at a mayontka 22 zhykhara, the state platsena — 7. Z 1921 at a skladza of Polshchy, tsentr gm_na of Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo. Myastechka і falvarak nal_chval_ 99 dvaro ў, 688 zhykharo ў, chygunachny station Garadzets — 10 dvaro ў, 65 zhykharo ў. At 1931 the Garadzetsky gm_na nal_chvat 418 sq.km, the 58th settlement ў, 9500 zhykharo ў. At 1932 at Garadtsa ў Narodna's pabudavana the house (it was swept the hall sa stsenay), a pazharnaa depo, z 1928 of a dzeyn_chal of a b_bl_yatek (znakhodz_lasya ў plyaban іі), 611 kn_g in the Polish mova, 82 chytacha. Z 1939. at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr the Village Council, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena. At 1940 a myastechka, 305 dvaro ў, 1153 zhykhara, 2 paravyya mlyna, the Russian nyapo¸ny syaredny school, felcharsk_ point, a hut-chytalnya, a kaaperaty¸ny la¸ka. At Garadzetsk_ the Village Council uvakhodz_l_ 34 naselenyya points (578 dvaro ў, 2410 zhykharo ў). On 1.1.1999 g with authority, 574 dvara, 1461 zhykhar, budynk_ a vykankoma of the Village Council і adm_n_stratsy_ a kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga (at 1977 heating a ¸stano¸lena budynka F.E.Dzyarzhynskaga's bust), club, baln_ets, kafe, syaredny school, dz_tsyacha a garden, ambulatoryya, a drugstore, a b_bl_yateka, magaz_n. Pomn_k of an arkh_tektura — the Svyata-Vaznyasensky tsarkva (1799). Pomn_k on bratskay to a mag_la 20 vo_n ў the 12th gvardzeyskay stralkovay dyv_z іі, yon to an ushano¸vaa of a taksam pamyats the 78th fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў to a baratsba z g_tlera¸tsam_ ў 1941 — 1945.

Garyzdrycha

GARYZDRYChY (myastsovy nazva of Goryzdrychy), with authority ў Bukhov_tsk_m selsaveets. At 1563 syalo ў Astrametsk_m a voyta¸stvo of Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 15 is shaky zyaml і, 10 gaspadarak. At 1598 vyal_k_ the prince of VKL і Karol Polshchy Zhyg_mont ІІІ the Vase it is necessary ў pryv_ly to a zyamyan_n of Berastseyskaga of a vayavodstvo Benyasha Bukhavetskama on syalo Garyzdrychy ў a pazhyzzyovaa the ¸ladayena. 25.5.1589 to the syalena admov_l_sya vykonvats to a panshchyn і _nshyya pav_nnasts_ on karysts a navaga of a gaspadar. B. Bukhavetsk_ of a stalemate ў to a skarg on syalyan to a voznam of Berastseyskaga of a pavet to Ya. B. Lepyaso¸skam. At 1710 syalo, 15 it is shaky zyaml і, the ¸ladayena S. Rusetskaga, pazny Iago zhonk_ Hannah Tryznyank і, at 1760 — 1791 to the uladayena Lyasko¸sk_kh. At 1786 falvarak, 12 it is shaky zyaml_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Z 1890 with authority ў Padaleskay volasts і, 320,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, P. Shyrayev's uladayena. At 1897. at vyosets 37 dvaro ў, 249 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, the forg, at a mayontka 21 zhykhar, the grange. At 1905 at vyosets 355 zhykharo ў, at a mayontka 27. Z 1921 at Polshchy's skladza, at Padaleskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 34 dvara, 172 zhykhara, і falvarak, 2 dvara, 10 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g at Bukhov_tsk_m the Village Councils. At 1940 Garyzdrychy: farms, 35 dvaro ў, 225 zhykharo ў, і byla mayontak, 3 dvara, 12 zhykharo ў. At 1950 argan_zavana kalgas "12 sakav_k" (starshynya M. Dubov_k). On 1.1.1999 g 22 dvara, 45 zhykharo ў, at a skladza of a kalgas of "Zvyazd".

Glinyanki

GL_NYANK_ (myastsovy nazva of Glynyanky), with authority ў Tevelsk_m selsaveets, tsentr kalgasa "Gl_nyansk і". At 1563 Mr. Gl_nyanka (Gl_nyank і), syalo ў Gl_nyansk_m a voyta¸stvo (Voight Volas H_l_manov_ch) Kobrynskay the house-keeper іі VKL, 27 is shaky zyaml і, 26 dvaro ў. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Pruzhansk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1890 with authority ў Mura¸yo¸skay volasts і, 156,75 dzesyats_na zyaml_. Heating vyosk_ znakhodz і ў sya mayontak Gl_nyansk і, the uladayena S. Tsyalshe¸skaga, 653 dzesyats_na zyaml_ (to times z Huth. Pestsenk_ і to ¸rochyshcha Krasnalesk і). At 1897 at vyosets 19 dvaro ў, 150 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, at a mayontka 6 dvaro ў, 65 zhykharo ў. At 1905 on mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: with authority, 167 zhykharo ў, the farm, 11 zhykharo ў, 2 mayontk_ — 16 і 48 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Matsyasa¸skay to the gmena Pruzhanskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 10 dvaro ў, 62 zhykhara, і falvarak, 3 dvara, 26 zhykharo ў. Z 1939. at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g at Tevelsk_m the Village Councils. At 1940 farms, 52 dvara, 224 zhykhara. On 1.1.1999 g 98 dvaro ў, 323 zhykhara, budynak adm_n_stratsy_ a kalgasa, club, a b_bl_yateka, magaz_n, felcharska-akushersk_ point, dz_tsyacha a garden. Pomn_k on the ¸shanavayena pamyats_ the 27th fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Grushava

GRUShAVA (myastsovy nazva of Grushovo), with authority ў Garadzetsk_m selsaveets. Vyadoma z the XV Art. a yak syalo Kobrynskaga of a knyastvo INCL. At 1404 upam_nayetsets ў l_sets of the prince V_ta¸t syarod _nshy the settlement ў, yak_ya yon Adda ў to the prince Raman Fyodarav_chu (rodapachynaln_k knyazyo ў Kobrynsk_kh). Of the prince Syamyon Ramanav_cha knyag_nya Ulyana zavyashchat Zhonk paslya svayoy smerts_ palats Charavachytsa і syalo Grushava dachtse to Hannah (Fyodar Belskaga's zhonka). 22.8.1495 vyal_k_ the prince l_to¸sk_ Alyaksandr of a vyd ў knyag_n_ to Hannah to the patsvyardzheena on getyya zeml_. Z 1519 paslya smerts_ Hannah syalo znakhodz_lasya va ¸ladann_ yae other husband a marshalka of VKL of Václav Kastsev_cha, z 1532 at Kobrynskay the house-keeper іі, the uladayena of a karaleva of Bona. At the 1st palova of the XVI Art. pam_zh vyoskam_ Kobrynskay the house-keeper іі _lask, Byarozna і Grushava znakhodz_lasya "is kind" zyamyan grusha¸sk_kh — Esk_ Alyakhnov_cha z bratam_. At 1563. syalo ў Grusha¸sk_m a voyta¸stvo volasts_ Garadzetskaga of a dvar of Kobrynskay the house-keeper іі, 23 dvara, 24 valok_ zyaml_ (zyamlya drennay yakasts і), syarod _kh 1 valok the manumission was a dadzena on Voight І. _lyashev_cha; syarod gaspadaro ў Grushava was 2 la¸n_k_. Mel_sya a tsarkva z syadz_bay S. Grytskov_cha's svyatara (on a tsarkva 3 valok_ zyaml і) і mlyn (mlynar A. Ansapov_ch). 1668 with authority that zha the house-keeper іі, at yaky D. Valov_ch has an atryma ў the 6th roll zyaml_. Z 1795 at a skladza of Ras_yskay _mper і, at Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1886 syalo _laskay volasts і, 78 dvaro ў, 917 zhykharo ў, a tsarkva (at 1888 3206 vern_k ў), p_tseyna the house, a _laskaa valasny to the pra¸leena. At 1890 at the syal 1344,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya mayontak Grushava, Genrykh Radzev_cha's uladayena, 1741 dzesyats_n zyaml_ (to times z lyasnym_ dacham_ Studzenka, Belalesse). At a mayontka of a pe¸na hour there lived the vyadomy Polish p_smenn_tsa of Maryya Radzev_ch. At 1897. syalo, 175 dvaro ў, 1040 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, tsarkva, mayontak, 7 dvaro ў, 76 zhykharo ў, v_nakurna plant, forg, 2 v_nnyya crypts. At 1905 syalo, 1065 zhykharo ў, a national vuchyl_shcha (at 1905/06 navuchalny godza there were 100 hlopchyk ў, 3 dzya¸chynk і), at a mayontka Grushava 47 zhykharo ў. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at _laskay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 101 yards, 431 zhykhar, і falvarak, 5 dvaro ў, 39 zhykharo ў. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Antopalsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Hudl_nsk_m selsaveets, z 16.7.1954 g tsentr the Village Council, z 8.8.1959 g at Kobrynsk_m to the rayena, z 21.1.1961 g at Garadzetsk_m selsaveets. At 1940 at vyosets 877 zhykharo ў, pratsavat MTS (5 traktaro ў, 2 a¸tamashyna), at former a mayontka 11 horses, 23 cows. At 1948 12 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Len_na (starshynya S. Zhaglya). On 1.1.1999 g. 224 dvara, 599 zhykharo ў, selsk_ club, a b_bl_yateka, basic school, dz_tsyacha a garden, 3 magaz_na, at a skladza of a kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. Park XVII of the Art. Pomn_k on the mag_l savetsk_kh a vo_na ў, yak_ya zag_nul_ ў l_pen_ 1944 of a pra vyzvalenn_ vyosk і, yon to an ushano¸vaa of a taksam pamyats the 37th fellow countryman ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu to a vayn.

Gutsk_

GUTsK І, with authority ў Batchynsk_m selsaveets. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў 1737. At 1890 with authority ў Stryga¸skay volasts_ Kobrynskaga of a pavet of Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 156 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena A. B_cha, 92 dzesyats_na zyaml_. At 1897 at vyosets 17 dvaro ў, 166 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, at a mayontka 12 zhykharo ў. At 1905 at vyosets 197 zhykharo ў, at a mayontka 27. Z 1921 at a skladza of Polshchy, at Stryga¸skay to the gmena Kobrynskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority і falvarak, 25 dvaro ў, 151 zhykhar. Z 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 at Batchynsk_m selsaveets. At 1940 farms, 45 dvaro ў, 170 zhykharo ў. At 1950 argan_zavana kalgas _mya Malyankova (32 gaspadark і). On 1.1.1999 g 3 dvara, 3 zhykhara, at a skladza of a kalgas "Patryk і".NavigationSearch in the websiteOur partners